Förklaring om skydd för personuppgifter

 
Vi tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar och strävar efter att nyttjandet av våra tjänster ska vara säkert. Vi åtar oss att följa lagreglerna om skydd för personuppgifter. Denna förklaring beskriver vilka uppgifter vi samlar in från dig och hur vi skyddar dessa.

Innehållsförteckning

  1. Tillämpningsområde
  2. Vilka uppgifter som samlas in
  3. Cookies
  4. Användning av uppgifter
  5. Datasäkerhet och vidarelämnande
  6. Återkallelserätt, upplysningar, ändring av uppgifter och kontakt


Tillämpningsområde

Denna förklaring gäller för Lyoness-medlemskapet och för Lyoness webbplats på http://www.lyoness.com. Beakta att webbplatsen innehåller länkar till andra Lyoness-webbplatser, även sådana i andra länder där andra regler för personuppgiftsskydd kan gälla.


När vi vidareutvecklar våra webbplatser för att förbättra vår service kan det hända att det blir nödvändigt att komplettera denna förklaring. I så fall kommer vi på förhand att informera dig om detta och inhämta ditt samtycke separat.

Vilka uppgifter som samlas in

Till personuppgifter räknas alla uppgifter om personliga förhållanden eller sakförhållanden som vi har fått av dig i samband med Lyoness-medlemskapet och som direkt eller indirekt (exempelvis genom ditt medlemsnummer) kan tillskrivas dig. Dit hör: ditt fullständiga namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, e-
postadress, bankuppgifter och köpuppgifter som uppkommer under ditt Lyoness-medlemskap.

Cookies

Våra webbplatser använder så kallade cookies, dvs. små textfiler som sparas på din dator och som sedan kan hämtas därifrån. Cookies används för att göra det möjligt för dig att logga in till våra tjänster och för att individualisera din webbanvändning.


Du kan även använda en del av våra onlinetjänster utan att registrera dig eller logga in. Även i detta fall samlas viss information automatiskt in för att bygga upp statistik om användningen och effektiviteten av vårt webberbjudande och för att anpassa detta till våra användares behov. Därför samlar vi in information om din IP-adress, vilken tid, hur länge och hur ofta du besöker vår webbplats, användning av formulär och liknande. Hur länge en cookie lagras varierar. Vi använder i första hand cookies som raderas automatiskt efter ditt besök på vår webbplats. Vi registrerar varje besök på vår webbplats och varje nedladdning av en fil som finns på vår webbplats. De cookies som vi sätter används endast för vår information och görs inte tillgängliga för någon utomstående.


Dessutom använder vi Google Analytics för att kartlägga och undersöka dina aktiviteter på vår webbplats, hur många besökare vi har, vad besökarna tittar på och hur ofta de tittar. Utvärderingen är alltid anonym. Cookies från Google Analytics lagras på din dator och kan utvärderas av Google. Konkret används Google Analytics Tool Anonymous IP och demographic data and interests. Närmare information om detta finns på https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=se. Google Analytics erbjuder möjligheten att under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se avböja insamling av uppgifter.

  

Cookie

Parameter

Ändamål

Funktionssätt

lyo_it_accept_cookie

True

Denna cookie används för övervakning av besökarens samtycke.

För att återta sitt samtycke måste en besökare radera denna cookie från sin egen webbläsare.

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Google Analytics

Dessa cookies används för insamling av information om hur besökarna använder webbplatsen (tid, veckodag) och hur ofta. Denna information används för förbättring av servicen på webbplatsen.

För mer information läs Google Privacy.

ASP.NET_SessionId

ID

Denna cookie används för att entydigt identifiera en besökare.

Session-ID lagras i en cookie.

Lyo-Search-Settings

TreeType

Cookie som lagrar sökfält.

Det begärda fältet med sökresultat lagras genom cookien.

lyo_box_account_info_settings

true/false

Cookie för att fälla in och ut uppgifter i kontosammanställningen.

Genom denna cookie kan man aktivera eller avaktivera fältet med kontouppgifter.

popup_lyoness3steps_closed

true/false

Vid första besöket visas en pop-up meny med förklaringar om Lyoness.

Cookie för styrning av pop-up menyn. När cookien stängs visas förklaringarna inte igen vid påföljande besök.

 


Kom ihåg att de vanliga webbläsarna accepterar cookies i sina standardinställningar. Du kan ställa in webbläsaren så att den avvisar alla eller vissa cookies eller så att du blir tillfrågad innan en ny cookie läggs upp. De flesta webbläsare ger instruktioner om detta under "Hjälp" i menyn. Där finns även instruktioner om hur du kan radera cookies som redan har lagrats.


Beakta att du kanske inte kan använda alla funktioner på vår webbplats om du inte accepterar cookies.


Genom att använda vår webbplats förklarar du att du är införstådd med att ovannämnda cookies får användas.

Användning av uppgifter

Lyoness använder dina personuppgifter endast i enlighet med tillämplig lag. De personuppgifter som du ställer till vårt förfogande vid registrering som Lyoness-medlem eller under ditt medlemskap samlas in och bearbetas endast inom ramen för fullgörandet av våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig och därutöver i de fall där du uttryckligen har gett oss ditt samtycke till detta.


Vi använder dina uppgifter till exempel för att kommunicera med dig, för att verifiera din identitet och ställa dina personliga medlemssidor på Lyoness webbplats till ditt förfogande, för att handlägga dina förfrågningar och beställningar och för att kunna ställa vår service till ditt förfogande. Dessutom använder vi dina uppgifter för att fastställa de medlemsförmåner som du har rätt till genom deltagandet i Lyoness Loyalty Program.


Så länge medgivande inte aktivt återkallats, använder vi även dina uppgifter för att till exempel ge dig information om erbjudanden och kampanjer från våra Lojalitetsföretag.


Datasäkerhet och vidarelämnande

För att skydda dina uppgifter använder vi bland annat kryptering vid dataöverföring (SSL-kryptering), brandväggar, anti-hackerprogram och ytterligare säkerhetsåtgärder enligt senaste teknik.


Det är Lyoness Europe AG i egenskap av medlemmarnas avtalspart som använder dina personuppgifter. De använder sig av företaget i det aktuella landet för handläggning. Uppgifterna används även av Lyoness Group AG. Dina personuppgifter kan dock, i enlighet med nedanstående information, lämnas vidare till vissa tjänsteföretag och inom Lyoness-koncernen:


Vi kan använda oss av vissa tjänsteföretag för handläggning av våra tjänster, kommunikation med medlemmar och administration av vår webbtjänst. Vi försäkrar att vi noggrant väljer ut dessa företag för att säkerställa en korrekt och säker databehandling. Dessutom ser vi till att tjänsteföretaget är förpliktigat att bara använda dina personuppgifter enligt våra instruktioner, för avsett syfte och enligt de tillämpliga bestämmelserna om skydd för personuppgifter. Dessa tjänsteföretag får inte använda uppgifterna på något annat sätt.

 


Lyoness är en internationellt verksam koncern. Vår affärsverksamhet, ledningsstruktur och tekniska infrastruktur är gränsöverskridande. Vi kan därför överföra dina personuppgifter även till utlandet. Överföring av personuppgifter till medlemsstaterna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och andra länder med lämpligt dataskydd kräver inget ytterligare samtycke. Skulle dina personuppgifter dock skickas till andra än ovannämnda länder kommer vi att inhämta ditt samtycke på förhand.


Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till andra personer än de ovannämnda Lojalitetsföretagen, tjänsteföretagen och Lyoness-bolagen. En sådan utlämning av uppgifter, som eventuellt kan behövas för att handlägga avtalet, är beroende av ditt separata samtycke.Du har möjlighet att med verkan för framtiden när som helst, utan att uppge några skäl, återkalla ditt samtycke. En sådan återkallelse har den verkan att fortsatt användning av uppgifterna blir otillåten. Återkallelsen ska göras skriftligt (per brev, fax eller e-post) till följande adress:


Lyoness Sweden AB
Wenner-Gren Center, vån 5, Sveavägen 166, 113 46  STOCKHOLM,
Telefon: +46 (0)8 509 06 888
Fax: +46 (0)8 509 06 880
E-post: office spam@gohere.go lyoness.se


Använd denna adress även för frågor om användningen av dina uppgifter och för att aktualisera eller rätta uppgifterna. 

Skydd för personuppgifter, jobbportal


 

Lyoness förbinder sig att ge alla medarbetare samma chans och är stolta över mångfalden i teamet! Alla kvalificerade sökande deltar i urvalsförfarandet utan hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning, nationalitet, funktionsnedsättning eller ålder.

Vilka uppgifter som samlas in

Eftersom www.lyoness-corporate.com är en internationell jobbportal där alla lediga jobb hos alla filialer och dotterbolag i Lyoness-koncernen annonseras ut, kan det hända att du först måste ange det land där du vill arbeta. Efter att du har gjort detta val, kommer du in på jobbportalen för respektive land. En detaljerad lista över alla bolag i Lyoness-koncernen, som naturligtvis även delvis finns utomlands, finns på: http://www.lyoness-corporate.com/de-AT/Unternehmen/Organisation/ resp. http://www.lyoness-corporate.com/en-US/Company/Organisation/


Om du söker ett av de jobb som utannonseras på vår webbplats, kommer du att uppmanas att fylla i ett ansökningsformulär eller att ladda upp filer.


De personuppgifter som vi samlar in och lagrar är: titel, förnamn, efternamn, bostadsadress med gatuadress, postnummer och ort, födelsedatum, modersmål, nationalitet, e-postadress, telefonnummer, avslutad utbildning, löneanspråk (årslön, brutto) och tidigast möjliga datum för påbörjande av anställningen. Vidare kan du ange dina särskilda kunskaper och kvalifikationer, exempelvis datorkunskaper, språkkunskaper etc. Därutöver kan du lämna upplysningar om din tidigare utbildning, yrkeserfarenhet etc.


Du har vidare möjlighet att ladda upp filer på vår server, exempelvis CV, personligt brev, foto, betyg och andra jobbrelevanta underlag. Du får även gärna skriva in ett meddelande till oss i det textfält som är avsett för det.


Eftersom Lyoness naturligtvis är medveten om att inte alla de nämnda personuppgifterna får begäras in enligt tillämplig lag, är det bara ett fåtal absolut nödvändiga fält, som efternamn och kontaktadress, som är obligatoriska. Dina personuppgifter används endast för att behandla din ansökan.


Genom att använda Lyoness jobbportal förklarar du att du är införstådd med att de personuppgifter som du har lämnat lagras elektroniskt och bearbetas vidare inom Lyoness-koncernen.


Återkallelserätt, upplysningar, ändring av uppgifter och kontakt

Du har möjlighet att med verkan för framtiden när som helst, utan att uppge några skäl, återkalla ditt samtycke. En sådan återkallelse har den verkan att fortsatt användning av uppgifterna blir otillåten. Återkallelsen ska göras skriftligt (per brev, fax eller e-post) till följande adress:


Lyoness Sweden AB
Wenner-Gren Center, vån 5, Sveavägen 166, 113 46  STOCKHOLM,
Telefon: +46 (0)8 509 06 888
Fax: +46 (0)8 509 06 880
E-post: office spam@gohere.go lyoness.se


Vi informerar dig naturligtvis gärna om vilka ansökningsuppgifter som vi har om dig. Dessutom kan du när som helst ändra eller låta radera dem. Om du inte vill att vi behåller dina ansökningsuppgifter under ett år efter att urvalsförfarandet har avslutats, meddela oss detta per e-post på ovannämnda adress.

* Förmedlingsprovisionen baseras på vilka produkter som har köpts och Loyalty Merchant. All information härtill är därför utan garanti.