CONDIȚII GENERALE DE AFACERI PENTRU MEMBRII LYONESSVersiunea: noiembrie 2014

Partenerul contractual al Membrului; Preambul

Societatea Lyoness Europe AG cu sediul in Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs, înregistrată în Registrul Comerțului cantonului St. Gallen sub nr. 170.3.026.427-4, operează o comunitate de cumpărători, care oferă posibilitatea participanților, (numiți în continuare ”Membri”) de a obține avantaje prin achiziționarea de produse și servicii de la partenerii comerciali Lyoness (numiți în continuare ”Parteneri comerciali”) (numit în continuare ”Programul de fidelizare Lyoness”). Prin urmare, partenerul contractual al Membrilor este Lyoness Europe AG (numită în continuare ”Lyoness”).

Programul de fidelizare Lyoness se derulează în România prin S.C. Lyoness Romania S.R.L. cu sediul în București, sector 1, Calea Floreasca nr. 169A, Clădirea B, parter, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9759/2013, CUI RO18512291 (numită în continuare ”Lyoness Romania”). Lyoness poate fi contactată la următoarele date de contact: Lyoness Romania SRL, Calea Floreasca nr. 169A, Clădirea B, parter, cod poştal 014459, Bucureşti, sector 1, România, Tel: +40/ (0) 31 101 99 70, Fax: +40 /(0) 31 104 10 36, Email: member-service@lyoness.ro

Pentru o mai ușoară înțelegere, la finalul prezentelor Condiții Generale de Afaceri, în Anexa 1, se află un glosar al termenilor utilizați în prezentul document. Relevante din punct de vedere juridic sunt noțiunile cuprinse în articolele 1 până la 18 din prezentele Condiții Generale de Afaceri.

1. Obiectul contractului
1.1 Produsele și serviciile achiziționate de către Membru de la Partenerii comerciali (denumite în continuare „Cumpărături”) se înregistrează în Programul de fidelizare Lyoness. În principal, pentru a utiliza avantajele Programului de fidelizare Lyoness, Membrilor le stau la dispoziție următoarele modalități de înregistrare a Cumpărăturilor: Lyoness Cashback Card, bonuri valorice ale Partenerilor comerciali, precum și utilizarea canalelor online oferite de către Lyoness pentru cumpărarea din Online Shops (magazine online) ale Partenerilor comerciali. Aceste modalități de înregistrare a Cumpărăturilor sunt descrise în detaliu în punctul 4.3.

1.2 Membrul are dreptul, în conformitate cu prezentele Condiții Generale de Afaceri, să participe la Programul de fidelizare Lyoness și, astfel, să obțină avantajele de membru aferente, precum și bonusul de prietenie. Membrul poate recomanda Programul de fidelizare Lyoness și altor consumatori și să îi coopteze ca noi Membri. Membrul nu are dreptul de a coopta profesioniști în sensul punctului 3.4.(d) ca Membri. Membrul nu are obligația de a recomanda mai departe și de a coopta noi Membri, neavând nicio obligație de succes față de Lyoness.

2. Bazele contractuale
2.1 Prin acceptarea de către Lyoness a cererii de înregistrare, solicitantul devine membru Lyoness și primește un număr personal de identificare, netransmisibil (denumit în continuare „ID de Membru”). Acesta acordă dreptul de a participa la Programul de fidelizare Lyoness (și nu conferă calitatea de asociat, vezi punctul 18.2).

2.2 Pentru încheierea contractului între Lyoness și Membru se va utiliza Friendshipflyer-ul pus la dispoziție de către Lyoness, înregistrarea online sau posibilitatea de înregistrare la fața locului, la unul dintre Partenerii comerciali.

2.3 Membrul declară că datele declarate față de Lyoness sunt corecte și exonerează Lyoness de orice răspundere și obligație de despăgubire în cazul indicării cu vinovăție a unor date neconforme cu realitatea. Membrul se obligă să informeze Lyoness de îndată despre eventualele modificări ale datelor sale personale, indicate cu ocazia înregistrării (în special privind adresa de domiciliu, adresa de e-mail, datele de cont bancar, numărul de telefon etc.).

2.4 Pentru fiecare persoană fizică sau juridică este permisă o singură înregistrare (adică un singur ID de membru). Înregistrarea trebuie să se efectueze cu datele de domiciliu ale Membrului persoană fizică, sau ale sediului social al persoanei juridice. Înregistrările multiple, efectuate pentru a obține avantaje de membru necuvenite, respectiv bonusuri de prietenie necuvenite, dau dreptul Lyoness să rezilieze unilateral contractul, dintr-un motiv important, fără punere în întârziere și fără nicio altă formalitate, prin simpla notificare a Membrului, precum și să nu recunoască avantajele de membru respectiv bonusurile de prietenie obținute în acest mod. În cazul înregistrărilor multiple, numerele ID înregistrate cel mai recent vor fi radiate. Avantajele de membru, respectiv bonusurile de prietenie care au rezultat din înregistrări multiple își pierd valabilitatea.

3. Raportul juridic
3.1 Între Lyoness și Membru nu se naște niciun fel de raport de muncă, de prestări servicii sau de asociere (în mod special nu se naște calitatea de asociat ). Participarea la Programul de fidelizare Lyoness, respectiv recomandarea către alți membri se face exclusiv în cadrul unei activități desfășurate pe propria răspundere, pe cont propriu și independent din punct de vedere juridic față de Lyoness sau societățile sale afiliate din întreaga lume.

3.2 Membrul are dreptul numai la avantajele de membru și la bonusul de prietenie. Membrul nu are dreptul la nicio altă remunerație pentru activitatea sa. Membrul nu are dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate.

3.3 Membrul nu are dreptul să reprezinte Lyoness, în special în cazul acordării sau preluării de declarații față de alți membri în cadrul Programului de fidelizare Lyoness și/sau cu ocazia cooptării de noi Membri. Membrul nu are dreptul să preia bani în numerar și să realizeze încasarea de creanțe în numele și pe seama Lyoness. Încălcarea cu vinovăție a dispozițiilor prezentului punct 3.3. dă dreptul Lyoness să rezilieze unilateral contractul dintr-un motiv important, fără punere în întârziere și fără nicio altă formalitate, prin simpla notificare a Membrului, constituind motiv de reziliere.

3.4 Fără aprobarea prealabilă din partea Lyoness, membrul nu are dreptul:
(a) să utilizeze sigla, caracterele, mărcile, sloganurile publicitare, domeniile, alte semne distinctive și alte elemente similare ale Lyoness sau ale Partenerilor comerciali;
(b) să realizeze cărți de vizită, prezentări, imagini video, fișiere audio, screenshots, conținuturi web, conținuturi media, flyere, prospecte, pagini web, aplicații (apps), materiale publicitare, broșuri poștale, mailuri, pagini de internet (homepages) sau altele asemănătoare în legătură cu Lyoness sau cu Programul de fidelizare Lyoness și cu menționarea acestuia sau a acestora, precum nici să le distribuie în formă scrisă sau electronică, sau în orice alt mod, sau care pot fi accesate public (de ex. pe pagini de internet cum ar fi Youtube sau Facebook);
(c) să efectueze reuniuni publice, cum ar fi sesiuni de informare, evenimente, workshop-uri, seminarii etc. în legătură cu și cu menționarea Lyoness sau a Programului de fidelizare Lyoness;
(d) să coopteze ca Parteneri comerciali sau ca Membri comercianți cu amănuntul sau cu ridicata, ori alți comercianți, precum și alți profesioniști care oferă mărfuri sau servicii către consumatori finali, inclusiv benzinării, beneficiari ai unei francize sau magazine, sau să poarte negocieri și discuții de inițiere a unei afaceri cu aceștia, sau să desfășoare orice alt tip de activitate promoțională în scopul cooptării acestor profesioniști, aceste activități fiind interzise, în special în incinta respectivilor profesioniști sau în apropierea acestora.

3.5 Contractul se încheie pe durată nedeterminată și poate fi denunțat unilateral de către Membru conform dispozițiilor punctului 16, respectiv de către Lyoness, conform dispozițiilor punctului 17.

4. Programul de fidelizare Lyoness
4.1 Prin Cumpărăturile de la Partenerii comerciali, Membrul dobândește, în conformitate cu prezentele Condiții Generale de Afaceri, avantaje de membru și anume avantajul Cashback, precum și Shopping Points. În plus, persoana care recomandă obține pentru Cumpărăturile efectuate de către Membrii cooptați de către aceasta direct, prima linie de recomandare și indirect, a doua linie de recomandare, bonusul de prietenie. Avantajele de membru si bonusul de prietenie precum și condițiile acestora sunt descrise detaliat la punctul 8.

4.2 Lyoness sau societățile sale afiliate de la nivel național încheie convenții cu Partenerii comerciali astfel încât să poată oferi Membrilor pentru Cumpărăturile acestora avantajele de membru și bonusul de prietenie. Partenerii comerciali actuali, inclusiv avantajele de membru oferite în fiecare caz, se pot accesa online pe www.lyoness.com.

4.3 Membrul are la dispoziție următoarele modalități de înregistrare a Cumpărăturilor sale:

4.3.1 Cardul Cashback este disponibil sub formă de card din hârtie, plastic sau sub forma unui card virtual prin intermediul aplicației mobile (App). Acesta nu reprezintă un mijloc de plată, ci servește doar pentru înregistrarea datelor privitoare la Cumpărături.

4.3.2 Cardul preplătit prepaid Lyoness MasterCard® este un card de debit pus la dispoziție în cooperare cu un furnizor de carduri de debit (MasterCard®), cardul având si funcția de Cashback Card. Sunt aplicabile condiții speciale, care vor fi convenite cu ocazia solicitării unui prepaid Lyoness MasterCard®.

4.3.3 Bonurile valorice sunt bonuri valorice originale, respectiv carduri cadou (gift carduri), sau bonuri valorice electronice ale Partenerilor comerciali (care pot fi imprimate sau descărcate sub formă de cod online de bon valoric). Mai multe reglementări privind bonurile valorice se regăsesc la punctul 6.

4.3.4 În cazul efectuării cumpărăturilor prin Online Shopping, membrul poate
(i) să se logheze pe www.lyoness.com cu datele sale de acces și să aleagă Online Shop-ul Partenerului comercial dorit sau
(ii) să acceseze Online Shop-ul prin intermediul unui alt canal online oferit de către Lyoness în vederea înregistrării Cumpărăturilor și să efectueze Cumpărături direct în Online Shop-ul Partenerului comercial. Cumpărătura poate fi înregistrată numai dacă sistemul Membrului acceptă cookie-uri și nu utilizează adblocker sau scriptblocker la realizarea procesului de cumpărare. Reglementări mai detaliate privind Online Shopping se regăsesc la punctul 5.

4.4 În cazurile menționate la punctul 4.3.1. și 4.3.4., Partenerul comercial transmite datele privind Cumpărăturile și datele de decontare către Lyoness, în vederea calculării avantajelor de membru rezultate. Același principiu se aplică și în cazul punctului 4.3.3., deci în privința bonurilor valorice, în măsura în care acestea sunt achiziționate de la punctele de vânzare a bonurilor valorice. Dacă bonurile valorice au fost comandate la Lyoness, aceasta înregistrează datele privind Cumpărăturile și calculează pe această bază avantajele de membru. În cazul prevăzut de punctul 4.3.2., furnizorul cardurilor de debit transmite către Lyoness datele privind Cumpărăturile, în vederea calculării avantajelor de membru rezultate.

5. Online Shopping
5.1 Membrii trebuie să se informeze cu privire la Online Shopping de pe site-ul www.lyoness.com, în secțiunea FAQ (Întrebări frecvente), punctul Online Shopping.

5.2 Creditarea avantajelor de membru precum și a bonusului de prietenie realizate în urma Cumpărăturilor efectuate prin Online Shopping presupune conform articolului 8.4. în special, ca termenul de retragere din contractele încheiate la distanță să se fi împlinit, iar Membrul să nu fi făcut uz de dreptul său de retragere.

5.3 Membrul are dreptul la avantajele de membru doar pentru cumpărături în Online Shops aparținând partenerilor comerciali, listați, conform www.lyoness.com, pentru țara în care Membrul își are domiciliul sau sediul (conform înregistrării). Aceeași regulă se aplică și în privința bonusului de prietenie.

5.4 Lyoness nu are nicio influență asupra organizării si funcționării Online Shops (la care se face trimitere prin link) aparținând Partenerilor comerciali și nici nu răspunde pentru acestea. În cazul în care pe paginile de web legate printr-un link se află conținut ilegal sau contrar bunelor moravuri, Lyoness se distanțează în mod expres de acestea și nu poate fi ținută răspunzătoare pentru acestea.

6. Comenzi de bonuri valorice
6.1 Bonurile valorice originale, respectiv Gift Card-urile și bonurile valorice electronice (coduri de bon valoric) (numite în cele ce urmează în ansamblu „Bonuri valorice“) reprezintă Bonuri valorice ale Partenerilor comerciali, care pot fi utilizate pentru efectuarea de Cumpărături numai la Partenerii comerciali care au emis respectivul Bon valoric. Contravaloarea unui Bon valoric corespunde cu valoarea nominală indicată pe respectivul Bon valoric. Nu este posibilă plata contravalorii bonului valoric în numerar, parțial sau integral, de către Partenerul comercial.

6.2 Bonurile valorice pot fi comandate în scris, sau online la Lyoness, sau pot fi dobândite la fața locului de la punctele de vânzare a Bonurilor valorice. După achitarea integrală a prețului, Lyoness pune Bonul valoric la dispoziție, putând fi utilizat apoi pentru Cumpărături de la respectivul Partener comercial. Lyoness își rezervă dreptul de a refuza comanda de bonuri valorice.

6.3 Bonurile valorice comandate și trimise de către Lyoness Membrului pot fi utilizate de către acesta pentru Cumpărături exclusiv de la Partenerul comercial menționat pe Bonul valoric, pe care Membrul l-a indicat cu ocazia comandării Bonului valoric. Contractul se încheie cu ocazia utilizării Bonului valoric pentru Cumpărături exclusiv între Partenerul comercial (emitentul Bonului valoric) și Membru (titularul Bonului valoric). Lyoness nu răspunde pentru pretenții care decurg din acest raport contractual.

6.4 Bonurile valorice expediate de către Lyoness nu pot fi returnate, iar, în principiu, plățile efectuate nu pot fi restituite. Acest principiu nu se aplică în următoarele cazuri:

6.4.1 Lyoness garantează în temeiul răspunderii legale pentru vicii, că Bonurile valorice achiziționate de către Membru pot fi utilizate, respectiv că pot fi folosite pentru executarea obligației de plată rezultată în urma cumpărării de la respectivii Parteneri comerciali. În măsura în care acest lucru nu este posibil, Membrul poate preschimba la Lyoness Bonul valoric cu un Bon valoric al altui Partener comercial (în acest caz este posibil ca avantajele de membru și bonusul de prietenie să se modifice în temeiul convențiilor diferite cu Partenerii comerciali, vezi punctul 8.3.). În măsura în care Membrul nu este interesat de un alt Bon valoric, acesta poate solicita restituirea sumei plătite. În acest caz, Membrul trebuie să restituie în aceeași măsură avantajele de membru obținute. De asemenea, vor fi restituite și bonusurile de prietenie, dacă un Membru cooptat direct sau indirect uzează de drepturile sale conform prezentului punct 6.4.1.

6.4.2 În măsura în care Membrul se bucură de un drept de retragere rezultat din contractul încheiat la distanță privind achiziția Bonului valoric (a se vedea informațiile adresate consumatorului precum și informarea cu privire la dreptul de retragere comunicate la fiecare achiziție relevantă), acesta are dreptul de a declara retragerea în cadrul termenelor aplicabile.

6.5 În caz de pierdere sau furt al Bonurilor valorice, pe care Membrul le-a ridicat de la Lyoness, sau pe care Membrul le-a primit deja prin poștă sau online, Lyoness este exonerat de răspundere pentru o eventuală utilizare nelegală, cu excepția cazului în care Membrul a notificat Lyoness pierderea sau furtul și Lyoness a omis să ia măsurile rezonabile pentru a împiedica utilizarea nelegală a acestora.

6.6 Bonurile valorice plătite integral și expediate de către Lyoness Membrului sunt transmisibile fără plată, respectiv Membrul poate remite Bonul valoric, cu titlu gratuit, oricărei alte persoane. Însă, nu este permisă revânzarea în schimbul unei plăți.

7. Bonurile valorice Lyoness
7.1 Bonurile valorice Lyoness sunt bonuri valorice emise de către Lyoness însăși (nu de către Partenerii comerciali). Acestea pot fi dobândite de către Membri de pe pagina www.lyoness.com sub forma unui cod de bon valoric și pot fi utilizate pe pagina www.lyoness.com în vederea achiziționării Bonurilor valorice ale Partenerilor comerciali (însă nu pentru achiziții directe de la Partenerii comerciali), precum și la Lyoness, pentru achiziționarea anumitor articole evidențiate de către Lyoness.

7.2 Valoarea minimă pentru comandarea unui bon valoric Lyoness este de 43 lei. Bonurile valorice Lyoness pot fi achiziționate cu o valoare maximă de 4.300 lei pentru fiecare bon valoric Lyoness. Contravaloarea respectivului bon valoric Lyoness corespunde sumei imprimate pe bonul valoric Lyoness. În cazul utilizării parțiale a bonului, suma inițială a acestuia se reduce cu valoarea sumei utilizate. Contravaloarea bonului nu poate fi acordată, integral sau parțial, în numerar.

7.3 Simpla achiziționare a unui Bon valoric Lyoness nu generează în sine nici avantaje de membru, nici bonusuri de prietenie; acestea se constituie (conform punctului 8 de mai jos) doar atunci când Membrul achiziționează cu bonul valoric Lyoness, de pe pagina www.lyoness.com, un Bon valoric al unui Partener comercial (sau produse).

7.4 Bonurile valorice Lyoness pot fi transferate gratuit altor Membri și astfel se pretează în special ca bonuri valorice cadou. Nu este însă permisă revânzarea Bonurilor valorice Lyoness în schimbul unei plăți.

7.5 Bonurile valorice Lyoness pot fi utilizate numai de către Membrii, care au domiciliul sau sediul (conform înregistrării) pe teritoriul de circulație a monedei în care a fost emis bonul valoric Lyoness.

7.6 Fiecărui Bon valoric Lyoness îi este atribuit un cod de bon valoric cu o valabilitate de 3 ani. Acest termen începe să curgă de la sfârșitul anului în care a fost achiziționat Bonul valoric Lyoness. După expirarea valabilității codului bonului valoric, Bonul valoric Lyoness își pierde valabilitatea și nu mai poate fi utilizat.

7.7 Stornarea, exercitarea dreptului de retragere sau orice altă formă de contramandare a comenzii Bonurilor valorice Lyoness nu mai este posibilă după împlinirea termenului de retragere din contractul încheiat la distanță (asupra căruia va exista o informare în mod distinct, cu ocazia achiziționării Bonului valoric Lyoness). În privința returnării Bonurilor valorice ale Partenerilor comerciali se aplică dispozițiile prevăzute la punctul 6.4.

8. Avantaje de membru din Programul de fidelizare și bonusul de prietenie
8.1 Cumpărăturile efectuate de către Membru, care au fost înregistrate în Programul de fidelizare Lyoness, oferă posibilitatea Membrului de a se bucura de avantajele de membru. De asemenea, Membrul, în calitate de persoană care recomandă, primește și bonusul de prietenie pentru achizițiile efectuate de către Membrii cooptați de el, aflați pe prima și a doua linie de recomandare (detalii mai jos la punctul 8.1.3). Avantajele de membru și bonusul de prietenie au la bază condițiile contractuale convenite de către Lyoness cu fiecare Partener comercial și, prin urmare, variază în funcție de fiecare Partener comercial, de branșă și de țară. Avantajele de membru constau în (punctul 8.1.1.). În plus, pentru Cumpărăturile de la anumiți Parteneri comerciali, se acordă Shopping Points (punctul 8.1.2.). Bonusul de prietenie este descris mai jos la punctul 8.1.3.

8.1.1 Cashback: pentru Cumpărăturile înregistrate în Programul de fidelizare Lyoness, Membrul primește până la 5% Cashback, în cazuri individuale putând fi acordat chiar și un procent mai mare. Se aplică procentul Cashback pentru fiecare Partener comercial, specificat pe pagina www.lyoness.com (spațiul de logare). Plata Cashback se efectuează conform punctelor 8.4. până la 8.6.

8.1.2 Shopping Points: pentru Cumpărăturile înregistrate în Programul de fidelizare Lyoness și efectuate de la Partenerii comerciali, care oferă Shopping Points pentru acestea, Membrul primește Shopping Points. Shopping Points pot fi utilizate de către Membru pentru Cumpărături efectuate în cadrul unor promoții indicate special pe pagina www.lyoness.com, pentru obținerea unei reduceri. Detaliile sunt prezentate la punctul 9.

8.1.3 Bonusul de prietenie: pentru Cumpărăturile Membrilor direct recomandați de către persoana care recomandă (persoane care s-au înregistrat în Lyoness pe baza recomandării primite de la un Membru și care au indicat Membrul ca fiind persoana care recomandă) precum și ale Membrilor cooptați direct de către aceștia (Membri cooptați indirect, a doua linie de recomandare) înregistrate în Programul de fidelizare Lyoness, Membrul primește până la 0,5% din valoarea cumpărăturilor, ca bonus de prietenie. Nu se acordă bonus de prietenie pentru alți Membri cooptați indirect. Plata bonusului de prietenie se efectuează conform punctelor 8.4. până la 8.6.

8.2 Lyoness își rezervă dreptul de a deroga, în cadrul unor campanii speciale, de la principiile prevăzute aici. Lyoness are interesul de a oferi Membrilor o selecție cât mai mare de posibilități de a efectua cumpărături de la Partenerii comerciali precum și de a conveni reduceri substanțiale cu Partenerii comerciali, pentru a putea oferi Membrilor avantaje cât mai ample. În măsura în care cu un Partener comercial se convin condiții derogatorii în cadrul unor campanii speciale (cum poate fi în cazul Cumpărăturilor atipice, ca de exemplu contractele de telefonie mobilă variabile în funcție de durată), Lyoness va indica acest fapt în mod distinct pe pagina www.lyoness.com, la pagina cu detaliile comerciantului (vezi punctul 8.3.). În cazul în care Membrul nu este de acord cu aceste modificări, acesta are dreptul de a denunța în mod unilateral contractul potrivit punctului 16.

8.3 Avantajele oferite în fiecare caz pot fi consultate pe pagina cu detaliile comerciantului, ce poate fi accesată de pe pagina www.lyoness.com. Se recomandă Membrului să se informeze periodic pe pagina de internet a Lyoness cu privire la condițiile actuale ale Partenerilor comerciali. Lyoness are dreptul să modifice avantajele de membru și bonusul de prietenie acordate pentru Cumpărăturile efectuate de la un anumit Partener comercial, cu acordarea unui preaviz de 2 săptămâni, în cazul și în măsura în care condițiile convenite cu respectivul Partener comercial suferă modificări. Pentru calcularea avantajelor de membru cuvenite acestuia, se vor lua în considerare condițiile valabile la momentul achitării integrale a Cumpărăturii de către Membru. În cazul în care modificarea avantajelor de client sau a bonusului de prietenie conform prezentei clauze nu este agreată de către Membru, acesta poate denunța unilateral contractul, conform punctului 16.

8.4 Creditarea avantajelor de membru și a bonusului de prietenie presupune ca acea Cumpărătură să fi fost plătită integral de către Membru și să nu mai poată opera drepturile legale de a desființa Cumpărarea fără indicarea unui motiv, respectiv, în special, trebuie să fi expirat eventualul termen de retragere din contractele încheiate la distanță. Dacă sunt îndeplinite aceste condiții, Partenerul comercial va confirma și va deconta Cumpărătura către Lyoness. Avantajele de membru și bonusul de prietenie rezultate din Cumpărături efectuate, care au fost decontate de Partenerii comerciali către Lyoness până duminică la ora 23.00, se vor credita în contul Membrului (avantaje de membru) respectiv persoanei care l-a recomandat și persoanei care a recomandat-o pe aceasta (bonusul de prietenie). Lyoness îi obligă pe Partenerii comerciali să deconteze în termen de cel mult două luni de la data la care au fost îndeplinite condițiile prevăzute în teza 1 a prezentului punct 8.4. În cazul în care Membrul a achiziționat de la Lyoness bonul valoric al unui Partener comercial, atât avantajele de membru cât și bonusul de prietenie vor fi creditate atunci, când sunt îndeplinite condițiile prevăzute în teza 1 a prezentului punct 8.4.

8.5 Lyoness transferă săptămânal creditul realizat din Cashback și din bonusul de prietenie, începând cu valoarea minimă a creditului de 43 lei, în contul bancar indicat de către Membru.

8.6 În măsura în care Membrul efectuează Cumpărături de la Partenerii comerciali din străinătate (la fața locului sau online), este posibil ca în contul de plată valoarea Cashback sau a bonusului de prietenie să fie evidențiată inițial în moneda statului respectiv. Cu ocazia confirmării Cumpărăturii de către Partenerul comercial, suma va fi convertită automat în domeniul personal al respectivului Membru în moneda statului din care provine Membrul, la cursul de referință al Băncii Centrale Europene, sau al altei Bănci Centrale, valabil la data încasării plății de către Partenerul comercial. Rămân aplicabile prevederile punctului 5.3., anume faptul că dreptul de a pretinde avantajele de membru, respectiv bonusul de prietenie, există numai în legătură cu acele Cumpărături din străinătate efectuate prin canalele (de ex. Online Shops) listate pe pagina de internet Lyoness pentru respectivul Membru.

9. Lyoness Shopping Points
9.1 Membrii obțin, după caz, pentru Cumpărăturile efectuate în cadrul Programului de fidelizare de la Partenerii comerciali, un anumit număr de Shopping Points în contul lor.

9.2 Depinde de valoarea cumpărăturilor, precum și de condițiile convenite cu fiecare Partener comercial dacă se acordă Shopping Points, respectiv câte se acordă. Lyoness indică în pagina cu detaliile comerciantului, aflată pe pagina www.lyoness.com, ca bază de calcul, numărul de Shopping Points acordate de către fiecare Partener comercial pentru o vânzare în cuantum de 430 lei.

9.3 Shopping Points nu au o valoare nominală fixă. Valoarea lor se raportează la întinderea facilităților, pe care Partenerul comercial respectiv le acordă în cazul utilizării Shopping Points. Shopping Points nu pot fi compensate în numerar și nu pot fi transmise unui terț în schimbul unui preț. Însă este permis ca Shopping Points să fie făcute cadou altor Membri.

9.4 Shopping Points acumulate sunt înregistrate în contul Membrului și pot fi urmărite în domeniul personal al respectivului membru. Membrul le poate utiliza în cadrul anumitor promoții, afișate pe pagina www.lyoness.com, pentru Cumpărături și pentru obținerea unor reduceri. Poate fi utilizat doar acel număr de Shopping Points indicat pentru respectiva cumpărătură.

9.5 Lyoness oferă avantajele de membru și bonusul de prietenie și pentru Cumpărăturile, la care Membrul a utilizat Shopping Points. În acest caz, valoarea avantajelor de membru și a bonusului de prietenie se stabilește în funcție de valoarea Cumpărăturilor rezultată în urma scăderii facilităților acordate pentru utilizarea de Shopping Points.

9.6 Shopping Points își pierd valabilitatea după trei ani. Termenul începe să curgă de la finele anului, în care s-au obținut respectivele Shopping Points.

10. Domeniul personal al membrului
10.1 Lyoness pune la dispoziția fiecărui Membru, în mod gratuit, un domeniu personal, pe www.lyoness.com (spațiul de logare), unde pe baza numelui de utilizator și a parolei pot fi accesate informații cu privire le Cumpărăturile pe care le-a efectuat el, Membrii recomandați, precum și informații despre avantajele de membru și bonusul de prietenie din Programul de fidelizare Lyoness. Pentru orice indisponibilitate a paginii web Lyoness și a domeniului de logare de pe www.lyoness.com, Lyoness răspunde numai conform punctului 14.

10.2 Datele de acces pentru utilizarea domeniului personal al Membrului (nume de utilizator, parolă și codul PIN) vor fi păstrate de Membru în condiţii de siguranţă şi strict confidenţiale. Nu este permis în nici un caz, ca numele de utilizator și parola să fie puse la dispoziţia unui terţ. Membrul poate modifica în orice moment setările personale pe pagina www.lyoness.com (spațiul de logare).

10.3 Membrul se obligă să anunțe imediat Lyoness despre orice folosire abuzivă a datelor sale de acces online. După restricționarea neîntârziată a accesului Membrului, acestuia i se vor transmite datele de acces modificate, prin SMS, E-Mail sau prin poștă. Pentru prejudiciile cauzate Membrului prin folosirea abuzivă a contului său, Lyoness răspunde numai în condițiile prevăzute de punctul 14.

11. Schimbarea persoanei care recomandă
Acei Membri, care timp de 6 luni nu au efectuat Cumpărături la Partenerii comerciali și nu au achiziționat nici Bonuri valorice Lyoness, pot să-și schimbe persoana care i-a recomandat, numind un alt Membru, cu acordul acestuia exprimat față de Lyoness, ca persoană care i-a recomandat. În acest caz, Membrii recomandați direct sau indirect (indiferent de linia de recomandare) de către Membrul care operează schimbarea își vor menține poziția inițială față de persoana inițială care a făcut recomandarea.

12. Protecția datelor
12.1 Lyoness România este înregistrată sub nr. 18115 ca operator de date cu caracter personal în înțelesul Legii nr 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. În măsura în care este necesar pentru derularea Programului de fidelizare Lyoness, deci pentru calcularea avantajelor de membru și a bonusului de prietenie, Lyoness România culege, stochează și prelucrează în calitate de entitate responsabilă de protecția datelor, date cu caracter personal ale Membrilor. În cadrul decontării bonusului de prietenie, Lyoness România pune la dispoziția persoanei care a recomandat date despre volumul de cumpărături efectuate de către Membrii cooptați de ea, aflați pe prima și a doua linie de recomandare. În acest context, Membrii cooptați, aflați pe prima linie de recomandare, vor fi menționați nominal. De asemenea, va fi făcut cunoscut numărul lor de telefon mobil și adresa de e-mail. Membrii cooptați aflați pe a doua linie de recomandare vor fi evidențiați doar sub formă anonimizată. Membrul poate oferi persoanei care i-a făcut recomandarea, prin intermediul unui domeniu personal, acces și la alte informații referitoare la persoana sa (de exemplu adresa sa). În măsura în care Membrul își exprimă acordul, Lyoness România utilizează datele Membrilor și pentru informări personalizate privind oferte și produse ale Lyoness și ale Partenerilor comerciali ai Lyoness. Furnizarea datelor personale de către Membru este obligatorie. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal solicitate conduce la imposibilitatea încheierii contractului cu Lyoness și a dobândirii calității de Membru.

12.2 Membrul are dreptul să solicite informații cu privire la datele sale cu caracter personal, care au fost stocate. De asemenea, Membrul poate să solicite rectificarea, actualizarea, ștergerea sau blocarea datelor sale cu caracter personal, dacă acestea sunt inexact sau incomplet prelucrate, sau dacă se dovedește că colectarea, prelucrarea sau utilizarea acestora nu este conformă cu legea privind protecția datelor cu caracter personal, sau se dovedește a nu mai fi necesară. De asemenea, Membrul are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale personale, dacă indică motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Membrul poate exercita aceste drepturi adresându-se Lyoness Romania la datele de contact din preambulul prezentelor condiții generale.Membrul are de asemenea dreptul de a se adresa justiţiei.

12.3 Alte informații privind protecția datelor cu caracter personal, relevante atunci când Membrul utilizează site-ul Lyoness, pot fi găsite în declarația privind protecția datelor cu caracter personal, de pe pagina www.lyoness.com.

12.4 Lyoness utilizează tehnologii de securitate recunoscute la nivel internaţional pentru a proteja datele Membrilor împotriva accesului neautorizat. Pentru securitatea datelor transmise prin intermediul internetului, Lyoness răspunde numai conform punctului 14.

12.5 Consimțământul privind protecția datelor cu caracter personal: Membrul își exprimă prin prezenta expres acordul, ca Lyoness România să colecteze, să stocheze, respectiv să prelucreze și să transmită în alte state membre UE sau din Zona Economică Europeană, precum și în Elveția, orice date cu caracter personal, inclusiv date de identificare, date privind comportamentul de cumpărare al Membrului (interese și preferințe etc.) în cadrul participării la Programul de fidelizare Lyoness. Datele Membrului vor fi utilizate în următoarele scopuri: pentru derularea Programului de fidelizare Lyoness, inclusiv pentru a fi vizualizate de persoana care a recomandat Membrul respectiv, pentru definirea informației personalizate, precum și pentru contactare, personal sau prin poștă, în vederea promovării Programului de fidelizare Lyoness și a ofertelor Partenerilor comerciali.

13. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor
13.1 Obligațiile Lyoness se limitează la derularea Programului de fidelizare Lyoness, astfel cum este descris în prezentele Condiții Generale de Afaceri.

13.2 Fiecare Partener comercial răspunde exclusiv pentru drepturile și obligațiile în legătură cu Cumpărăturile efectuate de către Membru de la aceștia. Astfel, Lyoness nu preia după încheierea contractului cu Partenerii comerciali nicio obligație de garanție sau răspundere pentru obligațiile contractuale ale Partenerilor comerciali, în special în eventualitatea unui caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligațiilor de către Partenerii comerciali.

13.3 În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor de către Partenerii comerciali, Membrul nu are niciun drept de a pretinde Lyoness restituirea integrală sau parțială a valorii bonului valoric utilizat, emiterea unui alt Bon valoric, înlocuirea cu suma în numerar sau altă formă de plată sau compensare. Eventualele pretenții ale Membrului în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor de către Partenerul comercial pot fi invocate exclusiv față de acesta.

14. Răspunderea
14.1 Lyoness răspunde nelimitat pentru prejudiciile cauzate prin atingerea adusă vieții, prin vătămarea corporală sau a sănătății, produse prin încălcarea cu intenție sau din culpă a obligațiilor de către Lyoness. Lyoness răspunde de asemenea nelimitat și pentru orice alte prejudicii, produse prin încălcarea cu intenție sau cu neglijență gravă a obligațiilor sale.

14.2 Lyoness răspunde în limita prejudiciului tipic si previzibil în cazul prejudiciilor produse ca urmare a încălcării din culpă simplă a obligațiilor sale principale pentru executarea corespunzătoare și întocmai a contractului, la care Membrul este îndreptățit în mod rezonabil (obligații esențiale).

14.3 Orice alte pretenții de despăgubire sunt excluse, sub rezerva celor prevăzute la punctul 14.5. Aceste prevederi sunt aplicabile în special în cazul în care situația nu îi este imputabilă Lyoness, de ex. în următoarele cazuri:
(a) întreruperea disponibilității accesului Membrului la internet,
(b) alte erori tehnice și electronice (i) în timpul comunicării unor date prin internet, precum și (ii) cu ocazia utilizării portalului de internet al Lyoness, al serviciului de SMS Lyoness și al aplicațiilor Lyoness pentru aparatele mobile, atât timp cât aceste erori nu intră în răspunderea Lyoness,
(c) erori tehnice și electronice neimputabile Lyoness, care împiedică înregistrarea Cumpărăturilor efectuate în cadrul Programului de fidelizare Lyoness (în special eventuale căderi ale sistemului de tracking și pierderile de date rezultate din acestea)
(d) indisponibilitatea rețelelor de telecomunicație sau a terminalelor și
(e) capacitatea deficitară de funcționare a aparatelor mobile ale Membrilor.
Contractul de cumpărare a produselor sau contractul privind prestarea serviciilor se încheie exclusiv între Membru și Partenerul comercial respectiv.

14.4 Pentru situațiile în care răspunderea Lyoness este limitată sau exclusă, aceste limitări și excluderi se aplică și sunt valabile și pentru răspunderea personală a angajaților, reprezentanților legali și agenților Lyoness.

14.5 Limitarea răspunderii precum și excluderea răspunderii conform prezentului punct 14 nu aduce atingere răspunderii Lyoness în temeiul dispozițiilor legale imperative privind răspunderea pentru produse, răspunderea pentru viciile ascunse cu viclenie și răspunderea în baza obligațiilor legale de garanție pentru caracteristicile bunurilor.

15. Costuri
15.1 Înregistrarea și participarea la Programul de fidelizare Lyoness sunt gratuite pentru Membru.

15.2 Cardul Lyoness Cashback este gratuit pentru Membru în momentul înregistrării.

15.3 În măsura în care Membrul decide să solicite un prepaid Lyoness MasterCard®, aceasta va genera costuri suplimentare.

16. Încetarea relației contractuale de către Membru
16.1 Membrul poate denunța în orice moment contractul încheiat cu Lyoness prin notificare scrisă. De asemenea, în cadrul raportului contractual în curs de executare, Membrul nu are obligația de a face Cumpărături, de a coopta alți Membri sau de a executa alte activități.

16.2 În cazul încetării raportului contractual, Membrul are dreptul doar la acele avantaje de membru din Programul de fidelizare care au deja, la data încetării contractului, un temei, adică dacă Cumpărătura care dă dreptul la Cashback sau la bonusul de prietenie a fost deja efectuată la data încetării raportului contractual. Acele Shopping Points care au fost acumulate până la data încetării contractului își pierd de principiu valabilitatea odată cu încetarea contractului. Însă, în cazul în care Membrul reziliază contractul dintr-un motiv important, acesta poate utiliza Shopping Points și bonurile valorice Lyoness acumulate, într-un termen de 8 săptămâni de la data încetării contractului, conform dispozițiilor prevăzute la punctul 9.

17. Încetarea relației contractuale de către Lyoness
17.1 Relația contractuală poate fi denunțată unilateral de către Lyoness, fără motiv, cu un preaviz de 8 săptămâni, sau poate fi denunțată ori reziliată unilateral de către Lyoness dintr-un motiv important cu efect imediat, prin notificarea scrisă a Membrului. Sunt considerate motive importante de reziliere, pe lângă prejudiciile majore aduse intereselor economice sau reputației Lyoness sau respectivilor Parteneri comerciali, în special încălcarea obligațiilor contractuale esențiale. Fac parte din obligațiile contractuale esențiale obligațiile Membrului prevăzute la punctele 2.3, 2.4, 3.3 și 3.4.

17.2 Membrul se obligă ca, în cazul încălcării în mod imputabil a acestor obligații, să despăgubească Lyoness si să se abțină de la exercitarea oricăror acțiuni judiciare. Această obligație revine Membrului și în privința costurilor generate prin apărarea împotriva pretențiilor unor terți. De asemenea, Lyoness are dreptul de a pretinde Membrului acoperirea prejudiciului cauzat, care a fost produs Lyoness prin încălcarea obligațiilor de către Membru, inclusiv costurile de realizare a drepturilor pe cale judiciară.

17.3 În cazul încetării raportului contractual, Membrul are dreptul numai la acele avantaje de membru din Programul de fidelizare, care au deja, la data încetării contractului, un temei, adică dacă Cumpărătura care dă dreptul la Cashback sau la bonusul de prietenie a fost deja efectuată la data încetării raportului contractual.

17.4 În cazul în care Lyoness denunță contractul dintr-un motiv important, dar care nu a fost cauzat de către Membru în mod culpabil, Membrul poate utiliza Shopping Points și Bonurile valorice Lyoness acumulate, într-un termen de 8 săptămâni de la data încetării contractului, conform dispozițiilor prevăzute la punctul 9. În rest, Shopping Points acumulate își pierd valabilitatea odată cu încetarea contractului.

18. Prevederi generale
18.1 Membrul nu are dreptul decât cu acordul prealabil al Lyoness, exprimat în formă scrisă, să cesioneze creanțele sale deținute față de Lyoness (ori drepturile rezultate în urma participării la Programul de fidelizare), sau să le constituie ca garanție.

18.2 Participarea la Programul de fidelizare nu constituie decât un raport de prestări servicii și, prin urmare, nu fundamentează o legătură societară între Membru și Lyoness și, în special, nu conferă calitatea de asociat.

18.3 Convențiile încheiate în cazuri particulare, individuale, primează întotdeauna față de aceste CGA. Pentru dovada conţinutului acestor convenții este necesar un contract scris, respectiv o confirmare scrisă din partea Lyoness. Se pornește de la premisa că părțile nu au încheiat convenții verbale. Lyoness are de asemenea dreptul să transmită Membrului chiar prin SMS sau e-mail declarații contractuale și informații necesare pentru executarea contractului, cu condiția ca Membrul să fi indicat datele de contact corespunzătoare și să nu se opună.

18.4 Modificările acestor CGA și orice alte convenții contractuale încheiate între Lyoness și Membru, comunicate Membrului în scris, sunt considerate acceptate de către Membru, dacă acesta nu contestă valabilitatea lor în termen de 30 de zile de la data comunicării modificărilor, în formă scrisă. La începerea termenului, Lyoness va atrage atenția Membrului îndeosebi asupra faptului că se consideră că și-a dat acordul asupra modificărilor CGA comunicate, dacă nu contestă valabilitatea acestora în formă scrisă, în termenul indicat. Se consideră că modificarea CGA a fost acceptată de către Membru numai atunci când această atenționare a fost efectiv comunicată Membrului. Nu se aduce atingere dreptului Membrului de a denunța unilateral prezentul contract.

18.5 În ceea ce privește conținutul contractului, termenii specifici folosiți privind sexul persoanelor, sunt destinate atât persoanelor de sex feminin şi masculin cât și persoanelor juridice.

18.6 Dacă anumite clauze contractuale sunt fie total, fie parțial nevalabile respectiv imposibil de executat, aceasta nu afectează valabilitatea celorlalte clauze. Prin exprimarea acordului cu privire la prezentele Condiții Generale de Afaceri, Membrul declară în mod expres că acceptă următoarele prevederi și că este de acord cu conținutul acestora: Punctele 14, 16.2, 17.1, 17.2, 17.4, 18.1, 18.4.

18.7 Prezentul raport contractual se supune legii române, cu excluderea prevederilor Convenției O.N.U. privind contractele de vânzare internațională de mărfuri. Sunt competente instanțele din București, România.

18.8 Înregistrarea și participarea la Programul de fidelizare Lyoness sunt permise începând cu împlinirea vârstei de 14 ani. Până la atingerea vârstei majoratului este necesară semnătura reprezentantului legal.

18.9 Membrul se obligă să suporte toate contribuțiile, taxele, impozitele etc., care îi revin în urma primirii avantajelor de membru. 

Anexa 1

Glosar

”Cashback” este avantajul de membru descris mai detaliat la punctul 8.1.1.

”Cashback Card” este un card de plastic sau hârtie sau un card virtual (care poate fi utilizat prin intermediul aplicației pentru mobil Lyoness), care servește înregistrării cumpărăturilor făcute de membri la Partenerii comerciali în cadrul programului de fidelizare. Acesta nu este un mijloc de plată.

”Persoana care recomandă” este acel Membru, care a cooptat în mod nemijlocit un alt Membru și care, prin urmare, în cadru înregistrării respectivului Membru figurează ca fiind persoana care a făcut recomandarea, sau Membrul care, după schimbarea cu succes a persoanei care a făcut recomandarea, este menționat la Lyoness ca persoană care l-a recomandat pe respectivul Membru.

”Bonusul de prietenie” este bonusul descris mai detaliat la punctul 8.1.3., pe care Membrul îl primește pentru Cumpărăturile efectuate de către Membrii cooptați de el, aflați pe prima și a doua linie de recomandare, în cadrul programului de fidelizare.

”Friendshipflyer” este documentul care trebuie transmis, completat și semnat, către Lyoness, în urma unei înregistrări făcute offline, pentru a exprima față de Lyoness o cerere cu forță obligatorie de dobândire a statutului de membru Lyoness.

”Bonurile valorice” sunt bonuri valorice originale respectiv Gift Cards și bonuri valorice electronice (coduri de bonuri valorice) ale Partenerilor comerciali, astfel cum sunt descrise mai detaliat la punctul 6.1.

”Bonurile valorice Lyoness” sunt bonuri valorice, care sunt emise de către Lyoness. Acestea pot fi dobândite de către Membri de pe pagina www.lyoness.com și pot fi utilizate pe pagina www.lyoness.com în vederea cumpărării de bonuri valorice ale Partenerilor comerciali (însă nu direct pentru cumpărături de la Partenerii comerciali ) precum și a anumitor articole Lyoness, semnalizate în mod corespunzător .. O descriere detaliată se regăsește la punctul 7.

”Prepaid Lyoness MasterCard®” este un card de debit pus la dispoziție în cooperare cu un furnizor de carduri de debit, care are si funcția de Cashback Card.

”Programul de fidelizare Lyoness” este o comunitate de cumpărători dezvoltată de către Lyoness, în cadrul căruia Membrii obțin avantaje în urma achiziționării de mărfuri și servicii de la Partenerii comerciali ai Lyoness și un bonus de prietenie pentru Cumpărăturile efectuate de către Membri cooptați de ei, aflați pe prima și a doua linie de recomandare în programul de fidelizare Lyoness.

”Membrii” sunt toate persoanele, care au încheiat cu Lyoness un contract pentru dobândirea calității de membru Lyoness, în conformitate cu prezentele Condiții Generale de Afaceri, pe durata existenței prezentului contract, adică atâta timp cât nu a încetat prin denunțare sau reziliere de către una dintre părți.

”ID de membru” este un număr acordat o singură dată de către Lyoness, care servește la identificarea Membrului și la înregistrarea Cumpărăturilor efectuate de acesta la Partenerii comerciali.

”Avantajele de membru” sunt toate avantajele, pe care un Membru le dobândește, respectiv, după caz, le poate dobândi, în urma Cumpărăturilor efectuate la Partenerii comerciali în cadrul programului de fidelizare Lyoness. În acest sens avantajele sunt Cashback-ul precum și Shopping Points.

”Partenerii comerciali” sunt acele persoane juridice care au un raport contractual cu Lyoness și la care Membrii pot obține, în urma cumpărării de bunuri și servicii, avantaje de membru, precum si bonusul de prietenie pentru Cumpărăturile efectuate de către Membrii cooptați de ei, aflați pe prima și a doua linie de recomandare în programul de fidelizare Lyoness.

”Domeniul personal al membrului” este secțiunea de logare a fiecărui Membru pe paginile de internet ale Lyoness.

”Shopping Points” este avantajul de membru prezentat mai detaliat la punctul 9.
* Marjele de compensare achitate în mod concret pot varia în funcție de produsele procurate de la partenerii comerciali. De aceea specificațiile oferite în acest sens pe acest website nu pot fi garantate.