Podmienky používania

Používanie tejto webstránky Lyoness Slovakia, s.r.o. je možné používať za podmienok tu uvedených. Pre stálych klientov platí Dohoda so stálym klientom /ďalej len dohoda/ súčasne so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú súčasťou uvedenej dohody. Pre zmluvných obchodníkov platí uzavretá Dohoda zmluvného obchodníka. Používateľ tejto web stránky prehlasuje, že súhlasí s týmito podmienkami používania a berie na vedomie, že Lyoness Slovakia,s.r.o. nezodpovedá za obsah uvedenej webstránky. Lyoness Slovakia,s.r.o.môže tieto podmienky používania ku koncu kalendárneho štvrťroka aktualizovať, tzn. Pozmeniť alebo doplniť.

Lyoness Slovakia,s.r.o. vyvinie maximálne úsilie v snahe prezentovať na tejto webstránke úplné a aktuálne informácie. Ponuky a informácie na tejto webstránke sú bez záruky. Používatelia tejto webstránky prehlasujú, že súhlasia s tým, že prístup a celé použitie tejto webstránky a jej obsah sa realizuje na vlastné riziko. Lyoness Slovakia,s.r.o. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym postupom pri používaní tejto webstránky.

Všetky obrazové, textové a zvukové záznamy, ako aj animácie, videá atď. a iné súčasti tejto webstránky sú chránené autorskými právami a nemôžu byť použité bez písomného súhlasu nositeľa autorských práv.

Lyoness Slovakia,s.r.o. si ponecháva práva, v prípade porušenia zásad používania webstránky, vylúčiť osoby zo servisu.

Všetky informácie a iné elektronické odkazy odoslané z tejto webstránky, majúce protiprávny charakter, sú vyňaté zo zodpovednosti spoločnosti LYONESS Slovakia,s.r.o.,ibaže spoločnosť Lyoness Slovakia,s.r.o. nevyvinie náležité úsilie na ich odstránenie resp. zamedzenie ich odoslaniu. Informácie protiprávneho charakteru, resp. tie ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a nachádzajú sa na tejto webstránke, môže spoločnosť Lyoness Slovakia,s.r.o. kedykoľvek odstrániť.

Ďalšie otázky k týmto podmienkam používania uvedenej webstránky a k Všeobecným obchodným podmienkam zodpovieme radi na Lyoness Slovakia, s.r.o., Einsteinova 25, SK-85101 Bratislava.

Lyoness Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 25
SK-85101 Bratislava
Tel.: +421 2 33057813
Fax: +421 2 321 322 99
E-mail: member-service spam@gohere.go lyoness.sk
 
spoločnosť s r. o. so sídlom v Bratislave
zapísaná v OR OR Okresného súdu Bratislava I
odd.: Sro, vl. č.: 78728/B
IČO:35 864 630
IČ DPH: SK2021740600


Vylúčenie zodpovednosti


1. Lyoness Europe AG a jej dcérske spoločnosti (ďalej "Lyoness") nezodpovedajú za aktuálnosť, správnosť, úplnosť, zákonitosť a/alebo kvalitu poskytnutých informácií. Toto platí i pre všetky produkty a služby ponúkané na tejto webovej stránke, vrátane popisov produktov, cien ako i poskytnutých informácií o zmluvných partneroch Lyoness. Technické chyby a/alebo udržiavacie práce ako i iné dôvody (napríklad reštartovanie webovej stránky) môžu viesť ku kratším alebo dlhším výpadkom v prístupe. Lyoness nezodpovedá za využitie a prístupnosť webovej stránky. Za škody či už materiálnej alebo nemateriálnej povahy (napríklad ušlý zisk, škody na základe stratených dát, nároky na zisk, náklady na právne služby, poplatky za vyhotovenie zmluvy), ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s používaním poskytovaných informácií, prípadne používaním chybných alebo neúplných informácií, Lyoness nezodpovedá, pokiaľ sa nepreukáže dokázateľné úmyselné zavinenie alebo zavinenie z nedbalosti zo strany Lyoness. Všetky ponuky sú nezáväzné. Lyoness si výslovne vyhradzuje právo meniť časti webovej stránky alebo celú ponuku bez osobitného oznámenia, dopĺňať tieto, mazať ich alebo ich zverejnenie dočasne alebo natrvalo zastaviť.

2. Ďalej nie je Lyoness zodpovedný za hyperlinky a ich obsah. Lyoness nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť, zákonitosť alebo kvalitu hyperlinkov. Celú zodpovednosť za hyperlink má poskytovateľ stránky, na ktorú sa hyperlink odkazuje. Lyoness nemá žiadny vplyv na súčasnú a budúcu podobu, obsah alebo pôvod hyperlinkov. Preto sa Lyoness týmto výslovne dištancuje od obsahu všetkých hyperlinkov, ktoré sa zmenia po založení linku, ako i cudzích záznamov do knihy hostí, diskusných fór a emailových distribučných zoznamov, ktoré zriaďuje Lyoness. Stála kontrola obsahu webových stránok previazaných hyperlinkami nie je vykonateľná. Pokiaľ sa však ukáže, že k porušeniu práva došlo, budú tieto linky okamžite odstránené.

3. Táto webová stránka má len informačný charakter, užívateľ je oprávnený ju používať na osobné ako aj obchodné účely. Celkový obsah webovej stránky je chránený autorskými právami. Toto platí nezávisle od toho, či bol obsah stránky daný k dispozícii za odplatu alebo bez odplaty. Rozmnožovanie, používanie, prenájom, zapožičanie, publikovanie alebo iný spôsob použitia nie sú povolené bez výslovného písomného súhlasu Lyoness. Nedodržanie tohto zákazu môže mať za následok porušenie právnych noriem a predpisov v oblasti ochrany autorských práv a zákazu konkurencie. Výlučne Lyones disponuje autorskými právami, právom na značku, právom na používanie a právom na povolenie používania tejto internetovej stránky.

4. Lyoness kladie veľký dôraz na starostlivé a diskrétne používanie osobných dát v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Pokiaľ je v rámci internetovej ponuky možnosť zadávať osobné alebo obchodné dáta (emailová adresa, meno, adresa), prebieha poskytovanie týchto informácií užívateľmi na vyslovene dobrovoľnej báze.

5. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť je nutné považovať za súčasť internetovej ponuky. Pokiaľ časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú alebo nezodpovedajú úplne platnej právnej úprave, zvyšné časti tohto dokumentu tým nie sú vo svojom obsahu a platnosti dotknuté

6. Lyoness ďalej neručí za obsahy, ktoré vytvorili používatelia a šíria sa na našej domovskej stránke. Lyoness neručí za škody spôsobené v dôsledku týchto obsahov. Každý, kto na domovskú stránku pridáva komentáre/ hodnotenia, a to akékoľvek, ručí sám za svoj príspevok ako jeho autor. V prípade, že porušia práva tretie osoby, odškodní Lyoness v plnom rozsahu ten, kto škody spôsobil. Lyoness si vyhradzuje právo vymazať obsahy, o ktorých vie, že sú protiprávne, odporujú dobrým mravom alebo sú v rozpore s jej náhľadmi. V tomto prípade je uplatnenie nárokov voči Lyoness vylúčené.

* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.