ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LYONESS MEDLEMMARVersion: november 2014
Inledning

A. Lyoness Europe AG med säte Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs, Schweiz, och registrerat med nummer CH 170.3.026.427-4 i handelsregistret i kantonen St. Gallen, bedriver en shopping community som gör det möjligt för deltagarna (”medlemmar”) att genom köp av varor och tjänster hos Lyoness Lojalitetsföretag (”Lojalitetsföretag“) erhålla förmåner (”Lyoness Lojalitetsprogram“). Medlemmarnas avtalspart är Lyoness Europe AG (”Lyoness”). Lyoness representeras i Sverige av Lyoness Sweden AB, Wenner-Gren Center vån. 5, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm (”Lyoness Sverige”).

B. För att underlätta förståelsen finns nedan i bilaga 1 en ordlista av de i dessa Allmänna Villkor använda begreppen. Juridiskt relevant är de begrepp som används i punkt 1 till 18 i dessa Allmänna Villkor.

1. Avtalsföremål
1.1 De varor och tjänster som medlemmen köper hos Lojalitetsföretag (”inköp“) registreras i Lyoness Lojalitetsprogram. För att nyttja förmånerna inom Lyoness Lojalitetsprogram har medlemmen följande möjligheter att registrera inköp: Lyoness Cashback Card, presentkort från Lojalitetsföretagen samt nyttjandet av onlinekanaler som Lyoness erbjuder för inköp i Lojalitetsföretagens onlinebutiker. Dessa möjligheter att registrera inköp beskrivs närmare i avsnitt 4.3.

1.2 Medlemmen är berättigad att, i enlighet med dessa Allmänna Villkor, delta i Lyoness Lojalitetsprogram och få de medlemsförmåner som är förknippade med detta samt vänskapsbonus. Medlemmen kan rekommendera Lyoness Lojalitetsprogram till andra konsumenter och rekommendera dessa som nya medlemmar. Medlemmen är inte berättigad att rekommendera näringsidkare enligt punkt 3.4(d) som medlemmar. Medlemmen är inte skyldig att rekommendera nya medlemmar och har inget som helst ansvar gentemot Lyoness för att uppnå ett visst resultat.

2. Avtalsunderlag
2.1 När Lyoness har godkänt registreringsansökan blir den sökande medlem hos Lyoness och får ett personligt, icke överlåtbart identifikationsnummer (”medlems-ID“). Detta berättigar till deltagande i Lyoness Lojalitetsprogram (och innebär inte medlemskap i någon förening, se punkt 18.2).

2.2 För ingåendet av avtalet mellan Lyoness och medlemmen ska Lyoness Friendship Flyer, online-registreringen eller möjligheten att registrera sig på plats hos något av Lojalitetsföretagen nyttjas.

2.3 Medlemmen intygar att alla uppgifter som tillhandahålls Lyoness är korrekta och ska hålla Lyoness skadelöst ifall uppgifterna är medvetet eller vårdslöst osanna. Medlemmen åtar sig att omedelbart informera Lyoness om eventuella ändringar av sina personuppgifter (särskilt bostadsadress, e-postadress, bankuppgifter, telefonnummer etc.) som har angetts vid registreringen.

2.4 Endast en registrering (d.v.s. ett medlems-ID) är tillåten för varje fysisk eller juridisk person. Medlemmen ska registrera sig på sin bostadsadress eller den juridiska personens säte. Flerfaldig registrering som genomförs i syfte att få oberättigade medlemsförmåner eller vänskapsbonus ger Lyoness rätt att häva avtalet med hänvisning till skälig grund samt att frånta medlemmen de medlemsförmåner och vänskapsbonus som har uppnåtts på detta sätt. Vid flerfaldig registrering raderas de medlems-ID som senast registrerats. Medlemsförmåner och vänskapsbonus som har uppstått enbart genom flerfaldig registrering förfaller.

3. Rättsförhållande
3.1 Mellan Lyoness och medlemmen uppkommer inget som helst anställnings-, tjänste- eller bolagsförhållande (i synnerhet inget föreningsmedlemskap).Deltagande i Lyoness Lojalitetsprogram och rekommendation av nya medlemmar sker uteslutande på eget ansvar, självständigt och av Lyoness juridiskt oberoende.

3.2 Medlemmen har endast rätt till medlemsförmånerna och vänskapsbonus. Medlemmen är inte berättigad till någon ersättning därutöver för sin verksamhet. Medlemmen är inte berättigad till någon som helst kostnadsersättning.

3.3 Medlemmen äger inte rätt att företräda Lyoness, i synnerhet inte att lämna eller ta emot förklaringar gentemot andra medlemmar inom ramen för Lyoness Lojalitetsprogram och/eller vid rekommendation av nya medlemmar. Medlemmen äger inte rätt att för Lyoness räkning ta emot kontanter och genomföra inkassoåtgärder. Brott mot denna punkt 3.3 berättigar Lyoness att häva avtalet med hänvisning till skälig grund.

3.4 Medlemmen äger, utan föregående skriftligt godkännande från Lyoness, inte rätt

(a) att använda Lyoness eller Lojalitetsföretags logotyper, textformat, varumärken, claims, domännamn, andra kännetecken eller liknande;
(b) att framställa visitkort, presentationer, videor, ljudfiler, screenshots, webbinnehåll, medieinnehåll, reklamblad, prospekt, webbplatser, appar, reklammaterial, postförsändelser, mailings, hemsidor eller liknande avseende eller med hänvisning till Lyoness eller Lyoness Lojalitetsprogram, eller sprida eller göra sådant material allmänt tillgängligt i skriftlig, elektronisk eller annan form (t.ex. på internetsidor som Youtube eller Facebook);
(c) att genomföra arrangemang i form av exempelvis informationsmöten, events, workshops, seminarier etc. avseende eller med hänvisning till Lyoness eller Lyoness Lojalitetsprogram; och
(d) att rekommendera detaljhandlare, grossister eller andra handlare, liksom andra företag som erbjuder varor eller tjänster till slutkonsumenter, inklusive bensinstationer, franchisetagare och varuhus, som Lojalitetsföretag eller medlemmar, att föra förhandlingar eller förberedande samtal eller att ägna sig åt någon som helst form av verksamhet för att rekommendera sådana företag, särskilt inte i företagens lokaler eller i deras närhet.

4. Lyoness Lojalitetsprogram
4.1 Genom inköp hos Lojalitetsföretag får medlemmen medlemsförmåner i enlighet med dessa Allmänna Villkor, nämligen Cashback och Shopping Points. Rekommendationsgivaren får dessutom en vänskapsbonus för inköp som har gjorts av de medlemmar som denne har rekommenderat på första och andra nivån. Medlemsförmånerna och vänskapsbonusen samt förutsättningarna för dem beskrivs närmare under punkt 8.

4.2 För att kunna ge medlemmarna medlemsförmåner och vänskapsbonus för deras inköp ingår Lyoness avtal med Lojalitetsföretag. De aktuella Lojalitetsföretagen och de medlemsförmåner som dessa ger finns online på www.lyoness.com.

4.3 En medlem har följande möjligheter att registrera sina inköp:

4.3.1 Cashback Card finns som papperskort, plastkort eller virtuellt kort i mobila enheter. Kortet är inget betalningsmedel utan används endast för att registrera uppgifter om inköpen.

4.3.2 Prepaid Lyoness MasterCard® är ett betalkort med Cashback Card-funktion (prepaid debit-card) som tillhandahålls i samarbete med ett betalkortsföretag (MasterCard®). Särskilda villkor gäller som avtalas i samband med ansökan om Prepaid Lyoness MasterCard®.

4.3.3 Presentkort är originalvärdecheckar resp. gift-cards eller elektroniska presentkort (för utskrift eller nedladdning som online presentkortskod) från Lojalitetsföretagen. Närmare bestämmelser om presentkort finns under punkt 6.

4.3.4 Vid onlineshopping kan medlemmen:

(a) logga in med sina inloggningsuppgifter på www.lyoness.com och välja det önskade Lojalitetsföretagets onlinebutik; eller
(b) gå in på onlinebutiken genom en annan onlinekanal som Lyoness erbjuder för inköpsregistrering och direkt göra inköp i Lojalitetsföretagets onlinebutik. Inköpen kan endast registreras om medlemmens system tillåter cookies under inköpet och inte använder några annons- eller scriptblockeringsprogram. Närmare bestämmelser om onlineshopping finns under punkt 5.
4.4 I de fall som anges i punkterna 4.3.1 och 4.3.4 skickar Lojalitetsföretaget de registrerade inköps- eller avräkningsuppgifterna till Lyoness för beräkning av de medlemsförmåner som dessa ger. Detsamma gäller för presentkort enligt punkt 4.3.3, om dessa har köpts från presentkortsförsäljningsställen. Om presentkorten beställs hos Lyoness, registrerar Lyoness själv inköpsuppgifterna och beräknar medlemsförmånerna utifrån detta. I de fall som anges i punkt 4.3.2 skickar betalkortsföretaget inköpsuppgifterna till Lyoness för beräkning av de medlemsförmåner som dessa ger.

5. Onlineshopping
5.1 Medlemmarna ska informera sig om onlineshopping på www.lyoness.com under punkten Onlineshopping i FAQ.

5.2 Medlemsförmånerna och vänskapsbonusen för inköp som har gjorts genom onlineshopping gottskrivs inte förrän den lagstadgade tidsfristen för ångerrätt vid distansköp har löpt ut utan att medlemmen har ångrat sitt köp (se punkt 8.4). Vid användande av rabattkoder/värdecheckar/erbjudanden som du inte fått via Lyoness, erhålls inga medlemsförmåner.

5.3 Medlemmen har endast rätt till medlemsförmåner för inköp i onlinebutik från de Lojalitetsföretag som enligt www.lyoness.com är listade för det land där medlemmens bostads- eller affärsadress (enligt registrering) ligger. Detsamma gäller för vänskapsbonusen.

5.4 Lyoness har inget inflytande på utformningen av Lojalitetsföretagens (länkade) onlinebutiker och är inte heller ansvarig för dem. Om det på dessa webbsidor skulle finnas olagligt innehåll eller innehåll som strider mot den allmänna moralen, tar Lyoness uttryckligen avstånd från detta.

6. Beställningar av presentkort
6.1 Originalvärdecheckar resp. gift-cards och elektroniska presentkort (presentkortskod) (i fortsättningen med den gemensamma benämningen presentkort) är presentkort från Lojalitetsföretagen, som endast kan användas för inköp hos det Lojalitetsföretag som har ställt ut det relevanta presentkortet. Värdet av ett presentkort motsvarar det belopp som anges på presentkortet. Kontantutbetalning genom Lojalitetsföretaget, helt eller delvis, kan inte göras.

6.2 Presentkort kan beställas skriftligen, på telefon eller online hos Lyoness eller köpas på plats hos presentkortsförsäljningsställen (www.lyoness.com). Efter full betalning ställer Lyoness presentkortet till förfogande, som sedan kan användas till inköp hos det relevanta Lojalitetsföretaget. Lyoness förbehåller sig rätten att avböja beställningar av presentkort.

6.3 Presentkort som beställts och som Lyoness har sänt till medlemmen kan endast lösas in hos det Lojalitetsföretag som medlemmen bestämde vid beställningen och som finns angiven på presentkortet. Vid inlösen av presentkortet ingås avtal endast mellan Lojalitetsföretaget (utgivaren av presentkortet) och medlemmen (innehavare av presentkortet). Lyoness är inte ansvarigt för krav som härrör ur detta avtalsförhållande.

6.4 Presentkort som har utsänts av Lyoness kan inte lämnas tillbaka och genomförda betalningar kan inte återbetalas, förutom i följande fall:

6.4.1 Lyoness garanterar, inom ramen för det lagliga felansvaret, att de presentkort som medlemmen förvärvat kan lösas in och användas för att uppfylla betalningsskyldigheten för ett inköp från ett Lojalitetsföretag. Om detta inte skulle vara möjligt, kan medlemmen byta presentkortet hos Lyoness mot ett annat Lojalitetsföretags presentkort (på grund av olika avtal med Lojalitetsföretagen kan dock medlemsförmånerna och vänskapsbonusen ändras, se punkt 8.3). Om medlemmen inte är intresserad av ett annat presentkort, kan den kräva återbetalning av det betalda beloppet. I detta fall ska medlemmen återföra de lämnade medlemsförmånerna. Även lämnad vänskapsbonus ska återföras om en medlem som har rekommenderats direkt eller indirekt gör gällande rättigheter enligt denna punkt 6.4.1.

6.4.2 Om medlemmen har ångerrätt vid distansköp avseende köpet av presentkort (se den vid varje relevant inköp lämnade konsumentinformationen och upplysningen om ångerrätten), äger medlemmen rätt att ångra köpet inom gällande ångerfrist.

6.5 Vid förlust eller stöld av presentkort, som medlemmen avhämtat hos Lyoness eller som medlemmen har erhållit via post eller online, tar Lyoness inget ansvar för en eventuell obehörig inlösen.

6.6 Fullt betalda presentkort som Lyoness har översänt till medlemmen kan fritt överlåtas vederlagsfritt. Medlemmen kan till exempel lämna vidare presentkortet till vilken annan person som helst som gåva. Kommersiell vidareförsäljning av presentkort mot betalning är dock inte tillåten.

7. Lyoness-värdecheck
7.1 Lyoness-värdecheckar är presentkort som har utfärdats av Lyoness själv (och inte av Lojalitetsföretagen). Medlemmarna kan köpa dem på www.lyoness.com i form av en presentkortskod och lösa in dem hos Lyoness på www.lyoness.com för att köpa presentkort från Lojalitetsföretag (dock inte för direkta inköp hos Lojalitetsföretag) eller vissa, av Lyoness angivna, varor.

7.2 Minimibeställningsvärdet för en Lyoness-värdecheck är 95 kronor. Maxbeloppet för en Lyoness-värdecheck är 9 500 kronor. Värdet av en Lyoness-värdecheck är det belopp som står på presentkortet. Om presentkortet löses in delvis, minskas det ursprungliga värdet med inlösenbeloppet. Kontantutbetalning, helt eller delvis, kan inte göras.

7.3 Köpet av en Lyoness-värdecheck genererar varken medlemsförmåner eller vänskapsbonus. Dessa uppkommer (i enlighet med nedanstående punkt 8) först när medlemmen med Lyoness-värdechecken på www.lyoness.com köper ett presentkort (eller varor) från ett Lojalitetsföretag.

7.4 Lyoness-värdecheckar kan vederlagsfritt överlåtas till andra medlemmar och fungerar därför bra som presentkort att ge bort. Kommersiell vidareförsäljning av Lyoness-värdecheckar mot betalning är dock inte tillåten.

7.5 Lyoness-värdecheckar kan endast lösas in av medlemmar som har sin bostads- eller affärsadress (enligt registrering) inom det område där den valuta som Lyoness-värdechecken är utställt i gäller.

7.6 Varje Lyoness-värdecheck har en presentkortskod som gäller 3 år. Treårsperioden inleds vid utgången av det år då Lyoness-värdechecken har köpts. När presentkortskoden har gått ut förfaller Lyoness-värdechecken och kan inte längre lösas in.

7.7 Efter att den lagstadgade tidsfristen för ångerrätt vid distansköp har gått ut är det inte möjligt att annullera, ångra eller på något annat sätt återlämna beställningen av en Lyoness-värdecheck. (Information om ångerrätt lämnas separat vid köp av Lyoness-värdecheck.) För återlämnande av presentkort från Lojalitetsföretag gäller punkt 6.4.

8. Medlemsförmåner genom lojalitetsprogrammet och vänskapsbonus
8.1 Medlemmens inköp som har registrerats i Lyoness Lojalitetsprogram ger medlemmen medlemsförmåner. Medlemmen får som rekommendationsgivare dessutom en vänskapsbonus för inköp som görs av medlemmar på första och andra nivån som hon/han har rekommenderat (se närmare punkt 8.1.3). Medlemsförmånerna och vänskapsbonusen baseras på de villkor som har avtalats mellan Lyoness och det aktuella Lojalitetsföretaget, och skiljer sig därför åt för olika Lojalitetsföretag, branscher och länder. Medlemsförmånerna består av Cashback (punkt 8.1.1). Dessutom ger vissa Lojalitetsföretag Shopping Points för inköp (punkt 8.1.2). Vänskapsbonusen beskrivs nedan under punkt 8.1.3.

8.1.1 Cashback: För inköp som har registrerats i Lyoness Lojalitetsprogram får medlemmen upp till 5 % Cashback. I enskilda fall gäller även en högre procentsats. Den Cashback-procentsats som anges på www.lyoness.com (inloggningen) för varje Lojalitetsföretag gäller. Utbetalning av Cashback sker enligt punkterna 8.4 till 8.6.

8.1.2 Shopping Points: Medlemmen får Shopping Points för inköp som har registrerats i Lyoness Lojalitetsprogram och som har gjorts hos Lojalitetsföretag som ger Shopping Points för detta. Medlemmen kan lösa in Shopping Points för inköp inom ramen för speciella kampanjer som anges på www.lyoness.com för att få rabatt. Detaljer beskrivs under punkt 9.

8.1.3 Vänskapsbonus: För inköp som har gjorts av medlemmar som rekommenderats direkt av rekommendationsgivaren (personer som har registrerat sig hos Lyoness genom rekommendation från medlemmen och som har angett medlemmen som (direkt rekommenderade medlemmar på första nivån) och av medlemmar som dessa har rekommenderat direkt (indirekt rekommenderade medlemmar på andra nivån) och som har registreras i Lyoness Lojalitetsprogram får medlemmen av Lyoness vid varje tillfälle upp till 0,5 % av inköpsbeloppet som vänskapsbonus. Vänskapsbonus lämnas inte för andra indirekt rekommenderade medlemmar. Utbetalningen av vänskapsbonus sker enligt punkterna 8.4 till 8.6.

8.2 Lyoness förbehåller sig rätten att, inom ramen för specialkampanjer, avvika från de här reglerade principerna. Lyoness är intresserat av att ge medlemmarna ett så stort urval av inköpsmöjligheter hos Lojalitetsföretag som möjligt och att avtala om substantiella rabatter med Lojalitetsföretag för att kunna ge medlemmarna omfattande förmåner. Om avtal tecknas med något Lojalitetsföretag om avvikande villkor för någon specialkampanj (t.ex. vid särskilda inköp som löptidsberoende mobiltelefonavtal), kommer Lyoness att särskilt påpeka detta i beskrivningen av Lojalitetsföretagen på www.lyoness.com (jfr punkt 8.3 nedan).

8.3 De förmåner som ges anges under beskrivningen av Lojalitetsföretagen på www.lyoness.com. Vi rekommenderar medlemmarna att regelbundet informera sig om Lojalitetsföretagens aktuella villkor på Lyoness webbplats. Lyoness har rätt att, med två veckors varsel, ändra enskilda Lojalitetsföretags medlemsförmåner och vänskapsbonus, om och i den mån som de villkor som har avtalats med Lojalitetsföretaget ändras. För beräkningen av de medlemsförmåner som medlemmen är berättigad till används de villkor som gäller vid den tidpunkt då medlemmen har erlagt full betalning för inköpet.

8.4 Gottskrivning av medlemsförmåner och vänskapsbonus förutsätter att medlemmen har betalat inköpet till fullo och inte längre har rätt enligt lag att utan skäl häva köpet, dvs. i synnerhet att en eventuell lagstadgad tidsfrist för ångerrätt vid distansköp måste ha löpt ut. Om dessa förutsättningar är uppfyllda, kommer Lojalitetsföretaget att bekräfta och avräkna inköpet gentemot Lyoness. Medlemsförmånerna och vänskapsbonusen från gjorda inköp som Lojalitetsföretag har avräknat gentemot Lyoness fram till söndag kl. 23 gottskrivs medlemmen (medlemsförmåner) respektive rekommendationsgivaren och dennes rekommendationsgivare (vänskapsbonus). Lyoness förpliktigar Lojalitetsföretagen att avräkna senast inom två månader från den tidpunkt då förutsättningarna enligt första meningen i denna punkt 8.4 är uppfyllda. Om medlemmen har köpt ett Lojalitetsföretags presentkort hos Lyoness, gottskrivs medlemsförmånerna och vänskapsbonusen när förutsättningarna enligt första meningen i denna punkt 8.4 är uppfyllda.

8.5 Lyoness överför varje vecka tillgodohavandet på Cashback och vänskapsbonusen, från och med ett minimisaldo på 95 kronor, till det bankkonto i Sverige som medlemmen har angett.

8.6 Om medlemmen gör inköp hos Lojalitetsföretag utomlands (på plats eller online), kan det hända att Cashbackförmånen eller vänskapsbonusen först redovisas på utbetalningskontot i den aktuella utländska valutan. När Lojalitetsföretaget bekräftar inköpet kommer beloppet automatiskt att i medlemmens personliga medlemsområde räknas om till medlemmens eget lands valuta enligt aktuell referenskurs från Europeiska centralbanken eller behöriga nationella banker den dag då betalningen ankommer till Lojalitetsföretaget. Punkt 5.3 gäller oavsett, dvs. medlemmen har endast rätt till medlemsförmåner och vänskapsbonus för de utlandsinköp som görs genom kanaler (t.ex. onlinebutiker) som är listade på Lyoness webbplats för den aktuella medlemmen.

9. Lyoness Shopping Points
9.1 Medlemmar samlar Shopping Points vid inköp hos Lojalitetsföretag i Lyoness Lojalitetsprogram.

9.2 Om Shopping Points samlats och i så fall hur många beror på inköpssumman och de villkor som har avtalats med det aktuella Lojalitetsföretaget. Som beräkningsunderlag visar Lyoness, under beskrivningen av Lojalitetsföretaget på www.lyoness.com, hur många Shopping Points som varje Lojalitetsföretag ger för ett inköp på 950 kronor.

9.3 Shopping Points har inget fast nominellt värde. Deras värde beräknas utifrån den rabatt som det relevanta Lojalitetsföretaget ger vid inlösen av Shopping Points. Shopping Points kan inte fås ut kontant eller överlåtas till andra personer mot betalning. Det är dock tillåtet att ge bort Shopping Points till andra medlemmar.

9.4 De samlade Shopping Points gottskrivs medlemmen och kan följas i det personliga medlemsområdet. Medlemmen kan lösa in dem vid inköp inom ramen för vissa kampanjer som visas på www.lyoness.com för att få rabatt. Shopping Points kan endast lösas in med det antal som anges för det aktuella inköpet.

9.5 Även för de inköp för vilka medlemmen löser in Shopping Points beviljar Lyoness medlemsförmåner och vänskapsbonus. Hur stora medlemsförmånerna och vänskapsbonusen blir beror i detta fall på den inköpssumma som återstår efter avdrag för den förmån som inlösen av Shopping Points ger.

9.6 Shopping Points förfaller efter tre år räknat från slutet av det år i vilket Shopping Points har insamlats.

10. Personligt medlemsområde
10.1 Lyoness ställer utan kostnad ett personligt medlemsområde till varje medlems förfogande på www.lyoness.com (inloggningen) där medlemmen, efter inloggning med användarnamn och lösenord, när som helst kan få besked om sina inköp, om rekommenderade medlemmar samt information om medlemsförmåner och vänskapsbonus i Lyoness Lojalitetsprogram. För det fall att Lyoness webbplats och inloggningen på www.lyoness.com vid något tillfälle inte är tillgängliga, ansvarar Lyoness endast i fall som anges under punkt 14.

10.2 Medlemmen ska förvara inloggningsuppgifterna för det personliga medlemsområdet (användarnamn, lösenord och PIN-kod) säkert och behandla dem strikt konfidentiellt. Användarnamn och lösenord får under inga omständigheter göras tillgängliga för tredje part. De personliga inställningarna kan när som helst ändras av medlemmen på www.lyoness.com (inloggningen).

10.3 Medlemmen förbinder sig att omgående meddela Lyoness om varje obehörig användning av hans/hennes online-tillgång. Efter att medlemmens tillgång omgående har spärrats kommer ändrade inloggningsuppgifter att skickas till medlemmen per SMS, e-post eller post. För de skador som kan ha åsamkats medlemmen genom obehörig användning ansvarar Lyoness endast i enlighet med punkt 14.

11. Byte av rekommendationsgivare
Medlemmar som under sex månader inte har gjort några inköp hos Lojalitetsföretag eller köpt några Lyoness-värdecheckar kan byta rekommendationsgivare genom att för Lyoness ange en annan medlem som rekommendationsgivare med denna medlems godkännande. I detta fall följer de medlemmar som direkt eller indirekt har rekommenderats av den medlem som byter (oberoende av nivå) inte med utan kvarstår hos den ursprungliga rekommendationsgivaren i deras ursprungliga ställning.

12. Dataskydd
12.1 Med rättsligt ansvar för dataskydd insamlar, lagrar och bearbetar Lyoness personuppgifter om medlemmarna i den mån detta krävs för genomförande av Lyoness Lojalitetsprogram, dvs. för beräkning av medlemsförmåner och vänskapsbonus. I samband med redovisningen av vänskapsbonus ställer Lyoness uppgifter om inköpsvolymer av medlemmar på första och andra nivån som rekommendationsgivaren har rekommenderat till dennes förfogande. Rekommenderade medlemmar på första nivån anges härvid med namn. Dessutom anges mobilnummer och mailadress. Rekommenderade medlemmar på andra nivån anges endast anonymiserat. Medlemmen kan genom det personliga medlemsområdet ge sin rekommendationsgivare tillgång till ytterligare personuppgifter (t.ex. sin adress). Medlemmen ger sitt samtycke, att Lyoness och dess Lojalitetsföretag använder personuppgiterna för individuell information om erbjudanden och produkter från Lyoness och Lyoness Lojalitetsföretag.

12.2 Alla frågor angående upplysningar om, ändring av eller radering av uppgifter kan riktas direkt till Lyoness eller till Lyoness Sverige.

12.3 Ytterligare bestämmelser om skyddet av uppgifter vid användning av Lyoness webbplats finns i upplysningen om personuppgiftsbehandling på www.lyoness.com.

12.4 Lyoness använder internationellt erkända säkerhetsteknologier för att skydda medlemmarnas uppgifter mot obehörig åtkomst. Lyoness tar ansvar för säkerheten i fråga om uppgifter som överförs genom internet endast i enlighet med punkt 14.

12.5 Dataskyddsrättsligt medgivande: Medlemmen samtycker härmed – alltid med möjlighet till återkallande – till att Lyoness samlar in personuppgifter om hans/ hennes inköpsbeteende (intressen, preferenser etc.) inom ramen för deltagandet i Lyoness Lojalitetsprogram och använder denna information för att utforma individualiserad information och även för kontakttagande per post eller personligen i syfte att presentera Lyoness Lojalitetsprogram och Lojalitetsföretagens erbjudanden. Medlemmen kan när som helst för framtiden återkalla sitt samtycke skriftligen eller per e-post till member-service@lyoness.se. Skriftlig återkallelse ska skickas till Lyoness Sweden AB, Wenner-Gren Center vån. 5, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm. Genom återkallelse avslutas automatiskt medlemmens medlemskap hos Lyoness och det personliga medlemsområdet raderas.

13. Lyoness skyldigheter
13.1 Lyoness prestation inskränker sig till att driva Lyoness Lojalitetsprogram som beskrivet i dessa Allmänna Villkor.

13.2 Rättigheter och skyldigheter vid inköp som medlemmen gjort hos Lojalitetsföretag berör uteslutande de aktuella Lojalitetsföretagen. Följaktligen lämnar Lyoness, efter att avtal ingåtts med Lojalitetsföretaget, inga som helst garantier och åtar sig inget ansvar i fråga om Lojalitetsföretagets förpliktelser, särskilt inte för eventuellt utebliven eller bristfällig leverans genom Lojalitetsföretaget.

13.3 I händelse av Lojalitetsföretagets uteblivna eller bristfälliga prestation kan medlemmen inte rikta anspråk mot Lyoness om återbetalning, helt eller delvis, av det inlösta presentkortsbeloppet, utställande av ett nytt presentkort, kontant betalning eller någon annan ersättning eller kompensation. Eventuella anspråk från medlemmen vid Lojalitetsföretagets uteblivna eller bristfälliga leverans kan endast riktas mot Lojalitetsföretaget.

14. Ansvar
14.1 Lyoness ansvarar utan inskränkning för skador till liv, kropp eller hälsa, som beror på uppsåt eller vårdslöshet från Lyoness sida. Även för andra skador som beror på uppsåt eller grov vårdslöshet från Lyoness sida ansvarar Lyoness utan inskränkning.

14.2 För skador som beror på vårdslöst brott mot sådana förpliktelser som är väsentliga för det korrekta och lämpliga genomförandet av kontraktet och på vilkas fullgörelse medlemmen således förlitar sig (huvudförpliktelser) ansvarar Lyoness begränsat till typiska och förutsägbara skador.

14.3 Övriga krav på skadestånd är uteslutna, med förbehåll för punkt 14.5. nedan. Detta gäller särskilt när Lyoness inte är vållande, t.ex. vid

(a) avbrott i medlemmens tillgång till internet,
(b) andra tekniska och elektroniska fel (i) under datakommunikation över internet samt (ii) vid användning av Lyoness internetportal, av Lyoness SMS-tjänster och av Lyoness-applikationer för mobila enheter, såvida inte dessa fel ligger inom Lyoness ansvarsområde,
(c) tekniska och elektroniska fel som Lyoness inte vållat, vilka hindrar registrering av inköp i Lyoness Lojalitetsprogram (särskilt eventuella tracking problem och därav resulterande förlust av data),
(d) bristande tillgång till mobiltelefonnät eller terminaler, samt
(e) bristande funktionsduglighet hos medlemmens mobila enheter. Köpeavtal avseende varor eller avtal om tjänster ingås uteslutande mellan medlemmen och det berörda Lojalitetsföretaget.

14.4 Om Lyoness ansvar är begränsat eller uteslutet, gäller begränsningen eller uteslutandet även i fråga om personligt ansvar för Lyoness medarbetare och representanter.

14.5 Begränsningarna och uteslutandet av ansvar enligt denna punkt 14 berör inte Lyoness ansvar enligt Produktansvarslagens tvingande bestämmelser, på grund av uppsåtligt döljande av fel samt lämnande av garanti för någon saks kvalitet.

15. Kostnader
15.1 Registrering och deltagande i Lyoness Lojalitetsprogram är kostnadsfritt för medlemmen.

15.2 Lyoness Cashback Card är kostnadsfritt för medlemmen vid registreringen.

15.3 Om medlemmen ansöker om ett prepaid Lyoness MasterCard® medför detta ytterligare kostnader.

16. Medlemmens uppsägning av avtalet
16.1 Medlemmen har rätt att när som helst säga upp avtalet med Lyoness genom ett skriftligt meddelande. Medlemmen har inom ramen för avtalsförhållandet ingen skyldighet att göra inköp, rekommendera medlemmar eller att utföra några andra aktiviteter.

16.2 När avtalet upphör att gälla, har medlemmen endast rätt till de medlemsförmåner i lojalitetsprogrammet som redan har uppkommit vid tidpunkten när avtalet slutar att gälla, dvs. om inköp som berättigar till Cashback eller vänskapsbonus redan har gjorts vid tidpunkten när avtalet slutar att gälla. Shopping Points som har uppkommit fram till denna tidpunkt samt Lyoness-presentkort förfaller när avtalet avslutas. Om medlemmen säger upp avtalet med hänvisning till skälig grund, kan medlemmen dock lösa in förvärvade Shopping Points enligt punkt 9 inom åtta veckor efter det att avtalet upphört.

17. Lyoness uppsägning av avtalsförhållandet
17.1 Lyoness kan säga upp avtalsförhållandet, även utan skälig grund, med en uppsägningstid på åtta veckor, eller, om skälig grund föreligger, med omedelbar verkan. Som skälig grund räknas, förutom påtaglig skada som åsamkas Lyoness eller Lyoness Lojalitetsföretags affärsintressen eller anseende, särskilt överträdelse mot väsentliga förpliktelser enligt avtalet. Till väsentliga avtalsförpliktelser hör medlemmens förpliktelser enligt punkterna 2.3, 2.4, 3.3 och 3.4.

17.2 Medlem som är ansvarig för överträdelse av dessa föreskrifter ska hålla Lyoness skadeslöst. Detta gäller även för kostnader i samband med att Lyoness försvarar sig mot krav från tredje man. Vidare äger Lyoness rätt att kräva ersättning för den skada som åsamkas Lyoness på grund av en medlems avtalsbrott, inklusive rättegångskostnader.

17.3 När avtalet slutar att gälla, har medlemmen endast rätt till de medlemsförmåner i lojalitetsprogrammet som redan har uppkommit vid tidpunkten när avtalet upphör att gälla, dvs. om inköp som berättigar till Cashback eller vänskapsbonus redan har gjorts vid tidpunkten när avtalet slutar att gälla.

17.4 Om Lyoness säger upp avtalet med hänvisning till skälig grund som medlemmen dock inte vållat, kan medlemmen dock lösa in förvärvade Shopping Points och Lyoness-presentkort enligt punkt 9 inom 8 veckor efter det att avtalet upphört. I övrigt förfaller förvärvade Shopping Points när avtalet slutar att gälla.

18. Allmänna bestämmelser
18.1 En medlem får endast efter Lyoness skriftliga samtycke överlåta fordringar på Lyoness (eller rättigheter enligt lojalitetsprogrammet) eller använda sådana fordringar eller rättigheter som säkerhet.

18.2 Deltagandet i lojalitetsprogrammet utgör endast ett utbytesförhållande och leder inte till någon bolagsrättslig relation mellan medlemmen och Lyoness, i synnerhet inte medlemskap i någon förening.

18.3 Individuella överenskommelser som ingåtts i enskilda fall har alltid företräde framför dessa Allmänna Villkor. Innehållet i sådana överenskommelser bestäms genom ett skriftligt avtal eller genom skriftlig bekräftelse från Lyoness sida. Det gäller en presumtion för att parterna inte har ingått några muntliga överenskommelser. Lyoness äger rätt att med SMS eller e-post sända medlemmen avtalsförklaringar samt nödvändig information för genomförande av avtalet, om medlemmen har angett kontaktuppgifter och inte motsäger.

18.4 Ändringar av dessa Allmänna Villkor och av andra överenskommelser mellan medlemmen och Lyoness som skriftligt delgivits medlemmen ska anses vara accepterade av medlemmen, om inte medlemmen skriftligen motsätter sig deras giltighet inom 30 dagar efter mottagandet av ändringsmeddelandet. Lyoness ska vid början av denna frist särskilt informera medlemmen om att medlemmen anses har gett sitt samtycke till de meddelade ändringarna om inte medlemmen skriftligen motsätter sig deras giltighet inom den bestämda fristen. Ändringar av de Allmänna Villkoren ska endast anses vara accepterade av medlemmen om denna information har lämnats.

18.5 Om könsspecifika beteckningar används i avtalet, avses därmed såväl kvinnliga som manliga personer, liksom juridiska personer.

18.6 Skulle bestämmelser i avtalet vara helt eller delvis ogiltiga eller ogenomförbara, påverkar detta inte de övriga bestämmelsernas giltighet.

18.7 Svensk rätt ska tillämpas på detta avtal, med undantag av Lagen om Internationella Köp.

18.8 Den som har fyllt 14 år kan registrera sig och delta i Lyoness Lojalitetsprogram. Under 18 års ålder krävs skriftligt godkännande av förmyndare.

18.9 Medlemmen förbinder sig att själv svara för alla avgifter, skatter etc. som uppkommer genom medlemmens mottagande av medlemsförmåner.

Bilaga 1
Ordlista

”Cashback“ är den medlemsförmån som beskrivs närmare under punkt 8.1.1.

”Cashback Card“ är ett plast- eller papperskort eller ett virtuellt kort (kan laddas ner genom Lyoness mobilapp) som används för registrering av medlemmarnas inköp hos Lojalitetsföretag i Lyoness Lojalitetsprogram. Det är inget betalningsmedel.

”Rekommendationsgivare“ är en medlem som direkt har rekommenderat en annan medlem och som följaktligen har registrerats som rekommendationsgivare vid denna medlems registrering hos Lyoness eller en medlem som, efter ett byte av rekommendationsgivare hos Lyoness, har angetts som rekommendationsgivare för den aktuella medlemmen.

”Vänskapsbonus“ är den under punkt 8.1.3 närmare beskrivna bonus som en medlem får för inköp som görs av de medlemmar som denne har rekommenderat på första och andra nivån i Lyoness Lojalitetsprogram.

”Friendship Flyer“ är det dokument som måste fyllas i, skrivas under och skickas till Lyoness vid en offlineregistrering för att avge ett bindande anbud om att bli medlem i Lyoness.

”Presentkort“ är originalvärdecheckar resp. gift-cards och elektroniska värdecheckar (presentkortskoder) från Lojalitetsföretag enligt närmare beskrivning under punkt 6.1.

"Lyoness-värdecheckar" är värdecheckar som ställs ut a Lyoness. Medlemmarna kan köpa dem på www.lyoness.com och lösa in dem på www.lyoness.com för inköp av Lojalitetsföretags presentkort (dock inte direkt för inköp från ett Lojalitetsföretag) eller för vissa, av Lyoness angivna varor. En närmare beskrivning finns under punkt 7.

”Lyoness Lojalitetsprogram“ är den inköpsgemenskap som Lyoness har utvecklat och som ger medlemmarna medlemsförmåner för inköp av varor och tjänster från Lojalitetsföretag och vänskapsbonus för inköp som görs av de medlemmar på första och andra nivån i Lyoness Lojalitetsprogram som har rekommenderats av medlemmen.

”Medlemmar“ är alla personer som har slutit ett avtal om medlemskap hos Lyoness enligt dessa Allmänna Villkor, så länge detta avtal består, dvs. inte har sagts upp av någon av avtalsparterna.

”Medlems-ID“ är ett nummer som Lyoness ger medlemmen en gång för identifiering av medlemmen och för registrering av inköp hos Lojalitetsföretagen.

”Medlemsförmån“ är alla förmåner som medlemmen får eller eventuellt kan få genom inköp hos Lojalitetsföretagen i Lyoness Lojalitetsprogram. Dessa förmåner är Cashbackförmån och Shopping Points.

”Lojalitetsföretag“ är företag som har tecknat avtal med Lyoness och hos vilka medlemmarna genom att köpa varor och tjänster kan få medlemsförmåner och vänskapsbonus för inköp som görs av de av medlemmen rekommenderade medlemmarna på första och andra nivån i Lyoness Lojalitetsprogram.

”Personligt medlemsområde“ är medlemmens log-in-område på Lyoness webbplats som beskrivs närmare under punkt 10.

”Prepaid Lyoness MasterCard® “ är ett betalkort med Cashback Card-funktion (prepaid debit-card) som tillhandahålls i samarbete med ett betalkortsföretag.

”Shopping Points“ är den medlemsförmån som beskrivs närmare under punkt 9.
* Förmedlingsprovisionen baseras på vilka produkter som har köpts och Loyalty Merchant. All information härtill är därför utan garanti.