Warunki korzystania z serwisu

Korzystanie ze strony internetowej www.lyoness.net/pl/ (zwanej dalej w skrócie „Lyoness”) odbywa się na zasadach określonych w niniejszych warunkach korzystania z serwisu. Uczestników Programu obowiązuje ponadto umowa o uczestnictwo w Programie Lyoness oraz Ogólne Warunki Umów dla Uczestników Programu Lyoness. Partnerów Handlowych obowiązuje dodatkowo zawarta z nimi Umowa Partnera Handlowego dotycząca Programu Lojalnościowego Lyoness wraz z Ogólnymi Warunkami Umów Partnera Handlowego Lyoness.

Użytkownicy tej strony wyrażają zgodę na warunki korzystania z serwisu opisane poniżej oraz uznają brak odpowiedzialności Lyoness z tytułu użytkowania przez nich tej strony internetowej. Lyoness zastrzega sobie prawo do modyfikacji i uzupełnień w niniejszych warunkach korzystania z serwisu w ramach ich aktualizacji.

Lyoness dołoży wszelkich starań, aby na niniejszej stronie internetowej zawsze były prezentowane aktualne i prawidłowe informacje. Lyoness nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności wynikającej z przedstawionych na stronie danych i informacji. W związku z tym użytkownicy wyrażają zgodę na korzystanie ze strony i jej treści na własną odpowiedzialność i ryzyko. Lyoness nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu, użytkowania wzgl. braku możliwości korzystania ze strony, ani też z tytułu błędów i przeoczeń.

Wszystkie pliki tekstowe i dźwiękowe, animacje, filmy etc. oraz inne elementy tej strony internetowej są chronione prawami autorskimi i bez uprzedniego pisemnego zezwolenia nie mogą być rozpowszechniane ani w całości, ani w częściach, pobierane, modyfikowane, przekierowane na inne strony internetowe, ani też wtórnie wykorzystywane w żadnym celu. W wewnętrznym obszarze plików do pobrania pliki te mogą być wykorzystywane wyłącznie w prywatnym zakresie.

Lyoness zastrzega sobie możliwość zablokowania kont danych użytkowników serwisu z ważnych powodów.

Za nielegalne działania lub informacje uzyskane dzięki linkom prowadzącym z tej strony do innych ofert internetowych, a także za treści, które zostaną przekazane przez użytkowników w ramach wymiany informacji i udostępnione na naszych forach, Lyoness odpowiada jedynie, jeśli miał możliwość zapoznania się z nimi i nie przystąpił niezwłocznie do ich zablokowania lub usunięcia. Lyoness zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia dyskryminujących, niecenzuralnych, nieetycznych lub niezgodnych z prawem treści.


W przypadku dalszych pytań dotyczących Warunków korzystania z serwisu oraz Ogólnych Warunków Umów jesteśmy do dyspozycji pod adresem:  office spam@gohere.go lyoness.pl

myWorld Poland Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 169
40-524 Katowice

Tel. + 48 (0) 32 35 30 570
Fax. + 48 (0) 32 353 90 02
E-Mail: office@lyoness.pl

zarejestrowana pod nr KRS 0000317878 w Sądzie Rejonowym
Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 954-26-57-008, REGON 241056212
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 PLN

Wyłączenie odpowiedzialności


Lyoness Europe AG oraz „spółki-córki” (zwane dalej w skrócie „Lyoness”) nie ponoszą odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność, zgodność z prawem i/lub jakość udostępnianych informacji. Dotyczy to także oferowanych produktów i usług włącznie z opisem produktów, cen lub udostępnianych informacji o Partnerach Handlowych Lyoness.

Błędy techniczne oraz konserwacja strony internetowej, a także inne powody ( np. re-launch strony internetowej) mogą wiązać się z krótszymi lub dłuższymi przerwami w dostępie do strony. Lyoness nie ponosi odpowiedzialności za użyteczność oraz dostęp do strony.

Roszczenia przeciwko Lyoness z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne (np. z tytułu utraconego zysku, kosztów operacyjnych związanych z odpakowaniem i zapakowaniem towaru przy jego uszkodzeniu podczas przesyłki, szkód powstałych na skutek utraty danych, dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia się, kosztów pomocy prawnej lub opłat związanych ze sporządzeniem umowy) powstałe na skutek korzystania z prezentowanych informacji lub wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, o ile nie można wykazać, iż ze strony Lyoness doszło do celowego działania lub rażącego zaniedbania.

Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Lyoness zastrzega sobie stanowcze prawo do modyfikacji strony lub jej elementów, ofert lub poszczególnych zapowiedzi ofert, ich uzupełniania, usuwania lub częściowego albo całkowitego zablokowania publikacji.

Lyoness nie ponosi również odpowiedzialności za treści witryn, do których prowadzą hyperlinki. Nie gwarantuje ich aktualności, poprawności, kompletności, zgodności z prawem, ani jakości. Jakakolwiek odpowiedzialność z tego tytułu leży po stronie właściciela strony, do której przekierowuje dany link. Lyoness nie ma wpływu na obecne lub przyszłe treści witryn oraz prawa autorskie dotyczące hyperlinków.

W związku z tym Lyoness dystansuje się stanowczo od treści wszystkich hyperlinków, które po umieszczeniu zostały zmodyfikowane, a także od wpisów udostępnianych przez użytkowników na forach dyskusyjnych i w listach mailingowych. Stała kontrola treści stron, do których przekierowują linki z wyjątkiem zaistnienia wyraźnych przesłanek, co do naruszenia prawa jest nieuzasadniona, jednak treści takie zostaną niezwłocznie usunięte po otrzymaniu zawiadomienia, jeżeli dojdzie do takich naruszeń prawa.

Strona ta może być wykorzystywana jedynie w celach informacyjnych, w zakresie prywatnym i biznesowym. Całkowita treść strony jest chroniona prawami autorskimi. Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, czy treści na stronie są udostępniane odpłatnie, czy też nieodpłatnie. Powielanie, wykorzystywanie, wypożyczanie, udostępnianie, publikacja lub innego rodzaju wykorzystanie jest niedozwolone bez wyraźnej, pisemnej zgody Lyoness.

Naruszenie tego zakazu może prowadzić do konsekwencji prawnych, w szczególności w przypadku naruszenia przepisów dotyczących znaków towarowych, praw autorskich, przepisów prawa konkurencji.

Lyoness stanowczo zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie, prawa do marki oraz użytkowania (prawo użytkowania, pozwolenie na użytkowanie) strony internetowej.

Lyoness przykłada dużą wagę do zachowania poufności i ochrony danych osobowych. Jeżeli w ofercie internetowej zachodzi konieczność podania danych osobowych, bądź danych firmowych (e-maile, nazwiska, adresy), ujawnienie ich przez użytkowników następuje na zasadach dobrowolności.

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności powinno być traktowane jako część oferty internetowej. Jeśli jedno lub więcej postanowień warunków jest nieważne lub traci moc prawną albo jest niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych warunków zachowują swoją ważność.

Ponadto Lyoness nie ponosi odpowiedzialności za treści tworzone przez użytkowników, publikowane na swojej stronie głównej. Lyoness nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek tych treści. Każdy, kto zamieszcza jakiekolwiek komentarze/oceny na stronie głównej, sam jest odpowiedzialny za dany wpis jako jego autor. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, osoba je naruszająca w pełni zwalnia Lyoness z tytułu szkód i pozwów. Lyoness zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, które są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub szkodzą wizerunkowi Lyoness; w tym przypadku nie ma możliwości wniesienia roszczenia względem Lyoness.

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.