VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne a neustále sa snažíme zabezpečiť bezpečné využívanie našich služieb. Zaväzujeme sa dodržiavať zákonné predpisy o ochrane osobných údajov. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov nájdete informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ich ochrane a používaní cookies.

Obsah
  1. Platnosť
  2. Informácia o ochrane Vašich osobných údajov v súvislosti s účasťou na vernostnom programe Lyoness
  3. Vaše práva ako dotknutej osoby
  4. Cookies
  5. Bezpečnostné opatrenia
  6. Pojmy
Platnosť

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na členstvo v Lyoness ako aj na webstránku Lyoness na adrese http://www.lyoness.com. Upozorňujeme na skutočnosť, že táto webstránka odkazuje aj na iné webstránky Lyoness, a to aj v krajinách, v ktorých platia odlišné predpisy o ochrane osobných údajov.

Môže sa stať, že v dôsledku rozvíjania našich webstránok za účelom zlepšenia našich služieb bude potrebné toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov doplniť. V tomto prípade Vás budeme vopred informovať a prípadne vyžiadame si od Vás osobitný súhlas.

Informácia o ochrane Vašich osobných údajov v súvislosti s účasťou na vernostnom programe Lyoness

Spoločnosť Lyoness Europe AG, so sídlom Bahnhofstrasse 22, 9470 Buchs, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v Obchodnom registri kantónu St. Gallen pod č.: CH 170.3.026.427-4 (ďalej „Lyoness Europe“) Vás týmto v súlade s § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej „Zákon“) informuje nasledovne:

Spoločnosť Lyoness Europe je v zmysle § 2 ods. 2 písm. b) a § 4 ods. 2 písm. b) Zákona prevádzkovateľom, keďže sama vymedzuje účel spracúvania Vašich osobných údajov, určuje podmienky ich spracúvania a spracúva Vaše osobné údaje vo vlastnom mene.

Identifikačné údaje spoločnosti Lyoness Europe ako prevádzkovateľa sú:

Lyoness Europe AG, so sídlom Bahnhofstrasse 22, 9470 Buchs, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v Obchodnom registri kantónu St. Gallen pod č.: CH 170.3.026.427-4.

Spoločnosť Lyoness Europe ako prevádzkovateľ v zmysle § 2 ods. 2 písm. b) v spojení s § 7 Zákona poverila spoločnosť LYONESS Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 864 630, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 78728/B (ďalej len „Lyoness Slovakia“) ako svojho zástupcu v Slovenskej republike.

Identifikačné údaje spoločnosti Lyoness Slovakia ako zástupcu prevádzkovateľa sú:

LYONESS Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 864 630, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 78728/B.

Lyoness Europe spracúva Vaše osobné údaje v súvislosti s Vašou účasťou na vernostnom programe Lyoness výlučne v rozsahu Vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli pri registrácii. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi ustanoveniami Zákona. V zmysle § 10 ods. 3 písm. b) Zákona je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy v súvislosti s Vašou účasťou na vernostnom programe Lyoness, nevyžaduje si teda Váš súhlas.

Vaše osobné údaje na tieto účely poskytujete na obdobie do ukončenia Vašej účasti na vernostnom programe Lyoness, kedy budú zlikvidované v súlade so Zákonom.

Vaše osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľovi, spoločnosti Lyoness Slovakia, ktorá bola ich spracúvaním poverená na základe písomnej zmluvy podľa § 8 ods. 4 Zákona.

Vaše osobné údaje nebudú zverejňované okrem prípadov, keď ich zverejnenie vyžaduje záväzný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.

Lyoness Europe nebude Vaše osobné údaje spracúvať bez Vášho súhlasu alebo bez iného zákonného dôvodu za iným účelom alebo vo väčšom rozsahu.

Vaše práva ako dotknutej osoby
Keďže ste fyzickou osobou, ktorej sa spracúvané osobné údaje týkajú, ste v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) Zákona dotknutou osobou. Ako dotknutá osoba máte práva uvedené v §§ 28 – 30 Zákona. K týmto právam patrí v zmysle § 28 ods. 1 Zákona najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa alebo zástupcu prevádzkovateľa (ak existuje) vyžadovať:

(a) potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané,
(b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
(c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal Vaše osobné údaje na spracúvanie,
(d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
(e) opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
(f) likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
(g) likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Vaše vyššie uvedené právo podľa písmena e) a f) možno obmedziť len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo by jeho uplatnením bola porušená Vaša ochrana, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Zároveň máte v súlade s § 28 ods. 3 Zákona právo u prevádzkovateľa alebo zástupcu prevádzkovateľa (ak existuje) na základe písomnej žiadosti namietať voči:

(a) spracúvaniu Vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
(b) využívaniu Vášho titulu, mena, priezviska a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku,
(c) poskytovaniu Vášho titulu, mena, priezviska a adresy na účely priameho marketingu.

V zmysle § 28 ods. 4 Zákona máte na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u prevádzkovateľa alebo zástupcu prevádzkovateľa (ak existuje) kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do Vašich práv alebo právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie ste namietali, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Podľa § 28 ods. 5 Zákona máte na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u prevádzkovateľa alebo zástupcu prevádzkovateľa (ak existuje) kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa alebo zástupcu prevádzkovateľa (ak existuje), ktoré by malo právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania Vašich osobných údajov. V takomto prípade máte právo požiadať prevádzkovateľa alebo zástupcu prevádzkovateľa (ak existuje) o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzkovateľa (ak existuje) je povinný Vašej žiadosti vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutí bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Vás prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzkovateľa (ak existuje) bude informovať najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Toto právo nemáte iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzkovateľa (ak existuje) vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel Vašej požiadavke, alebo na základe zmluvy prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzkovateľa (ak existuje) prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie Vašich oprávnených záujmov.

Ak svoje právo uplatníte

(a) písomne, a z obsahu Vašej žiadosti vyplýva, že uplatňujete svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musíte doručiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
(b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a Váš podpis; je prevádzkovateľ povinný Vám odovzdať kópiu zápisnice,
(c) ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú prostredníctvom sprostredkovateľa a svoje právo uplatníte u neho, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

Pri podozrení, že Vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môžete podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, Vaše práva môže uplatniť Váš zákonný zástupca. V prípade Vášho úmrtia Vaše práva vyplývajúce zo Zákona môže uplatniť Vaša blízka osoba.

Vašu žiadosť podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 Zákona vybaví prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzkovateľa (ak existuje) bezplatne. Vašu žiadosť podľa § 28 ods. 1 písm. d) Zákona vybaví prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzkovateľa (ak existuje) bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie na Vašu adresu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Vašu žiadosť vybaví prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzkovateľa (ak existuje) najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia.

Cookies

Naše webstránky využívajú takzvané cookies, teda malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači, kde môžu byť neskôr opätovne sprístupnené. Cookies slúžia na to, aby ste sa mohli prihlásiť do našich služieb, ako aj na personalizáciu Vášho správania na webe.

Časť našej internetovej ponuky môžete využívať aj bez registrácie resp. bez prihlásenia. Aj v tomto prípade automaticky zaznamenávame určité informácie, a to za účelom získavania štatistických údajov o využívaní a efektívnosti našej internetovej ponuky, ako aj za účelom jej prispôsobenia požiadavkám našich užívateľov. Zbierame informácie o Vašej IP adrese, čase a trvaní Vašej návštevy, počte Vašich návštev, využívaní formulárov a podobne. Doba, počas ktorej sa cookies ukladajú, je navzájom rozdielna. Využívame najmä cookies, ktoré sú po ukončení Vašej návštevy na našej stránke automaticky vymazané. Protokolujeme každý prístup na našu webstránku a každé vyvolanie súboru uloženého na webstránke. Naše cookies slúžia výlučne pre naše informácie a nebudú sprístupnené žiadnej tretej osobe.

Využívame zároveň Google Analytics, a to aby sme zaznamenávali online aktivity na našej stránke a zistili, koľko užívateľov nás na internete navštevuje, ako aj to, ktoré časti našej stránky a ako často si návštevníci prezerajú. Vyhodnotenie prebieha anonymne. Cookies od Google Analytics sa ukladajú vo Vašom počítači a môže ich vyhodnocovať Google. Ide konkrétne o Google Analytics Tool Anonymous IP ako aj o demografické údaje a záujmy. Bližšie informácie nájdete na stránke https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Google Analytics na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ponúka možnosť odmietnuť zaznamenávanie údajov.

 

Cookie

Parameter

Účel

Fungovanie

lyo_it_accept_cookie

True

Tento cookie slúži na sledovanie, či návštevník udelil súhlas

Pre odvolanie svojho súhlasu musí návštevník tento cookie vymazať zo svojho prehliadača

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Google Analytics

Tieto cookies slúžia na získavanie informácií: akým spôsobom návštevníci využívajú webstránku (čas, deň v týždni) a ako často. Tieto informácie sa využívajú na zlepšenie servisu na webstránke

Viac informácií nájdete na Google Privacy

ASP.NET_SessionId

ID

Tento cookie slúži na jednoznačnú identifikáciu návštevníka.

Session-ID sa ukladá v cookie.

Lyo-Search-Settings

TreeType

Cookie na ukladanie vyhľadávaných informácií

V cookie sa ukladá požadovaný náhľad výsledkov vyhľadávania

lyo_box_account_info_settings

true/false

Cookie, ktorý umožňuje náhľad/skrytie údajov v prehľade účtu

Prostredníctvom tohto cookie je možné aktivovať resp. deaktivovať náhľad údajov z účtu.

popup_lyoness3steps_closed

true/false

Pri prvej návšteve sa ukáže pop-up s vysvetleniami ohľadom Lyoness

Cookie na reguláciu pop-upu. Po zatvorení sa vysvetlenia pri ďalšej návšteve už nezobrazia

 

Bežné internetové prehliadače podľa štandardných nastavení cookies akceptujú. Môžete však svoj prehliadač nastaviť tak, že bude všetky alebo niektoré cookies odmietať, alebo sa Vás pred prevzatím nového cookie opýta. Návod ponúka väčšina prehliadačov na lište Menu v záložke „Pomocník“. Tam sa taktiež dozviete, ako môžete vymazať už existujúce cookies.

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že pokiaľ nebudete akceptovať cookies, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie našich webstránok,.
´
Pri prvej návšteve našej webstránky budete automaticky vyzvaný na udelenie súhlasu s využívaním vyššie uvedených cookies resp. jeho odmietnutie.

Bezpečnostné opatrenia

Na ochranu Vašich osobných údajov využívame okrem iného kódovanie (SSL technológia), firewally, programy na ochranu proti hackerom a iné bezpečnostné opatrenia podľa aktuálneho stavu techniky.

Za bezpečnosť dát prenášaných prostredníctvom internetu zodpovedá Lyoness len podľa bodu 13 Všeobecných obchodných podmienok pre členov Lyoness.

Pojmy

Pojmy, ktoré nie sú v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov osobitne definované, je potrebné vykladať v zmysle Všeobecných obchodných podmienok pre členov Lyoness.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV NA PORTÁLI PRACOVNÝCH PONÚK


Lyoness dodržiava rovnosť šancí pre všetkých zamestnancov a zamestnankyne a je hrdá na rozmanitosť svojho tímu! Všetci kvalifikovaní uchádzači a uchádzačky sú súčasťou výberového procesu bez ohľadu na etnický pôvod, farbu pleti, náboženstvo, pohlavie, sexuálnu orientáciu, národnosť, postihnutie alebo vek.

Ktoré osobné údaje spracúvame

Keďže www.lyoness-corporate.com je medzinárodný portál pre hľadanie a ponuku pracovných príležitostí, na ktorom sa ponúkajú všetky voľné pozície vo všetkých pobočkách a dcérskych spoločnostiach skupiny Lyoness, je možné, že najskôr budete musieť zvoliť krajinu, v ktorej by ste chceli pracovať. Po tomto výbere sa dostanete k ponuke zamestnania pre danú krajinu. Presný zoznam všetkých spoločností zo skupiny Lyoness, ktoré sa, pochopiteľne, sčasti nachádzajú aj v zahraničí, nájdete na nasledovnej webstránke: http://www.lyoness-corporate.com/de-AT/Unternehmen/Organisation/

Ak sa chcete na našej webstránke uchádzať o niektorú z vypísaných pozícií, budete vyzvaný vyplniť formulár resp. uviesť svoje osobné údaje a udeliť súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Medzi osobné údaje, ktoré spracúvame na základe online žiadosti o zamestnanie , patrí oslovenie, krstné meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, materinský jazyk, štátne občianstvo, e-mailová adresa, telefónne číslo, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, požadovaný ročný plat brutto a najskorší možný termín nástupu do práce. Zároveň môžete uviesť svoje znalosti a kvalifikácie, ako napríklad znalosť práce s počítačom, jazykové znalosti a podobné. Môžete tiež uviesť informácie o Vašom doterajšom vzdelaní, kariére a pod.

Okrem toho máte možnosť nahrať na náš server údaje, ako napríklad Váš životopis, motivačný list, fotografiu, vysvedčenia a iné doklady relevantné pre hľadanie zamestnania. Zároveň nám môžete poslať správu prostredníctvom príslušného textového okna.

Keďže Lyoness si je vedomá toho, že nie všetky z uvedených osobných údajov môžu byť podľa miestnych právnych predpisov požadované, povinný je len minimálny počet údajov, ako je priezvisko a kontaktné údaje. Vaše osobné údaje budú využité výlučne za účelom spracovania Vašej žiadosti o zamestnanie.

Vaše osobné údaje vo vzťahu k uvedenému účelu poskytujete Lyoness Slovakia dobrovoľne, na základe Vášho súhlasu, ktorý je právnym základom pre ich spracovanie.

Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov poskytujete na obdobie 12 mesiacov po ukončení výberového konania na príslušnú pracovnú pozíciu.

Ďalšie informácie a odvolanie súhlasu

V súlade s ustanovením § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej „Zákon“) Vás informujeme nasledovne:

Identifikačné údaje spoločnosti Lyoness Slovakia ako prevádzkovateľa sú:

LYONESS Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 864 630, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 78728/B („Lyoness Slovakia“).

Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať:

• e-mailom na adrese: servicecenter@lyoness.sk,
• poštou na adrese: LYONESS Slovakia, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.

Vaše práva ako dotknutej osoby a podmienky používania cookies na našich webových stránkach nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.
* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.