Användarvillkor

Användandet av denna webbplats från Lyoness Sweden AB (i löpande texten förkortad "LYONESS") sker enligt dessa villkor. För medlemmar gäller dessutom det ingångna medlemskontraktet samt de allmänna affärsvillkoren i medlemskontraktet. För lojalitetspartner gäller dessutom respektive ingångna lojalitetspartnerkontrakt samt de allmänna affärsvillkoren i lojalitetspartnerkontraktet. Användare av denna webbplats anses vara införstådda med dessa användarvillkor och är införstådda med att Lyoness inte på några villkor kan ställas till ansvar för användandet av denna webbplats. Lyoness kan när som helst uppdatera dessa användarvillkor och därmed genomföra ändringar och kompletteringar.

Lyoness bemödar sig så gott det går att presentera korrekt och aktuell information på denna webbplats. Uppgifter och informationer på denna webbplats ges dock utan ansvar. Användare av denna webbplats förklarar sig vara införstådda i att tillgången och hela användandet av denna webbplats och dess innehåll sker på egen risk. Lyoness ansvarar inte för någon form av skada som beror på tillgången, användandet eller om det inte går att använda denna webbplats eller eventuella misstag eller felaktigheter.

Alla bild-, text- och ljudfiler samt animationer, videor etc. och alla andra beståndsdelar på denna webbplats är skyddade enligt upphovsrätten och får utan uttryckligt skriftligt tillstånd varken helt eller delvis användas vidare, laddas ned, ändras, ledas om eller användas på något annat sätt. Beträffande intern nedladdning får dessa filer endast användas privat.

Lyoness förbehåller sig rätten att eventuellt utesluta personer från tjänster och/eller från försändelser i de fall orsaker för sådana handlingar föreligger.

För gärningar eller information som bryter mot lagen genom elektroniska hänvisningar, som från denna sida leder till andra erbjudande inom webben, samt för innehåll, som personer utbyter och offentliggör genom kontakter på våra forum ansvarar Lyoness endast vid faktisk vetskap om dessa och ifall Lyoness inte direkt åtgärdar förefallet genom att radera motsvarande information eller att förhindra tillgången till denna. Diskriminerande, anstötligt, moraliskt förkastlig eller olagligt innehåll kan raderas av Lyoness.

Ytterligare frågor beträffande dessa användarvillkor och beträffande de allmänna affärsvillkoren besvarar vi gärna under office spam@gohere.go lyoness.se

Lyoness Sweden AB
Wenner-Gren Center, vån 5
Sveavägen 166
SE-113 46 STOCKHOLM

E-Mail: office spam@gohere.go lyoness.se 
 
Aktiebolag med säte i Stockholm
Organisationsnummer: 556851-9481


 

Ansvarsfriskrivning


1. Lyoness Europe AG och dess dotterbolag (i den följande texten "Lyoness") ansvarar inte för aktualiteten, riktigheten, fullständigheten, lagligheten och/eller kvaliteten hos den angivna informationen. Detta gäller även för alla andra produkter och all service på denna webbplats, samt för beskrivning av produkter, priser samt information beträffande Lyoness lojalitetspartner. Tekniska fel och/eller underhållsarbeten samt andra orsaker (t.ex. nylanseringen av webbplatsen) kan leda till kortare eller längre åtkomstsvårigheter. Lyoness tar inget ansvar för användbarheten och tillgängligheten för denna webbplats. Ansvarsanspråk mot Lyoness, som görs p.g.a. materiella eller immateriella skador (exempelvis utebliven vinst, utgifter som inte ersätts, skador p.g.a. förlorade data, intäktssanspråk, kostnader för en advokat eller för att skriva ett kontrakt) som uppstår genom användning av den angivna informationen och genom att använda felaktig och ofullständig information, är uteslutet från ansvaret, utom i de fall där Lyoness bevisligen har handlat med ont uppsåt eller med grov vårdslöshet. Alla erbjudanden förblir frivilliga och oförbindliga. Lyoness förbehåller sig uttryckligen rätten att kunna förändra, komplettera eller radera delar av denna webbplats eller att tidvis eller helt ställa in offentliggörandet av hela erbjudandet utan att särskilt behöva meddela detta.

2. Dessutom ansvarar Lyoness inte för hyperlänkar och deras innehåll. Lyoness övertar inget ansvar för aktualiteten, riktigheten, fullständigheten, lagligheten eller kvaliteten för hyperlänkar. Varje form av ansvar ligger hos erbjudaren av de länkade webbplatserna. Lyoness har inget inflytande på det aktuella eller kommande utformningen, innehållet eller upphovsrätten av hyperlänkarna. Därför distanserar sig Lyoness härmed uttryckligen från innehållet i alla hyperlänkarna, som har förändrats efter länkningen från främmande information i av Lyoness förda gästböcker, diskussionsforum och utskickslistor. En permanent kontroll av innehållet hos länkade webbplatser är inte genomförbar utan en konkret misstanke om lagbrott, Länkar med olagligt innehåll raderas dock direkt efter kännedom.

3. Denna webbplats får endast användas för informationsändamål samt för privata och affärsinriktade ändamål. Hela innehållet hos denna webbplats är skyddat enligt upphovsrätten. Detta gäller oberoende av om innehållet ställs till förfogande mot betalning eller kostnadsfritt. Kopiering, användning, uthyrning, publicering, utlåning eller en annan form av användning är inte tillåten utan uttryckligt skriftligt godkännande från Lyoness. Ett brott mot detta förbud kan leda till lagliga konsekvenser, särskilt om det gäller ett brott mot kännetecknings-, upphovsrätts- och konkurrensföreskrifter. Lyoness förbehåller sig uttryckligen samtliga upphovs-, märkes- och användarrättigheter (ensamrätt och tillstånd att använda) till denna webbplats.

4. Lyoness lägger stort värde på omsorgsfull och förtroendefull användning av personliga uppgifter. Ifall det inom interneterbjudandet föreligger en möjlighet att ange personliga eller affärsdata (e-postadresser, namn, adresser) så görs detta frivilligt av användaren.

5. Denna ansvarsfriskrivning ska betraktas som en del av interneterbjudandet. Ifall delar eller enskilda formuleringar i denna text inte följer lagen eller inte längre följer lagen helt eller delvis så påverkar inte detta resten av textens innehåll eller giltighet.

6. Vidare ansvarar Lyoness inte för användargenererat innehåll som distribueras på sin webbplats. Lyoness ansvarar inte för skador som orsakas på grund av detta innehåll. Författaren ansvarar själv för sina kommentarer/recensioner som publiceras på webbsidan. Personen bakom övertädelser av tredje parts rättigheter skall hålla Lyoness helt skadefritt. Lyoness förbehåller sig rätten att ta bort innehåll som anses vara olagligt, strider mot Lyoness moral eller på annat sätt kan skada Lyoness rykte; inget anspråk kan göras mot Lyoness i dessa fall.
* Förmedlingsprovisionen baseras på vilka produkter som har köpts och Loyalty Merchant. All information härtill är därför utan garanti.