Opšti uslovi poslovanja za članove Lyoness-a

Izmene i dopune: novembar 2014.

Preambula

A. Lyoness Europe AG, sa sedištem u Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs, koje je upisano u registar privrednih subjekata kantona Sv. Galen pod brojem CH 170.3.026.427-4, posluje kao Shopping community, koje omogućava učesnicima (u daljem tekstu ,,članovima’’), da ostvare pogodnosti (u daljem tekstu ,,Lyoness Loyalty Program’’) kupovinom dobara i usluga od Lyoness partnerskih firmi (u daljem tekstu ,,Partnerske firme’’). Prema tome, ugovorna strana koja stupa u ugovorni odnos sa Članom je Lyoness Europe AG (u daljem tekstu ,,Lyoness’’). Zastupnik Lyoness-a u Srbiji je Lyoness d.o.o. Beograd, sa registrovanim sedištem u Beogradu, u ulici Bulevar Mihajla Pupina broj 10l (u daljem tekstu ,,Lyoness Beograd).

B. Radi lakšeg razumevanja teksta, na kraju Opštih uslova poslovanja, u Prilogu I, možete pronaći rečnik stručnih termina koji se koriste u ovom tekstu. Terminologija koja se koristi u odeljcima od 1 do 18 ovih Opštih uslova poslovanja je pravno obavezujuća.

1. Predmet ugovora
1.1 U okviru Lyoness Loyalty Program-a evidentiraju se kupovine roba i usluga koje su članovi pribavili od Partnerskih firmi (u daljem tekstu ,,kupovine’’). Kako bi iskoristio pogodnosti Lyoness Loyalty Program-a, Član, u načelu, ima na raspolaganju sledećih nekoliko načina evidentiranja svojih kupovina: Lyoness Cashback Card, Originalni vaučeri Partnerskih firmi, kao i korišćenje veb-sajtova koje Lyoness nudi za kupovinu u Onlineshop-ovima Partnerskih firmi. Navedeni načini za registrovanje kupovina detaljnije su opisani u članu 4.3.

1.2 U skladu sa ovim Opštim uslovima poslovanja Član ima pravo da učestvuje u Lyoness Loyalty Program-u i da ostvari odgovarajuće pogodnosti za Člana kao i Prijateljski Bonus. Član je ovlašćen da trećim fizičkim licima preporučuje Lyoness Loyalty Program kao i da trećim licima daje preporuku da bi postali članovi. S druge strane, Član nema pravo da kao članove preporučuje privredna društva, kao što je propisano članom 3.4 (d). U svakom slučaju, Član nije u obavezi da daje preporuke i angažuje nove članove i, u tom smislu, nema obavezu prema Lyoness-u da ostvari uspeh.

2. Osnov ugovora
2.1 Nakon što Lyoness prihvati prijavu za registraciju, podnosilac prijave postaje član Lyoness-a i dobija lični, neprenosiv identifikacioni broj (u daljem tekstu ,,ID broj za člana’’). Na taj način Član stiče pravo da učestvuje u Lyoness Loyalty Program-u (ali ne dobija status člana društva, videti odeljak 18.2).

2.2 Ugovor između Člana i Lyoness-a zaključuje se bilo putem Friendship flyer-a, onlajn registracionog formulara ili, ukoliko je to omogućeno, ličnim registrovanjem kod lokalne Partnerske firme.

2.3 Član ovim garantuje da je Lyoness-u dostavio istinite lične podatke i informacije, te da će Lyoness-u nadoknaditi svaku štetu i zaštititi Lyoness od zahteva bilo kojih trećih lica do kojih dođe usled dostavljanja neistinitih podataka i informacija od strane Člana. Član se obavezuje da, u slučaju da dođe do bilo kakve promene njegovih ličnih podataka koje je Lyoness-u dostavio prilikom registracije, o tome, bez odlaganja, obavesti Lyoness (naročito, o promeni adrese prebivališta, e-mail adrese, podacima o bankovnom računu, broju telefona, itd.)

2.4 Dozvoljena je samo jedna registracija Člana u svojstvu fizičkog ili pravnog lica (odnosno jedan ID broj za člana). Svaka registracija i dodela broja Članu (ID broj) vršiće se prema mestu prebivališta fizičkog lica, odnosno prema sedištu pravnog lica. Ukoliko dođe do višestruke registracije u cilju neovlašćenog ostvarivanja Pogodnosti za članove, Lyoness ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor zbog bitne povrede ugovornih odredbi, kao i da ukine Pogodnosti za člana i Prijateljske bonuse koji su na taj način stečeni. U slučaju višestrukih registracija, brišu se poslednji ID brojevi. Biće ukinuti isključivo one Pogodnosti od članstva i Prijateljski bonusi koju su ostvareni kao posledica višestruke registracije.

3. Pravni odnos
3.1 Zaključivanjem ugovora sa Lyoness-om, Član ne zasniva radni odnos niti stiče bilo kakva vlasnička ili upravljačka prava u smislu zakona o privrednim društvima (naročito ne stiče status člana u društvu). Učestvovanje Člana u Lyoness Loyalty Program-u ili promovisanje istog trećim licima zavisi isključivo od slobodne volje Člana i on ove aktivnosti obavlja samostalno i u pravnom smislu u potpunosti nezavisno od Lyoness-a.

3.2 U okviru Lyoness Loyalty Program-a, Član može da ostvari ili Pogodnosti za člana ili Prijateljske bonuse. Član nema pravo na bilo kakve druge naknade ili pogodnosti izvan ovde navedenih. Isto tako, Član nije ovlašćen da zahteva refundaciju troškova koje je sam prouzrokovao.

3.3 Član nije ovlašćen da zastupa Lyoness, naročito ne da, u ime i za račun Lyoness-a, daje ili prima izjave drugih članova u okviru Lyoness Loyalty Program-a i/ili da zastupa Lyoness prilikom registrovanja drugih Članova. Član nije ovlašćen da, u ime i za račun Lyoness-a, preuzima novac u gotovini ili da naplaćuje dugovanja. Lyoness ima pravo da, u slučaju kršenja ovog člana 3.3, jednostrano raskine ugovorni odnos zbog bitne povrede ugovora.

3.4 Član nije ovlašćen, bez pribavljanja prethodne pisane saglasnosti Lyoness-a:
(a) da koristi logoe, natpise, slogane, žigove, patentne zahteve, domene, druge znakove i sl. koji su vlasništvo Lyoness-a ili Partnerskih firmi;
(b) da samostalno izrađuje vizit karte, prezentacije, video i audio zapise, screenshotove, sadržaje internet stranica, sadržaje medija, flajere, brošure, internet sajtove, aplikacije, reklamne materijale, mejlove, internet stranice i sl. u vezi sa Lyoness-om ili Lyoness Loyalty Program-om, te da ih umnožava u pisanom, elektronskom ili drugom obliku, kao i da ih čini dostupnim javnosti (npr. putem internet stranica kao što su Facebook ili Youtube);
(c) da organizuje javne događaje kao što su npr. info večeri, radionice, seminari i slične događaje o Lyoness-u ili o Lyoness Loyalty Program-u; i
(d) da inicira i/ili vodi pregovore sa trgovcima na malo i veletrgovcima kao i ostalim trgovcima i privrednim društvima koja pružaju robu ili usluge za krajnje kupce, uključujući benzinske pumpe, robne kuće i vlasnike franšize radi angažovanja kao Partnerske firme ili davanja preporuke da postanu članovi, ili da vrši bilo koju reklamnu aktivnost u cilju pridobijanja takvih društava, a naročito ne u njihovim prostorijama ili okolini.

4. Lyoness Loyalty Program
4.1 Kupovinama kod Partnerskih firmi Član ima mogućnost da ostvari pogodnosti u skladu sa ovim Opštim uslovima poslovanja, kao što su Cashback i Shopping Points. Davalac preporuke ima mogućnost da ostvari Prijateljski bonus za kupovine koje su ostvarili njegovi direktno i indirektno preporučeni Članovi. Pogodnosti za članove i Prijateljski bonus, kao i uslovi neophodni za ostvarivanje istih, detaljnije su opisani u odeljku 8.

4.2 Kako bi omogućio Članovima da putem kupovina ostvare Pogodnosti za članove i Prijateljski bonus, Lyoness zaključuje ugovore sa Partnerskim firmama. Trenutno aktivna lista Partnerskih firmi, kao i pregled pripadajućih Pogodnosti za člana, nalaze se na internet stranici www.lyoness.com.

4.3 Za registrovanje svojih kupovina, Član ima na raspolaganju sledeće mogućnosti.

4.3.1 Cashback Card je dostupna kao papirna kartica, plastična kartica ili u virtuelnom obliku putem mobilnih aplikacija. Cashback Card nije platna kartica već služi za registraciju podataka o kupovini.

4.3.2 Prepaid Lyoness MasterCard®: Prepaid Lyoness MasterCard® je platna kartica sa istovremenom funkcijom Cashback Card-a (pripejd debitna kartica) koja se izdaje u saradnji sa distributerima platnih kartica (MasterCard®). Za pribavljanje i upotrebu prepaid Lyoness MasterCard® važe posebni opšti uslovi poslovanja.

4.3.3 Vaučeri mogu biti originalni vaučeri Partnerskih firmi, poklon kartice ili elektronski vaučeri (koji se mogu odštampati ili preuzeti kao online vaučer kodovi) Partnerskih firmi. Detaljnija pravila upotrebe vaučera mogu se pronaći u odeljku 6.

4.3.4 Prilikom Online Shopping-a, Član može:
(a) da se, koristeći svoje pristupne podatke, prijavi na www.lyoness.com i potom da odabere željeni Onlineshop Partnerske firme, ili
(b) da pristupi Onlineshop-u preko drugog online kanala koji je Lyoness obezbedio za čuvanje podataka o kupovini i da direktno obavi kupovinu u Onlineshop-u Partnerske firme. Kupovine se mogu evidentirati isključivo ukoliko sistem koji član koristi tokom procesa kupovine dopušta upotrebu cookie-ja i ukoliko Ad Blocker ili Script Blocker nisu aktivirani. Detaljnija pravila koja se odnose na Online Shopping mogu se videti u odeljku 5.

4.4 U slučaju da se Član prilikom kupovina opredelio za opcije navedene pod 4.3.1 i 4.3.4, Partnerska firma ima obavezu da Lyoness-u dostavi podatke o zabeleženim kupovinama i/ili podatke o plaćanju, kako bi mogle da se obračunaju Pogodnosti za člana koje su tom prilikom ostvarene. Navedeno se odnosi i na tačku 4.3.3, odnosno za vaučere, ukoliko se isti kupuju na Prodajnom mestu vaučera. Ukoliko se vaučeri kupuju direktno od Lyoness-a, isti je dužan da sačuva podatke o kupovini i da ih iskoristi za obračun Pogodnosti za člana. U pogledu izbora opcije pod 4.3.2, distributer platne kartice će Lyoness-u dostaviti podatke o kupovinama u cilju obračuna pripadajućih Pogodnosti za člana.

5. Online Shopping
5.1 O detaljima Online Shopping-a Članovi se mogu informisati na sajtu www.lyoness.com, u delu FAQ (Često postavljana pitanja), pod naslovom ,, Online Shopping’’.

5.2 Da bi Član putem Online Shopping-a ostvario Pogodnosti za člana kao i Prijateljski bonus, potrebno je da, u skladu sa tačkom 8.4, istekne rok za odustajanje od ugovora koji je propisan odredbama zakona koji reguliše ugovore na daljinu, kao i da član u okviru navedenog roka nije iskoristio pravo na odustanak.

5.3 Prilikom Online Shopping-a, Član može da ostvari Pogodnosti za članove samo na osnovu kupovina koje je obavio u Onlineshop-ovima Partnerskih firmi koje su navedene na veb sajtu Lyoness-a (www.lyoness.com) za onu zemlju u kojoj član ima prijavljeno mesto prebivališta ili poslovnu adresu (u skladu sa registracijom). Isto važi i za Prijateljski bonus.

5.4 Lyoness nema uticaja na dizajn (povezanih) Onlineshop-ova Partnerskih firmi i ne snosi bilo kakvu odgovornost za usklađenosti istih sa pravnim propisima. Ukoliko je sadržaj takvih vebsajtova suprotan pravnim propisima ili suprotan dobrim poslovnim običajima, Lyoness izričito izjavljuje da nema bilo kakvog uticaja na iste.

6. Poručivanje vaučera
6.1 Originalni vaučeri i/ili Poklon kartice i elektronski vaučeri (vaučer kodovi) (u daljem tekstu "vaučeri") jesu vaučeri koje izdaju Partnerske firme i koji se mogu iskoristiti isključivo kod Partnerske firme koja ih je izdala. Vrednost vaučera je jednaka iznosu navedenom na samom vaučeru. Po pravilu, Partnerske firme ne dozvoljavaju unovčavanje vaučera, osim ako drugačije ne dogovore sa Članom.

6.2 Vaučeri se mogu poručiti od Lyoness-a putem pisane porudžbenice, online ili se mogu kupiti direktno na Prodajnim mestima vaučera (www.lyoness.com). Lyoness će vaučere dostaviti Članu tek nakon što Član u celosti plati cenu vaučera. Nakon isporuke, Član može vaučer da koristi za kupovinu kod odgovarajućih Partnerskih firmi. Lyoness zadržava pravo da iz opravdanih razloga ne prihvati porudžbinu vaučera, ukoliko one nisu u skladu sa pozitivnim pravom, savesnim poslovanjem i dobrim poslovnim običajima.

6.3 Vaučeri koji su naručeni od Lyoness-a i koje je Lyoness dostavio članu mogu se iskoristiti isključivo kod Partnerske firme koju je član naveo pri poručivanju vaučera, i koja je jasno naznačena na vaučeru. Prilikom korišćenja vaučera kod odgovarajuće Partnerske firme, ugovorni odnos se zasniva isključivo između Partnerske firme (davaoca vaučera) i člana (vlasnika vaučera). Lyoness ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo kakva potraživanja iz navedenog ugovornog odnosa.

6.4 Vaučeri koje Lyoness isporuči ne mogu se vratiti, i uplate koje su izvršene ne mogu se refundirati. Navedeno ne važi u sledećim slučajevima:

6.4.1 Lyoness garantuje, u okviru zakonskih propisa, da se vaučeri koje je Lyoness isporučio Članu mogu iskoristiti za kupovinu i/ili ispunjenje obaveze plaćanja za kupovine obavljene kod odgovarajuće Partnerske firme. U slučaju da se vaučer ne može iskoristiti, Član ima pravo da kod Lyoness-a zameni takav vaučer za vaučer neke druge Partnerske firme (pri čemu se Pogodnosti za člana i Prijateljski bonusi mogu izmeniti, usled različitih uslova ugovora koje su Partnerske firme zaključile sa Lyoness-om, vidi član 8.3). Ukoliko član nije zainteresovan za zamenu vaučera, ima pravo da traži povraćaj novčanog iznosa uplaćenog za kupovinu takvog vaučera. U ovom slučaju, Član je dužan da vrati sve Pogodnosti za člana koje je eventualno ostvario na osnovu neispravnog vaučera. Član je saglasan da vrati dobijeni Prijateljski bonus ukoliko direktno ili indirektno preporučeni član odluči da iskoristi svoja prava u skladu sa ovom tačkom 6.4.1.

6.4.2 Ukoliko su, u skladu sa propisima o ugovorima na daljinu, ispunjeni uslovi za odustajanje od ugovora (videti relevantne informacije za potrošače i uputstva koja se odnose na odustanak od ugovora), Član ima pravo da odustane od ugovora, pod uslovom da, u okviru zakonskog roka za odustanak, dostavi Lyoness-u izjavu o odustanku. Izjava o odustanku se nalazi u prilogu ovih Opštih uslova poslovanja.

6.1 Lyoness ne preuzima bilo kakvu odgovornost u slučaju zloupotrebe vaučera koje je Član preuzeo lično od Lyoness-a ili koji su Članu dostavljeni putem pošte ili online, osim ukoliko je Član Lyonessu prijavio gubitak ili krađu vaučera, a Lyoness nije preduzeo nikakve mere za sprečavanje nedozvoljenog korišćenja takvih vaučera.

6.2 Član ima pravo da vaučere, koji su mu u celosti plaćeni i dostavljeni, slobodno pokloni bilo kojoj drugoj osobi. Međutim, zabranjena je preprodaja vaučera u komercijalne svrhe.

7. Lyoness vaučeri
7.1 Lyoness vaučeri jesu vaučeri koje izdaje sam Lyoness (a ne Partnerske firme). Članovi ih mogu pribaviti putem veb sajta www.lyoness.com u obliku vaučer koda i iskoristiti ih da, putem istog veb sajta www.lyoness.com, izvrše kupovine vaučera Partnerskih firmi (ali ne direktno za kupovine od Partnerskih firmi) kao i da od Lyoness-a pribave određenu robu sa markom Lyoness.

7.2 Minimalna vrednost porudžbine za Lyoness vaučer je 1.000,00 RSD. Lyoness vaučeri mogu se pribaviti u maksimalnoj vrednosti od 100.000,00 RSD po Lyoness vaučeru. Protivvrednost jednog Lyoness vaučera uvek odgovara vrednosti prikazanoj na samom Lyoness vaučeru. U slučaju parcijalnog korišćenja, originalna protivvrednost smanjiće se za odgovarajuću iskorišćenu sumu. Nije moguće unovčiti vaučer, bilo delimično ili u celini.

7.3 Prilikom kupovine Lyoness vaučera Član ne ostvaruje Pogodnosti za člana niti Prijateljske bonuse; Navedene pogodnosti Član može ostvariti (u skladu sa odeljkom 8) tek kada Lyoness vaučer iskoristi za kupovinu originalnog vaučera Partnerske firme (ili robe) putem veb sajta www.lyoness.com.

7.4 Članovi mogu slobodno jedni drugima poklanjati Lyoness vaučere u vidu poklon kartica. Međutim, preprodaja Lyoness vaučera u komercijalne svrhe nije dozvoljena.

7.5 Samo Članovi čija se adresa prebivališta ili adresa sedišta (registrovana adresa) nalazi u državi u kojoj je zvanična valuta ona koja je navedena na Lyoness vaučeru, imaju pravo da koriste takav Lyoness vaučer.

7.6 Svakom Lyoness vaučeru dodeljen je kod koji važi 3 godine. Rok važenja od 3 godine računa se od poslednjeg dana u godini u kojoj je pribavljen Lyoness vaučer. Po isteku roka trajanja koda, Lyoness vaučer više ne važi i ne može se više iskoristiti.

7.7 Nakon isteka roka za odustanak od ugovora koji je regulisan propisima o prodaji na daljinu (o kojima ćete biti detaljno obavešteni prilikom kupovine Lyoness vaučera), nije moguće odustati od porudžbine Lyoness vaučera. Na povraćaj originalnih vaučera Partnerskih firmi primenjuje se član 6.4.

8. Pogodnosti za člana u okviru Loyalty Program-a i prijateljski bonus
8.1 Kupovine Člana koje su proknjižene u Lyoness Loyalty Program-u daju mogućnost Članu da ostvari Pogodnosti za člana. Dalje, Član, u svojstvu Davaoca preporuke, ima mogućnost da ostvari Prijateljski bonus za kupovine koje su obavili njegovi direktno i indirektno preporučeni članovi (ovo je detaljnije regulisano u članu 8.1.3). Pogodnosti za članove i Prijateljski bonus definisani su uslovima u ugovoru zaključenim između Lyoness-a i Partnerske firme, usled čega se isti razlikuju u zavisnosti od Partnerske firme, sektora i Države. Član može ostvariti Cashback kao jednu od pogodnosti (videti član 8.1.1). Shopping Points se mogu dodatno ostvariti za kupovine kod određenih Partnerskih firmi (videti član 8.1.2). Prijateljski bonus je regulisan u sledećem članu 8.1.3.

8.1.1 Cashback: za kupovine koje se registruju u Lyoness Loyalty Program-u, Član može ostvariti Cashback u visini do 5%, dok se u pojedinim slučajevima, može ostvariti veći procenat. Visina procenta za Cashback navedena je pojedinačno za svaku Partnersku firmu na sajtu www.lyoness.com (Login-deo). Cashback isplate se vrše u skladu sa članovima od 8.4 do 8.6.

8.1.2 Shopping Points: za kupovine koje se registruju u Lyoness Loyalty Program-u i obavljene su kod Partnerskih firmi koje daju Shopping Points, Član će ostvariti odgovarajući broj Shopping Points. Član može da Shopping Points iskoristi za ostvarivanje popusta prilikom kupovina u okviru posebnih ponuda navedenih na veb sajtu www.lyoness.com. Detaljniji podaci o ovome su navedeni u odeljku 9.

8.1.3 Prijateljski bonus: za kupovine obavljene od strane članova kojima je Član direktni Davalac preporuke (lica koja su se registrovala kod Lyonessa po direktnoj preporuci Člana i navode ga kao svog Davaoca preporuke, tzv. direktno preporučeni članovi), i za kupovine obavljene od strane članova kojima su preporuku dali direktno preporučeni članovi (tzv. indirektno preporučeni članovi), Član dobija Prijateljski bonus u visini do 0,5% od celokupnog iznosa svake takve kupovine. Član nema pravo na Prijateljski bonus za kupovine koje su ostvarili članovi preporučeni od njegovih indirektno preporučenih članova. Isplate Prijateljskih bonusa vrše se u skladu sa članovima od 8.4 do 8.6.

8.2 Lyoness ima pravo da sa Partnerskim firmama ugovara posebne ponude. Interes Lyoness-a jeste da Članovima omogući da na što više načina obavljaju kupovine kod Partnerskih firmi, kao i da sa Partnerskim firmama dogovori značajne popuste za Članove, kako bi im omogućio ostvarivanje što većih pogodnosti. Ukoliko Lyoness i Partnerska firma dogovore različite uslove za posebne ponude te firme (kao što su, na primer, ponude za obavljanje specifičnih kupovina, npr, ugovori za kupovinu mobilnih telefona uz obavezu plaćanja pretplate u određenom periodu), Lyoness će takve uslove posebno istaći u detaljnom prikazu Partnerske firme na sajtu www.lyoness.com (vidi sledeći član 8.3).

8.3 Informacije o pogodnostima koje se mogu ostvariti na osnovu kupovina kod određene Partnerske firme nalaze se u detaljnom prikazu te firme na sajtu www.lyoness.com. Član je dužan da se na sajtu Lyoness-a redovno informiše o statusu svih uslova koje nude Partnerske firme. U slučaju da se promene uslovi dogovoreni sa Partnerskom firmom, Lyoness ima pravo da izmeni Pogodnosti za člana kao i Prijateljski bonus koje dodeljuju pojedinačne Partnerske firme, poštujući rok najave u trajanju od 4 nedelje. Član će ostvariti one Pogodnosti za člana koje su bile važeće u trenutku kada je Član u celosti platio cenu vaučera.

8.4 Da bi Član ostvario Pogodnosti za člana i Prijateljske bonuse potrebno je da je cena kupovine u celosti isplaćena, kao i da Član više nema pravo da odustane od takve kupovine, tačnije, potrebno je da je protekao zakonom propisan rok za odustanak od ugovora. Kada se navedeni uslovi ispune, Partnerske firme će potvrditi da je kupovina obavljena i platiti Lyoness-u ugovorenu posredničku proviziju. Član i Davalac preporuke stiču pravo na Pogodnosti za člana, odnosno Prijateljski bonus, na osnovu onih kupovina koje su izvršene i prethodno od strane Partnerskih firmi obračunate za Lyoness do 23:00 časa u nedelju. Lyoness obavezuje Partnerske firme da ugovorenu posredničku proviziju isplate najkasnije dva meseca od trenutka kad su se ispunili uslovi navedeni u prvoj rečenici ovog člana 8.4. Ukoliko je Član od Lyoness-a pribavio vaučer Partnerske firme, Pogodnosti za članove, kao i Prijateljski bonus biće odobreni kada se ispune uslovi navedeni u prvoj rečenici ovog člana 8.4.

8.5 Lyoness će jednom nedeljno izvršiti prenos novčanih vrednosti Cashback-a i Prijateljskog bonusa na bankovni račun Člana, pod uslovom da takve novčane vrednosti iznose minimum 1.000,00 RSD.

8.6 U slučaju da Član obavlja kupovine kod Partnerskih firmi u inostranstvu (na prodajnom mestu ili online), može se dogoditi da se novčana vrednost ostvarenog Cashback-a ili Prijateljskog bonusa prvobitno na računu Člana prikaže u odgovarajućoj stranoj valuti. Nakon što Partnerska firma potvrdi da je kupovina završena, ta novčana vrednost će se u Ličnoj Online kancelariji Člana automatski konvertovati u domaću valutu države prebivališta/sedišta Člana, prema kursu Evropske centralne banke ili druge odgovarajuće banke, na dan prijema uplate Člana od strane Partnerske firme. Navedeno je bez uticaja na član 5.3, odnosno prilikom Online Shopping-a kod Partnerskih firmi u inostranstvu, Član će ostvariti Pogodnosti za člana i Prijateljski bonus samo za kupovine obavljene kod Partnerskih firmi koje su navedene na veb sajtu Lyoness-a u onoj državi u kojoj je pribivalište/sedište Člana.

9. Lyoness Shopping Points
9.1 Članovi imaju mogućnost da, za kupovine koje izvrše u okviru Lyoness Loyalty Program-a kod Partnerskih firmi, ostvare određeni broj Shopping Points.

9.2 Da li će i koliko Shopping Points Član ostvariti, zavisiće od obima njegove kupovine, kao i od uslova koji su dogovoreni sa odgovarajućom Partnerskom firmom. Lyoness ovim upućuje Člana da se u detaljnom prikazu Partnerskih firmi na sajtu www.lyoness.com može informisati o načinu obračuna Shopping Points, koje određene Partnerske firme dodeljuju ukoliko se kod njih obave kupovine u vrednosti od 10.000,00 RSD.

9.3 Shopping Points nemaju fiksnu nominalnu vrednost. Njihova vrednost se određuje u zavisnosti od pogodnosti koje dodeljuju određene Partnerske firme. Nije moguće da se Shopping Points zamene za novac niti da se trećim licima prenose uz naknadu. Međutim, dozvoljeno je poklanjati Shopping Points drugim Članovima.

9.4 Prikupljeni Shopping Points se dodeljuju Članu i mogu se čuvati evidentirani u ličnoj Online Kancelariji Člana. Član ima mogućnost da prikupljene Shopping Points iskoristi za ostvarivanje popusta prilikom kupovina u okviru određenih specijalnih ponuda prikazanih na veb sajtu www.lyoness.com. Şhopping Points se mogu iskoristiti isključivo u onom iznosu koji je prethodno određen za odgovarajuću kupovinu.

9.5 Pogodnosti za člana i Prijateljski bonus se, takođe, mogu ostvariti i prilikom kupovina kod kojih Član ima pravo da koristi Shopping Points. U tom slučaju, iznos Pogodnosti za člana i Prijateljskog bonusa će se odrediti na osnovu vrednosti koja ostane nakon što se od ukupne vrednosti kupovine oduzmu pogodnosti koje je Član ostvario na osnovu Shopping Points.

9.6 Shopping Points su ograničenog trajanja i prestaju da važe nakon 3 godine. Računanje roka od 3 godine počinje od poslednjeg dana godine u kojoj je Član izvršio kupovinu i ostvario Shopping Points.

10. Lična Online kancelarija Člana
10.1 Lyoness će svakom Članu omogućiti da na veb sajtu www.lyoness.com (LogIn-deo) ima svoju Ličnu Online kancelariju Člana, kojoj će moći da pristupi nakon što unese svoje korisničko ime i lozinku. Član može da, u bilo koje vreme, u svojoj Ličnoj Online kancelariji prati svoje evidentirane kupovine i kupovine svojih direktno i indirektno preporučenih Članova, kao i da dobije informacije o Pogodnostima za člana i Prijateljskim bonusima u okviru Lyoness Loyalty Program-a. U slučaju nemogućnosti pristupa Lyoness internet stranici i Lyoness Online kancelariji na www.lyoness.com, Lyoness odgovara u skladu sa odeljkom 14.

10.2 Član se obavezuje da podatke za pristup svojoj Ličnoj Online kancelariji (korisničko ime, lozinka, kao i PIN kod) čuva na sigurnom mestu i tretira ih kao strogo poverljive. Korisničko ime i lozinka se ne smeju otkrivati trećim licima. Pristupne podatke Član može da, u bilo koje vreme, promeni putem Lyoness internet stranice: www.lyoness.com (Login-deo).

10.3 Član je dužan da, nakon što sazna da su njegovi podaci za pristup Ličnoj Online kancelariji zloupotrebljeni, bez odlaganja, o tome obavesti Lyoness radi blokiranja pristupa njegovom korisničkom nalogu. Nakon blokiranja pristupa, Lyoness će Članu, putem pošte, SMS-a ili e-maila, dostaviti izmenjene pristupne podatke. Za štetu koja bude pričinjena Članu usled neovlašćene upotrebe njegovih pristupnih podataka, Lyoness će odgovarati jedino u skladu sa odeljkom 14. 11. Promena Davaoca preporuke Članovi koji, u periodu od 6 meseci uzastopno nisu obavili nijednu kupovinu kod bilo koje Partnerske firme niti su u toku istog perioda kupili bilo koji Lyoness vaučer, imaju pravo da promene svog Davaoca preporuke, tako što će kao Davaoca preporuke imenovati drugog Člana Lyoness-a, pod uslovom da se taj drugi Član sa tim saglasi. U ovom slučaju, kada Član menja svog Davaoca preporuke, ova promena nema uticaja na njegove direktno ili indirektno preporučene članove (bez obzira na nivo) tako da oni zadržavaju svoje originalne pozicije na liniji ispod prethodnog Davaoca preporuke.

12. Zaštita podataka
12.1 Lyoness će, kao odgovorno lice za obradu podataka o ličnosti, obrađivati podatke o ličnosti Člana u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti, naročito će ih prikupljati, skladištiti, koristiti, skenirati, čuvati, menjati, kopirati, prenositi, otkrivati, umnožavati, u obimu u kom je to potrebno za funkcionisanje Lyoness Loyalty Program-a, naročito za obračunavanje Pogodnosti za člana i Prijateljskog bonusa. Za potrebe obračunavanja Prijateljskog bonusa, Lyoness će dostavljati Članu, kao Davaocu preporuke, informacije o obimu kupovina obavljenih od strane njegovih direktno i indirektno preporučenih članova, pri čemu će, za ove potrebe, direktno preporučeni članovi biti označeni po imenu. Indirektno preporučeni članovi će biti anonimni, izuzev ako izaberu da budu označeni po imenu. Takođe, Davalac preporuke će imati uvid u brojeve telefona i e-mail adrese svojih direktno preporučenih članova. Član može da svom Davaocu preporuke omogući uvid u dodatne lične podatke u njegovoj Ličnoj kancelariji (kao što je, na primer, njegova adresa). Ukoliko pribavi posebnu pisanu saglasnost Člana, Lyoness ima pravo da lične podatke Člana koristi za pružanje personalizovanih informacija u vezi sa ponudama i proizvodima Lyoness-a i Lyoness Partnerskih firmi.

12.2 Sve zahteve u vezi sa dobijanjem informacija o podacima o ličnosti, zahteve za izmene i/ili brisanje podataka o ličnosti, Član može uputiti direktno Lyoness-u ili Lyoness Beograd-u.

12.3 Detaljnije informacije u vezi sa upotrebom i zaštitom podataka o ličnosti Član može da pročita u Izjavi o zaštiti podataka o ličnosti koja se nalazi na veb sajtu: www.lyoness.com.

12.4 Lyoness koristi međunarodno priznatu tehnologiju u cilju zaštite podataka Člana od neovlašćenog pristupa. Za bezbednost podataka koji se prenose putem interneta Lyoness je odgovoran samo u smislu odeljka 14.

12.5 Saglasnost u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti – opoziva u bilo koje vreme: Član ovim putem izjavljuje da je saglasan, uz pravo da saglasnost opozove u bilo kom trenutku, sa tim da Lyoness prikuplja njegove lične podatke (i to: ime i prezime, adresu stanovanja, zanimanje, JMBG, status, pol, datum rođenja, br. bankovnih računa, naziva banaka gde se ti računi nalaze, IBAN i BIC, Lyoness članski broj, bar kod sa članske kartice, e-mail adresu, poštansku adresu, koordinate adrese (geog. dužina i širina), broj(eve) telefona, broj faksa) kao i podatke o kupovinama kod Lyoness Partnerskih firmi i podatke o njegovom kupovnom ponašanju (interesima i preferencijama i sl.) u okviru njegovog učešća u Lyoness Loyalty Program-u te da koristi te podatke za sastavljanje personalizovanih informacija kao i za pisano ili lično stupanje u kontakt u cilju reklamiranja Lyoness Loyalty Program-a i ponuda Partnerskih firmi. Član izjavljuje da je saglasan da Lyoness poveri Lyoness Beograd-u obradu ovde navedenih ličnih podataka.
Član ima pravo da ovde datu saglasnost opozove u bilo koje vreme, i to u pisanoj formi ili putem e-mail adrese member-service@lyoness.rs. Pisani opoziv se može poslati poštom na sledeću adresu: Lyoness d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 10l, 11070 Novi Beograd.

13. Odvojena odgovornost
13.1 Usluge koje Lyoness pruža Članu, odnose se samo na funkcionisanje Lyoness Loyalty Program-a, u svemu kako je opisano u ovim Opštim uslovima poslovanja.

13.2 Sva prava i obaveze koje nastanu u vezi sa kupovinom koju Član obavlja kod Partnerskih firmi, odnose se isključivo na odnos Člana i odgovarajuće Partnerske firme. Prilikom zaključenja ugovora sa Partnerskom firmom, Lyoness ne garantuje niti preuzima odgovornost za izvršavanje obaveza od strane Partnerske firme. Lyoness naročito nije odgovoran za slučaj da Partnerska firma ne ispuni svoju obavezu ili je ispuni sa nedostacima.

13.3 U slučaju da Partnerska firma ne ispuni ili nepravilno ispuni svoje obaveze, Član nema pravo da od Lyoness-a zahteva isplatu celokupnog ili delimičnog iznosa vaučera, izdavanje novog vaučera, povraćaj novca ili bilo koju drugu naknadu, odnosno naknadu štete. Bilo koje zahteve koja Član ima zbog neispunjenja ili nepravilnog ispunjenja obaveze od strane Partnerske firme, Član će moći da istakne isključivo prema Partnerskoj firmi.

14. Odgovornost
14.1 Lyoness odgovara za štete koju pričini Članu namerno ili usled grube nepažnje.

14.2 Lyoness će za običnu nepažnju odgovarati jedino u slučaju predvidivih šteta koje pričini Članu zbog neizvršenja bitnih ugovornih obaveza i čije je ispunjenje Član mogao osnovano da očekuje (povreda bitnih obaveza).

14.3 Lyoness neće snositi nikakvu odgovornost u sledećim slučajevima:
(c) nemogućnosti Člana da pristupi internetu,
(d) drugih tehničkih i elektronskih grešaka (i) tokom prenosa podataka putem interneta, kao i (ii) kada se koristi Lyoness internet portal, Lyoness SMS usluga i Lyoness aplikacija za mobilne terminale, pod uslovom da se te greške ne mogu pripisati odgovornosti Lyoness-a,
(e) tehničkih i i elektronskih grešaka za koje Lyoness nije odgovoran, a koje sprečavaju evidentiranje kupovina obavljenih u Lyoness Loyalty Program-u (naročito u slučaju nemogućnosti registrovanja i gubitka podataka kao rezultat toga),
(f) nedostupnosti mobilne mreže ili terminala, i
(g) nefunkcionisanja mobilnih terminala članova. Ugovor o kupoprodaji roba i usluga Partnerske firme će proizvoditi dejstvo samo između Člana i odgovarajuće Partnerske firme.

14.4 U obimu u kome je odgovornost Lyoness-a ograničena ili isključena, ograničenja ili isključenja će se, takođe, odnositi na njegove zaposlene, zakonske zastupnike i podizvršioce angažovane od strane Lyoness-a. Ograničenja odgovornosti i izuzeci od odgovornosti u skladu sa ovim odeljkom 14, biće bez uticaja na imperativne zakonske odredbe o odgovornosti.

15. Troškovi
15.1 Registracija i učestvovanje u Lyoness Loyalty Program-u su besplatni za sve članove.

15.2 Lyoness Cashback Card je besplatna za svakog člana, i dobija se prilikom registracije.

15.3 U slučaju da Član podnese zahtev za dobijanje Prepaid Lyoness MasterCard®, snosiće troškove u skladu sa posebnim cenovnikom.

16. Jednostrani raskid ugovornog odnosa od strane člana
16.1 Član ima pravo da, u bio koje vreme, raskine ugovorni odnos sa Lyoness-om, slanjem pisanog obaveštenja Lyoness-u. U toku trajanja ugovornog odnosa sa Lyoness-om, Član nema obavezu da obavlja kupovine, preporučuje članove niti da obavlja bilo koje druge poslove.

16.2 Nakon raskida ugovornog odnosa, Član će imati pravo samo na one Pogodnosti za člana koje je u okviru Lyoness Loyalty Program-a već ostvario u vreme prestanka ugovornog odnosa, odnosno u slučaju kada je, u trenutku raskida ugovornog odnosa, u celosti obavio kupovinu na osnovu koje je stekao pravo na Cashback ili Prijateljski bonus. Međutim, poništiće se Shopping Points koje je Član ostvario do dana raskida ugovornog odnosa. U slučaju da Član raskine ugovor zbog bitne povrede ugovornih odredbi, član će biti u mogućnosti da, u roku od 8 nedelja od dana raskida ugovora, ostvarene Shopping Points iskoristi u skladu sa odeljkom 9.

17. Jednostrani raskid ugovora od strane Lyoness-a
17.1 Lyoness ima pravo da raskine ugovorni odnos, bez navođenja razloga, slanjem pisanog obaveštenja uz otkazni rok od 8 nedelja, ili bez ostavljanja otkaznog roka u slučaju grubog kršenja odredbi ugovora od strane Člana.

17.2 Pod grubim kršenjem ugovornih odredbi ugovora od strane Člana smatraće se bilo koje radnje kojim se narušavaju komercijalni interesi ili ugled i reputacija Lyonessa ili Partnerske firme, a naročito kršenje bitnih ugovornih odredbi. Bitne ugovorne odredbe regulišu obaveze Člana pod odeljcima 2.3, 2.4, 3.3 i 3.4.

17.3 Član će naknaditi Lyoness-u štetu koja nastane usled kršenja odredbi ovog Ugovora i zaštititi ga od bilo kakvih zahteva trećih lica. Član će, takođe, naknaditi Lyoness-u bilo koje troškove koji nastanu usled zahteva trećih lica. Lyoness je ovlašćen da od Člana zahteva naknadu štete koja bude pričinjena Lyoness-u usled povrede ugovornih obaveza od strane Člana, uključujući i naknadu advokatskih troškova.

17.4 Nakon raskida ugovornog odnosa, Član će imati pravo samo na one Pogodnosti za člana koje je u okviru Lyoness Loyalty Program-a već ostvario u vreme prestanka ugovornog odnosa, odnosno u slučaju kada je, u trenutku raskida ugovornog odnosa, u celosti obavio kupovinu na osnovu koje je stekao pravo na Cashback ili Prijateljski bonus.

17.5 U slučaju da Lyoness raskine ugovorni odnos bez ostavljanja otkaznog roka, zbog bitne povrede ugovora, ali iz razloga koji Član nije skrivio, Član će imati mogućnost da, u roku od 8 nedelja od dana raskida ugovora, ostvarene Shopping Points i Lyoness vaučere iskoristi u skladu sa odeljkom 9. U suprotnom, prikupljeni Shopping Points i Lyoness vaučeri će biti ukinuti nakon raskida ugovora.

18. Opšte odredbe
18.1 Član će imati pravo da ustupa samo ona potraživanja za koja je ovlašćen od Lyoness-a (ili sva prava koja proizilaze iz učešća u Loyalty Program-u) ili da ih koristi kao sredstvo obezbeđenja samo uz prethodnu pisanu saglasnost Lyoness-a.

18.2 Učešće u Loyalty Program-u konstituiše samo obligaciono pravni odnos razmene dobara i usluga i, stoga, ne proizvodi bilo kakva statusna dejstva između Člana i Lyoness-a u smislu Zakona o privrednim društvima, a naročito se ne može steći status člana društva.

18.3 Pojedinačni ugovori zaključeni u svakom konkretnom slučaju će uvek imati prednost nad ovim Opštim uslovima poslovanja. Pisana forma ugovora i/ili pisana potvrda Lyoness-a će biti uslov zaključenja ovakvih ugovora. Pretpostavlja se da ugovorne strane nisu zaključile bilo kakve usmene sporazume. Štaviše, Lyoness je ovlašćen da izjave i informacije iz ugovora koje su neophodne za izvršenje ugovora prosleđuje Članu putem SMS-a ili e-maila, pod uslovom da Član dostavi Lyoness-u svoje kontakt podatke i da se saglasio sa ovakvim načinom slanja.

18.4 Izmene ovih Opštih uslova poslovanja, kao i drugi pisani ugovori između Članova i Lyoness-a smatraće se obavezujućim za Člana od dana kada Član izričito prihvati takve izmene (u pisanoj formi, putem e-maila, preko svoje Lične online kancelarije i dr.)

18.5 Sve oznake polova korišćene u ovom ugovoru, odnose se na muške i ženske osobe, kao i na privredna društva.

18.6 U slučaju da se bilo koja odredba ovog Ugovora bude smatrala u celosti ili delimično nevažećom, to neće uticati na pravnu valjanost preostalih odredbi ovog Ugovora.

18.7 Na ovaj ugovorni odnos primenjuje se pravo Republike Srbije. Primena Konvencije UN o međunarodnoj prodaji robe je isključena.

18.8 Pravo na registraciju i učešće u Lyoness Loyalty Program-u stiče se sa navršenih 18 godina života.

18.9 Član je izričito saglasan da, prilikom ostvarivanja Pogodnosti za člana snosi sve troškove, poreze i doprinose i sl. koji padaju na teret Člana u skladu sa imperativnim odredbama relevantnih propisa.

18.10 Svaki Član može uložiti reklamaciju na funkcionisanje Lyoness Loyalty Program-a u bilo koje vreme. Reklamacija se dostavlja u pisanoj formi na adresu Lyoness d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 10l, ili putem elektronske pošte na sledeću e-mail adresu: member-service@lyoness.rs. Lyoness će ispitati reklamaciju i obavestiti Člana o ishodu najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije.


Prilog 1
Rečnik


„Cashback“ je Pogodnost za člana opisana detaljnije u članu 8.1.1.

„Cashback Card" je plastična, papirna ili virtuelna kartica (dostupna putem Lyoness mobilne aplikacije), koja služi u svrhu evidentiranja kupovina Člana ostvarenih kod Partnerskih firmi u okviru Lyoness Loyalty Program-a. Kartica nije sredstvo plaćanja.

„Davalac preporuke" je Član, koji je direktno preporučio drugog Člana i označen je kao Davalac preporuke prilikom poslednje registracije novog člana u Lyoness-u, ili Član koji je nakon promene Davaoca preporuke od strane Lyoness-a označen kao Davalac preporuke za tog Člana.

„Prijateljski bonus” je bonus detaljno opisan u članu 8.1.3, koji Član dobija za kupovinu ostvarenu od strane direktno i indirektno preporučenih članova u Lyoness Loyalty Program-u.

„Friendship flyer“ je dokument, koji u slučaju da se registracija ne vrši online, mora biti prosleđen Lyoness-u, u celosti popunjen i potpisan, u cilju podnošenja obavezujuće ponude za zasnivanje Lyoness članstva.

„Vaučeri“ su Originalni Vaučeri i/ili Poklon kartice i elektronski vaučeri (koji se mogu štampati ili preuzeti kao onlajn vaučer kodovi) Partnerskih firmi. Detaljnija pravila upotrebe vaučera mogu se pronaći u odeljku 6.1.

„Lyoness Vaučeri“ jesu vaučeri koje izdaje sam Lyoness. Članovi ih mogu pribaviti putem veb sajta www.lyoness.com u obliku vaučer koda i iskoristiti ih da, putem istog veb sajta www.lyoness.com, izvrše kupovine originalnih vaučera Partnerskih firmi (ali ne direktno za kupovine kod Partnerskih firmi) kao i da od Lyoness-a pribave određenu robu sa markom Lyoness. Za detaljnije informacije videti član 7.

„Prepaid Lyoness MasterCard®“ je platna kartica sa istovremenom funkcijom Cashback Card-a, koja je izdata u saradnji sa distributerom platnih kartica (pripejd debitna kartica).

„Lyoness Loyalty Program“ je Shopping community (kupovna zajednica) organizovana od strane Lyoness-a, u okviru kojeg Članovi ostvaruju Pogodnosti za člana prilikom kupovinu dobara i usluga od Partnerskih firmi i Prijateljske Bonuse za kupovine ostvarene od strane direktno i indirektno preporučenih članova u Lyoness Loyalty Program-u.

“Članovi” su sva lica, koja su zaključila ugovor u cilju uspostavljanja članstva u okviru Lyoness-a u skladu sa Opštim uslovima poslovanja, za sve vreme dok taj ugovorni odnos postoji, tj. sve dok ugovorni odnos ne bude raskinut od strane bilo koje ugovorne strane.

„ID Broj za člana“ je jedinstveni broj koji je dodeljen od strane Lyoness-a i koji služi u svrhu identifikacije Člana i registrovanja kupovine učinjene kod Partnerskih firmi.

„Pogodnosti za člana“ su sve pogodnosti koje član ostvaruje ili, kada je to moguće, može da ostvari kroz kupovinu od Partnerskih Firmi u Lyoness Loyalty Program-u. Pogodnosti u ovom smislu su i Cashback i Shopping Points.

„Lična Online Kancelarija Člana“ je log-in prostor Člana u okviru Lyoness veb sajta koji je detaljno regulisan u članu 10.

„Onlineshops“ su onlajn trgovci koji su ugovornom odnosu sa Lyoness-om i od kojih Članovi mogu ostvariti Pogodnosti za člana kroz kupovinu dobara i usluga, ukoliko su ispunjeni uslovi opisani u odeljku 5., kao i Prijateljske Bonuse za kupovine ostvarene od strane direktno i indirektno preporučenih članova u Lyoness Loyalty Program-u.

„Partnerske firme“ su privredna društva koja su u ugovornom odnosu sa Lyoness-om i od kojih Članovi mogu da ostvare Pogodnosti za člana kroz kupovinu dobara i usluga kao i Prijateljske Bonuse za kupovine ostvarene od strane direktno i indirektno preporučenih članova u Lyoness Loyalty Program-u.

„Shopping Points” su Pogodnosti za člana detaljno regulisane članom 9.
* U zavisnosti od proizvoda koji su kupljeni u partnerskoj firmi rasponi isplaćenih naknada mogu da variraju. Iz tog razloga ne garantujemo za navode na ovoj internet stranici.