ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการใช้งาน
เงื่อนไขการใช้เวบไซต์ LYONESS

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ครอบคลุมการใช้เวบไซต์ www.lyoness.co.th ที่บริษัทไลโอเนส สยาม จำกัด เป็นเจ้าของและดำเนินการอยู่

(“Lyoness”) (“เวบไซต์”) โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้เวบไซต์

ก. การยอมรับเงื่อนไข
การใช้เวบไซต์นี้ถือว่าคุณเห็นชอบกับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Lyoness ซึ่งผนวกรวมเป็นฉบับเดียวกันด้วยการอ้างอิง โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำความเข้าใจ กับแนวทางที่ใช้ปฏิบัติ แต่ละครั้งที่คุณใช้เวบไซต์ คุณยืนยันว่ายอมรับเงื่อนไขการใช้งานฉบับล่าสุดในขณะนั้น ถ้าไม่ต้องการให้เงื่อนไขการใช้งานมีผลผูกพันกับคุณ คุณสามารถหยุดการใช้เวบไซต์ได้

Lyoness อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร เงื่อนไขการใช้งานที่ แก้ไขแล้วจะมีผลบังคับทันทีที่ลงในเวบไซต์ และคุณเห็นชอบกับเงื่อนไขใหม่เมื่อมีการใช้เวบไซต์ต่อ คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณไม่เห็นชอบกับเงื่อนไขการใช้งานที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง สามารถทำได้โดยหยุดการใช้งานเวบไซต์ได้

ข. บัญชี
เราอาจมีการขอให้คุณสร้างบัญชีและระบุรหัสผ่านเพื่อใช้คุณสมบัติบางอย่างบนเวบไซต์ คุณตกลงที่จะให้ดูแล และปรับปรุงข้อมูลของตนเองให้ถูกต้องเป็นจริงและครบถ้วนทันสมัย เมื่อมีการสอบถามระหว่างการลงทะเบียน คุณต้องไม่สวมรอยเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่น หรือให้ข้อมูลอัตลักษณ์ของตนเองหรือความเชื่อมโยงกับบุคคล หรือองค์กรอื่นอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ใช้ชื่อ รหัสผ่าน หรือข้อมูลบัญชีของบุคคลอื่น

คุณต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของคุณเอง คุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำ ทั้งหมดของคุณหรือบุคคลที่ใช้บัญชีของคุณ คุณตกลงจะเก็บรักษารหัสผ่านไว้ไม่ให้ผู้ใดล่วงรู้ ถ้าคุณเชื่อว่าบัญชีของคุณไม่ปลอดภัย โปรดติดต่อเราทันทีทางไปรษณีย์ อีเมล์ โทรศัพท์ หรือโทรสาร ที่บริษัท ไลโอเนส สยาม จำกัด อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิล์ด ห้อง ML1711 ชั้น 17 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย โทร.: +66 (0)2 250 8965โทรสาร: +66 (0)2 250 8967 office@lyoness.co.th คุณตกลงจะชดใช้และกัน Lyoness ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการสูญเสียต่างๆ ที่ Lyoness หรือบุคคลอื่นได้รับจากผู้ที่มาใช้บัญชีของคุณ อันเป็นผลมาจากการขาดการดูแลรักษารหัสผ่านของตนเอง

ค. การกระทำต้องห้ามบนเวบไซต์
การกระทำต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนที่ถือว่าผิดกฎหมายหรือต้องห้ามบนเวบไซต์ Lyoness สงวนสิทธิ์ในการสืบสวนและดำเนินมาตรการที่เหมาะสมทางกฎหมายต่อผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำต้องห้ามตามที่ Lyoness เห็นสมควร การกระทำต้องห้ามรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกระทำต่อไปนี้:
• การใช้เวบไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศไทย
• การส่งข้อมูลที่มีไวรัส โทรจันฮอร์ส หรือรหัสโปรแกรมที่มีเจตนามุ่งร้ายลงเวบไซต์
• การสวมรอยเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่นหรือให้ข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างคุณกับบุคคลหรือองค์กรอื่นที่ไม่ถูกต้อง
• การเก็บหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น รวมทั้งที่อยู่อีเมล์ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น
• การอนุญาตให้บุคคลหรือองค์กรอื่นมาใช้บัญชีของคุณ
• การรบกวน ข่มขู่ คุกคาม หรือลวนลามบุคคลอื่น
• การมีส่วนร่วมในการกระทำที่เป็นการจำกัดหรือกีดกันมิให้บุคคลอื่นใช้หรือเข้าร่วมกับเวบไซต์ หรือทำให้ลูกค้าหรือผู้ขายของ Lyoness หรือบุคคลอื่นเป็นหนี้หรือเป็นอันตรายในวิจารณญาณของ Lyoness หรือ
• การยุยงให้บุคคลอื่นมีส่วนร่วมในการกระทำต้องห้ามตามที่ระบุข้างต้น

Lyoness ขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่ผูกมัดว่าจะต้องดำเนินการใดๆ ดังต่อไปนี้:
• สืบสวนข้อกล่าวหาการลงข้อมูลในเวบไซต์ว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งาน และตัดสินให้มีการลบหรือขอให้ลบเนื้อหาออกตามที่เห็นสมควร
• ลบข้อมูลใดๆ ที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความแตกแยก หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานออก และ
• ยกเลิกการเข้าใช้งานเวบไซต์ของผู้ที่ละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน

ง. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
Lyoness พยายามให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการของร้านค้าภายนอกอย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ (“ผลิตภัณฑ์ของร้านค้าภายนอก”) อย่างไรก็ตาม Lyoness ไม่รับรองว่ารายละเอียด ราคา หรือเนื้อหาอื่นๆของผลิตภัณฑ์บนเวบไซต์รวมทั้งข้อมูลที่ได้รับจาก หรือเกี่ยวกับร้านค้าปลีกภายนอกที่ลงโฆษณาในเวบไซต์ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ ทันสมัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด

จ. ร้านค้าปลีกภายนอก (Third-Party Retailers)
Lyoness ช่วยให้คุณได้เลือกชมผลิตภัณฑ์ที่มีของร้านค้าปลีกภายนอก (“ร้านค้าปลีกภายนอก”) ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเวบไซต์ ร้านค้าปลีกภายนอกถือเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ Lyoness ซึ่งให้บริการหรือขายสินค้าบนเวบไซต์ของตนเอง โดยคุณสามารถเข้าชมได้จากเวบไซต์นี้ Lyoness ไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินและไม่รับประกันการให้บริการ ธุรกิจ บุคคล หรือเนื้อหาของเวบไซต์ดังกล่าว Lyoness ไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำ ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาดังกล่าว รวมทั้งร้านค้าภายนอกด้วย

หากคุณเลือกจับจ่ายซื้อของจากร้านค้าปลีกภายนอก ระบบจะพาคุณไปยังเวบไซต์ของร้านค้าปลีกภายนอกรายนั้น คุณต้องปฏิบัติตามนโยบาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่เวบไซต์นั้นๆกำหนด คุณควรอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอื่นๆ อย่างละเอียด Lyoness จะไม่รับผิดชอบต่อการสั่งซื้อ การส่งสินค้า หรือการดูแลเรื่องการคืนเงิน การคืนหรือการเปลี่ยนสินค้าที่สั่งซื้อจากร้านค้าภายนอก

ฉ. การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อคุณเยี่ยมชมเวบไซต์หรือส่งอีเมล์ถึงเราถือว่าคุณกำลังสื่อสารกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณยินยอมรับการสื่อสารจากเราทางอิเล็กทรอนิกส์ เราจะสื่อสารกับคุณทางอีเมล์ หรือติดประกาศแจ้งให้ทราบบนเวบไซต์ คุณตกลงว่าข้อตกลง หนังสือแจ้ง การเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารทั้งหมดที่เราส่งถึงคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นการส่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่นเดียวกับการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร

ช. ไฮเปอร์ลิงค์
เวบไซต์นี้อาจมีไฮเปอร์ลิงค์เชื่อมโยงไปยังเวบไซต์ภายนอก เช่น ร้านค้าปลีกภายนอก บริษัทในเครือหรือนอกเครืออื่นๆ ของ Lyoness ซึ่งLyonessไม่มีการควบคุมดูแลหรือรับรองเวบไซต์ ภายนอกเหล่านี้ รวมทั้งสินค้าหรือบริการที่เสนอขายหรือมีอยู่บนเวบไซต์ดังกล่าว บางเวบไซต์อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือไม่ถูกต้อง คุณรับรองและตกลงว่า Lyoness ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น หรือกล่าวหาว่าเกิดขึ้นจากหรือเนื่องมาจากการใช้งานหรือความไว้วางใจในเนื้อหา โฆษณา สินค้า บริการ ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาอื่นๆบนหรือที่มีจากเวบไซต์นั้น เวบไซต์ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของเจ้าของเวบไซต์นั้นๆ

ซ. เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของ Lyoness
เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการทั้งหมดที่แสดงอยู่บนเวบไซต์ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของ Lyoness และ/หรือบุคคลภายนอกที่ อนุญาตให้ใช้งาน (โดยรวมเรียกว่า “เครื่องหมายการค้า”) คุณไม่สามารถใช้ คัดลอก ทำซ้ำ พิมพ์ซ้ำ อัพโหลด ติดประกาศ ส่ง แจกจ่าย หรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าเหล่านี้ได้ และคุณไม่สามารถนำเครื่องหมายการค้าของ Lyoness บนเวบไซต์ใดๆไปใช้โดยเด็ดขาด ทุกอย่างบนเวบไซต์มีลิขสิทธิ์คุ้มครองเว้นแต่จะมีการระบุไว้ในทางตรงกันข้าม Lyonessจะบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุดซึ่งรวมถึงการดำเนินคดีอาญา Lyoness ไม่รับประกันหรือยืนยันว่าการที่คุณนำเนื้อหาที่แสดงบนเวบไซต์ไปใช้จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิของ บุคคลภายนอกที่ Lyoness ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวพันด้วย การใช้เนื้อหาบนเวบไซต์ถือ เป็นความเสี่ยงของคุณเอง

ฌ. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเวบไซต์
Lyoness สามารถดำเนินการหรือกระทำการสิ่งต่อไปนี้เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบและไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อคุณ: (ก) เปลี่ยนแปลง หยุดพัก หรือยกเลิก หน้าเวบ เนื้อหา คุณสมบัติ ผลประโยชน์ หรือบริการใดๆ บนเวบไซต์เมื่อใดก็ได้ (ข) จำกัดคุณสมบัติและบริการบางอย่าง หรือจำกัดขอบเขตไม่ให้คุณเข้าถึงพื้นที่บางส่วนในเวบไซต์หรือทั้งเวบไซต์ และ (ค) ยกเลิกการให้อนุญาต สิทธิ และใบอนุญาตต่างๆ ที่เคยให้ไว้

ญ. กฎหมายที่ใช้คุ้มครองและการเป็นโมฆะบางส่วน
เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย โดยไม่คำนึงถึง ความขัดแย้งของหลักนิติธรรม คุณตกลงโดยแจ้งให้ใช้ศาลของประเทศไทยเป็นเขตอำนาจศาล สำหรับฟ้องร้องหรือข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขการใช้งานและหรือการใช้เวบไซต์ของคุณ และคุณตกลงโดยแจ้งอีกว่าจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลดังกล่าวในทำการฟ้องร้องหรือดำเนินคดี

หากพบว่ามีข้อกำหนดใดในเงื่อนไขการใช้งานมีผลเป็นโมฆะ จากคำตัดสินของศาลในเขตอำนาจนั้น การเป็นโมฆะของข้อกำหนดนั้นจะไม่ส่งผลต่อข้อกำหนดที่เหลืออยู่ในเงื่อนไขการใช้งานซึ่งจะมีผล บังคับใช้ได้ต่อไป การสละสิทธิ์ในข้อกำหนดใดของเงื่อนไขการใช้งานจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดนั้นเพิ่มเติม หรือต่อเนื่อง หรือเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดอื่นๆ

ฎ. การรับประกัน
เวบไซต์นี้และผลิตภัณฑ์ของร้านค้าภายนอกมีบริการให้ "ตามที่เป็น" คุณรับรองและตกลงว่าการใช้เวบไซต์และผลิตภัณฑ์ของร้านค้าภายนอกถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง สำนักงานใหญ่ของLYONESS บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ("องค์กร LYONESS") รวมถึงตัวแทน ผู้แทน และผู้ให้บริการแต่ละรายไม่ขอรับประกัน ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งโดยตรงหรือโดยนัย ตามกฎหมายหรือกฎใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยของการใช้งานในเชิงการค้า การไม่ละเมิดต่อสิทธิของบุคคลอื่น และความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด กฎหมายที่ใช้อาจไม่อนุญาตให้ตัดการรับประกันโดยนัยออก ดังนั้นข้อความข้างต้นจึงไม่มีผลกับคุณ องค์กร ตัวแทนLyoness ผู้แทน และผู้ให้บริการไม่สามารถและจะไม่รับรองหรือรับประกันว่า: (ก) เวบไซต์นี้จะมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือทันสมัยต่อเหตุการณ์ (ข) เวบไซต์นี้จะปราศจากข้อผิดพลาด การตกหล่น ความล่าช้า เหตุขัดข้อง หรือความเสียหาย รวมถึงการสูญเสียข้อมูล ที่เกิดจากคนหรือเครื่องจักร (ค) ไฟล์ที่มีให้ดาวน์โหลดจากเวบไซต์จะปราศจากไวรัส หนอน โทรจันฮอร์ส หรือรหัสโปรแกรมที่มีลักษณะเป็นภัยและคุกคาม หรือ (ง) ฟังก์ชั่นหรือบริการที่มีในเวบไซต์จะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือจะมีการแก้ไขข้อบกพร่องในเวบไซต์

ฏ. ข้อจำกัดความรับผิด
ความรับผิดขององค์กร LYONESS ตัวแทน ผู้แทน และผู้ให้บริการโดยรวม และวิธีแก้ปัญหาเฉพาะของคุณที่เกี่ยวกับข้อขัดแย้งในการใช้งานเวบไซต์คือให้คุณยุติการใช้งาน องค์กร LYONESS ตัวแทน ผู้แทน และผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยอ้อม เป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ตั้งใจ เป็นผลกระทบ หรือเป็นแบบอย่าง จากการใช้เวบไซต์ หรือผลิตภัณฑ์ของร้านค้าภายนอก หรือต่อข้อเรียกร้องใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานเวบไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของร้านค้าภายนอก หมายรวมโดยไม่มีข้อจำกัดถึงผลิตภัณฑ์ที่สูญหายหรือถูกขโมย การตัดความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้อมเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ตั้งใจ เป็นผลกระทบ หรือเป็นแบบอย่างออกไปนั้นหมายรวมโดยไม่มีข้อจำกัดถึงความเสียหายจากการสูญเสียกำไร การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียค่าโดยไม่ได้ตั้งใจ การหยุดงาน คอมพิวเตอร์เสียหรือทำงานผิดปกติ หรือความเสียหายหรือสูญเสียเชิงการค้าอื่นๆ แม้ว่าองค์กร LYONESS ตัวแทน ผู้แทน และผู้ให้บริการ ได้รับทราบถึงเหตุที่อาจทำให้เกิดขึ้นและโดยไมคำนึงถึงหลักการทางกฎหมายหรือความยุติธรรมตามที่มีการร้องเรียน ถ้ากฎหมายที่ใช้บังคับไม่อนุญาตให้ตัดหรือจำกัดความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบหรือโดยไม่ตั้งใจ ความรับผิดชอบขององค์กร LYONESS ตัวแทน ผู้แทน และผู้ให้บริการ จะจำกัดอยู่เฉพาะในขอบเขตที่บัญญัติตามกฎหมาย

ฐ. การจ่ายค่าชดเชย
คุณตกลงจะจ่ายค่าชดเชย ปกป้อง และกันองค์กร Lyoness รวมทั้งตัวแทน ผู้แทน และผู้ให้บริการแต่ละราย จากข้อเรียกร้องต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย และความรับผิดของบุคคลภายนอก รวมทั้งค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสมของทนายความ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานของคุณ

ฑ. การยกเลิกการใช้งาน
Lyoness มีสิทธิยกเลิกบัญชีและการเข้าใช้เวบไซต์ของคุณไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ซึ่งรวมโดยไม่มีข้อจำกัด หาก Lyoness พิจารณาเห็นสมควรว่าการใช้งานของคุณไม่เหมาะสม หรือในกรณีที่คุณละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน Lyoness อาจแจ้งเตือนโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ให้ทราบก่อนจะยกเลิกการใช้งานเวบไซต์ของคุณ. นอกจากนี้ ไลโอเนสจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาข้อความใดๆ ที่ผู้ใช้งานเป็นผู้เขียนขึ้น และเผยแพร่อยู่หน้าเว็บ ไลโอเนสจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาข้อความดังกล่าว ผู้ที่เขียนความคิดเห็น/คำวิจารณ์ใดๆ ที่เผยแพร่อยู่หน้าเว็บจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเขียนของเขาเอง บุคคลที่อยู่เบื้องหลังการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและไม่กล่าวโทษไลโอเนสโดยเด็ดขาด ไลโอเนสขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความใดๆ ที่มีความผิดทางกฎหมาย ในการสร้างความขัดแย้งต่อจุดยืนที่ดีของไลโอเนส หรือที่อาจทำลายภาพลักษณ์ของไลโอเนสในทางใดๆ; ในกรณีนี้ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์จากไลโอเนสได้
* ขอบเขตของผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จับจ่ายและบริษัทร่วมค้า จะไม่รับประกันข้อมูลทั้งหมดบนเวบไซต์นี้