VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ČLENOV LYONESS

Znenie: október 2016


Preambula
Lyoness Europe AG, so sídlom Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs, s identifikačným číslom CH 170.3.026.427-4 obchodného registra kantónu St. Gallen, prevádzkuje nákupné spoločenstvo, ktoré umožňuje účastníkom (ďalej ako „členovia“) získavať výhody (ďalej ako „vernostný program Lyoness“) nakupovaním tovarov a služieb u obchodných partnerov Lyoness (ďalej ako „obchodní partneri“). Zmluvnou stranou členov je teda Lyoness Europe AG (ďalej ako „Lyoness“). Lyoness bude v Slovenskej republike zastupovaná prostredníctvom LYONESS Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 864 630, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 78728/B (ďalej ako „Lyoness Slovakia“). Pre ľahšie porozumenie je na konci týchto všeobecných obchodných podmienok v Prílohe 1 priložený glosár použitých termínov. Právne záväzné sú definície uvedené v bode 1 až 18 týchto všeobecných obchodných podmienok.

1. Predmet zmluvy
1.1 Tovary a služby nakupované členom u obchodných partnerov (ďalej len „nákupy“) budú zaevidované vo vernostnom programe Lyoness. Na účely využívania výhod vernostného programu Lyoness má člen v zásade k dispozícii tieto možnosti: karta Cashback Lyoness, darčekové poukážky obchodných partnerov ako aj využívanie online kanálov z ponuky Lyoness na nákup v online obchodoch obchodných partnerov. Tieto možnosti nákupov sú bližšie popísané v bode 4.3.

1.2 Člen je podľa týchto všeobecných obchodných podmienok oprávnený zúčastniť sa na vernostnom programe Lyoness a nadobúdať s tým spojené členské výhody a priateľský bonus. Člen môže odporúčať vernostný program Lyoness ďalším spotrebiteľom a získavať ich ako nových členov. Člen nie je oprávnený získavať ako členov podnikateľov podľa bodu 3.4(d). Pre člena nevyplýva žiaden záväzok odporúčať ďalej vernostný program Lyoness a získavať nových členov, ani nie je zaviazaný dosiahnuť určitý výsledok.

2. Zmluvný základ
2.1 Žiadateľ sa stáva členom Lyoness a nadobudne osobné, neprenosné členské číslo (ďalej len „členské ID “) prijatím jeho návrhu na registráciu spoločnosťou Lyoness. Toto číslo ho oprávňuje zúčastňovať sa na vernostnom programe Lyoness (a nezakladá členstvo v združení, pozri bod 18.2).

2.2 Pre uzavretie zmluvy medzi Lyoness a členom sa využíva Friendship flyer poskytutý Lyoness, online registračný formulár alebo možnosť zaregistrovať sa u obchodných partnerov priamo na mieste.

2.3 Člen vyhlasuje, že údaje, ktoré poskytol Lyoness, sú pravdivé. V prípade, že člen úmyselne poskytne spoločnosti Lyoness nepravdivé údaje, má spoločnosť Lyoness právo žiadať od člena škodu, ktorá jej takto bola spôsobená. Člen je povinný informovať Lyoness o prípadných zmenách svojich osobných údajov uvedených pri registrácii (najmä adresa bydliska, e-mailová adresa, bankové spojenie, telefónne číslo atď.).

2.4 Pre každú fyzickú alebo právnickú osobu je prípustná len jedna registrácia (t. j. len jedno členské ID). Pri registrácii treba uviesť trvalé bydlisko resp. obchodnú adresu (sídlo) člena. Neoprávnené členské výhody resp. neoprávnené priateľské bonusy nadobudnuté viacnásobnou registráciou oprávňujú Lyoness na vypovedanie zmluvného vzťahu z vážneho dôvodu ako aj k odňatiu takto získaných členských výhod a priateľských bonusov. Pri viacnásobných registráciách budú posledné registrované členské ID vymazané. Členské výhody a priateľské bonusy získané viacnásobnou registráciou prepadnú.

3. Právny vzťah
3.1 Medzi Lyoness a členom nie je založený žiaden pracovný pomer, služobný pomer alebo akýkoľvek spoločensko-právny vzťah (najmä nie členstvo v združení). Účasť na vernostnom programe Lyoness resp. odporúčanie ďalších členov sa uskutočňuje výlučne na vlastnú zodpovednosť, v rámci samostatnej činnosti, právne nezávislej od Lyoness.

3.2 Člen má nárok iba na členské výhody a priateľský bonus. Žiadna ďalšia odmena za jeho činnosť mu nepatrí. Člen nemá nárok na úhradu akýchkoľvek prípadných nákladov.

3.3 Člen nie je oprávnený zastupovať Lyoness, najmä nie podávať alebo prijímať vyhlásenia voči iným členom v rámci vernostného programu Lyoness a/alebo pri získavaní nových členov. Člen nie je oprávnený prijímať hotovosť a uskutočňovať inkaso pre Lyoness. Zavinené porušenie tohto bodu 3.3 oprávňuje Lyoness vypovedať zmluvu z vážneho dôvodu.

3.4 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Lyoness nie je člen oprávnený:
(a) používať logá, charakteristické písmo, značky, slogany, domény, iné označenia a pod. Lyoness alebo obchodných partnerov Lyoness;
(b) vyhotoviť v písomnej alebo elektronickej forme alebo iným spôsobom verejne rozširovať alebo sprístupňovať (napr. na internetových stránkach ako YouTube alebo Facebook) vizitky, prezentácie, videá, audio nahrávky, snímky obrazovky, webový obsah, mediálny obsah, letáky, prospekty, internetové stránky, aplikácie, reklamné podklady, hromadné e-maily, e-maily, domovské stránky a pod. ohľadom Lyoness alebo vernostného programu Lyoness;
(c) usporadúvať verejné podujatia ako napr. informačné podujatia, eventy, workshopy, semináre a pod. ohľadom Lyoness alebo vernostného programu Lyoness;
(d) oslovovať, viesť rokovania alebo kontaktné rozhovory alebo uskutočňovať akúkoľvek inú reklamnú činnosť na účely získania ako obchodných partnerov alebo členov maloobchodníkov a veľkoobchodníkov, prípadne iných obchodníkov, ako aj iných podnikov, ktoré ponúkajú tovar alebo služby pre koncových spotrebiteľov, vrátane čerpacích staníc, členov franšíz a obchodných domov, a to najmä nie v priestoroch podniku alebo v jeho blízkosti.

4. Vernostný program Lyoness
4.1 Na základe nákupov u obchodných partnerov nadobudne člen členské výhody podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, a síce Cashback výhody a Shopping Points. Odporúčateľ zároveň získa za nákupy ním priamo a nepriamo získaných členov priateľský bonus. Členské výhody a priateľský bonus ako aj podmienky pre ich získanie sú bližšie popísané v bode 8.

4.2 Lyoness uzatvára s obchodnými partnermi dohody, ktoré umožňujú Lyoness poskytovať členom za nákupy členské výhody a priateľský bonus. Prehľad aktuálnych obchodných partnerov vrátane poskytovaných členských výhod je dostupný online na stránke www.lyoness.com.

4.3 Za účelom evidencie nákupov môže člen využiť tieto možnosti:

4.3.1 Cashback Card: je dostupná ako papierová karta, plastiková karta alebo ako mobilná aplikácia. Táto karta nie je platobným prostriedkom, slúži len na evidenciu údajov o nakupovaní.

4.3.2 Predplatená Lyoness Mastercard ® je platobná karta s funkciou Cashback Card, poskytovaná v spolupráci s poskytovateľom kreditných kariet (napr. MasterCard®). Vzťahujú sa na ňu osobitné podmienky, ktoré sa dohodnú pri podaní žiadosti o vystavenie predplatenej Lyoness Mastercard®.

4.3.3 Poukážky: sú to originálne poukážky resp. darčekové poukážky alebo elektronické poukážky (na vytlačenie alebo stiahnutie ako online kód poukážky) obchodných partnerov. Podrobnosti ohľadom poukážok sú uvedené v bode 6.

4.3.4 Online nakupovanie:
(a) na stránke www.lyoness.com sa člen prihlási prostredníctvom svojich prístupových údajov a vyberie si internetový obchod obchodného partnera, alebo
(b) člen sa prihlási do online obchodu prostredníctvom iného online kanála z ponuky Lyoness pre evidenciu nákupov a môže priamo nakupovať v online obchode obchodného partnera. Nákup môže byť zaregistrovaný iba vtedy, ak systém člena počas nákupu povolí cookies a nevyužije Adblocker alebo Scriptblocker. Podrobnosti ohľadom online nakupovania sú uvedené v bode 5.

4.4 V prípadoch podľa bodu 4.3.1 a 4.3.4 poskytne obchodný partner evidované údaje o nákupe resp. vyúčtovaní Lyoness na účely výpočtu z toho vyplývajúcich členských výhod. To isté platí pre bod 4.3.3, t.j. pri poukážkach, pokiaľ boli poukážky zakúpené na oficiálnych predajných miestach. Pri objednávke poukážok priamo u Lyoness eviduje Lyoness údaje o nákupe sama a vypočíta podľa nich členské výhody. V prípade podľa bodu 4.3.2 sprostredkuje poskytovateľ platobných kariet spoločnosti Lyoness údaje o nákupe za účelom výpočtu príslušných členských výhod.

5. Online nakupovanie
5.1 Členovia nájdu informácie o online nakupovaní na stránke www.lyoness.com v sekcii FAQ v bode online nakupovanie.

5.2 Pripísanie členských výhod a priateľského bonusu na základe online nákupov podľa bodu 8.4 sa uskutoční až po uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku, a to za predpokladu, že člen od zmluvy uzavretej na diaľku neodstúpil.

5.3 Člen má nárok na členské výhody len za nákupy v online ochodoch obchodných partnerov, ktoré sú na www.lyoness.com uvedené pre krajinu, v ktorej sa nachádza bydlisko alebo sídlo člena (podľa registrácie). To isté platí pre priateľský bonus.

5.4 Lyoness nemá vplyv na stránky online obchodov obchodných partnerov, na ktoré uvádza odkazy a nie je za tieto stránky zodpovedná. Pokiaľ sa na prepojených stránkach nachádza protiprávny obsah alebo iný obsah, ktorý porušuje dobré mravy, Lyoness sa od neho výslovne dištancuje.

6. Objednávka poukážok
6.1 Originálne poukážky resp. darčekové poukážky a elektronické poukážky (poukážkové kódy) (ďalej len „poukážky“) sú poukážky obchodných partnerov, ktoré možno využiť na nákupy u obchodných partnerov, ktorí danú poukážku vystavili. Hodnota každej poukážky zodpovedá sume na nej vyobrazenej. Úplné alebo čiastočné vyplatenie hotovosti zo strany obchodného partnera nie je možné.

6.2 Poukážky sa dajú objednať písomne, telefonicky alebo online alebo zakúpiť priamo na predajných miestach (www.lyoness.com). Po uhradení celej ceny poskytne Lyoness poukážku, ktorá potom môže byť využitá na nákup u príslušného obchodného partnera. Lyoness si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky na poukážky, ak dodanie poukážok nie je v prevádzkových možnostiach Lyoness alebo by mohlo členovi spôsobiť škodu.

6.3 Poukážky objednané a zaslané členovi Lyoness možno použiť výlučne u obchodného partnera, ktorého člen určil pri objednávaní poukážky, a ktorý je uvedený na poukážke. Zmluva uzatvorená pri príležitosti použitia poukážky sa realizuje výlučne medzi obchodným partnerom (vydavateľ poukážky) a členom (majiteľ poukážky). Lyoness nezodpovedá za nároky z tohto zmluvného vzťahu.

6.4 Poukážky zaslané zo strany Lyoness a uhradené platby spravidla nie je možné vrátiť. Uvedené neplatí v nasledovných prípadoch:

6.4.1 Lyoness zaručuje v rámci zákonnej zodpovednosti za vady, že poukážky, ktoré člen získal, môžu byť využité na nákup resp. na splnenie platobnej povinnosti pri nákupe u príslušného obchodného partnera. Pokiaľ to nie je možné, ale pritom poukážka je stále v dobe platnosti, môže člen poukážku u Lyoness vymeniť za poukážku iného obchodného partnera (pričom na základe rozdielnych dohôd s obchodnými partnermi sa môžu členské výhody a priateľský bonus meniť (porovnaj bod 8.3). Pokiaľ člen nemá záujem o inú poukážku, môže požadovať vrátenie uhradenej sumy. V tomto prípade musí člen vrátiť získané členské výhody. Rovnako musia byť vrátené priateľské bonusy, pokiaľ priamo alebo nepriamo získaný člen uplatní svoje práva podľa tohto bodu 6.4.1.

6.4.2 Pokiaľ členovi v súvislosti s kúpou poukážky plynie lehota na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku (pozri pri každom relevantnom nákupe informácie pre spotrebiteľa a poučenie o odvolaní), má právo od nákupu odstúpiť v rámci platných lehôt.

6.5 Pri strate alebo krádeži poukážok, ktoré si člen vyzdvihol v Lyoness alebo ktoré člen dostal poštou alebo elektronicky, nepreberá Lyoness zodpovednosť za ich prípadné neoprávnené využitie.

6.6 Poukážky, ktoré sú plne zaplatené a zaslané členovi, sú voľne prevoditeľné, t. j. člen môže poukážku napr. darovať ľubovoľnej tretej osobe. Predaj poukážok za odplatu vykonávaný v rámci podnikateľskej činnosti však nie je povolený.

7. Poukážky Lyoness
7.1 Lyoness vydáva Lyoness poukážky sama (a nie jej obchodní partneri). Členovia ich môžu získať na stránke www.lyoness.com vo forme kódov poukážok a na stránke www.lyoness.com za nákup poukážok obchodných partnerov (ale nie bezprostredne za nákupy u obchodných partnerov), ako aj určitých tovarov označených Lyoness priamo u Lyoness.

7.2 Minimálna hodnota Lyoness poukážky je 10 EUR. Lyoness poukážky je možné kúpiť do maximálnej hodnoty 1.000 EUR. Hodnota každej poukážky zodpovedá sume na nej vyobrazenej. Pri čiastočnom využití sa pôvodná hodnota Lyoness poukážky znižuje o využitú sumu. Úplná alebo čiastočná výplata v hotovosti nie je možná.

7.3 Nákup Lyoness poukážky ako taký negeneruje členské výhody ani priateľské bonusy; tieto vzniknú (podľa nasledujúceho bodu 8) až vtedy, keď člen kúpi s využitím Lyoness poukážky na www.lyoness.com poukážku obchodného partnera alebo tovar.

7.4 Lyoness poukážky je možné previesť na iných členov, a hodia sa teda najmä ako darčekové poukážky. Predaj Lyoness poukážok za odplatu vykonávaný v rámci podnikateľskej činnosti však nie je povolený.

7.5 Lyoness poukážky môžu využívať iba členovia, ktorí majú bydlisko alebo obchodnú adresu (podľa registrácie) na území, kde platí príslušná mena, v ktorej bola Lyoness poukážka vystavená.

7.6 Každá Lyoness poukážka má priradený kód poukážky, ktorý je platný 3 roky. Táto 3-ročná lehota začína plynúť od konca roka, v ktorom bola Lyoness poukážka zakúpená. Po uplynutí platnosti kódu poukážky Lyoness poukážka prepadne a nie je možné ju využiť.

7.7 Storno, odvolanie alebo iné vrátenie Lyoness poukážky nie je po uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku (o ktorej bude kupujúci pri kúpe Lyoness poukážky osobitne poučený) možné. Vrátenie poukážok obchodných partnerov sa riadi bodom 6.4.

8. Členské výhody vo vernostnom programe a priateľský bonus
8.1 Nákupy, ktoré sa uskutočnia v rámci vernostného programu Lyoness, zabezpečia členovi členské výhody. Člen získa členské výhody ako odporúčateľ aj za nákupy členov v jeho priamej aj nepriamej línii (k tomu bližšie v bode 8.1.3). Členské výhody a priateľský bonus sa zakladajú na zmluvne dohodnutých podmienkach medzi Lyoness a príslušným obchodným partnerom. Tieto podmienky sa menia podľa obchodného partnera, odvetvia a krajiny. Členské výhody pozostávajú z cashback (bod 8.1.1). Zároveň sú za nákupy u niektorých obchodných partnerov poskytované body za nákup (bod 8.1.2). Priateľský bonus je bližšie popísaný v bode 8.1.3.

8.1.1 Cashback: Za nákupy v rámci vernostného programu Lyoness dostane člen cashback až do výšky 5 %, pričom v jednotlivom prípade môže byť poskytnutá aj vyššia percentuálna sadzba. Pre cashback platia percentuálne sadzby uvedené na www.lyoness.com (prihlasovacia časť) pre jednotlivých obchodných partnerov v čase uskutočnenia nákupu. Výplaty cashback sa uskutočňujú podľa bodu 8.4 až 8.6.

8.1.2 Shopping Points: Za nákupy evidované vo vernostnom programe Lyoness realizované u obchodných partnerov získava člen Shopping Points. Shopping Points môže člen využiť v rámci špeciálnych akcií uvedených na www.lyoness.com na získanie zľavy. Podrobnosti nájdete v bode 9.

8.1.3 Priateľský bonus: Za nákupy členov, ktorých priamo odporučil odporúčateľ (osoby, ktoré sa na základe odporúčania člena zaregistrovali v Lyoness a uviedli člena ako odporúčateľa), ako aj členov získaných odporučenými členmi (nepriamo odporučení členovia), realizované v rámci vernostného programu Lyoness, dostane člen bonus do výšky 0,5 % z hodnoty všetkých týchto nákupov ako priateľský bonus. Priateľský bonus za iných nepriamo získaných členov nevzniká. Výplaty priateľského bonusu sa uskutočňujú podľa bodu 8.4 až 8.6.

8.2 Lyoness si v prípade špeciálnych akcií vyhradzuje právo odkloniť sa od uvedených pravidiel v prospech člena. Lyoness chce členom poskytnúť čo najväčší výber možností nákupu u obchodných partnerov a dohodnúť s obchodnými partnermi výrazné zľavy, aby mohla poskytnúť členom rozsiahle výhody. Pokiaľ sú s obchodným partnerom pre akciový predaj dohodnuté odlišné podmienky (napr. pri atypických nákupoch ako je zmluva o kúpe mobilného telefónu s časovou viazanosťou), upozorní Lyoness na túto skutočnosť pri podrobnostiach o obchodníkoch na www.lyoness.com (porovnaj bod 8.3).

8.3 Zoznam poskytovaných výhod je k dispozícii na www.lyoness.com pri podrobnostiach o obchodníkoch. Člen sa môže pravidelne informovať na stránke Lyoness o aktuálnych podmienkach obchodných partnerov. Lyoness má právo s oznamovacou lehotou 2 týždne zmeniť členské výhody u jednotlivých obchodných partnerov ako aj priateľský bonus, pokiaľ sa zmenia podmienky dohodnuté s obchodným partnerom. Pre výpočet členských výhod člena sa použijú tie podmienky, ktoré platia v čase, kedy člen zaplatil celú kúpnu cenu za nákup.

8.4 Podmienkou pripísania členských výhod a priateľského bonusu je, aby člen uhradil celú kúpnu cenu za nákup, a uplynutie zákonných práv zrušiť nákup bez udania dôvodov, napr. v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku. Pokiaľ budú tieto podmienky splnené, potvrdí obchodný partner nákup Lyoness a vyúčtuje ho. Členské výhody a priateľský bonus, ktoré budú do nedele 23.00 hod. zúčtované obchodným partnerom voči Lyoness, budú pripísané členovi (členské výhody) resp. jeho odporúčateľovi (priateľský bonus). Lyoness zabezpečí, že obchodní partneri vykonajú zúčtovanie najneskôr do dvoch mesiacov od splnenia podmienok podľa prvej vety tohto bodu 8.4. Ak člen získal od Lyoness poukážku obchodného partnera, budú členské výhody a priateľský bonus pripísané po splnení podmienok podľa prvej vety tohto bodu 8.4.

8.5 Lyoness prevádza sumu z cashback a priateľského bonusu týždenne od minimálnej výšky 10 EUR na bankový účet uvedený členom.

8.6 Pokiaľ člen urobí nákupy u obchodných partnerov v zahraničí (na mieste alebo online), môže byť cashback alebo priateľský bonus na výplatnom účte najskôr uvedený v zahraničnej mene. Po potvrdení nákupu obchodným partnerom bude suma automaticky na osobnom konte člena prepočítaná podľa príslušného referenčného kurzu Európskej centrálnej banky alebo obdobnej príslušnej inštitúcie ku dňu prijatia platby obchodným partnerom na miestnu menu člena. Bod 5.3 zostáva týmto nedotknutý, t.j. nárok na členské výhody a priateľský bonus trvá len v súvislosti s nákupmi v zahraničí prostredníctvom online kanálov (napr. online obchody), ktoré sú na stránke Lyoness uvedené pre jednotlivého člena.

9. Lyoness Shopping Points
9.1 Členovia môžu dostať za nákupy v rámci vernostného programu Lyoness u obchodných partnerov určitý počet Shopping Points.

9.2 Či budú za nákup pripísané Shopping Points a ich počet závisí od celkovej hodnoty nákupu ako aj od podmienok dohodnutých s jednotlivými obchodnými partnermi. Lyoness na stránke www.lyoness.com pri podrobnostiach o obchodníkoch uvádza ako základ pre výpočet počet Shopping Points, ktoré daný obchodný partner prideľuje za každý nákup vo výške 100 EUR.

9.3 Shopping Points nemajú pevnú nominálnu hodnotu. Ich hodnota sa meria podľa rozsahu poskytnutej zľavy pri využití Shopping Points u konkrétneho obchodného partnera. Shopping Points nemôžu byť vyplatené v hotovosti alebo odplatne prenesené na iné osoby. Shopping Points je však možné iným osobám darovať.

9.4 Nazbierané Shopping Points budú členovi pripísané a môže si ich skontrolovať na osobnom konte člena. Člen ich môže využiť pri nákupe v rámci konkrétnych akcií uvedených na stránke www.lyoness.com na získanie zľavy. Body za nákup môžu byť využité len v množstve určenom pre daný nákup.

9.5 Aj pri nákupoch, pri ktorých člen využije Shopping Points, poskytuje Lyoness členské výhody a priateľský bonus. Výška členských výhod a priateľského bonusu sa v tomto prípade určuje podľa hodnoty nákupu po odpočítaní poskytnutej zľavy za využitie Shopping Points.

9.6 Shopping Points prepadnú po uplynutí troch rokov. Trojročná lehota začína plynúť od skončenia roka, kedy boli Shopping Points získané.

10. Osobné konto člena
10.1 Lyoness dáva bezplatne k dispozícii každému členovi osobné konto člena na internetovej stránke www.lyoness.com (prihlasovacia časť), kde má po zadaní používateľského mena a hesla kedykoľvek prehľad o svojich nákupoch a o odporučených členoch, ako aj informácie o členských výhodách a priateľských bonusoch vyplývajúcich z vernostného programu Lyoness. Pri prípadnej nedostupnosti webovej stránky Lyoness a prihlasovacej časti na www.lyoness.com zodpovedá Lyoness len podľa bodu 14.

10.2 Prístupové údaje potrebné na používanie osobného konta člena (používateľské meno, heslo a PIN kód) musí člen bezpečne uschovávať a používať s prísnou dôvernosťou. Prístupové údaje nesmú byť za žiadnych okolností sprístupnené tretím osobám. Osobné nastavenia môže člen kedykoľvek zmeniť na internetovej stránke www.lyoness.com (prihlasovacia časť).

10.3 Člen sa zaväzuje každé zneužitie svojho online prístupu bezodkladne ohlásiť Lyoness. Po okamžitom zablokovaní jeho prístupu budú následne členovi zaslané zmenené prístupové údaje formou SMS správy. Za škody, ktoré členovi vznikli zneužitím jeho online prístupu, zodpovedá Lyoness len podľa bodu 14.

11. Zmena odporúčateľa
Členovia, ktorí počas obdobia 6 mesiacov nerealizovali nákupy u obchodných partnerov ani nekúpili poukážky Lyoness, môžu zmeniť svojho odporúčateľa, a to tak, že uvedú iného člena s jeho súhlasom ako odporúčateľa vo vzťahu k Lyoness. V tomto prípade zostávajú priamo alebo nepriamo získaní členovia takéhoto člena (bez ohľadu na to, či priami alebo nepriami) priradení pôvodnému odporúčateľovi.

12. Ochrana osobných údajov
Ak je to potrebné na uskutočnenie vernostného programu Lyoness, teda na výpočet členských výhod a priateľského bonusu, spracúva Lyoness ako prevádzkovateľ osobné údaje členov. Ostatné ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov na stránke www.lyoness.com.

13. Vady plnenia
13.1 Rozsah plnení Lyoness je obmedzený len na realizáciu vernostného programu Lyoness, tak ako je popísaný v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

13.2 Práva a povinnosti z nákupov člena u obchodných partnerov sa vzťahujú výlučne na príslušného obchodného partnera. Lyoness teda nepreberá po uzatvorení zmluvy s obchodným partnerom žiadnu záruku alebo zodpovednosť za povinnosti obchodných partnerov plniť, najmä v prípadoch neposkytnutia plnenia alebo vadného plnenia zo strany obchodného partnera.

13.3 V prípade, že obchodný partner neposkytne plnenie alebo poskytne vadné plnenie, nemá člen voči Lyoness nárok na vrátenie celej ani čiastočnej hodnoty využitej poukážky, na vydanie ďalšej poukážky, na vyplatenie hodnoty poukážky v hotovosti alebo na inú náhradu. Prípadné nároky člena vyplývajúce z dôvodu neposkytnutia plnenia alebo poskytnutia vadného plnenia zo strany obchodných partnerov existujú výlučne voči obchodným partnerom.

14. Zodpovednosť
14.1 Lyoness zodpovedá neobmedzene za škody, ktoré vznikli v dôsledku zavineného porušenia povinností zo strany Lyoness. Za škody zavinené Lyoness sa považujú škody spôsobené zavineným porušením povinností zamestnancov, zákonných zástupcov a osôb, prostredníctvom ktorých Lyoness plní svoje povinnosti.

14.2 Iné nároky na náhradu škody sú s výhradou nasledovného bodu 14.4 vylúčené. Toto platí najmä vtedy, ak Lyoness škodu nezavinila, napr. pri
(a) prerušení dostupnosti prístupu člena na internet,
(b) iných technických alebo elektronických chybách (i) počas dátovej komunikácie cez internet, ako aj (ii) pri používaní internetového portálu Lyoness, SMS služby Lyoness a Lyoness aplikácií pre koncové mobilné zariadenia, ak tieto nepatria do sféry zodpovednosti Lyoness,
(c) technických a elektronických poruchách, ktoré zabraňujú registrácii vykonaných nákupov v rámci vernostného programu Lyoness, pokiaľ za ne Lyoness nezodpovedá (najmä výpadok trackingu a z toho vyplývajúca strata údajov)
(d) nedostupnosti mobilných sietí alebo terminálov a
(e) poruche funkčnosti koncových mobilných zariadení člena. Zmluva o kúpe tovaru alebo zmluva o službách sa uzatvára výhradne medzi členom a príslušným obchodným partnerom.

14.3 Ak nie je daná zodpovednosť Lyoness, neexistuje ani osobná zodpovednosť zamestnancov, zákonných zástupcov a iných osôb, prostredníctvom ktorých Lyoness plní svoje povinnosti.

14.4 Ustanovenia tohto bodu 14 sa netýkajú zodpovednosti Lyoness za vady veci alebo služby podľa §§ 619-627 zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník.

15. Poplatky
15.1 Registrácia a členstvo vo vernostnom programe Lyoness sú pre člena v zásade bezplatné. Lyoness bude člena vždy vopred informovať o poplatkoch, ktoré môžu vzniknúť napr. pri objednávke alebo doručení poukážok ako aj pri registrácii prostredníctvom Friendship flyer.

15.2 Lyoness Cashback Card je v rámci registrácie vydaná členovi bezplatne.

15.3 Ak sa člen rozhodne požiadať o vydanie predplatenej Lyoness Mastercard®, sú s jej vydaním spojené dodatočné náklady.

16. Skončenie zmluvného vzťahu zo strany člena
16.1 Člen má právo kedykoľvek ukončiť zmluvný vzťah s Lyoness písomným vyhlásením. Člen ďalej nie je v rámci existujúceho zmluvného vzťahu povinný vykonávať nákupy, získavať členov alebo vykonávať iné činnosti.

16.2 Pri skončení zmluvného vzťahu zo strany člena má člen nárok len na tie členské výhody z vernostného programu Lyoness, pre ktoré v čase skončenia zmluvného vzťahu už existoval dôvod, t.j. ak nákup oprávňujúci člena na cashback alebo na priateľský bonus bol uskutočnený najneskôr v čase ukončenia zmluvného vzťahu. Shopping Points a poukážky Lyoness získané do ukončenia zmluvného vzťahu zo strany člena môžu byť využité ešte do 8 týždňov od skončenia zmluvného vzťahu spôsobom popísaným v bode 9.

17. Skončenie zmluvného vzťahu zo strany Lyoness
17.1 Lyoness môže zmluvný vzťah vypovedať bez udania dôvodu, a to s výpovednou lehotou 8 týždňov alebo z vážneho dôvodu s okamžitou účinnosťou. Za vážny dôvod na okamžité ukončenie zmluvného vzťahu sa považuje konanie člena, ktorým člen:
a) poškodí hospodárske záujmy alebo dobrú povesť Lyoness,
b) poškodí obchodného partnera Lyoness,
c) poruší podstatné zmluvné povinnosti, za ktoré sa považujú povinnosti člena podľa bodov 2.3, 2.4, 3.3 a 3.4.

17.2 Lyoness má právo uplatniť si voči členovi nárok na náhradu škody, ktorá jej vznikne v dôsledku porušenia povinností člena, vrátane trov právneho zastúpenia..

17.3 Pri skončení zmluvného vzťahu má člen nárok len na tie členské výhody z vernostného programu Lyoness, pre ktoré v čase skončenia zmluvného vzťahu už existoval dôvod, t. j. ak nákup oprávňujúci člena na cashback alebo na priateľský bonus bol v čase ukončenia zmluvného vzťahu uskutočnený.

17.4 Ak Lyoness vypovie zmluvný vzťah bez udania dôvodu (čl. 17.1), môže člen získané body za nákup a poukážky Lyoness využiť do 8 týždňov od ukončenia zmluvného vzťahu a to spôsobom popísaným v bode 9. V prípade ukončenia zmluvy zo strany Lyoness z vážneho dôvodu uvedeného v bode 17.1, prepadnú získané Shopping Points ukončením zmluvného vzťahu.

18. Všeobecné ustanovenia
18.1 Lyoness ako aj člen sú oprávnení postúpiť svoje vzájomné pohľadávky (alebo svoje práva z účasti na vernostnom programe) alebo ich využiť ako zábezpeku len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

18.2 Účasť na vernostnom programe je výlučne výmenným vzťahom a nezakladá teda žiadne spoločensko-právne prepojenie medzi členom a Lyoness, predovšetkým nie členstvo v združení.

18.3 V jednotlivých prípadoch uzatvorené individuálne dohody s Lyoness majú vždy prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Pre obsah takýchto dohôd je rozhodujúca písomná zmluva, prípadne písomné potvrdenie zo strany Lyoness. Predpokladá sa, že strany neuzatvorili žiadnu ústnu dohodu. Lyoness je okrem toho oprávnená posielať členovi zmluvné vyhlásenia a informácie potrebné na plnenie zmluvy aj prostredníctvom SMS správy alebo e-mailu, pokiaľ k tomu člen poskytne svoj výslovný súhlas.

18.4 V prípade Vážnych objektívnych dôvodov (18.4.1) má Lyoness právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky. Na zmenu všeobecných obchodných podmienok bude člen upozornený zo strany Lyoness písomnou formou. Pokiaľ člen so zmenenými všeobecnými obchodnými podmienkami nesúhlasí, má právo ukončiť zmluvný vzťah podľa bodu 16. Ak sa tak nestane, zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť v deň v nich uvedený, ak člen po zverejnení všeobecných obchodných podmienok vykoná akýkoľvek úkon voči Lyoness alebo pokračuje v užívaní služieb Lyoness tak, že z danej situácie je zrejmé, že má vôľu v danom zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Lyoness pokračovať alebo svojím konaním potvrdí, že sa so znením zmenených alebo doplnených všeobecných obchodných podmienok oboznámil.

18.4.1 Lyoness je oprávnená meniť tieto všeobecné obchodné podmienky (pričom zmenou sa rozumie aj čiastočné alebo úplné nahradenie všeobecných obchodných podmienok osobitnými obchodnými podmienkami) a to z nasledovných dôvodov:
a) zmena právnych predpisov alebo rozhodnutie príslušného orgánu,
b) zmena technických možností poskytovania služieb Lyoness, alebo
c) zabezpečenie bezpečného poskytovania služieb členom Lyoness, alebo
d) skvalitnenie a zjednodušenie poskytovania služieb Lyoness, alebo
e) rozšírenie ponuky služieb Lyoness

18.5 Pokiaľ sú v zmluve použité špecifické označenia týkajúce sa pohlavia, myslí sa tým ženský ako aj mužský rod, ako aj právnické osoby.

18.6 V prípade, že je nejaké ustanovenie tejto zmluvy úplne alebo sčasti neúčinné resp. nevykonateľné, nie je tým dotknutá účinnosť zvyšných ustanovení.

18.7 Zmluvný vzťah sa riadi slovenským právom. Použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je vylúčené.

18.8 Registrácia a účasť na vernostnom programe Lyoness je možná po dovŕšení 18. roku života.

18.9 Člen sa zaväzuje sám znášať odvody, poplatky, dane atď., ktoré mu vzniknú v súvislosti so získaním členských výhod.

Príloha 1
Glosár


„Cashback” je členská výhoda bližšie popísaná v bode 8.1.1.

„Cashback Card” je papierová karta, plastiková karta alebo virtuálna karta (mobilná aplikácia Lyoness), ktorá slúži na evidenciu nákupov členov u obchodných partnerov v rámci vernostného programu Lyoness. Táto karta nie je platobným prostriedkom.

„Odporúčateľ“ je člen, ktorý priamo získal iného člena a požiadal o jeho registráciu v Lyoness, v ktorej je uvedený ako odporúčateľ, alebo člen, ktorý je po zmene odporúčateľa uvedený u Lyoness ako odporúčateľ daného člena.

„Priateľský bonus“ je bonus bližšie popísaný v bode 8.1.3, ktorý získava člen za nákupy členov, ktorých priamo alebo nepriamo získal.

„Friendship flyer“ je dokument, ktorý musí byť podpísaný a odovzdaný Lyoness pri offline registrácii, a slúži voči Lyoness ako záväzná žiadosť o členstvo vo vernostnom programe Lyoness.

„Poukážky“ sú originálne poukážky resp. darčekové poukážky alebo elektronické poukážky (poukážkové kódy) obchodných partnerov. Podrobnosti ohľadom poukážok sú uvedené v bode 6.1.

„Lyoness poukážky“ vydáva Lyoness sama. Členovia ich môžu získať na stránke www.lyoness.com vo forme kódu poukážky a na stránke www.lyoness.com za nákup poukážok obchodných partnerov (ale nie bezprostredne za nákupy u obchodných partnerov), ako aj určitých tovarov označených Lyoness priamo u Lyoness. Podrobnosti ohľadom poukážok Lyoness sú uvedené v bode 7.

„Predplatená Lyoness Mastercard®“ je kreditná karta s funkciou Cashback Card, poskytovaná v spolupráci s poskytovateľom kreditných kariet.

„Vernostný program Lyoness“ je nákupné spoločenstvo Lyoness, ktoré umožňuje členom získavať členské výhody nakupovaním tovarov a služieb u obchodných partnerov Lyoness a priateľský bonus za nákupy členov v priamej a nepriamej línii člena.

„Členovia“ sú všetky osoby, ktoré s Lyoness uzatvorili zmluvu o členstve v Lyoness podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, počas trvania tejto zmluvy, t.j. do vypovedania zmluvy jednou zo zmluvných strán.

„Členské ID“ je jedinečné číslo pridelené členovi od Lyoness za účelom identifikácie člena a evidencie jeho nákupov u obchodných partnerov.

„Členská výhoda” je výhoda, ktorú člen môže získať resp. získava nákupom u obchodných partnerov v rámci vernostného programu Lyoness. Výhodami sú v tomto zmysle Cashback a Shopping Points.

„Osobné konto člena“ je prihlasovacia časť daného člena na stránkach Lyoness, ktorá je bližšie popísaná v bode 10.

„Obchodní partneri“ sú spoločnosti, ktoré majú zmluvný vzťah s Lyoness, a u ktorých môžu členovia nakupovaním tovarov a služieb získať členské výhody a priateľský bonus za nákupy priamo a nepriamo získaných členov v rámci vernostného programu Lyoness.

„Shopping Points“ sú členskou výhodou, ktorá je bližšie popísaná v bode 9.
* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.