SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA LYONESSOVE ČLANE


Verzija: november 2014

Preambula
Lyoness Europe AG s sedežem na Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs, vpisana v poslovni register kantona St. Gallen pod številko CH 170.3.026.427-4, tvori mednarodno nakupovalno skupnost, ki udeležencem (v nadaljevanju »člani«) omogoča, da z nakupom blaga in storitev pri Lyoness partnerskih podjetjih (v nadaljevanju »partnerska podjetja«) uživajo ugodnosti (v nadaljevanju »Lyoness program zvestobe«. Pogodbeni partner članov je tako podjetje Lyoness Europe AG (v nadaljevanju »Lyoness«). Lyoness v Republiki Sloveniji zastopa Lyoness d.o.o. s sedežem Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor, Republika Slovenija (v nadaljevanju »Lyoness d.o.o.«). Za lažje razumevanje najdete na koncu teh Splošnih pogojev poslovanja za Lyoness člane v Prilogi 1 glosar tukaj uporabljenih izrazov. Pravno zavezujoči so pojmi v točkah 1 do 18 teh Splošnih pogojev poslovanja za Lyoness člane.

1. Predmet pogodbe
1.1 Blago in storitve, ki jih član kupi od partnerskih podjetij (v nadaljevanju »Nakupi«) se beležijo v Lyoness programu zvestobe. Za koriščenje ugodnosti Lyoness programa zvestobe so članu načeloma na voljo naslednje možnosti nakupovanja: Lyoness Cashback Card, boni partnerskih podjetij ter uporaba spletnih kanalov, ki jih nudi Lyoness, za nakupovanje v spletnih trgovinah partnerskih podjetij. Te možnosti beleženja nakupov so podrobneje predstavljene v točki 4.3.

1.2 Član je skladno s temi Splošnimi pogoji poslovanja upravičen sodelovati v Lyoness programu zvestobe ter prejemati vse s tem povezane ugodnosti za člane ter prijateljski bonus. Član lahko Lyoness program zvestobe priporoča drugim potrošnikom in jih pridobi kot nove člane. Član ni upravičen do pridobivanja podjetij v smislu točke 3.4.(d) kot članov. Član ni dolžan priporočati in pridobivati novih članov ter ne jamči za kakršen koli Lyoness uspeh.

2. Podlaga za pogodbeno razmerje
2.1 S potrditvijo registracije s strani Lyonessa postane naročnik Lyoness član in prejme osebno, neprenosljivo identifikacijsko številko (v nadaljevanju »številka člana«). Ta daje pravico do sodelovanja v Lyoness programu zvestobe.

2.2 Za sklenitev pogodbe med Lyonessom in članom se uporabi prijateljska vpisnica ali obrazec za spletno registracijo, ki ju nudi Lyoness.

2.3 Član izjavlja, da so njegove navedbe, posredovane Lyonessu, resnične in da bo v primeru neresničnih navedb Lyonessu povrnil nastalo škodo in ga razbremenil vseh pritožb. Član se obvezuje, da bo Lyoness takoj obvestil o morebitnih spremembah svojih osebnih podatkov, ki jih je navedel ob registraciji (zlasti naslova prebivališča, elektronskega naslova, bančnih podatkov, telefonske številke itd.).

2.4 Fizičnim ali pravnim osebam je dovoljena le enkratna registracija (to pomeni ena številka člana). Registracija poteka glede na navedbo stalnega prebivališča oz. naslov pravne osebe (sedež) člana. V primeru večkratne registracije v korist prejemanja neupravičenih članskih ugodnosti oz. neupravičenih prijateljskih bonusov ima Lyoness pravico odpovedati pogodbeno razmerje zaradi tehtnega razloga ter odvzeti po tej poti pridobljene članske ugodnosti in prijateljske bonuse. Ob večkratni registraciji bodo nazadnje registrirane številke člana izbrisane. Članske ugodnosti in prijateljski bonusi, ki so nastali zaradi večkratne registracije pa propadejo.

3. Pravno razmerje
3.1 Med Lyonessom in članom ni vzpostavljeno nobeno delovno, službeno ali kakršno koli drugo družbeno razmerje (zlasti ne članstvo v društvu). Sodelovanje v Lyoness programu zvestobe oz. priporočanje drugih članov poteka izključno na lastno odgovornost, samostojno in pravno neodvisno od Lyoness dejavnosti.

3.2 Član ima pravico samo do članskih ugodnosti in prijateljskih bonusov. Članu ne pripadajo nobena druga nadomestila za njegovo delo. Član prav tako ni upravičen do nadomestila za porabljen čas.

3.3 Član ni upravičen do zastopanja Lyonessa, zlasti ne za oddajanje ali sprejemanje izjav drugih članov v okviru Lyoness programa zvestobe in/ali pri pridobivanju novih članov. Član ne sme sprejemati gotovine ali pobirati plačil za Lyoness. V primeru krivdne kršitve te točke 3.3 ima Lyoness pravico odpovedati pogodbeno razmerje zaradi tehtnega razloga.

3.4 Članu brez predhodnega pisnega dovoljenja Lyonessa ni dovoljeno:

(a) uporabljati logotipov, pisav, znamk, zahtevkov, domen, drugih znakov in podobnega podjetja Lyoness ali partnerskih podjetij;
(b) izdelovati vizitk, predstavitev, video posnetkov, avdio datotek, zaslonskih slik, spletnih vsebin, medijskih vsebin, letakov, prospektov, spletnih strani, aplikacij, reklamnega gradiva, reklamnih pošiljk, mailing list, domačih strani ali podobnega z ozirom na ali ob omenjanju Lyonessa ali Lyoness programa zvestobe, jih širiti ali narediti javno dostopne v pisni, elektronski obliki ali na kakršen koli drugi način (npr. na spletnih straneh kot sta YouTube ali Facebook);
(c) izvajati prireditev, kot so npr. informativne prireditve, dogodki, delavnice, seminarji itd. z ozirom na ali ob omenjanju Lyonessa ali Lyoness programa zvestobe;
(d) pridobivati trgovcev na drobno, veletrgovcev in drugih trgovcev ter podjetij, ki nudijo blago ali storitve potrošnikom, vključno z bencinskimi servisi, franšiznimi prodajalnami in nakupovalnimi centri kot partnerskih podjetij ali članov, opravljati razgovorov v smislu pogajanj ali posredovanja ali izvajati kakršne koli reklamne dejavnosti za pridobitev teh podjetij.

4. Lyoness program zvestobe
4.1 Z nakupi pri partnerskih podjetjih pridobi član v skladu s temi Splošnimi pogoji poslovanja članske ugodnosti, in sicer Cashback ter Shopping Points (nakupovalne točke). Priporočitelj prejme za nakupe z njegove strani pridobljenih prvostopenjskih in drugostopenjskih članov prijateljski bonus. Članske ugodnosti in prijateljski bonus ter s tem povezani pogoji so podrobneje opisani v točki 8.

4.2 Da bi članom za njihove nakupe lahko zagotovili članske ugodnosti in prijateljski bonus, sklene Lyoness s partnerskimi podjetji dogovore. Aktualna partnerska podjetja vključno s posameznimi razpoložljivimi članskimi ugodnostmi najdete na spletni strani www.lyoness.com.

4.3 Član ima naslednje možnosti za nakupovanje:

4.3.1 Cashback Card je na voljo v obliki papirnate ali plastične kartice ali virtualne kartice preko mobilne aplikacije. Ni plačilno sredstvo, temveč je namenjena zgolj beleženju nakupov.

4.3.2 Predplačniška Lyoness MasterCard® je plačilna kartica s Cashback Card funkcijo (predplačniška debetna kartica), ki je na voljo v sodelovanju s ponudnikom plačilnih kartic (Master Card®). Za pridobitev in uporabo predplačniške Lyoness MasterCard® kartice veljajo ločeni in dodatni splošni pogoji sprejeti z izpolnitvijo vloge za pridobitev te kartice.

4.3.3 vrednostni boni so originalni vrednostni boni oz. darilne kartice ali elektronski boni (natisniti ali prenesti jih je mogoče kot spletno darilno kodo) partnerskih podjetij. Podrobnejša določila glede bonov so opisana v točki 6.

4.3.4 Pri spletnem nakupovanju lahko član

(i) s svojimi dostopnimi podatki se prijavi na www.lyoness.com in izbere spletno trgovino želenega partnerskega podjetja ali
(ii) spletno trgovino odpre preko katerega drugega spletnega kanala, ki ga za nakupovanje nudi Lyoness in opravi nakupe neposredno v spletni trgovini partnerskega podjetja. Nakup je mogoče opraviti samo, če članov sistem med postopkom nakupovanja omogoča piškotke in ne uporablja blokade oglasov ali Scriptblock. Podrobnejša določila glede spletnega nakupovanja so opisana v točki 5.

4.4 V primerih, opisanih v točkah 4.3.1 in 4.3.4 posreduje partnersko podjetje podatke o nakupu oz. obračunu Lyonessu za izračun članskih ugodnosti, ki izhajajo iz tega. Enako velja v primeru pod točko 4.3.3 t.j. pri bonih, če so ti kupljeni na prodajnih mestih bonov. Če so bili boni naročeni pri Lyonessu, beleži Lyoness podatke o nakupu sam in na tej osnovi izračuna osnovo za članske ugodnosti. V primeru 4.3.2. posreduje ponudnik plačilne kartice podatke o nakupu oz. Lyonessu za izračun članskih ugodnosti, ki izhajajo iz tega.

5. Spletno nakupovanje
5.1 Člani se morajo o spletnem nakupovanju pozanimati na spletni strani www.lyoness.com pod Pogosto zastavljena vprašanja (FAQs) pod točko Spletno nakupovanje.

5.2 Pogoj za dobropis članskih ugodnosti in prijateljski bonus iz nakupov, opravljenih s spletnim nakupovanjem, je skladno s točko 8.4. zlasti, da je potekel rok za odstopno pravico pri nakupih, sklenjenih na daljavo in član naročila ni preklical.

5.3 Član je upravičen do članskih ugodnosti samo za nakupe v spletnih trgovinah partnerskih podjetij, ki so skladno z www.lyoness.com na voljo za državo, v kateri se nahaja stalno prebivališče ali sedež člana (skladno z registracijo). Enako velja za prijateljski bonus.

5.4 Lyoness nima vpliva na podobo (povezanih) spletnih trgovin partnerskih podjetij in zato tudi ni odgovoren. Če so na povezanih spletnih straneh nezakonite ali druge vsebine, ki niso v skladu z dobrimi navadami, Lyoness za to izrecno ni odgovoren.

6. Naročanje vrednostnih bonov
6.1 Pri originalnih vrednostnih bonih oz. darilnih karticah in elektronskih bonih (kode bonov) (v nadaljevanju skupno »boni«) gre za vrednostne bone partnerskih podjetij, ki se lahko uporabljajo za nakupe samo pri tistem partnerskem podjetju, ki je posamezni bon izdalo. Protivrednost posameznega bona ustreza znesku, ki je naveden na bonu. Popolno ali delno izplačilo v gotovini s strani partnerskega podjetja ni mogoče.

6.2 Bone lahko naročite pisno, po telefonu ali preko spletne strani pri Lyonessu ali jih kupite na prodajnih mestih bonov (www.lyoness.com). Po plačilu celotnega zneska da Lyoness na razpolago bon, ki se lahko nato uporabi za nakup pri ustreznem partnerskem podjetju. Lyoness si pridržuje pravico do zavrnitve naročila bonov.

6.3 Naročeni boni, ki jih je Lyoness poslal članu, se lahko unovčijo samo pri na bonu ustrezno navedenem partnerskem podjetju, ki ga je ob naročilu določil član. Pogodba, sklenjena ob unovčenju bona, je izključno med partnerskim podjetjem (dajalcem bona) in članom (imetnikom bona). Lyoness ne jamči za zahtevke iz tega pogodbenega razmerja.

6.4 Bonov, ki jih je poslal Lyoness, ni mogoče vrniti, izvedenih plačil pa načeloma ni mogoče vrniti. To ne velja v naslednjih primerih:

6.4.1. Lyoness jamči v okviru zakonske odgovornosti za napake, da se lahko boni, ki jih je kupil član, unovčijo oz. se lahko uporabijo za izpolnitev dolžnosti plačila iz nakupa pri ustreznem partnerskem podjetju. V kolikor to ni mogoče, lahko član pri Lyoness bon zamenja za bon drugega partnerskega podjetja (pri čemer se zaradi različnih dogovorov s partnerskimi podjetji lahko spremenijo članske ugodnosti in prijateljski bonus, glejte točko 8.3.) V kolikor član ne želi drugega bona, lahko zahteva vračilo plačanega zneska. V tem primeru mora član vrniti prejete članske ugodnosti. Prav tako je treba vrniti prejete prijateljske bonuse, če svojo pravico skladno s točko 6.4.1 uveljavlja neposredno ali posredno pridobljeni član.

6.4.2. V kolikor ima član odstopno pravico pri nakupih bonov, sklenjenih na daljavo (v zvezi s tem glejte pri vsakem zadevnem nakupu izdane Informacije za potrošnike in Pouk o preklicu), ima pravico nakup preklicati v okvirju veljavnih rokov za preklic.

6.5 V primeru izgube ali kraje bonov, ki jih je član prevzel pri Lyonessu ali jih je član že prejel po pošti ali preko spleta, Lyoness ne prevzema odgovornosti za morebitno nezakonito unovčenje, razen če je član izgubo ali krajo pri Lyoness pred unovčitvijo prijavil, Lyoness pa sorazmerno z dopustnimi in možnimi ukrepi ni preprečil nezakonitega unovčenja.

6.6 V celoti plačani boni, ki jih član prejme od Lyonessa, so brezplačno prenosljivi, to pomeni, da lahko član bon podari tretji osebi. Ni pa dovoljena obrtna nadaljnja prodaja bonov proti plačilu.

7. Lyoness boni
7.1 Lyoness Store boni so boni, ki jih izda Lyoness sam (in ne partnerska podjetja). Člani jih lahko kupijo na spletni strani www.lyoness.com v obliki kode bona in unovčijo na www.lyoness.com za nakup bonov partnerskih podjetij (vendar ne neposredno za nakupe pri partnerskih podjetjih) ter določenega, s strani Lyonessa označenega blaga pri Lyonessu.

7.2 Najmanjša vrednost naročila za Lyoness Store bon znaša 10 EUR. Lyoness Store bone je mogoče kupiti do vrednosti največ 1.000 EUR za en Lyoness Store bon. Protivrednost posameznega Lyoness Store bona ustreza znesku, navedenem na Lyoness Store bonu. Ob delnem unovčenju se prvotna protivrednost zmanjša za posamezni unovčeni znesek. Izplačilo celotnega ali delnega zneska v gotovini ni možno.

7.3 Z nakupom Lyoness Store bona se ne pridobijo niti članske ugodnosti, niti prijateljski bonusi; le-to se (skladno z naslednjo točko 8) pridobi šele, če član s pomočjo Lyoness Store bona na www.lyoness.com kupi bon partnerskega podjetja (ali blago).

7.4 Lyoness Store boni se lahko brezplačno prenesejo na druge člane in so zato zlasti primerni kot darilni boni. Obrtna nadaljnja prodaja Lyoness Store bonov proti plačilu pa ni dovoljena.

7.5 Lyoness Store bone lahko unovčijo samo člani, ki imajo svoje stalno prebivališče ali sedež (skladno z registracijo) na območju veljavnosti valute, v kateri je bil izstavljen Lyoness Store bon.

7.6 Vsak Lyoness Store bon ima svojo darilno kodo, ki velja 3 leta. 3-letni rok začne teči s koncem leta, v katerem je bil kupljen Lyoness Store bon. Po poteku darilne kode Lyoness Store bon propade in ga več ni mogoče unovčiti.

7.7 Odpoved, preklic ali drugi načini vračila naročila Lyoness Store bonov po preteku roka za odstopno pravico pri nakupih, sklenjenih na daljavo (o katerem ste ob nakupu Lyoness Store bona posebej obveščeni) več ni mogoča. Za vračilo bonov partnerskih podjetij velja točka 6.4

8. Članske ugodnosti iz programa zvestobe in prijateljski bonus
8.1 Nakupi člana, ki so bili zabeleženi v Lyoness programu zvestobe, omogočajo članu članske ugodnosti. Član kot priporočitelj ob tem prejme za nakupe z njegove strani pridobljenih prvostopenjskih in drugostopenjskih članov prijateljski bonus (podrobneje o tem sledi v točki 8.1.3). Članske ugodnosti in prijateljski bonus temeljijo na pogodbeno dogovorjenih pogojih med Lyonessom in posameznim partnerskim podjetjem ter se zato razlikujejo glede na partnersko podjetje, panogo in državo. Članske ugodnosti sestojijo iz Cashbacka (točka 8.1.1). Dodatno se za nakupe pri nekaterih partnerskih podjetjih nudijo točke ShoppingPoints (nakupovalne točke) (točka 8.1.2). Prijateljski bonus je opisan nadalje pod točko 8.1.3.

8.1.1 Cashback: za nakupe, ki so bili zabeleženi v Lyoness programu zvestobe, prejme član do 5% Cashback, pri čemer je v posameznih primerih možen tudi višji odstotek. Velja na spletni strani www.lyoness.com (področje prijave) naveden Cashback-odstotek posameznega partnerskega podjetja. Plačila Cashback potekajo skladno s točkami 8.4 do 8.6.

8.1.2 Shopping Points (nakupovalne točke): za nakupe, ki so bili zabeleženi v Lyoness programu zvestobe in opravljeni pri partnerskih podjetjih, ki za to izdajajo točke Shopping Points, prejme član Shopping Points. ShoppingPoints točke lahko član unovči za nakupe v okviru posebnih na www.lyoness.com označenih akcij za pridobitev popusta. Podrobnosti so opisane v točki 9.

8.1.3 Prijateljski bonus: za nakupe članov, ki jih je neposredno priporočil priporočitelj (osebe, ki so se pri Lyoness registrirale na osnovi priporočila člana in so člana navedle kot priporočitelja) ter za nakupe članov, pridobljenih neposredno od teh članov (posredno pridobljeni člani druge stopnje), ki so bili zabeleženi v Lyoness programu zvestobe, prejme član od Lyoness vsakič do 0,5 % zneska nakupa kot prijateljski bonus. Prijateljski bonus za druge posredno pridobljene člane ni na voljo. Plačilo prijateljskega bonusa poteka sladno s točkami 8.4 do 8.6.

8.2 Lyoness si v okviru posebnih akcij pridržuje pravico do odstopanj od teh določil. Lyoness cilj je članom ponuditi kar se da veliko izbiro možnosti za nakupe pri partnerskih podjetjih in se pri tem s partnerskimi podjetji dogovarjati glede bistvenih popustov za zagotovitev velikih ugodnosti članov. V kolikor bodo s partnerskim podjetjem dogovorjeni odstopajoči pogoji zaradi posebnih akcij (kot je npr. lahko primer pri netipičnih nakupih, kot so časovno omejene pogodbe za mobilne telefone), bo Lyoness v podrobnem pogledu partnerskega podjetja na spletni strani www.lyoness.com na to posebej opozoril (glejte naslednjo točko 8.3).

8.3 Posamezne veljavne ugodnosti si lahko vsakič ogledate v podrobnem pogledu partnerskega podjetja na spletni strani www.lyoness.com. Članu priporočamo, da na spletni strani Lyonessa redno spremlja posamezne pogoje partnerskih podjetij. Lyoness ima pravico z 2-tedenskim oznanilnim rokom spremeniti ponujene članske ugodnosti in prijateljske bonuse za posamezna partnerska podjetja, v kolikor in če se spremenijo s partnerskimi podjetji dogovorjeni pogoji. Za obračun članskih ugodnosti, ki pripadajo članu, se uporabljajo tisti pogoji, ki so veljali v trenutku, ko je član v celoti plačal nakup.

8.4 Dobropis članskih ugodnosti in prijateljskih bonusov predpostavlja, da je član nakup v celoti plačal in nima več nobenih pravic, da bi nakup brez navedbe razlogov razveljavil, to pomeni zlasti, da mora preteči morebitni obstoječi rok za odstopno pravico pri nakupih, sklenjenih na daljavo. Če so ti predpogoji izpolnjeni, bo partnersko podjetje Lyonessu nakup potrdilo in obračunalo. Članske ugodnosti in prijateljski bonus iz opravljenih nakupov, ki jih partnersko podjetje Lyonessu obračuna do 23. ure v nedeljo, se knjižijo v dobro člana (članske ugodnosti) oz. njegovega priporočitelja in njegovega priporočitelja (prijateljski bonus). Lyoness obvezuje partnerska podjetja, da obračunajo najpozneje v roku dveh mesecev od časa, ko so bile izpolnjeni predpogoji skladno s 1. stavkom te točke 8.4. Če je član pri Lyoness kupil bon partnerskega podjetja, se v dobro knjižijo tako članske ugodnosti, kot tudi prijateljski bonus, če so izpolnjeni predpogoji skladno s 1. stavkom te točke 8.4.

8.5 Lyoness nakaže dobropis iz Cashbacka in prijateljskega bonusa tedensko na osebni bančni račun člana, če je dobropisa najmanj 10 EUR.

8.6 V koliko opravlja član nakupe pri partnerskih podjetjih v tujini (na kraju samem ali preko spleta), je možno, da bo na računu za izplačilo Cashback ali prijateljski bonus sprva prikazan v posamezni tuji valuti. Ob potrditvi nakupa s strani partnerskega podjetja se bo znesek v spletni pisarni člana samodejno preračunal po referenčnem tečaju Evropske ali druge pristojne centralne banke, ki je veljal na dan prejema plačila s strani partnerskega podjetja v valuto člana. Točka 5.3 ostane nespremenjeno v veljavi, to pomeni, da obstaja pravica do članskih ugodnosti in prijateljskega bonusa samo v zvezi z nakupi v tujini preko kanalov (kot so npr. spletne trgovine), ki so navedene na Lyonessi spletni strani za posameznega člana.

9. Lyonesse točke Shopping Points (nakupovalne točke)
9.1 Člani za nakupe v Lyoness programu zvestobe pri partnerskih podjetjih morda v dobropis prejmejo določeno število Shopping Points.

9.2 Če in morebiti koliko Shopping Points je knjiženih v dobro, je odvisno tako od zneska nakupa, kot tudi od pogojev, dogovorjenih s posameznim partnerskim podjetjem. Lyoness določa v podrobnem pogledu partnerskega podjetja na www.lyoness.com kot osnovo za izračun števila točk Shopping Points, ki jih posamezno partnersko podjetje podeli za promet ob nakupu v višini 100 EUR.

9.3 Shopping Points nimajo nespremenljive nominalne vrednosti. Njihova vrednost se veliko bolj meri glede na obseg ugodnosti, ki jih ob unovčenju Shopping Points točk nudi posamezno partnersko podjetje. Shopping Points točk ni mogoče izplačati v gotovini ali jih proti plačilu prenesti na druge osebe. Dovoljeno pa je Shopping Points točke podariti drugim članom.

9.4 Zbrane točke Shopping Points bodo pripisane v dobro člana, spremljati pa jih je mogoče v spletni pisarni člana. Član jih lahko unovči v okviru določenih, na www.lyoness.com navedenih akcijah pri nakupih za pridobitev popusta. Shopping Points je mogoče unovčiti samo v številu, ki je naveden za posamezni nakup.

9.5 Tudi za nakupe, pri katerih član unovči Shopping Points, nudi Lyoness članske ugodnosti in prijateljski bonus. Višina članskih ugodnosti in prijateljskega bonusa se v tem primeru izmeri glede na znesek nakupa, ki ostane po odštetju ugodnosti, ki so na voljo za unovčenje Shopping Points.

9.6 Shopping points propadejo v treh letih. Tri letni rok prične teči z zadnjim dnem v letu, v katerem so Shopping points bili pridobljeni.

10. Spletna pisarna člana
10.1 Vsak Lyoness član ima na voljo brezplačno spletno pisarno člana na www.lyoness.com (mesto prijave), kjer ima po vnosu uporabniškega imena in gesla kadarkoli vpogled v opravljene nakupe, priporočene člane in informacije o članskih ugodnostih in prijateljskih bonusih iz Lyoness programa zvestobe. V primeru morebitnega nedelovanja spletne strani in prijavnega mesta na www.lyoness.com jamči Lyoness samo skladno s točko 14.

10.2 Dostopne podatke za uporabo spletne pisarne člana (uporabniško ime, geslo in PIN kodo) mora član skrbno varovati in z njimi ravnati strogo zaupno. Uporabniško ime in geslo pod nobenim pogojem ne smeta biti dostopna tretjim osebam. Član lahko osebne nastavitve kadarkoli spremeni na www.lyoness.com (mesto prijave).

10.3 Član se zavezuje, da bo o vsaki zlorabi njegovega dostopa do Lyonesse spletne strani nemudoma obvestil Lyoness. Po takojšnji blokadi dostopa član ponovno prejme spremenjene dostopne podatke preko SMS sporočila, elektronske pošte ali po pošti. Za škodo, ki je bila članu povzročena z zlorabo, jamči Lyoness samo skladno s točko 14.

11. Zamenjava priporočitelja
Člani, ki v obdobju 6 mesecev niso opravili nobenih nakupov pri partnerskih podjetjih in tudi niso kupili nobenih Lyoness bonov, lahko zamenjajo svojega priporočitelja tako, da kot priporočitelja Lyonessu imenujejo drugega člana z njegovim soglasjem. V tem primeru prvotnemu priporočitelju na prvotnem mestu ostanejo neposredno ali posredno pridobljeni člani (ne glede na kateri stopnji) člana, ki je zamenjal.

12. Varstvo osebnih podatkov
12.1 V kolikor je potrebno za izvajanje Lyoness programa zvestobe, torej za obračun članskih ugodnosti in prijateljskega bonusa, Lyoness kot pravno odgovorno mesto za varstvo osebnih podatkov pobira, shranjuje in obdeluje osebne podatke članov. Lyoness da v okviru obračuna prijateljskega bonusa priporočitelju na razpolago podatke o količini nakupov članov prve in druge stopnje, ki jih je pridobil. Pridobljeni člani prve stopnje so ob tem navedeni poimensko. Ob tem je objavljena njihova telefonska številka in elektronska pošta. Pridobljeni člani druge stopnje so prikazani v anonimni obliki. Član lahko svojemu priporočitelju preko spletne pisarne člana zagotovi dostop do drugih osebnih informacij (kot je npr. naslov). Če član privoli, uporabi Lyoness podatke članov tudi za personalizirane informacije o ponudbah in izdelkih Lyonessa in njegovih partnerskih podjetij.

12.2 Vsa vprašanja v zvezi z informacijami, spremembami ter izbrisom osebnih podatkov lahko član naslovi neposredno na Lyoness ali na Lyoness d.o.o.

12.3 Ostale določbe, pomembne za varstvo osebnih podatkov pri uporabi Lyonesse spletne strani, so navedene v Izjavi o varstvu osebnih podatkov na spletni strani www.lyoness.com.

12.4 Lyoness uporablja mednarodne varnostne tehnologije za zaščito osebnih podatkov članov pred nedovoljenimi dostopi. Za varnost osebnih podatkov, posredovanih preko interneta, Lyoness prevzema odgovornost samo skladno s točko 14.

12.5 Pravna privolitev o varstvu osebnih podatkov: Član se s tem strinja, – soglasje je mogoče kadarkoli preklicati – da Lyoness pridobi osebne podatke o njegovih nakupovalnih navadah (interesih in prednostih itd.) v okviru sodelovanja v Lyoness programu zvestobe in te informacije uporablja za oblikovanje personaliziranih informacij ter za poštni ali osebni stik za oglaševanje Lyoness programa zvestobe in ponudb partnerskih podjetij. Član lahko svojo privolitev kadarkoli prekliče pisno ali preko elektronske pošte member-service@lyoness.si. Pisni preklic se naslovi na: Lyoness d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor, Republika Slovenija oz. veljaven sedež družbe.

13. Motnje storilnosti
13.1 Lyoness obseg storilnosti je omejen na izvajanje Lyoness programa zvestobe, kot je opisano v teh Splošnih pogojih poslovanja.

13.2 Pravice in dolžnosti v zvezi z nakupi, ki jih član opravi pri partnerskih podjetjih, zadevajo izključno posamezna partnerska podjetja. S tem Lyoness po sklenitvi pogodbe s partnerskim podjetjem ne prevzame tudi nobene odgovornosti ali jamstva za obveznosti glede storitev partnerskih podjetij, zlasti ob morebitnem neizpolnjevanju ali slabem izpolnjevanju obveznosti s strani partnerskega podjetja.

13.3 V primeru neizpolnjevanja ali slabega izpolnjevanja obveznosti s strani partnerskega podjetja član od Lyonessa nima pravice zahtevati popolnega ali delnega vračila unovčenega zneska bona, izdaje drugega bona, izplačila gotovine ali drugega nadomestila ali kompenzacije. Morebitne pravice v primeru neizpolnjevanja ali slabega izpolnjevanja obveznosti s strani partnerskega podjetja lahko član uveljavlja izključno do partnerskega podjetja.

14. Odgovornost
14.1 Lyoness odgovarja za škodo, nastalo na življenju, telesu ali zdravju, ki je posledica hude malomarnosti ali naklepne kršitve temeljnih dolžnosti Lyonessa. Lyoness članu neomejeno odgovarja tudi za drugo škodo, ki je posledica hude malomarnosti ali naklepne kršitve temeljnih dolžnosti Lyonessa.

14.2 Za škodo, ki članu nastane zaradi enostavne (navadne) malomarne kršitve Lyoness dolžnosti, ki so bistvenega pomena za ustrezno in brezhibno izvajanje pogodbe, katerih izpolnjevanje član upravičeno pričakuje (temeljne dolžnosti), nosi Lyoness samo omejeno odgovornost za tipično in predvidljivo škodo.

14.3 Drugi odškodninski zahtevki so s pridržkom točke 14.5 izključeni. To velja zlasti, ko gre za nekrivdno ravnanje Lyonessa, na primer pri

a. prekinitvah razpoložljivosti dostopa članov do interneta,
b. drugih tehničnih in elektronskih napakah (i) med izmenjavo podatkov preko interneta ter (ii) pri uporabi Lyoness spletnega portala, SMS storitev in Lyoness aplikacij za mobilne naprave, v kolikor te napake niso v Lyonessi pristojnosti,
c. tehničnih in elektronskih napakah, za katere Lyoness ne odgovarja, ki preprečujejo beleženje nakupov, opravljanih v Lyoness programu zvestobe, (zlasti morebitni izpadi sledenja in s tem povezane izgube podatkov)
d. nerazpoložljivosti mobilnih telefonskih omrežij ali terminalov in
e. nezadostnem in/ali nezmožnem delovanju mobilnih naprav člana. Prodajna pogodba za blago ali pogodba za storitve se sklene izključno med članom in zadevnim partnerskim podjetjem.

14.4 Če je Lyonessa odgovornost omejena ali izključena, veljajo omejitve ali izključitve tudi za osebno odgovornost zaposlenih, zakonitih zastopnikov in izpolnitvenih pomočnikov Lyonessa.

14.5 Omejitve in izključitve odgovornosti skladno s to točko 14 ne zadevajo Lyonesse odgovornosti, določene s pravno veljavnimi obligatornimi predpisi, ki urejajo odgovornost za proizvode zaradi naklepnega zamolčanja pomanjkljivosti ter prevzema garancije za kakovost predmeta.

15. Stroški
15.1 Registracija in udeležba v Lyoness programu zvestobe sta za člana brezplačni.

15.2 Lyonessa kartica Cashback Card je v sklopu registracije za člana brezplačna.

15.3 V kolikor se član odloči pridobiti predplačniško Lyoness MasterCard® kartico, nastanejo s tem za člana dodatni stroški.

16. Prenehanje pogodbenega razmerja s strani člana
16.1 Član ima pravico, da s pisno izjavo kadarkoli konča pogodbeno razmerje z Lyonessom. Član nadalje v okviru tekočega pogodbenega razmerja ni obvezan opravljati nakupov, pridobivati članov ali izvajati drugih dejavnosti.

16.2 V primeru prenehanja pogodbenega razmerja ima član pravico zgolj do tistih članskih ugodnosti iz programa zvestobe, ki so v trenutku prenehanja pogodbenega razmerja že obstajale, to pomeni, da je bil nakup, za katerega je član upravičen do Cashbacka ali prijateljskega bonusa v trenutku prenehanja pogodbenega razmerja že izveden. Vse točke Shopping Points, ki so se nabrale do tega trenutka, načeloma propadejo s prenehanjem pogodbenega razmerja. Če pa član pogodbeno razmerje prekine zaradi tehtnega razloga, lahko pridobljene Shopping Points in Lyoness bone unovči v roku 8 tednov po prenehanju pogodbenega razmerja, kot je opisano v točki 9.

17. Prenehanje pogodbenega razmerja s strani Lyonessa
17.1 Lyoness lahko redno prekine pogodbeno razmerje, to pomeni brez razloga z odpovednim rokom 8 tednov, ali zaradi tehtnega razloga (izredno) s takojšnjo veljavo. Tehtni razlog je ob občutnem škodovanju Lyonessim gospodarskim interesom ali ugledu ali posameznim partnerskim podjetjem zlasti kršitev bistvenih pogodbenih dolžnosti. Med bistvene dolžnosti iz pogodbe sodijo dolžnosti člana v skladu točkami 2.3, 2.4, 3.3 in 3.4.

17.2 V primeru krivdnega ravnanja člana (primeroma, vendar ne izključno opredeljenih v točki 18.1), bo član Lyonessu povrnil nastalo škodo in ga razbremenil vseh pritožb. Navedeno velja tudi za stroške, nastale zaradi obrambe pred zahtevki tretjih. Nadalje ima Lyoness pravico, da navedeno škodo, vključno s stroški sodnih postopkov, uveljavlja od člana, če je ta nastala zaradi kršitve članovih obveznosti.

17.3 Ob prenehanju pogodbenega razmerja ima član pravico zgolj do tistih članskih ugodnosti iz programa zvestobe, ki so v trenutku prenehanja pogodbenega razmerja že obstajale, to pomeni, da je bil nakup, za katerega je član upravičen do Cashbacka ali prijateljskega bonusa v trenutku prenehanja pogodbenega razmerja že izveden.

17.4 Če Lyoness pogodbeno razmerje prekine brez odpovednega roka iz tehtnega razloga, ki ga član ni povzročil po lastni krivdi, lahko član svoje Shooping Points, ki jih je pridobil do tistega trenutka, unovči v roku 8 tednov po prenehanju pogodbe skladno s točko 9. V drugih primerih (predvsem krivda člana) Shopping Points in Lyoness boni propadejo že s prenehanjem veljavnosti pogodbe.

18. Splošna določila
18.1 Član lahko svoje terjatve proti družbi Lyoness (ali vse druge pravice, ki mu pripadajo iz udeležbe v programu zvestobe), do katerih je upravičen, odstopi ali uporabi kot varščino le s predhodnim pisnim dovoljenjem.

18.2 Udeležba v programu zvestobe predstavlja izključno izmenjalno razmerje in zato ne utemeljuje družbeno pravne povezave med članom in podjetjem Lyoness, še zlasti pa ne predstavlja članstva v društvu.

18.3 V posameznem primeru dogovorjeni individualni dogovori imajo prednost pred temi Splošnimi pogoji poslovanja. Za vsebino takih dogovorov je odločilna pisna pogodba oz. Lyonessa pisna potrditev. Domneva se, da pogodbene stranke niso sklenile nobenih ustnih dogovorov. Lyoness ima poleg tega pravico, da pošlje članu pogodbena pojasnila in informacije, ki so potrebne za izvajanje pogodbe, tudi preko SMS sporočila ali elektronske pošte, v kolikor član navede ustrezne kontaktne podatke in temu ne nasprotuje.

18.4 Spremembe teh Splošnih pogojev poslovanja za Lyoness člane in drugih pogodbenih dogovorov med članom in Lyonessom, ki so bile članu posredovane v pisni obliki, veljajo za sprejete s strani člana, če član njihovi veljavi ne nasprotuje v roku 30 dni po prejemu pisnega sporočila o spremembah. Lyoness bo člana ob začetku roka posebej opozoril na to, da velja njegovo soglasje s sporočenimi spremembami Splošnih pogojev poslovanja za Lyoness člane, če v določenem roku njihovi veljavi ne nasprotuje v pisni obliki. Spremembe Splošnih pogojev poslovanja za Lyoness člane veljajo za sprejete s strani člana le takrat, ko je bil član na to dejansko opozorjen.

18.5 V kolikor se v vsebini pogodbe uporabljajo specifične oznake glede spolov, so s tem mišljene tako osebe ženskega kot tudi moškega spola in pravne osebe.

18.6 Če bi bila posamezna določila osnovne pogodbe v celoti ali delno neveljavna oz. neizvedljiva, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil. Neveljavna ali neizvedljiva določba se nadomesti z veljavno določbo, katere ekonomska vsebina najbolj ustreza neveljavni oz. neizvedljivi določbi.

18.7 Pri pogodbenem razmerju velja slovensko pravo. Uporaba Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga je izključena.

18.8 Registracija in sodelovanje v Lyoness programu zvestobe je mogoča od dopolnjenega 14. leta starosti. Dokler oseba ni polnoletna, je potrebna pisna privolitev zakonitega zastopnika.

18.9 Član se zavezuje, da bo sam plačal vse dajatve, prispevke, davke itd., ki članu nastanejo kot posledica izvrševanja članskih ugodnosti.

Priloga 1
Glosar

»Cashback« je članska ugodnost, ki je podrobneje opisana v točki 8.1.1.

»Cashback Card« je plastična ali papirnata kartica ali virtualna kartica (preko Lyonesse mobilne aplikacije), ki služi beleženju nakupov članov pri partnerskih podjetjih v Lyoness programu zvestobe. Pri tem ne gre za plačilno sredstvo.

»Priporočitelj« je član, ki je neposredno pridobil drugega člana in je v njegovi, pri Lyonessu oddani registraciji, zato naveden kot priporočitelj, ali član, ki je po uspešni menjavi priporočitelja pri Lyonessu zabeležen kot priporočitelj določenega člana.

»Prijateljski bonus« je v točki 8.1.3 podrobneje opisani bonus, ki ga prejme član za nakupe z njegove strani pridobljenih članov prve in druge stopnje v Lyoness programu zvestobe.

»Prijateljska vpisnica« je dokument, ki mora biti pri registraciji, ki ne poteka preko spleta, izpolnjen in podpisan poslan Lyonessu, s čimer se Lyonessu odda zavezujoča ponudba za sklenitev članstva v Lyoness.

»Boni« so originalni vrednostni bonu oz. darilne kartice in elektronski boni (darilne kode) partnerskih podjetij, kot je podrobneje opisano v točki 6.1.

»Lyoness boni« so boni, ki jih izda Lyoness. Člani jih lahko kupijo na www.lyoness.com in unovčijo na www.lyoness.com za nakup bonov partnerskih podjetij (vendar ne neposredno za nakupe pri partnerskih podjetjih) ter določenega, s strani Lyonessa označenega blaga pri Lyonessu. Podrobnejši opis najdete pod točko 7.

»Lyoness program zvestobe« je s strani Lyonessa razvita nakupovalna skupnost, v okviru katere prejmejo člani pri nakupu blaga in storitev pri partnerskih podjetjih članske ugodnosti in prijateljski bonus za nakupe, ki jih opravijo z njihove strani pridobljeni člani prve in druge stopnje v Lyoness programu zvestobe.

»Člani« so vse osebe, ki so z Lyonessom sklenile pogodbo za članstvo pri Lyonessu skladno s temi Splošnimi pogoji poslovanja ter dokler je pogodba veljavna, to pomeni, da ni bila odpovedana s strani ene od pogodbenih strank.

»Številka člana« je številka, ki jo (enkrat) izda Lyoness in služi identifikaciji člana ter za beleženje nakupov pri partnerskih podjetjih.

»Članska ugodnost« so vse ugodnosti, ki jih prejme oz. lahko prejme član z nakupovanjem pri partnerskih podjetjih v Lyoness programu zvestobe. V tem smislu so ugodnosti vračilo Cashback in točke Shopping Points.

»Spletna pisarna člana« je v točki 10 podrobneje opisano območje za člane na Lyoness spletnih straneh.

»Partnersko podjetje« so podjetja, ki so v pogodbenem razmerju z Lyonessom in pri katerih lahko prejmejo člani z nakupovanjem blaga in storitev članske ugodnosti in prijateljski bonus za nakupe, ki jih opravijo z njihove strani pridobljeni člani prve in druge stopnje v Lyoness programu zvestobe.

»Darilne kode partnerskih podjetij« so posebne akcije partnerskih podjetij, kot je opisano v točki 15.

»Shopping Points« je članska ugodnost, ki je podrobneje opisana v točki 9.

»Predplačniška Lyoness MasterCard®« je plačilna kartica s Cashback card funkcijo (predplačniška debetna kartica), ki je na voljo v sodelovanju s ponudnikom plačilnih kartic.
* Provizijske ugodnosti so odvisne od izdelkov, kupljenih pri partnerskem podjetju. Vse informacije na tej spletni strani so informativne narave in tudi brez garancije.