LYONESS ÜYELERİ İÇİN GENEL TİCARİ ŞARTNAME



Versiyon: Kasım 2014

Giriş
A. St. Gallen Kantonu ticaret siciline CH 170.3.026.427-4 numara ile kayıtlı olan ve merkezi Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs adresinde bulunan Lyoness Europe AG, iştirakçilerine (bundan böyle „üyeler“ olarak anılacaktır), Lyoness üye işyerlerinden (bundan böyle “üye işyeri” olarak anılacaklar) satın aldıkları mal ve hizmetler için avantajlar elde etmelerini (bundan böyle “Lyoness Sadakat Programı” olarak anılacaktır) mümkün kılan bir alışveriş topluluğu işletmektedir. Böylelikle üyelerin sözleşme tarafı Lyoness Europe AG'dir (bundan böyle "Lyoness" olarak anılacak). Lyoness, Türkiye’de, Harman Sokak. Harmancı Giz Plaza No: 36 K:18 , 34330 Levent/İstanbul – İstanbul adresinde mukim Lyoness Kart Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle "Lyoness Türkiye" olarak anılacak) tarafından temsil edilmektedir.

B. Daha kolay anlaşılmasını temin etmek amacıyla özel terimlere dair bir sözlük, işbu Genel Ticari Şartnamenin sonunda bulunan Ek 1’de yer almaktadır. Hukuki açıdan geçerliliği olan terimler işbu Genel Ticari Şartnamenin 1’den 18’e kadar olan maddelerinde kullanılanlardır.

1. Sözleşme konusu

1.1 Üyelerin, üye işyerlerinden aldıkları mal ve hizmetler (bundan böyle "alışverişler" olarak anılacaktır) Lyoness Sadakat Programına kaydedilir. Lyoness Sadakat Programı avantajlarını kullanabilmeleri açısından üyelere, alışverişlerinin kayıt altına alınabilmesi için şu olanaklar tahsis edilir: Lyoness Cashback Card, üye işyerlerinin alışveriş çekleri ve de üye işyerlerinin online mağazalarından alışveriş yapılabilmesine yönelik Lyoness tarafından kullanıma açılan kanallar. Alışverişlerin kayıt altına alınmasına hizmet eden olanaklar madde 4.3'te daha ayrıntılı tanımlanmıştır.

1.2 Üye, işbu Genel Ticari Şartnamede yer alan düzenlemelere istinaden, Lyoness Sadakat Programına katılmaya ve bununla bağlantılı olan üyelik avantajlarını ve arkadaşlık bonusunu almaya yetkilidir. Üye, Lyoness Sadakat Programını başka tüketicilere tavsiye edebilir ve onların yeni üye kayıt başvurusunu yapabilir. Üye, ayrıntılı tanımı madde 3.4(d)'de yer alan işletmeleri üye olarak tavsiye etmeye/kaydetmeye yetkili değildir. Üye başkalarına tavsiye etmekle ve yeni üye kayıt başvurusu yapmakla yükümlü değildir ve Lyoness’e hiç bir surette başarı borçlu değildir.

2. Sözleşme Esası
2.1 Lyoness tarafından kayıt başvurusunun kabul edilmesiyle başvuru sahibi Lyoness'e üye olur ve kişisel ve devredilemez bir kimlik belirleme numarası (bundan böyle “Üye ID” olarak anılacaktır) alır. Bu, başvuru sahibine, Lyoness Sadakat Programına katılma hakkını tanır (ancak bu bir dernek üyeliği tesis etmez, bkz. md. 18.2).

2.2 Lyoness ve üye arasındaki sözleşme akdinin gerçekleşmesi için, Lyoness tarafından tahsis edilen Friendship Flyer ile kayıt, online kayıt veya üye işyerlerinden birinde kayıt olma seçenekleri kullanılmalıdır.

2.3 Üye, kendisi tarafından Lyoness’e verilen bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. Lyoness üyenin yanlış beyanlarından dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir. Bu zararlar dolayısı ile Lyoness’e karşı dava icra takibi vb. Hukuki işlemlerin başlatılması halinde Lyoness rücu hakkını kullanır.

2.4 Her bir gerçek veya tüzel kişi başına sadece bir kayda (yani Üye ID) izin verilir. İlgili kayıt, ü ye olan gerçek kişinin ikametgâhının ya da üye olan tüzel kişinin işyeri adresinin (merkezinin) belirtilmesiyle gerçekleşmelidir. Haksız yere üyelik avantajları veya arkadaşlık bonusları elde etmek için birden fazla kayıt yapılması Lyoness'e, önemli nedenden dolayı sözleşme ilişkisini feshetme hakkını ve de bu yolla elde edilen üyelik avantajlarından ve arkadaşlık bonuslarından üyeyi mahrum etme hakkını verir. Birden fazla kayıt halinde, sonradan yapılan kayıtlar ve ID-numaraları silinir. Yalnızca birden fazla kayıt dolayısıyla oluşan üyelik avantajları ve arkadaşlık bonusları tamamen ortadan kalkar.

3. Hukuki İlişki

3.1 Lyoness ile üye arasında, her ne şekilde ve isim altında olursa olsun, istihdam, hizmet veya şirket ilişkisi (özellikle de dernek üyeliği) tesis edilmez. Lyoness Sadakat Programına katılım veya başka üyelere tavsiye edilmesi, yalnızca kişilerin kendi sorumluluğunda ve hukuki açıdan Lyoness'ten bağımsız faaliyetler çerçevesinde gerçekleşir.

3.2 Üyenin yalnızca üyelik avantajları ve de arkadaşlık bonusu talep etme hakkı mevcuttur. Bunun haricinde kendi faaliyetleri için herhangi bir ödeme ya da her ne nam ve hesap altında olursa olsun masrflarının karşılanmasını talep teme hakkı yoktur.

3.3 Üye Lyoness’i temsil etmeye yetkili değildir, özellikle de Lyoness Sadakat Programı çerçevesinde ve/veya yeni üye başvurusu esnasında diğer üyelere karşı beyanat vermeye veya almaya yetkili değildir. Üye Lyoness adına nakit para teslim almaya ve Lyoness adına ahzu-kabza yetkili değildir. Lyoness, madde 3.3'ün kasten ihlali durumunda, sözleşme ilişkisini önemli nedenden dolayı feshetme hakkına sahiptir.

3.4 Üye, Lyoness’in önceden yazılı izni olmaksızın, aşağıda belirtilenleri yapma hakkına sahip olmayacaktır:

(a) Lyoness ya da üye işyerlerinin logolarını, yazım karakterlerini, markalarını, alan adlarını, diğer alamet-i farikalarını ve benzeri unsurlarını kullanmak;
(b) Lyoness ya da Lyoness Sadakat Programı ile ilgili olan ya da bunlara atıfta bulunan kartvizitleri, sunumları, videoları, ses dosyalarını, ekran resimlerini, web içeriklerini, medya içeriklerini, el ilanlarını (flyer), broşürleri, web sitelerini, uygulamaları, reklam malzemelerini, toplu postaları, postalamaları, giriş sayfalarını ya da benzerlerini hazırlamak, bunları yazılı olarak ya da elektronik formatta ya da başka şekilde dağıtmak ya da bunları (örneğin Facebook ya da Youtube gibi internet siteleri üzerinden) kamuya açık hale getirmek,
(c) Bilgi etkinlikleri, diğer etkinlikler, seminerler gibi, Lyoness ya da Lyoness Sadakat Programıyla ilgili olan ya da bunlara atıfta bulunan etkinlikler yürütmek; ve
(d) Benzin istasyonları, franchise alanlar ve büyük mağazalar dahil olmak üzere, nihai tüketiciler için mal veya hizmet sağlayan diğer şirketleri ve aynı zamanda perakendecileri, toptancıları ve diğer çeşit tüccarları, üye işyeri ya da üye yapmayacaktır, özellikle, söz konusu şirketlerin üye yapılması için, şirket tesislerinde ya da söz konusu şirketin yakınlarında, pazarlık ya da tanıtıcı konuşmalar yapmak ya da herhangi bir çeşit reklam faaliyetinde bulunmak.

4. Lyoness Sadakat Programı
4.1 Üye, üye işyerlerinden alışverişler gerçekleştirerek, işbu Genel Ticari Şartnameye uygun olarak, Cashback ve Shopping Point'ler olmak üzere, üyelik avantajları elde eder. Tavsiye eden ayrıca, kendisi tarafından üye yapılan birinci ve ikinci seviye üyelerin gerçekleştirdiği alışverişlerden arkadaşlık bonusu alır. Üyelik avantajları ve arkadaşlık bonusu ve bunlara dair ön koşullar 8. maddede daha detaylı olarak açıklanır.

4.2 Lyoness, üyelere alışverişleri karşılığında üyelik avantajları ve arkadaşlık bonusu sağlayabilmek için üye işyerleri ile sözleşme yapar. Güncel olan üye işyerleri ve sağladıkları üyelik avantajları www.lyoness.com adresinde online olarak görüntülenir.

4.3 Üye, alışverişlerinin kaydedilmesi için aşağıda belirtilen olanaklara sahiptir:

4.3.1 Cashback Card, kağıt kart, plastik kart veya mobil uygulama üzerinden sanal kart olarak kullanıma sunulur. CAshback kart ödeme aracı değildir, sadece alışveriş bilgilerinin işleme alınmasına hizmet eder.

4.3.2 Prepaid Lyoness MasterCard® Cashback Card fonksiyonuna sahip olan ve bir ödeme kartı tedarikçisi ile işbirliği içinde tahsis edilen bir ödeme kartıdır (ön ödemeli kart). Prepaid Lyoness MasterCard® kullanımına yönelik başvuru ile birlikte sözleşmeye bağlanan özel koşullar geçerlidir.

4.3.3 Alışveriş Çekleri, üye işyerlerinin orijinal alışveriş çekleri, Gift Card'ları ya da (yazdırılabilir veya indirilebilir alışveriş çeki kodu şeklindeki) elektronik alışveriş çekleridir. Alışveriş çeklerine ilişkin kurallar detaylı olarak 6. maddede belirtilir.

4.3.4 Online alışverişte üye şunları yapabilir;

(a) erişim bilgileri ile www.lyoness.com adresinden giriş yapabilir ve sonra dilediği üye işyerinin online mağazasını seçebilir,
(b) online mağazayı, Lyoness tarafından alışverişin kayda alınmasına yönelik tahsis edilen başka bir online kanal üzerinden görüntüleyebilir ve üye işyerinin online mağazasından doğrudan alışveriş gerçekleştirebilir. Bu alışveriş yalnızca, alışveriş esnasında üyenin kullandığı sistemin geçici internet dosyalarına (cookies) izin vermesi ve Adblocker veya Scriptblocker'ı devreye sokmaması halinde kayda alınabilir. Online alışverişe dair daha ayrıntılı bilgi madde 5'te yer alır.

4.4 Madde 4.3.1 ve 4.3.4'te belirtilen durumlarda üye işyeri, alışveriş yani hesaplaşma verilerini, ortaya çıkan üyelik avantajlarının hesaplanması için Lyoness'e aktarır. Aynı şey madde 4.3.3'te belirtilen durum, yani alışveriş çeklerinin alışveriş çeki satış noktalarından edinilmiş olması şartıyla alışveriş çekleri için de geçerlidir. Eğer alışveriş çekleri Lyoness'ten temin edilmişse, Lyoness alışveriş bilgilerini kendisi kaydeder ve üyelik avantajlarını hesaplar. Madde 4.3.2 söz konusuysa, ödeme kartı tedarikçisi, alışveriş bilgilerini, ortaya çıkan üyelik avantajlarının hesaplanması için Lyoness'e aktarır.

5. Online Alışveriş
5.1 Üyeler, www.lyoness.com adresinden, online alışveriş sekmesi altında yer alan SSS (Sıkça Sorulan Sorular) bölümünden online alışveriş hakkında bilgi edinebilirler.

5.2 Üyeler, 14 gün içinde, sebep göstermeksizin mesafeli satış sözleşmesinden veyaLyoness’in yukarıda belirtilen adresi dışında yapılan sözleşmeden cayabilirler (mesafeli satış sözleşmesinden cayma hakkı süresi). Alışveriş çeki veya diğer mal siparişlerinde bu süre, üyenin alışveriş çeklerine veya diğer mallara ulaştığı gün itibariyle başlar.

5.3 İş bu Genel Ticari Şartnamenin 8.4. maddesi uyarınca online alışverişlerinden ortaya çıkan üyelik avantajları ve arkadaşlık bonusundan doğan alacak kaydı, özellikle mesafeli satış mevzuatı hükümleri uyarınca cayma hakkı süresinin dolması ve üyenin caymak için bildirimde bulunmamış olması koşuluna bağlıdır.

5.4 Üye, sadece, www.lyoness.com uyarınca, kendisinin (kayda göre) ikamet ya da iş adresinin bulunduğu ülke için listelenen üye işyerinin online mağazalarında gerçekleştirilen alışverişler için üyelik avantajları alma hakkına sahiptir. Aynı durum arkadaşlık bonusu için de geçerlidir.

5.5 Lyoness, Üye İşyerlerinin (yönlendirilen) online mağazalarının düzenleniş biçimi üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir ve aynı zamanda bundan sorumlu değildir. Yönlendirilen bu web sitelerinin yasadışı olan ya da ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık teşkil eden içeriğe sahip olması halinde, söz konusu içerikten dolayı Lyoness’in her hangi bir sorumluluğu yoktur.

6. Alışveriş Çeklerinin Sipariş Edilmesi
6.1 Orijinal alışveriş çekleri ve/veya Gift Card'lar ve elektronik alışveriş çekleri (çek kodları) (bundan böyle müştereken “alışveriş çekleri” olarak anılacaktır), sadece, ilgili alışveriş çekini tanzim eden üye işyerinden yapılan alışverişler için kullanılabilecek olan çekleridir. Bir alışveriş çekinin değeri alışveriş çeki üzerinde yazan tutara tekabül eder. Üye İşyeri tarafından kısmen ya da tamamen nakit ödeme yapılması mümkün değildir.

6.2 Alışveriş çekleri, Lyoness’ten yazılı olarak, telefonda ya da internetten (www.lyoness.com) sipariş edilerek veya alışveriş çeki satış noktalarından temin edilebilir. Ödemenin tamamen yapılmasının ardından söz konusu alışveriş çeki ilgili üye işyerlerinden alışveriş yapılacak şekilde Lyoness tarafından üyeye tahsis edilir. Lyoness, alışveriş çeki siparişlerini reddetme hakkını saklı tutar.

6.3 Lyoness’ten sipariş edilen ve Lyoness tarafından üyeye gönderilmiş olan alışveriş çekleri, sadece, alışveriş çekini sipariş ederken üye tarafından belirtilen ve alışveriş çeki üzerinde buna uygun olarak belirtilen üye işyerinde bozdurulabilir. Alışveriş çeki bozdurulması nedeniyle akdedilen sözleşme yalnızca üye işyerleri (alışveriş çeki yayımcısı) ve üye (alışveriş çeki sahibi) arasında gerçekleşir. Bu sözleşme ilişkisinden doğan haklarla ilgili Lyoness herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

6.4 Lyoness tarafından gönderilmiş olan alışveriş çekleri ve bu çeklerle yapılan ödemeler esas itibariyla iade edilemez. Bu durum aşağıda belirtilen hallerde uygulanmaz:

6.4.1 Lyoness, ayıplara ilişkin yasal sorumluluk çerçevesinde, üye tarafından edinilen alışveriş çeklerinin ilgili üye işyerlerinde bozdurulabilmesini, yani ilgili üye işyerlerinden gerçekleştirilen bir alışverişten kaynaklanan ödeme yükümlülüğünü yerine getirmek için kullanılabilmesini sağlar. Bunun mümkün olmadığı durumlarda üye, alışveriş çekini, Lyoness'te başka üye işyeri alışveriş çeki ile değiştirebilir (ancak üye İşyerleri ile yapılan farklı anlaşmalar dolayısıyla üyelik avantajları ve arkadaşlık bonusları farklılık arz edebilir, bkz. Md. 8.3). Üyenin farklı bir alışveriş çeki almayı istememesi halinde, üye ödemiş olduğu tutarın geri ödenmesini talep edebilir. Üyenin farklı bir alışveriş çeki almayı istememesi ve ödemiş olduğu tutarın iadesini talep etmesi halinde üye sağlanan üyelik avantajlarını iade etmek zorundadır. Doğrudan ya da dolaylı olarak üye yapılan üye işbu 6.4.1 maddede düzenlenen haklarını kulanması durumunda kendisine sağlanan arkadaşlık bonuslarını da iade etmek zorundadır.

6.4.2 Üye, alışveriş çeki ile yapılan alışverişe ilişkin olarak mesafeli satış mevzuatı uyarınca cayma hakkına sahipse (burada, her bir ilgili alışverişe dair yapılan tüketici bilgilendirmesi ve cayma hakkı bilgilendirmesine bakınız) geçerli cayma süresine tabi olarak sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

6.5 Üye’nin Lyoness’ten teslim aldığı ya da üyenin posta ya da online olarak halihazırda edindiği alışveriş çeklerinin kaybolması ya da çalınması durumunda, bunların olası gayri meşru bozdurulmalarından ötürü Lyoness herhangi bir yükümlülük üstlenmez.

6.6 Ödemesi tamamen yapılmış olan ve Lyoness tarafından üyeye gönderilmiş olan alışveriş çekleri bedelsiz olarak devredilebilir; diğer bir deyişle üye alışveriş çekini herhangi bir kimseye hediye olarak verebilir. Ancak, alışveriş çeklerinin ticari olarak bedel karşılığında yeniden satılmasına izin verilmez.

7. Lyoness Alışveriş Çekleri
7.1 Lyoness alışveriş çekleri (üye işyerleri tarafından değil de) Lyoness tarafından tanzim edilen alışveriş çekleridir. Lyoness alışveriş çekleri üyeler tarafından www.lyoness.com adresinden alışveriş çeki kodu şeklinde edinilebilir ve üye işyerlerinin alışveriş çeklerinin alımı ve aynı zamanda Lyoness’in www.lyoness.com adresinde tayin ettiği belli başlı ürünler için Lyoness’te bozdurulabilir.

7.2 Bir Lyoness alışveriş çeki için asgari sipariş tutarı 22 TL’dir. Lyoness alışveriş çekleri, Lyoness alışveriş çeki başına en çok 2.200.-TL'lik bir tutarda edinilebilir. Lyoness alışveriş çeki, bedeli üzerinde yazan değere karşılık gelir. Çekin kısmen kullanılması durumunda, çekin değeri kullanılan tutar kadar azalır. Karşılığında tamamen veya kısmi nakit ödeme mümkün değildir.

7.3 Lyoness alışveriş çekinin iktisabı dolayısıyla üyelik avantajları ya da arkadaşlık bonuslarını üretilmez; bunlar sadece (aşağıdaki 8. madde uyarınca) üye www.lyoness.com adresinde Lyoness alışveriş çekini kullanarak bir üye İşyerinin alışveriş çekini (ya da mal) edindiğinde ortaya çıkar.

7.4 Lyoness alışveriş çekleri diğer üyelere bedelsiz olarak devredilebilir ve bu vesileyle özellikle hediye çekleri olarak uygundurlar. Ancak, Lyoness alışveriş çeklerinin ticari olarak bedel karşılığında yeniden satışına izin verilmez.

7.5 Lyoness alışveriş çekleri sadece düzenlendikleri para biriminin geçerlilik bölgesinde (kayıt esnasında belirtilen verilere göre) ikametgaha veya iş adresine sahip Lyoness üyeleri tarafından kullanılabilir.

7.6 Her bir Lyoness alışveriş çekine üç yıl süre ile geçerli olan bir çek kodu tahsis edilir. Üç yıllık süre Lyoness alışveriş çekinin edinildiği yılın sonunda başlar. Çek kodunun süresinin dolmasının ardından, Lyoness alışveriş çeki zaman aşımına uğrar ve artık kullanılamaz.

7.7 Lyoness alışveriş çeki siparişi için iptal, cayma ya da siparişin herhangi bir diğer şekilde iadesi, mesafeli satış mevzuatı çerçevesindeki cayma süresinin dolmasıyla sona erer (ki Lyoness alışveriş çeki edinimi esnasında özellikle bildirilir) Üye işyerlerinin alışveriş çeklerinin iadesi için madde 6.4 geçerlidir.

8. Sadakat Programından ortaya çıkan Üyelik Avantajları ve Arkadaşlık Bonusu
8.1 Üye Lyoness Sadakat Programına işlenen alışverişleriyle üye, üyelik avantajlarından faydalanır. Üye, tavsiye eden olarak, kendisi tarafından tavsiye edilen birinci ve ikinci seviye üyelerin yaptığı alışverişlerden arkadaşlık bonusu alır (buna ilişkin detaylar madde 8.1.3’de de belirtilmiştir). Üyelik avantajları ve arkadaşlık bonusu, Lyoness ve ilgili üye işyerleri arasında sözleşmesel olarak mutabık kalınan koşullara dayanmaktadır ve bu sebeple de üye işyeri, sektör ve ülkeye göre farklılık gösterir. Üyelik avantajları, Cashback (madde 8.1.1) ve bazı üye işyerlerindeki alışverişler için ek olarak sağlanan Shopping Point'lerden de oluşur (madde 8.1.2.). Arkadaşlık bonusu madde 8.1.3’te tanımlanmaktadır.

8.1.1 Cashback: Lyoness Sadakat Programında işlenen alışverişler için üye %5’e kadar Cashback alır, bazı durumlarda bu daha yüksek yüzdelik oranda gerçekleşebilir. İlgili üye işyerinin www.lyoness.com adresinde (oturum açma alanında) belirtilen Cashback yüzdelik oranı geçerlidir. Cashback ödemeleri 8.4'ten 8.6'ya kadarki maddeler uyarınca gerçekleştirilir.

8.1.2 Shopping Point'ler: Lyoness Sadakat Programına işlenmiş ve Shopping Point tahsis eden üye işyerlerinde gerçekleşmiş alışverişler için üye Shoping Point'ler alır. Shopping Point'ler, www.lyoness.com adresinde, indirimlere ulaşılması açısından açıklanan özel aksiyonlar çerçevesinde yapılan alışverişler için bozdurulabilir. Konu hakkındaki detaylar 9. maddede tanımlanır.

8.1.3 Arkadaşlık Bonusu: Tavsiye edenin bizzat kendisi tarafından doğrudan tavsiye edilen üyelerin (üyenin tavsiyesi dolayısıyla Lyoness'e kayıt olan ve bu kişiler tarafından tavsiye eden olarak belirten kişiler) ve bunların doğrudan tavsiye ettikleri üyelerin (dolaylı tavsiye edilen üyeler) Lyoness Sadakat Programına işlenmiş olan alışverişleri üzerinden Lyoness'ten %0,5'e varan oranlarda arkadaşlık bonusu alır. Diğer dolaylı olarak tavsiye edilen üyelere dair arkadaşlık bonusu sağlanmaz. Arkadaşlık bonusu ödemeleri 8.4'ten 8.6'a kadar olan maddeler uyarınca gerçekleşir.

8.2 Lyoness, özel aksiyonlar çerçevesinde, burada düzenlenmiş olan ilkelerden sapma hakkını saklı tutar. Lyoness üyelere, üye işyerlerinden gerçekleştirilecek alışveriş olanaklarında mümkün mertebe en geniş seçenekleri sunmak için çaba sarf eder ve bu meyanda üyelere kapsamlı avantajlar sunabilmek için üye işyerleriyle esaslı indirimler üzerinde anlaşmaya varmaya çalışır. Eğer bir üye işyeriyle özel aksiyonlar bağlamında bundan sapan (örneğin, süreyle bağlı mobil telefonu sözleşmeleri gibi tipik olmayan alışverişlerde olabileceği gibi) farklı koşullar üzerinde mutabık kalırsa, Lyoness bunu, www.lyoness.com adresinde üye işyeri detay sayfasında özel olarak belirtir (müteakip 8.3 maddesine bakınız).

8.3 Sağlanan avantajların her birini www.lyoness.com adresindeki Lyoness üye işyeri detay sayfasında görüntülemek mümkündür. Üyenin, üye işyerleri tarafından sunulan koşulların güncel durumu ile ilgili olarak Lyoness web sitesinde düzenli olarak bilgi edinmesi önerilir. Lyoness, üye işyerleri ile mutabık kalınan koşulların değişmesi halinde, iki hafta önceden açıklamak kaydıyla her bir üye işyeri için sağlanan üyelik avantajları ve arkadaşlık bonuslarını değiştirme yetkisine sahiptir. Üyenin hakkı olan üyelik avantajının hesaplanması için, üyenin alışverişi tamamen ödediği zaman için geçerli olan koşullar dikkate alınır.

8.4 Üyelik avantajlarının ve arkadaşlık bonuslarının alacak kaydedilmesi üye tarafından yapılan alışveriş ödemesinin tam olarak yapılmış olması ve yasadan kaynaklanan cayma ve sair hakların kullanılmamış olması koşullarına bağlıdır. Bu ön koşulların yerine getirilmiş olması halinde, üye işyeri alışverişin gerçekleştiğini Lyoness’e bildirir. Pazar günü saat 23:00’e kadar yapılan ve üye işyerleri tarafından Lyoness’e bildirilen ve hesaplaşılan alışverişlerden oluşan üyelik avantajları ve arkadaşlık bonusu üyeye (üyelik avantajları) ve tavsiye edenine veya onun tavsiye edenine (arkadaşlık bonusu) alacak kaydedilir. Lyoness işbu 8.4 maddesinin ilk cümlesine göre ön koşulların yerine getirildiği zamandan sonraki en geç iki ay içinde üye işyerlerini hesaplaşmakla yükümlü kılar. Şayet üye, üye işyerinin alışveriş çekini Lyoness’ten edinmişse, üyelik avantajları ve de arkadaşlık bonusu, 8.4'ün ilk cümlesinde yer alan ön koşulların yerine getirilmesi halinde alacak kaydedilir.

8.5 Lyoness, Cashback ve arkadaşlık bonusundan doğan alacakları, bu tutarlar en az 22 TL olduğunda, haftalık olarak üye tarafından belirtilmiş olan banka hesabına havale eder.

8.6 Şayet üye yurtdışındaki üye İşyerlerinden (yerinde ya da online olarak) alışveriş gerçekleştirirse, Cashback ya da arkadaşlık bonusu ödeme hesabında, ilk etapta ilgili yurt dışı para biriminde beyan edilebilir. Alışveriş üye işyeri tarafından teyit edildiğinde, üyenin kişisel üyelik alanındaki tutar kendiliğinden, Avrupa Merkez Bankası veya ödemenin üye işyerine ulaştığı gün için yetkili olan diğer bir kredi kuruluşunun referans kuruna istinaden, üyenin ülke para birimine dönüştürülür. Madde, 5.4’deki koşullar saklıdır, diğer bir deyişle, üyelik avantajları ve arkadaşlık bonusu üzerindeki hak sadece, ilgili üye için Lyoness web sitesinde listelenen kanallar (örneğin online mağazalar gibi) üzerinden uluslararası alışverişlerle ilgili olarak mevcut olacaktır.

9. Lyoness Shopping Points
9.1 Üyelere, Lyoness Sadakat Programındaki alışverişleri için üye işyerleri tarafından icabında belli sayıda Shopping Point alacak olarak kaydedilir.

9.2 Shopping Point alacak kaydı yapılıp yapılmayacağı veya ne kadar olacağı, alışveriş tutarına ve aynı zamanda ilgili üye işyeriyle mutabık kalınan koşullara bağlı olacaktır. Lyoness, her 220 TL'lik alışveriş başına ilgili üye işyeri tarafından tahsis edilen Shopping Point sayısı hesaplamasının temeli olarak, www.lyoness.com adresinde üye işyerinin detay sayfasına işaret eder.

9.3 Shopping Point'lerin sabit bir nominal değeri yoktur. Değerleri daha ziyade, bozdurulmaları esnasında ilgili üye işyeri tarafından sağlanan indirim nispetinde ölçülür. Shopping Point'ler karşılığında nakit para ödenmez ya da ücret karşılığında başka kişilere devredilemez. Ancak, Shopping Point'lerin diğer üyelere hediye olarak verilmesine izin verilir.

9.4 Biriken Shopping Point'ler üye için alacak kaydedilir ve üye bunları, kişisel üye alanında takip edebilir. Üye bunları www.lyoness.com adresinde gösterilen özel aksiyonlar çerçevesinde alışveriş gerçekleştirirken indirim almak için bozdurabilir. Shopping Point'ler sadece ilgili alışveriş için önceden tespit edilen sayıda bozdurulabilir.

9.5 Üyelik Avantajları ve Arkadaşlık Bonusu üyenin Shopping Point'ler bozdurmak suretiyle yaptığı alışverişler için de sağlanır. Bu durumda, üyelik avantajları ve arkadaşlık bonusunun tutarı, Shopping Point'lerin bozdurulması karşılığında sağlanan indirimin düşülmesinin ardından kalan alışveriş tutarı üzerinden belirlenir.

9.6 Shopping Point'lerin kullanım süresi üç yıldan sonra sona erer. Üç yıllık mühlet Shopping Point'lerin tahakkuk ettiği alışveriş yılının sonunda başlar.

10. Kişisel Üyelik Alanı
10.1 Lyoness, her bir üyeye, www.lyoness.com (giriş bölümü) adresinde, kullanıcı adı ve parola girerek her zaman kullanabileceği, yaptığı alışverişleri, tavsiye edilen üyeleri, Lyoness sadakat programından elde edilen üyelik avantajlarını ve arkadaşlık bonuslarını görebileceği bir Online Office'i ücretsiz tahsis eder. Lyoness web sayfasına ve giriş bölümüne erişim sağlanamaması halinde Lyoness sadece madde 14.’te belirtilen hallerden sorumludur.

10.2 Kişisel Online Office erişim bilgileri (kullanıcı adı, şifre ve PIN kodu) üye tarafından güvenli bir şekilde ve sıkı bir gizlilik içerisinde muhafaza edilmelidir. Kullanıcı adı, şifre ve PIN kodu hiç bir surette üçüncü şahısların ulaşabileceği nitelikte olmamalıdır. Kişisel ayarlar, üye tarafından her zaman www.lyoness.com (oturum açma alanından) adresinden değiştirilebilir.

10.3 Üye, kendi online erişim bilgilerinin (oturum açma bilgilerinin) her türden kötü niyetli kullanımını derhal Lyoness’e bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Lyoness'in derhal bu bilgilerle sisteme girişi bloke etmesinin ardından. üyeye yeni erişim bilgileri yine SMS, e-posta veya posta yoluyla bildirilir. Kötü niyetli kullanımdan dolayı zararın oluşması durumunda, Lyoness yalnızca madde 14.’te belirtilen hallerde sorumludur.

11. Tavsiye Eden Değişikliği
Altı ay süreyle üye işyerlerinden alışveriş gerçekleştirmemiş ve bu süre zarfında herhangi bir Lyoness alışveriş çeki edinmemiş olan üyeler, Lyoness’e başka bir üyeyi, bu konudaki mutabakatına tabi olarak, tavsiye eden olarak bildirerek tavsiye edenini değiştirebilir. Bu durumda değişikliği talep eden üyenin doğrudan veya dolaylı tavsiye ettiği üyeleri (hangi basamakta olduklarından bağımsız olarak), değişikliği talep eden üyenin eski tavsiye edeninde halihazırdaki pozisyonlarında kalırlar.

12. Kişisel Verilerin Korunması
12.1 Lyoness, 'Kişisel Verilerin Koruması Kanunu' uyarınca sorumlu taraf olarak, Lyoness Sadakat programının işletilmesi, diğer bir deyişle üyelik avantajlarının ve arkadaşlık bonusunun hesaplanması için gerekli olduğu müddetçe, üyenin kişisel bilgilerini toplar, saklar ve düzenler. Lyoness, arkadaşlık bonusunun hesaplanması için, kendisi tarafından tavsiye edilen birinci ve ikinci seviye üyelerin alışveriş hacmi bilgilerini tavsiye edene tahsis eder. Bu bağlamda, birinci seviyede tavsiye edilmiş üyeler isim olarak belirtilir. Bunlara ilaveten, telefon numaraları ve e-posta adresleri de bildirilir. İkinci seviyede tavsiye edilmiş üyeler sadece isimsiz olarak gösterilir. Üye, tavsiye edenine kişisel üye alanından bilahare kişisel bilgilerine (örneğin adres gibi) erişim sağlayabilir. Lyoness aynı zamanda, üye izin verirse, Lyoness ve Lyoness üye iş yerlerinin teklif ve ürünleri hakkında kişiselleştirilmiş bilgiler verebilmek için de üyenin bilgilerini kullanabilir.

12.2 Verilerle ilgili bilgi, değişiklik ve de silinmesi ile ilgili tüm talepler doğrudan Lyoness'e ya da Lyoness Türkiye'ye yöneltilebilir.

12.3 Lyoness websitesinin kullanımında, bilahare kişisel verilerin korunmasına dair düzenlemeler www.lyoness.com adresinde, 'Kişisel Verilerin Korunması Beyanı'nda yer alır.

12.4 Lyoness, üyelerin verilerine izinsiz erişime karşı uluslararası olarak kabul gören güvenlik teknolojileri uygular. Lyoness, internet yoluyla iletilen bilgilerin güvenliğinden, sadece 14. madde uyarınca sorumludur.

12.5 Kişisel Verilerin Korunması Muvafakati Beyanı: üye bununla birlikte, Lyoness'in, kendisinin Lyoness Sadakat Programına katılım çerçevesindeki alışveriş davranışlarıyla (ilgileri ve tercihleri, vs.) ilgili kişisel bilgilerini, toplayabileceğine ve bilgileri, kişiselleştirilmiş haberlerin düzenlenmesinde ve de Lyoness Sadakat Programını ve üye işyerlerinin kampanyalarını postayla veya şahsen tanıtmak adına kullanabileceğine her daim gayri kabili rücu olarak muvafakatinin olduğunu beyan eder. Üye, yazıyla ya da member-service@lyoness.com.tr adresinden e-posta yoluyla ileride herhangi bir zamanda geçerli olmak üzere işburada verdiği muvaffakını iptal edebilir. Yazılı iptal istemi, Maya Akar Center, C-Blok D 10-11, Şişli /İstanbul adresinde mukim Lyoness Kart Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.'ye yapılmalıdır.

13. Hizmet Aksaklıkları
13.1 Lyoness tarafından sunulan hizmetlerin kapsamı, işbu GTŞ'de tanımlanan şekilde Lyoness Sadakat Programının işletilmesi ile sınırlıdır.

13.2 Üye tarafından üye İşyerinde yapılan alışverişlerle ilgili hak ve yükümlükler, sadece ilgili üye işyerine uygulanır. Böylelikle Lyoness, üye işyeri ile sözleşme akdedilmesinin ardından da, üye işyerinin hizmet yükümlülüğüyle ilgili, özellikle üye işyerinin olası ifada bulunmamasından ya da yanlış ya da kötü ifada bulunmasından dolayı güvence veya sorumluluk üstlenmez,

13.3 Üye İşyerinin ifada bulunmaması ya da hatalı ifada bulunması durumunda, üye, Lyoness’e karşı, bozdurulan alışveriş çeki tutarının tam ya da kısmi olarak iadesini, başka bir alışveriş çekiyle tanzim edilmesini, nakit ödeme yapılmasını ya da başka bir ücret ya da bedel ödenmesini talep etme hakkına sahip olmaz. Üye işyerinin edimini ifa etmemesi ya da kötü/eksik ifa durumunda, üye, her türlü dava ve talep haklarını sadece sözkonusu üye işyerine yöneltebilir.

14. Sorumluluk
14.1 Lyoness, Lyoness’in sorumluluklarının kasten ya da ihmal sonucu ihlal edilmesine dayalı olarak cana, bedene ya da sağlığa gelen yaralanmalardan doğan hasarlardan sınırlama olmaksızın yükümlü olur. Lyoness, sorumlulukları bakımından kasten ve ağır ihmal sonucu meydana gelecek her türlü zarardan da sınırsız sorumludur.

14.2 Lyoness, sözleşmenin yeterli ve kusursuzca icrası için temel olan ve üyenin riayet edileceğine güvendiği ve riayet edilmesini beklediği sorumlulukların (temel sorumlulukların) ihmal sonucu basit ihlalinden kaynaklanan tipik ve öngörülebilir zararlar için sadece sınırlı bir sorumluluk üstlenir.

14.3 Madde 14.5’de düzenlenen haller saklı kalmak kaydıyla diğer türden tazmin talepleri kapsam dışındadır. Bu durum özellikle, Lyoness'in kusursuz olduğu durumlar için geçerlidir.Örneğin:

(a) Üyenin internete erişiminin kesintiye uğraması,
(b) Lyoness'in sorumluluk alanında olmayan diğer teknik ve elektronik hatalar (i) internet yoluyla veri iletişimi sırasında ve (ii) Lyoness internet portalını, Lyoness SMS hizmetini ve mobil nihai cihazlar için Lyoness uygulamalarını kullanırken meydana gelen hatalar,
(c) (Özellikle takiple ilgili herhangi bir başarısızlıkve sonuç olarak veri kayıpları olmak üzere) Lyoness Sadakat Programı içinde gerçekleştirilen alışverişlerin kayda alınmasını engelleyen, Lyoness’in sorumlu olmadığı teknik ve elektronik hatalar
(d) Mobil telefon şebekesi veya terminallerin kullanıma açık olmaması
(e) Üyenin mobil nihai cihazının bozuk olması. Mal satın alma sözleşmesi veya hizmet sözleşmesi sadece üye ile ilgili üye işyeri arasında gerçekleşir.

14.4 Lyoness’in yükümlülüğünün sınırlandırıldığı veya hariç bırakıldığı durumlarda, Sınırlamalar ve istisnaları Lyoness’in çalışanlarının, yasal temsilcilerinin ve alt yüklenicilerinin kişisel sorumluluklarına da uygulanır.

14.5 İşbu 14. madde uyarınca sorumluluk kısıtlamaları ve istisnaları, ürün sorumluluğuna mevzuatın emredici hükümleri uyarınca Lyoness’in bir kusurun dürüştlük kuralına aykırı şekilde gizlenmesinden doğan yükümlülüğünü ve eşyanın garanti yükümlülüğünü etkilemeyecektir.

15. Masraflar
15.1 Lyoness Sadakat Programına kayıt ve katılım üyeler için ücretsizdir.

15.2 Lyoness Cashback Card üye için kaydının bir unsuru olarak ücretsizdir.

15.3 Üye Prepaid Lyoness MasterCard® için başvurur ise, ek masraflar tahakkuk eder.

16. Sözleşme ilişkisinin üye tarafından sonlandırılması
16.1 Üye, yazılı bir beyan yoluyla, Lyoness ile olan sözleşme ilişkisini herhangi bir zamanda sona erdirme hakkına sahiptir. Ayrıca üye, süregelen sözleşme ilişkisi çerçevesinde alışveriş gerçekleştirme, üye tavsiye etme ya da başka görevler yürütmekle yükümlü değildir.

16.2 Sözleşme ilişkisinin sona erdirilmesi üzerine, üye sadece sözleşmenin feshi öncesi esasa bağlanmış olan üyelik avantajları üzerinde hak sahibidir, diğer bir deyişle eğer Cashback veya Arkadaşlık Bonusu hakkını tanıyan alışveriş sözleşme feshi anında halihazırda gerçekleşmişse üyelik avantajlarından faydalanılabilir. Sözleşme ilişkisinin sona ermesi ile o zamana kadar tahakkuk etmiş olan Shopping Point'ler, kayba uğrar. Ancak üyenin sözleşme ilişkisine mücbir sebeple son vermesi halinde üye 9. maddede tanımlanan şekilde sözleşme feshinden itibaren sekiz hafta içinde edinilen Shopping Point'leri ve Lyoness alışveriş çeklerini bozdurabilir.

17. Sözleşme ilişkisinin Lyoness tarafından sonlandırılması
17.1 Sözleşme ilişkisi Lyoness tarafından gerekçesiz olarak sekiz haftalık bir bildirimle ya da mücbir sebeple derhal geçerli olmak üzere feshedilebilir. Mücbir sebepler, Lyoness’in ya da ilgili üye İşyerinin ticari menfaatlerinin ya da itibarının önemli ölçüde zarar görmesinin yanı sıra, özellikle önemli sözleşme ilişkisinin ihlali olarak addedilir. Üyenin önemli sözleşmesel yükümlülükleri, madde 2.3, 2.4, 3.3 ve 3.4'de istinaden yükümlülükleridir.

17.2 Üye, bu hususların kusurlu şekilde ihlali halinde, Lyoness’i zarar ve ziyan tazmininden ve dava edilmesinden muaf tutar. Bu aynı zamanda söz konusu üçüncü şahıs taleplerine itiraz etme masrafları için de geçerlidir. Lyoness üyelerin yükümlülüklerini ihlal etmeleri dolayısıyla Lyoness açısından ortaya çıkan zararları talep etme hakkına sahiptir.

17.3 Sözleşme ilişkisinin sona erdirilmesi üzerine, üye sadece sözleşmenin feshi öncesi esasa bağlanmış olan üyelik avantajları üzerinde hak sahibidir, diğer bir deyişle eğer Cashback veya Arkadaşlık Bonusu hakkını tanıyan alışveriş sözleşme feshi anında halihazırda gerçekleşmişse geçerlidir.

17.4 Lyoness’in üyenin kusuruyla sebep olmadığı mücbir sebeple sözleşme ilişkisine ihbarsız bir şekilde son vermesi halinde üye 9. maddede tanımlanan şekilde sözleşme feshinden itibaren 8 hafta içinde edinilen Shopping Point'leri ve Lyoness alışveriş çeklerini bozdurabilir. Bunların dışında tahakkuk etmiş olan Shopping Point'lerin kullanım müddetleri, sözleşme ilişkisinin sona ermesi üzerine sona erer.

18. Genel Hükümler
18.1 Üye öncesinde yazılı izne tabi olmak koşuluyla, Lyoness'ten alacaklarını (veya sadakat programına katılımından dolayı toplamda ortaya çıkan haklarını) devredebilir veya teminat olarak kullanabilir.

18.2 Sadakat Programına katılım sadece bir takas ilişkisi teşkil etmektedir ve bu sebeple şirketler hukuku uyarınca üye ve Lyoness arasında bir bağlantı meydana getirmemekte, özellikle bir dernek üyeliği mevcut değildir.

18.3 İstisnai durumlarda varılan özel anlaşmalar her durumda işbu GTŞ üzerinde önceliğe sahiptir. Bu gibi anlaşma içeriklerinin geçerli olması için yazılı anlaşma ve/veya yazılı teyit vermesi gerekmektedir. Ayrıca, üyenin ilgili iletişim verilerini bildirmiş olması ve bunlara itiraz etmemesi koşuluyla, sözleşmenin uygulanması için gerekli bilgiler üyeye SMS veya elektronik posta aracılığıyla da gönderiebilir.

18.4 Üye tarafından bildirilmiş olan adrese veya e-posta adresine, bu GTŞ veya üye ile Lyoness arasında varılan diğer sözleşmesel mutabakatlara dair metin formatındaki değişiklik bildirimleri, üyeye ulaşmasından itibaren 30 gün içinde üye tarafından; içeriğine, geçerliliğine, metin formatına, itiraz edilmemişse kabul edilmiş sayılır. Lyoness, üyeyi, içeriğine, geçerliliğine ve metin formatına belirtilen süre içerisinde itiraz etmemesi halinde, GTŞ‘nin bildirilen değşikliklerine muvaffakat etmiş sayılacağı konusunda sürenin başlangıcında uyarır. GTŞ‘deki değişiklikler sadece, söz konusu uyarı gerçekten yapılmışsa üye tarafından kabul edilmiş olarak addedilir.

18.5 Sözleşme esası hükümlerinin kısmen ya da tamamen geçersiz ve/veya işlemez olması halinde, bu durum kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

18.6 Sözleşme ilişkisine Türk Hukuku uygulanır.

18.7 Lyoness Sadakat Programına katılım 16. yaşın doldurulması itibariyle mümkündür. Reşit olma yaşına gelene kadar yasal velinin yazılı onayı gerekmektedir.

18.8 Üyelik avantajlarının elde edilmesi dolayısıyla üyeye tahakkuk eden tüm masraf, harç, vergi vs. ücretlerle ilgi yükümlülükleri ilgili üyenin kendisi yerine getirmelidir.

Ek 1
Sözlük

"Cashback" Madde 8.1.1’de daha detaylı olarak tanımlanan üyelik avantajıdır.

„Cashback Card", üyelerin üye işyerlerinde yaptıkları alışverişlerin Lyoness Sadakat Programına işlenmesine hizmet eden plastik, kağıt kart, veya (Lyoness mobil uygulama üzerindne görüntülenebilen) bir sanal karttır. Cashback kart bir ödeme aracı değildir.

"Tavsiye Eden" Bir başka üyeyi aracısız tavsiye etmiş olan ve söz konusu üyenin Lyoness’e kaydı esnasında tavsiye eden olarak belirtilmiş olan üyedir ya da bir tavsiye eden değişikliği üzerine sonucunda ilgili üye için Lyoness tarafından tavsiye eden olarak belirtilmiş olan üyedir.

"Arkadaşlık Bonusu" madde 8.1.3'te daha detaylı tanımlanan, üyenin tavsiye ettiği Lyoness Sadakat Programındaki birinci ve ikinci seviye üyelerinin alışverişleri için aldığı bonustur.

„Friendship Flyer“, offline gerçekleştirilen kayıtta doldurulan ve imzalanan, Lyoness üyeliğinin tamamlanmasına dair bağlayıcı bir teklif verebilmek için Lyoness'e aktarılması gereken bir belgedir.

"Alışveriş Çekleri" Madde 6.1'de daha detaylı olarak tanımlandığı gibi, üye işyerlerinin orijinal alışveriş çekleri veya Gift Card'ları ve elektronik alışveriş çekleridir. (alışveriş çeki kodlarıdır).

"Lyoness Alışveriş Çekleri" Lyoness tarafından tanzim edilen alışveriş çekleridir. Üyeler tarafından www.lyoness.com adresinden elde edilebilen ve www.lyoness.com adresinden, (üye işyerlerindeki alışverişlerde doğrudan olmamakla birlikte) üye işyerlerinin alışveriş çeklerinin alımı ve Lyoness tarafından tayin edilen mallar için Lyoness'te bozdurulabilen alışveriş çekleridir. Buna ilişkin detaylı açıklama 7. maddede yer alır.

“Prepaid Lyoness MasterCard®” bir ödeme kartı tedarikçisiyle işbirliği ile tahsis eedilen, Cashback Card işlevine haiz bir ödeme kartıdır (Prepaid Card).

"Lyoness Sadakat Programı", Lyoness tarafından geliştirilen, üyelerin üye işyerlerinden mal ve hizmet satın aldıklarında üyelik avantajı ve tavsiye ettikleri Lyoness Sadakat Programında birinci ve ikinci seviyedeki üyeler tarafından yapılan alışverişler için arkadaşlık bonusları aldıkları bir Alışveriş Topluluğudur.

"Üyeler", Lyoness ile geçerli bir Genel Ticari Şartname'ye istinaden, üyelik ilişkisini sürdüren, kişilerdir.

"Birinci seviye üyeler", bir üyenin doğrudan tavsiye ettiği (yeni) üyelerdir. Bunlara "doğrudan üyeler", yani "doğrudan tavsiye edilen üyeler" de denir.

"İkinci seviye üyeler", bir doğrudan üyenin, yani birinci seviye üyenin tavsiye ettiği (yeni) üyelerdir Bunlara "dolaylı üye", yani "dolaylı tavsiye edilen üye" de denir.

"Üye ID", üyenin kimlik kazanmasına ve üye işyerlerindeki alışverişlerinin işlenmesine hizmet eden, Lyoness tarafından bir kereye mahsus verilen numaradır.

"Üyelik Avantajları", üyenin, Lyoness Sadakat Programında yer alan üye işyerlerindeki alışverişleri dolayısıyla aldığı veya alabileceği avantajlardır. Sözkonusu avantajlar Cashback ve de Shopping Point'lerdir.

"Üye İşyerleri", Lyoness ile sözleşme ilişkisi içerisinde olan ve üyelerin onlardan mal ve hizmet edinerek üyelik avantajları ve üye olarak tavsiye ettikleri Lyoness Sadakat Programındaki birinci ve ikinci seviye üyelerin yaptıkları alışverişler karşılığında arkadaşlık bonusu alabildikleri şirketlerdir.

"Kişisel Üye Alanı", 10. maddede ayrıntılı olarak tanımlanan, ilgili üyenin Lyoness internet sayfalarındaki oturum açma alanıdır.

"Shopping Point'ler", 9. maddede ayrıntılı olarak tanımlanmış olan üyelik avantajlarıdır.
* Marj avantajları, satın alınan ürünlere ve Üye İşyeri'ne göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle, işbu web sitesinde bulunan bilgilerin teminatı bulunmamaktadır.