LYONESS OGÓLNE WARUNKI UMÓWWersja: listopad 2014
Preambuła

Lyoness Europe AG, z siedzibą przy Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs, zarejestrowana pod numerem CH 170.3.026.427-4 w rejestrze handlowym kantonu St. Gallen, prowadzi wspólnotę zakupową, która umożliwia jej uczestnikom (zwanym dalej „Uczestnikami Programu ”) otrzymywanie korzyści poprzez zakup towarów i usług od Partnerów Handlowych Lyoness (zwanych dalej „Partnerami Handlowymi”), co zwane jest dalej „Programem Lojalnościowym Lyoness”. Stroną umowy z Partnerem Handlowym, Uczestnikiem Programu jest zatem spółka Lyoness Europe AG (zwana dalej „Lyoness”). Lyoness jest reprezentowana w Polsce przez spółkę Lyoness Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 169, 40-524 Katowice (dalej zwaną „Lyoness Poland”).

Aby ułatwić zrozumienie pojęć wykorzystanych w niniejszym dokumencie, w Załączniku nr I na końcu niniejszych Ogólnych Warunków Umów znajduje się słowniczek pojęć. Terminy wykorzystane w pkt. 1–18 niniejszych Ogólnych Warunków Umów są wiążące dla niniejszych warunków.

1. Przedmiot Umowy
1.1. Nabywanie towarów i usług przez Uczestników Programu od Partnerów Handlowych (zwane dalej „Zakupami") rejestrowane jest w Programie Lojalnościowym Lyoness. Uczestnik Programu może zasadniczo korzystać z następujących sposobów rejestrowania Zakupów, które umożliwiają mu otrzymywanie korzyści z Programu Lojalnościowego Lyoness: Karta Cashback Lyoness, Bony Partnerów Handlowych, a także korzystanie z kanałów on-line oferowanych przez Lyoness służących do dokonywania Zakupów w sklepach internetowych Partnerów Handlowych. Możliwe sposoby rejestrowania Zakupów zostały szczegółowo opisane w pkt. 4.3.

1.2. Zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów Uczestnik Programu uprawniony jest do udziału w Programie Lojalnościowym Lyoness oraz do otrzymywania związanych z tym Korzyści z uczestnictwa oraz Bonusu Przyjacielskiego. Uczestnik Programu może polecać Program Lojalnościowy Lyoness innym konsumentom i pozyskiwać takie osoby jako nowych Uczestników Programu. Uczestnik Programu nie jest uprawniony do pozyskiwania przedsiębiorców w rozumieniu pkt. 3.4.(d) jako Uczestników Programu. Uczestnik Programu nie jest zobowiązany wobec Lyoness do polecania programu i pozyskiwania nowych Uczestników Programu ani do osiągnięcia jakiegokolwiek rezultatu.

2. Zawarcie umowy o uczestnictwo
2.1. Po przyjęciu wniosku rejestracyjnego przez Lyoness wnioskodawca zostaje Uczestnikiem Programu Lyoness i otrzymuje nieprzenoszalny osobisty numer identyfikacyjny (zwany dalej „Numerem ID Uczestnika”). To upoważnia go do uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Lyoness (nie stanowi jednak podstawy do powstania stosunku członkostwa w stowarzyszeniu czy stosunku spółki, zgodnie z pkt. 18.2) .

2.2. Celem zawarcia umowy między Lyoness a Uczestnikiem Programu należy skorzystać z udostępnionej przez Lyoness Ulotki rejestracyjnej (Friendship Flyer), formularza rejestracji przez Internet lub z możliwości rejestracji u Partnerów Handlowych.

2.3. Uczestnik Programu oświadcza, że jego dane przekazane przezeń Lyoness są poprawne oraz zwalnia Lyoness od odpowiedzialności oraz pokryje wszelkie szkody związane z roszczeniami osób trzecich w przypadku podania fałszywych danych z własnej winy. Obejmuje to także koszty obrony przed roszczeniami osób trzecich. Ponadto Lyoness ma prawo dochodzić od Uczestnika Programu odszkodowania za szkodę, która powstała u Lyoness na skutek zawinionego naruszenia powyższego obowiązku, w tym zwrotu kosztów dochodzenia roszczeń. Uczestnik Programu zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Lyoness o wszelkich ewentualnych zmianach danych osobowych podanych podczas rejestracji (w szczególności adresu zamieszkania, adresu e-mail, danych rachunku bankowego, numeru telefonu itp.). Ewentualne negatywne następstwa niedopełnienia obowiązku aktualizacji, niepełnej lub niepoprawnej aktualizacji ww. danych, obciążają Uczestnika Programu bez względu na jego zawinienie. Lyoness jest uprawniony zażądać od Uczestnika Programu przedstawienia dokumentów potwierdzających podane dane (np. dowodu osobistego).

2.4. Dla każdej osoby fizycznej lub prawnej możliwa jest za każdym razem tylko jedna rejestracja (tzn. jeden Numer ID Uczestnika). Rejestracja Uczestnika Programu następuje pod warunkiem podania adresu swojego zamieszkania lub adresu siedziby Uczestnika Programu. Dokonanie wielokrotnych rejestracji w celu uzyskania nieuprawnionych Korzyści z uczestnictwa lub nieuprawnionego Bonusu Przyjacielskiego upoważnia Lyoness do wypowiedzenia umowy z ważnej przyczyny, a także do anulowania uzyskanych w ten sposób Korzyści z uczestnictwa oraz Bonusu Przyjacielskiego. W przypadku wielokrotnej rejestracji skasowane zostaną wszystkie numery ID poza początkowo zarejestrowanym. Korzyści z uczestnictwa, a także Bonusy Przyjacielskie, które są wyłącznie wynikiem wielokrotnej rejestracji, ulegną przepadkowi.

3. Stosunek prawny
3.1. Między Lyoness a Uczestnikiem Programu nie dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło, spółki (a w szczególności nie dochodzi do powstania jakiegokolwiek stowarzyszenia). Udział w Programie Lojalnościowym Lyoness oraz pozyskiwanie kolejnych Uczestników Programu odbywa się wyłącznie w ramach własnej samodzielnej działalności, prawnie niezależnej od Lyoness.

3.2. Uczestnik Programu jest uprawniony wyłącznie do Korzyści z uczestnictwa i do Bonusu Przyjacielskiego. Uczestnik Programu nie jest uprawniony do otrzymania żadnego innego wynagrodzenia za swoje działania. Uczestnik Programu nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu wydatków.

3.3. Uczestnik Programu nie jest uprawniony do reprezentowania Lyoness, a w szczególności do składania lub przyjmowania oświadczeń w imieniu Lyoness odniesieniu do innych Uczestników Programu w ramach Programu Lojalnościowego Lyoness i/lub w celu pozyskiwania nowych Uczestników Programu. Uczestnik Programu nie jest uprawniony do otrzymywania gotówki ani do prowadzenia zbiórki pieniędzy w imieniu Lyoness. Naruszenie niniejszego pkt. 3.3 z winy Uczestnika Programu upoważnia Lyoness do wypowiedzenia stosunku umownego z ważnej przyczyny.

3.4. Bez uprzedniej pisemnej zgody Lyoness Uczestnik Programu nie jest uprawniony do:

a) wykorzystywania znaków logo, kroju liter, znaków towarowych, oświadczeń, domen, innych znaków charakterystycznych należących do Lyoness lub Partnerów Handlowych;
b) opracowywania wizytówek, prezentacji, filmów, plików audio, zrzutów ekranu, treści internetowych, treści medialnych, ulotek, broszur informacyjnych, stron internetowych, aplikacji, materiałów reklamowych, formularzy wysyłkowych, mailingów, internetowych stron macierzystych i tym podobnych dotyczących lub odnoszących się do Lyoness lub Programu Lojalnościowego Lyoness, do rozpowszechniania takich materiałów na piśmie lub w formie elektronicznej albo w inny sposób lub do publicznego ich udostępniania (np. na stronach internetowych takich jak np. Facebook lub Youtube).
c) organizowania imprez, np. wydarzeń informacyjnych, innych imprez, warsztatów, seminariów itp., dotyczących i odnoszących się do Lyoness lub do Programu Lojalnościowego Lyoness; oraz
d) pozyskiwania – w charakterze Partnerów Handlowych lub Uczestników Programu – detalistów, hurtowników i innych handlowców różnego typu, a także innych przedsiębiorców oferujących towary i usługi konsumentom końcowym i/lub przedsiębiorcom, w tym stacji paliw, franczyz i domów towarowych, prowadzenia negocjacji lub rozmów wstępnych albo prowadzenia działalności reklamowej jakiegokolwiek rodzaju na rzecz pozyskania takich przedsiębiorców, a w szczególności na terenie ich przedsiębiorstw lub w ich pobliżu.

4. Program Lojalnościowy Lyoness
4.1. Dokonując Zakupów u Partnerów Handlowych, Uczestnik Programu uzyskuje Korzyści z uczestnictwa zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów, a konkretnie Cashback (zwrot pieniędzy) oraz Shopping Points. Osoba Rekomendująca otrzymuje ponadto Bonus Przyjacielski za Zakupy dokonane przez pozyskanych przez siebie Uczestników Programu pierwszego i drugiego poziomu rekomendacji. Korzyści z uczestnictwa i Bonus Przyjacielski oraz warunki ich przyznawania opisano szczegółowo w pkt. 8.

4.2. Aby móc przyznawać Uczestnikom Programu Korzyści z uczestnictwa oraz Bonus Przyjacielski za Zakupy, Lyoness zawiera umowy z Partnerami Handlowymi. Aktualnych Partnerów Handlowych, wraz z aktualnie przyznawanymi za Zakupy u nich Korzyściami z uczestnictwa, można sprawdzić na stronie www.lyoness.com.

4.3. Uczestnik Programu może skorzystać z następujących możliwości zarejestrowania swoich Zakupów.

4.3.1. Karta Cashback dostępna jest w formie karty papierowej, plastikowej lub karty wirtualnej za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Nie jest ona środkiem płatniczym, ale służy do rejestrowania danych co do Zakupów.

4.3.2. Prepaid Lyoness Mastercard® jest kartą płatniczą wydaną we współpracy z firmą sygnującą karty płatnicze (MasterCard®), udostępnioną Uczestnikom Programu i mającą funkcję Karty Cashback (przedpłacona karta płatnicza). Obowiązują w stosunku do niej szczególne warunki, które zostaną uzgodnione przy składaniu wniosku o taką kartę.

4.3.3. Bony to oryginalne Bony, karty podarunkowe albo bony elektroniczne (do wydrukowania lub pobrania jako kody bonów, on-line) oferowane przez Partnerów Handlowych. Szczegółowe zasady dotyczące Bonów określono w pkt. 6.

4.3.4. Podczas Zakupów on-line Uczestnik Programu może:

a) zalogować się na stronie www.lyoness.com za pomocą swoich danych dostępowych, a następnie wybrać sklep internetowy danego Partnera Handlowego lub
b) uzyskać dostęp do sklepu internetowego za pośrednictwem innego kanału on-line zapewnionego przez Lyoness do rejestrowania danych Zakupów,

a następnie dokonać Zakupów w sklepie internetowym Partnera Handlowego. Zakupy można rejestrować jedynie w przypadku, gdy system wykorzystywany przez Uczestnika Programu podczas procesu Zakupów pozwala na zapisywanie plików cookies i nie został włączony program blokujący reklamy (Ad Blocker) lub skrypty (Script Blocker). Szczegółowe zasady dotyczące Zakupów internetowych określono w pkt. 5.

4.4. W przypadkach opisanych w pkt. 4.3.1. i 4.3.4. Partner Handlowy przekazuje dane zarejestrowanych Zakupów i/lub rozliczenia do Lyoness w celu wyliczenia uzyskanych w ten sposób Korzyści z uczestnictwa. To samo dotyczy pkt. 4.3.3., tzn. Bonów, o ile zostały one nabyte w zewnętrznym Punkcie sprzedaży Bonów. Jeżeli Bony zostały zamówione u Lyoness, wówczas to Lyoness będzie samodzielnie rejestrować dane co do Zakupów i wykorzystywać je jako podstawę do obliczenia Korzyści z uczestnictwa. W przypadku opisanych w pkt. 4.3.2. firma sygnująca karty płatnicze podaje dane co do Zakupów do Lyoness w celu obliczenia wynikających z nich Korzyści z uczestnictwa.

5. Zakupy on-line
5.1. Uczestnicy Programu mogą uzyskać informacje na temat Zakupów on-line na stronie www.lyoness.com w sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQ) w punkcie na temat Zakupów on-line.

5.2. Uznanie Korzyści z uczestnictwa oraz Bonusu Przyjacielskiego z tytułu Zakupów on-line zgodnie z pkt. 8.4. wymaga uprzedniego wygaśnięcia ustawowego prawa do odstąpienia od umowy na mocy przepisów dotyczących sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy oraz niedokonania odstąpienia przez Uczestnika Programu.

5.3. Uczestnik Programu uprawniony jest jedynie do Korzyści z uczestnictwa za Zakupy dokonane w sklepach internetowych Partnerów Handlowych, którzy podani są na stronie www.lyoness.com dla kraju, w którym znajduje się adres zamieszkania lub siedziby Uczestnika Programu (zgodnie z danymi rejestracyjnymi). Ta sama zasada dotyczy Bonusu Przyjacielskiego wynikającego z takich Zakupów.

5.4. Lyoness nie ma wpływu na treść stron internetowych sklepów internetowych Partnerów Handlowych (do których podaje linki) i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jeżeli na stronach, do których podano linki, znajdują się treści niezgodne z prawem lub naruszające dobre obyczaje, Lyoness wyraźnie odcina się od takich treści.

6. Zamawianie Bonów
6.1. Oryginalne Bony i/lub Karty podarunkowe oraz bony elektroniczne (kody bonów) (zwane dalej łącznie „Bonami”) to Bony Partnerów Handlowych, które można wykorzystać wyłącznie do dokonania Zakupów u Partnera Handlowego, który wydał dany Bon. Równowartość danego Bonu odpowiada kwocie na nim wskazanej. Realizacja Bonu u Partnera Handlowego poprzez wypłatę gotówki w całości lub części jest niemożliwa.

6.2. Bony można zamawiać w Lyoness w formie pisemnej wypełniając formularz dostępny w biurze internetowym Uczestnika lub przez Internet; można je także nabywać lokalnie za pośrednictwem zewnętrznych Punktów Sprzedaży Bonów (www.lyoness.com). Lyoness prześle Bon po dokonaniu pełnej opłaty. Bon można następnie wykorzystać do dokonywania Zakupów u odpowiedniego Partnera Handlowego. Lyoness zastrzega sobie prawo do odrzucenia z usprawiedliwionych powodów zamówień na Bony, w szczególności jeśli powody te dotyczą Partnera Handlowego, jeżeli Lyoness już nie dysponuje zamówionymi Bonami lub jeżeli zamówienie Bonów stoi w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa lub dobrymi obyczajami.

6.3. Bony zamówione u Lyoness i przesłane Uczestnikowi Programu przez Lyoness mogą zostać zrealizowane wyłącznie u Partnera Handlowego, który został określony przez Uczestnika Programu podczas zamawiania Bonu i który został odpowiednio wskazany na Bonie. Umowa zawierana z chwilą zrealizowania Bonu wchodzi w życie wyłącznie między Partnerem Handlowym (wystawcą Bonu) a Uczestnikiem Programu (nabywcą Bonu). Lyoness nie odpowiada za roszczenia wynikające z takiej umowy.

6.4. Bonów przesłanych przez Lyoness nie można zwracać; również dokonane płatności nie podlegają zwrotowi. Zasada ta nie dotyczy następujących przypadków:

6.4.1. Lyoness gwarantuje w ramach ustawowej odpowiedzialności za wady, że Bony nabyte przez Uczestnika Programu można zrealizować i/lub wykorzystać do dokonania płatności wynikającej z Zakupów u danego Partnera Handlowego. Jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie znajdują ustawowe przepisy dotyczące odpowiedzialności za wady (rękojmia i odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową). Ponadto Uczestnik Programu może wymienić Bon u Lyoness na Bon/Bony innego Partnera Handlowego o tej samej wartości (wówczas Korzyści z uczestnictwa i Bonus Przyjacielski mogą ulec zmianie z powodu odmiennych umów zawartych z Partnerami Handlowymi, zob. pkt. 8.3.). Jeżeli Uczestnik Programu nie jest zainteresowany otrzymaniem innego Bonu i zdecyduje się w ramach ustawowych uprawnień odstąpić od umowy nabycia Bonu, może zażądać zwrotu wpłaconej kwoty. W takim wypadku, jeżeli doszło do przyznania Korzyści z uczestnictwa, muszą one zostać zwrócone przez Uczestnika Programu. Zwrotowi podlega także udzielony Bonus Przyjacielski, jeżeli Uczestnik Programu pozyskany bezpośrednio lub pośrednio skorzysta z prawa przysługującego mu na podstawie niniejszego pkt. 6.4.1.

6.4.2. Jeżeli Uczestnik Programu jest uprawniony do odstąpienia od umowy na mocy przepisów o sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy w odniesieniu do nabytego Bonu (zob. informacje dla konsumentów i instrukcje dotyczące odstąpienia od umowy po każdym nabyciu), wówczas ma prawo do odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem obowiązującego okresu dla takiego odstąpienia.

6.5. Lyoness nie bierze odpowiedzialności za możliwą nieuprawnioną realizację w przypadku utraty lub kradzieży Bonów odebranych przez Uczestnika Programu od Lyoness albo otrzymanych przez Uczestnika Programu pocztą lub online, chyba że Uczestnik Programu zgłosił utratę lub kradzież do Lyoness, a Lyoness nie podjęła kroków będących w zakresie jej możliwości, zmierzających do zapobieżenia nieuprawnionej realizacji Bonów.

6.6. Bony opłacone w całości i przesłane przez Lyoness Uczestnikowi Programu można przekazywać bezpłatnie, tzn. Uczestnik Programu może wręczyć Bon dowolnej osobie w prezencie. Komercyjna odsprzedaż Bonów za wynagrodzeniem nie jest jednak dozwolona.

7. Bony Lyoness
7.1. Bony Lyoness to Bony wydawane przez Lyoness (a nie przez Partnerów Handlowych). Uczestnicy Programu mogą je nabywać na stronie www.lyoness.com w postaci kodu Bonu i realizować na stronie www.lyoness.com w zamian za nabycie Bonów Partnerów Handlowych (choć nie bezpośrednio za Zakupy u Partnerów Handlowych), a także do zapłaty u Lyoness za niektóre towary określone przez Lyoness.

7.2. Minimalna wartość zamówienia za Bon Lyoness wynosi 45 PLN. Bony Lyoness mogą opiewać na maksymalną kwotę 4500 PLN za jeden Bon Lyoness. Równowartość Bonu Lyoness odpowiada w każdym przypadku kwocie podanej na Bonie Lyoness. W przypadku częściowej realizacji pierwotna wartość zostaje pomniejszona o odpowiednią zrealizowaną kwotę. Realizacja Bonu poprzez wypłatę gotówki w całości lub części nie jest możliwa.

7.3. Nabycie samego Bonu Lyoness nie powoduje przyznania Korzyści z uczestnictwa ani Bonusu Przyjacielskiego – te przyznawane są jedynie wtedy (zgodnie z pkt. 8 poniżej), gdy Uczestnik Programu nabędzie Bon u Partnera Handlowego (lub towary) za pomocą Bonu Lyoness na stronie www.lyoness.com.

7.4. Bony Lyoness można bezpłatnie przekazywać innym Uczestnikom Programu, przez co są one szczególnie przydatne jako Bony podarunkowe. Komercyjna odsprzedaż Bonów Lyoness za wynagrodzeniem nie jest jednak dozwolona.

7.5. Bony Lyoness mogą być realizowane wyłącznie przez Uczestników Programu Lyoness, których adres zamieszkania lub siedziby (zgodnie z rejestracją) znajduje się na terytorium, na którym dana waluta, w której został wydany dany Bon, jest walutą oficjalnie obowiązującą.

7.6. Do każdego Bonu Lyoness przypisany jest kod Bonu, który jest ważny przez 3 lata. Trzyletni okres ważności rozpoczyna się z końcem roku, w którym dany Bon Lyoness został nabyty. Po wygaśnięciu kodu bonu Bon Lyoness traci ważność, a jego realizacja nie jest możliwa.

7.7. Po upływie okresu odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami o umowach zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy (o których Uczestnik Programu zostanie szczegółowo poinformowany po nabyciu Bonu Lyoness) – anulowanie, odstąpienie lub rezygnacja w inny sposób z zamówienia na Bony Lyoness nie będzie możliwa. Zwrot Bonów wydawanych przez Partnerów Handlowych został uregulowany w pkt. 6.4. .

8. Korzyści z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Lyoness oraz Bonus Przyjacielski
8.1. Zakupy (nabycie Bonów) przez Uczestnika Programu, które zostały zarejestrowane w Programie Lojalnościowym Lyoness, uprawniają Uczestnika Programu do otrzymania Korzyści z uczestnictwa. Jako Osoba Rekomendująca Uczestnik Programu otrzymuje ponadto Bonus Przyjacielski za Zakupy (nabycie Bonów) dokonane przez pozyskanych przez siebie Uczestników Programu pierwszego i drugiego poziomu rekomendacji (dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w pkt. 8.1.3.). Korzyści z uczestnictwa oraz Bonus Przyjacielski oparte są na warunkach umownych zawartych między Lyoness a odpowiednimi Partnerami Handlowymi i w związku z tym są odmienne w zależności od Partnera Handlowego, branży i Kraju. Uczestnik Programu otrzymuje Cashback jako Korzyści z uczestnictwa (pkt. 8.1.1.). Shopping Points mogą być przyznawane dodatkowo za Zakupy (nabycie Bonów) dokonane u niektórych Partnerów Handlowych (pkt. 8.1.2.). Bonus Przyjacielski opisano w pkt. 8.1.3.

8.1.1. Cashback (zwrot pieniędzy): za Zakupy (nabycie Bonów) zarejestrowane w Programie Lojalnościowym Lyoness Uczestnik Programu otrzymuje do 5% Cashbacku, zaś w indywidualnych przypadkach przyznawany jest wyższy procent. Obowiązuje procent Cashbacku określony dla danego Partnera na stronie www.lyoness.com (strefa po zalogowaniu). Wypłata Cashbacku następuje zgodnie z pkt. 8.4.–8.6.

8.1.2. Shopping Points: Uczestnik Programu otrzymuje Shopping Points za Zakupy (nabycie Bonów) zarejestrowane w Programie Lojalnościowym Lyoness i dokonane u Partnerów Handlowych, którzy przyznają Shopping Points. Uczestnik Programu może wykorzystywać Shopping Points w celu uzyskania zniżki na Zakupy dokonane w ramach ofert specjalnych wskazanych na stronie www.lyoness.com. Dodatkowe szczegóły opisano w pkt. 9.

8.1.3. Bonus Przyjacielski: za Zakupy (nabycie Bonów) dokonane przez Uczestników Programu bezpośrednio pozyskanych przez Osobę Rekomendującą (osoby, które zarejestrowały się w Lyoness na podstawie polecenia dokonanego przez Uczestnika Programu i wskazały Uczestnika Programu jako Osobę Rekomendującą) oraz za Zakupy (nabycie Bonów) dokonane przez Uczestników Programu bezpośrednio pozyskanych przez te osoby (Uczestników Programu poleconych pośrednio, poziom drugi rekomendacji), które zostały zarejestrowane w Programie Lojalnościowym Lyoness, Uczestnik Programu otrzyma w każdym przypadku do 0,5% kwoty Zakupów (nabycia) od Lyoness w ramach Bonusu Przyjacielskiego. Bonusu Przyjacielskiego nie przyznaje się za innych pośrednio pozyskanych Uczestników Programu. Wypłata Bonusu Przyjacielskiego następuje zgodnie z pkt. 8.4.–8.6.

8.2. W ramach ofert specjalnych Lyoness może dokonać odstępstwa od zasad określonych w niniejszych ogólnych warunkach, o ile Uczestnik Programu się na to zgodzi poprzez przyjęcie oferty specjalnej, tj. poprzez dokonanie Zakupów w ramach takiej oferty. Lyoness pragnie zapewnić Uczestnikom Programu wiele jak najszerszych możliwości Zakupów u Partnerów Handlowych a przy tym uzyskiwać wysokie zniżki u Partnerów Handlowych, by móc oferować Uczestnikom Programu daleko idące korzyści. Jeżeli z Partnerem Handlowym zostaną ustalone inne warunki w kontekście ofert specjalnych dla Uczestników Programu (np. w przypadku Zakupów nietypowych takich jak umowy na telefony komórkowe zależne od okresu umowy), Lyoness wyraźnie poinformuje o tym na wizytówce firmowej Partnera Handlowego na stronie www.lyoness.com (zob. pkt. 8.3. poniżej).

8.3. Przyznawane za każdym razem korzyści można sprawdzić na podstronie w wizytówce firmowej Partnera Handlowego na stronie www.lyoness.com. Uczestnikowi Programu zaleca się regularne zapoznawanie się na stronie internetowej Lyoness ze stanem warunków oferowanych aktualnie za zakupy u Partnerów Handlowych. Lyoness jest upoważniony, z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, do zmiany Korzyści z uczestnictwa Partnerów Handlowych oraz Bonusu Przyjacielskiego udzielanych za zakupy u poszczególnych Partnerów Handlowych, jeżeli dojdzie do zmiany warunków uzgodnionych z Partnerem Handlowym, w zakresie, w jakim dokonano tych zmian (Zapowiedź zmian i zmienione warunki będą za każdym razem ogłaszane na stronie www.lyoness.com). Uprawnienie Uczestnika Programu do Korzyści z uczestnictwa zostanie obliczone z zastosowaniem warunków obowiązujących w momencie dokonania pełnej zapłaty za Zakupy i nabycie Bonów.

8.4. Przyznanie Korzyści z uczestnictwa i Bonusu Przyjacielskiego jest uwarunkowane tym, aby Zakupy (nabycie Bonów) dokonane przez Uczestnika Programu zostały w pełni opłacone i aby nie istniało (aby wygasło) ustawowe prawo do odstąpienia od nabycia bez podawania uzasadnienia, tzn. w szczególności musi upłynąć okres do odstąpienia od umowy obowiązujący na mocy przepisów o sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy. Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, Partnerzy Handlowi potwierdzają Zakupy (nabycie Bonów) i rozliczają je z Lyoness. Korzyści z uczestnictwa i Bonus Przyjacielski za Zakupy (nabycie Bonów) dokonane i rozliczone u Lyoness przez Partnerów Handlowych do niedzieli, godz. 23.00 czasu środkowoeuropejskiego, zostaną we wtorek w następnym tygodniu przyznane Uczestnikowi Programu (Korzyści z uczestnictwa) oraz jego Osobie Rekomendującej, a także Osobie Rekomendującej tej osoby (Bonus Przyjacielski). Lyoness zobowiązuje Partnerów Handlowych do dokonania rozliczenia najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od momentu spełnienia się warunków określonych w pierwszym zdaniu niniejszego pkt. 8.4. Potwierdzenie i rozliczenie ze strony Partnerów Handlowych nie stanowią warunku przyznania Korzyści z uczestnictwa i Bonusu Przyjacielskiego, pełnią jedynie funkcję dowodową. Jeżeli Uczestnik Programu nabył Bon Partnera Handlowego w Lyoness, wówczas Korzyści z uczestnictwa oraz Bonus Przyjacielski zostaną przyznane z chwilą spełnienia się warunków określonych w pierwszym zdaniu niniejszego pkt. 8.4.

8.5. Lyoness będzie przelewała kwoty wynikające z Cashbacku i Bonusu Przyjacielskiego raz w tygodniu na rachunek bankowy określony przez Uczestnika Programu, jeżeli wyniosą one co najmniej 22,50 PLN

8.6. Jeżeli Uczestnik Programu dokona Zakupów (nabycia Bonu) u Partnerów Handlowych z zagranicy (na miejscu lub przez Internet), może zdarzyć się, że kwota Cashbacku lub Bonusu Przyjacielskiego zostanie początkowo wskazana na rachunku do wypłaty w danej walucie obcej. Kiedy Zakupy zostaną potwierdzone przez Partnera Handlowego, wówczas kwota Zakupów zostanie automatycznie przeliczona w Biurze internetowym na walutę kraju Uczestnika Programu według referencyjnego kursu wymiany Europejskiego Banku Centralnego lub innego właściwego banku zagranicznego o podobnym statusie obowiązującego w dniu otrzymania zapłaty przez Partnera Handlowego. Nie ma to wpływu na pkt. 5.3., tzn. uprawnienie do otrzymania Korzyści z uczestnictwa oraz Bonusu Przyjacielskiego dotyczy wyłącznie Zakupów zagranicznych dokonanych za pośrednictwem kanałów (takich jak np. sklepy internetowe), których wykaz znajduje się na stronie internetowej Lyoness dla danego Uczestnika Programu.

9. Shopping Points Lyoness
9.1. Uczestnicy Programu mogą otrzymać pewną liczbę Shopping Points za Zakupy (nabycie Bonów) dokonane w ramach Programu Lojalnościowego Lyoness u Partnerów Handlowych.

9.2. To, czy Shopping Points zostaną przyznane i w jakiej ilości, zależy od kwoty Zakupów (nabycia Bonów), a także od warunków uzgodnionych z danym Partnerem Handlowym. Lyoness odsyła Uczestników Programu do podstrony ze szczegółowymi danymi Partnera Handlowego na stronie www.lyoness.com, który stanowi podstawę do obliczenia liczby Shopping Points udzielanych przez danego Partnera Handlowego za kwotę Zakupów (nabycia Bonów) wynoszącą 450 PLN.

9.3. Shopping Points nie mają stałej wartości nominalnej. Wartość ustalana jest na podstawie wielkości korzyści udzielonej przy ich wykorzystaniu u danego Partnera Handlowego. Shopping Points nie mogą służyć wypłacie w gotówce, nie można ich też przekazywać innym osobom za wynagrodzeniem. Dopuszczalne jest jednak przekazywanie Shopping Points innym Uczestnikom Programu w prezencie.

9.4. Zgromadzone Shopping Points przyznawane są Uczestnikowi Programu, który może je śledzić w indywidualnym Biurze internetowym. Uczestnik Programu może je wykorzystać w celu uzyskania zniżki przy Zakupach dokonywanych w ramach określonych ofert specjalnych wskazanych na stronie www.lyoness.com. Shopping Points można wykorzystywać tylko w liczbie określonej z góry dla danych Zakupów (nabycia Bonów).

9.5. Korzyści z uczestnictwa oraz Bonus Przyjacielski udzielane są także za Zakupy (nabycie Bonów), przy których Uczestnicy Programu wykorzystują swoje Shopping Points. Kwota Korzyści z uczestnictwa oraz Bonusu Przyjacielskiego zostanie w takim wypadku ustalona na podstawie kwoty Zakupów (nabycia Bonów) pozostałej po odjęciu korzyści przyznanej w zamian za wykorzystanie Shopping Points.

9.6 Shopping Points przepadają po 3 latach. Trzyletni termin zaczyna biec od końca roku, w którym Shopping Points zostały przyznane.

10. Biuro internetowe i usługi
10.1. Lyoness udostępnia każdemu Uczestnikowi Programu Biuro internetowe pod adresem www.lyoness.com (strefa logowania), w którym po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła Uczestnik Programu może w dowolnym momencie sprawdzić dokonane przez siebie Zakupy (nabycie Bonów), pozyskanych przez siebie Uczestników Programu oraz informacje dotyczące Korzyści z uczestnictwa i Bonusu Przyjacielskiego w ramach Programu Lojalnościowego Lyoness. Lyoness odpowiada za niedostępność stron internetowych Lyoness oraz strefy logowania pod adresem www.lyoness.com wyłącznie zgodnie z pkt. 14.

10.2. Uczestnik Programu zobowiązany jest do bezpiecznego przechowywania danych dostępu do korzystania z Biura internetowego (nazwa użytkownika, hasło i PIN), oraz do zachowania ich w ścisłej tajemnicy. Nazwy użytkownika, PIN i hasła nie wolno pod żadnym pozorem udostępniać osobom trzecim. Uczestnik Programu może zmienić ustawienia osobiste w każdej chwili pod adresem www.lyoness.com (strefa logowania).

10.3. Uczestnik Programu zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Lyoness o każdym wykorzystaniu dostępu do strony internetowej przez osoby nieupoważnione. Po niezwłocznym zablokowaniu dostępu zmienione dane dostępu zostaną następnie przesłane Uczestnikowi Programu sms-em, e-mailem lub pocztą. Lyoness ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Uczestnika Programu w wyniku takiego wykorzystania przez osoby nieupoważnione wyłącznie zgodnie z pkt. 14.

11. Zmiana Osoby Rekomendującej
Uczestnicy Programu, którzy nie dokonali żadnych Zakupów u Partnerów Handlowych (lub nie nabyli Bonów) przez okres 6 miesięcy i którzy w tym czasie nie nabyli Bonów Lyoness, mogą zmienić swoją Osobę Rekomendującą poprzez wskazanie innego Uczestnika Programu Lyoness jako Osoby Rekomendującej, o ile taka osoba wyrazi na to zgodę. W takim wypadku Uczestnicy Programu poleceni bezpośrednio i pośrednio przez Uczestnika Programu zmieniającego swoją przynależność (bez względu na poziom) zostaną zatrzymani przez pierwotną Osobę Rekomendującą na pierwotnej pozycji.

12. Ochrona danych
12.1. Lyoness, jako podmiot odpowiedzialny zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, gromadzi, przechowuje i przetwarza dane osobowe Uczestników Programu w zakresie niezbędnym do prowadzenia Programu Lojalnościowego Lyoness – innymi słowy: do obliczania Korzyści z uczestnictwa i Bonusu Przyjacielskiego. W ramach obliczania Bonusu Przyjacielskiego Lyoness podaje wielkości Zakupów poleconych Uczestników Programu pierwszego i drugiego poziomu rekomendacji do wiadomości Osoby Rekomendującej. Poleceni Uczestnicy Programu pierwszego poziomu rekomendacji zostaną w tym kontekście wskazani z imienia i nazwiska. Ponadto Osobie Rekomendującej zostanie udostępniony ich numer telefonu i adres e-mail. Dane co do poleconych Uczestników Programu drugiego poziomu zostaną podane wyłącznie w formie zanonimizowanej. Za pośrednictwem Biura internetowego Uczestnik Programu może udzielić Osobie Rekomendującej dostępu do innych swoich danych osobowych (np. adresu). Jeżeli Uczestnik Programu wyrazi na to zgodę, Lyoness będzie wykorzystywała dane Uczestnika Programu także do przekazywania mu spersonalizowanych informacji na temat ofert i produktów Lyoness i Partnerów Handlowych Lyoness.

12.2. Wszelkie zapytania o informacje, zmiany i usunięcie danych należy przesyłać bezpośrednio do Lyoness lub Lyoness Poland.

12.3. Pozostałe zasady dotyczące ochrony danych osobowych odnoszące się do korzystania ze strony internetowej Lyoness można znaleźć w polityce ochrony danych na stronie www.lyoness.com.

12.4. Lyoness wprowadza uznane na świecie technologie bezpieczeństwa, by chronić dane swoich Uczestników Programu przed dostępem osób nieupoważnionych. Lyoness ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych przesyłanych przez Internet zgodnie z pkt. 14.

12.5. Zgoda na mocy przepisów o ochronie danych: Uczestnik Programu niniejszym wyraża zgodę – odwołalną w każdej chwili– by Lyoness gromadziła dane osobowe dotyczące jego zachowań zakupowych (zainteresowań, preferencji itp.) w ramach udziału w Programie Lojalnościowym Lyoness oraz wykorzystywała te dane do projektowania informacji spersonalizowanych, a także do kontaktu pocztowego lub osobistego w celu reklamowania Programu Lojalnościowego Lyoness oraz ofert Partnerów Handlowych. Uczestnik Programu może w każdej chwili odwołać niniejszym udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość na piśmie lub e-mailem na adres: member-service@lyoness.pl. Pisemne wycofanie zgody należy wysyłać pod adres: Lyoness Poland Sp. z o.o., ul. Kościuszki 169, 40-524 Katowice.

13. Zakłócenia w świadczeniu usług
13.1. Zakres usług oferowanych przez Lyoness jest ograniczony do organizowania Programu Lojalnościowego Lyoness zgodnie z opisem zawartym w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów.

13.2. Prawa i obowiązki związane z Zakupami dokonywanymi przez Uczestników Programu u Partnerów Handlowych obowiązują wyłącznie tych Partnerów Handlowych. Po zawarciu umowy z Partnerem Handlowym Lyoness nie udziela żadnej gwarancji ani nie bierze odpowiedzialności za zobowiązania Partnera Handlowego, a w szczególności za ewentualne niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy przez Partnera Handlowego.

13.3. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przez Partnera Handlowego Uczestnik Programu nie może wysuwać roszczeń przeciwko Lyoness o pełny lub częściowy zwrot wartości zrealizowanych Bonów, o wydanie dodatkowego Bonu, o wypłatę gotówki lub o innego rodzaju wynagrodzenie lub rekompensatę. Wszelkie roszczenia Uczestnika Programu dotyczące niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przez Partnera Handlowego mogą być wnoszone wyłącznie wobec Partnera Handlowego.

14. Odpowiedzialność
14.1. Lyoness ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody w związku ze spowodowaniem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek umyślnego lub wynikającego z zaniedbania naruszenia obowiązków Lyoness. Lyoness ponosi także nieograniczoną odpowiedzialność za inne szkody spowodowane umyślnym lub wynikającym z rażącego niedbalstwa naruszeniem obowiązków Lyoness.

14.2. Lyoness odpowiada za wynikające z zaniedbania naruszenie obowiązków Lyoness, które stanowią podstawę dla odpowiedniej i prawidłowej realizacji umowy i których przestrzegania Uczestnik Programu w związku z powyższym oczekuje lub może oczekiwać (obowiązki podstawowe) z ograniczeniem do typowych i dających się przewidzieć szkód.

14.3. Wszelkie dodatkowe roszczenia z tytułu szkód są wykluczone z zastrzeżeniem pkt. 14.5. poniżej. Dotyczy to w szczególności, w zakresie, w jakim Lyoness nie ponosi winy za poniższe, odpowiedzialności np. za:

a. zakłócenia możliwości uzyskania przez Uczestnika Programu dostępu do Internetu,
b. inne błędy techniczne i elektroniczne (i) podczas przesyłania danych za pośrednictwem Internetu oraz (ii) podczas korzystania z portalu internetowego Lyoness, usług sms Lyoness oraz aplikacji Lyoness dla urządzeń mobilnych, pod warunkiem że błędy te nie leżą w obszarze odpowiedzialności Lyoness,
c. błędy techniczne i elektroniczne, za które Lyoness nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiają rejestrowanie Zakupów dokonanych w ramach Programu Lojalnościowego Lyoness (w szczególności za awarie systemu śledzenia i związaną z nimi utratę danych),
d. niedostępność sieci komórkowej lub terminali oraz
e. wadliwe funkcjonowanie urządzeń mobilnych Uczestnika Programu.

Umowa zakupu dotycząca towarów oraz umowa dotycząca usług realizowane są wyłącznie między Uczestnikiem Programu a danym Partnerem Handlowym.

14.4. W zakresie, w jakim odpowiedzialność Lyoness jest ograniczona lub wykluczona, ograniczenia lub wykluczenia dotyczą także odpowiedzialności cywilnej pracowników, przedstawicieli prawnych i podwykonawców Lyoness.

14.5. Ograniczenia i wykluczenia odpowiedzialności zgodnie z niniejszym pkt. 14 nie zmieniają odpowiedzialności Lyoness zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawowymi, w szczególności odpowiedzialności za produkt na podstawie przepisów o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, odpowiedzialności z tytułu rękojmi, niezgodności z umową i innej odpowiedzialności wobec konsumentów, o ile i w zakresie, w którym wyłączenia lub ograniczenia tej odpowiedzialności są niedopuszczalne, jak również odpowiedzialności za złożenie gwarancji co do stanu/właściwości danego przedmiotu.

15. Koszty
15.1. Rejestracja i uczestnictwo w Programie Lojalnościowym Lyoness są bezpłatne dla Uczestników Programu.

15.2. Karta Cashback Lyoness jest bezpłatna dla Uczestnika Programu w ramach rejestracji.

15.3 O ile Uczestnik Programu zdecyduje się, aby złożyć wniosek o wydanie Prepaid Lyoness MasterCard®, z wydaniem tym związane są dodatkowe koszty.

15.4 Lyoness będzie informował Uczestników Programu na stronie www.lyoness.com o wszelkich kosztach, jakie mogą powstać w związku z zamówieniem, względnie odbiorem produktów względnie Bonów lub z rejestracja za pomocą Friendship Flyer.

16. Wypowiedzenie umowy przez Uczestnika Programu
16.1. Uczestnik Programu jest upoważniony do wypowiedzenia umowy zawartej z Lyoness w każdej chwili bez zachowania terminu wypowiedzenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Uczestnik Programu nie jest ponadto zobowiązany do dokonywania Zakupów w ramach trwającego stosunku umownego, do pozyskiwania innych Uczestników Programu ani do wykonywania innych zadań.

16.2. Przy rozwiązaniu umowy Uczestnik Programu będzie upoważniony do otrzymania wyłącznie tych Korzyści z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Lyoness, do których udzielenia istniały podstawy w chwili rozwiązania umowy, tzn. jeżeli nabycie upoważniające Uczestnika Programu do otrzymania Cashbacku lub Bonusu Przyjacielskiego było już dokonane w chwili rozwiązania umowy. Opłacone przed wypowiedzeniem umowy Bony Partnerów Handlowych nie przepadają. Uczestnik Programu będzie mógł nadal wykorzystywać zebrane Shopping Points oraz Bony Lyoness w ciągu 8 tygodni po rozwiązaniu umowy zgodnie z opisem podanym w pkt. 9. Potem te Shopping Points i Bony Lyoness przepadają.

17. Wypowiedzenie umowy przez Lyoness
17.1. Lyoness może wypowiedzieć umowę w trybie zwykłym, tzn. bez uzasadnienia, z zachowaniem 8-tygodniowego okresu wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym z ważnej przyczyny. Do ważnych przyczyn, oprócz istotnego uszczerbku dla reputacji Lyoness lub właściwych Partnerów Handlowych, zalicza się naruszenie istotnych zobowiązań umownych. Do istotnych zobowiązań umownych należą zobowiązania Uczestnika Programu zgodnie z pkt. 1.2, 2.3., 2.4., 3.3., 3.4., 6.6, 7.4, 10.3.

17.2. Uczestnik Programu zwalnia Lyoness od odpowiedzialności oraz pokryje wszelkie szkody związane z roszczeniami osób trzecich w przypadku zawinionego spowodowania powyższych zdarzeń uprawniających do natychmiastowego wypowiedzenia. Obejmuje to także koszty obrony przed roszczeniami osób trzecich. Ponadto Lyoness ma prawo dochodzić od Uczestnika Programu odszkodowania za szkodę, która powstała u Lyoness na skutek zawinionego spowodowania tych zdarzeń, w tym zwrotu kosztów dochodzenia roszczeń.

17.3. Przy rozwiązaniu umowy Uczestnik Programu będzie upoważniony do otrzymania wyłącznie tych Korzyści z uczestnictwa w Programie Lojalnościowego Lyoness, do których udzielenia istniały podstawy w chwili rozwiązania umowy, tzn. jeżeli nabycie upoważniające Uczestnika Programu do otrzymania Cashbacku lub Bonusu Przyjacielskiego było już dokonane w chwili wypowiedzenia umowy.

17.4. Jeżeli Lyoness wypowie umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnej przyczyny, jednak nie wywołanej z winy Uczestnika Programu, Uczestnik Programu będzie nadal mógł wykorzystywać swoje Shopping Points oraz Bony Lyoness uzyskane do tego czasu w ciągu 8 tygodni po rozwiązaniu umowy zgodnie z pkt. 9. Później Shopping Points i Bony Lyoness przepadają. W przeciwnym wypadku zebrane Shopping Points oraz Bony Lyoness przepadają po rozwiązaniu umowy. Opłacone przed wypowiedzeniem umowy Bony Partnerów Handlowych nie przepadają.

18. Postanowienia ogólne
18.1. Uczestnik Programu może przenieść przysługujące mu wobec Lyoness roszczenia (oraz wszelkie inne prawa wynikające z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Lyoness) na osobę trzecią tylko za uprzednią, pisemną zgodą Lyoness. To samo dotyczy wykorzystania tych roszczeń i praw jako przedmiotu zabezpieczenia.

18.2 Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym Lyoness jest zwykłym stosunkiem umownym i nie kreuje stosunku spółki pomiędzy Uczestnikiem Programu a Lyoness, w szczególności nie powstaje stosunek członkostwa w stowarzyszeniu.

18.3 Poszczególne umowy zawierane jednorazowo w każdym wypadku mają moc przeważającą nad niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów. Dla treści umów tego rodzaju podstawowe znaczenie ma umowa sporządzona na piśmie względnie pisemne potwierdzenie Lyoness. Strony nie zawarły żadnych porozumień ustnych. Ponadto Lyoness jest upoważniona do przekazywania Uczestnikowi Programu deklaracji umownych i informacji niezbędnych do realizacji umowy za pośrednictwem sms-ów lub e-maili, o ile Uczestnik Programu poda odpowiednie dane kontaktowe i nie wyrazi sprzeciwu co do tej formy przesyłania informacji.

18.4. Zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Umów zaproponowane Uczestnikowi Programu w postaci tekstowej oraz inne porozumienia umowne między Uczestnikiem Programu a Lyoness uznaje się za przyjęte przez Uczestnika Programu, jeśli Uczestnik Programu nie sprzeciwi się ich obowiązywaniu w ciągu 30 dni od otrzymania oferty w formie tekstowej. Przy rozpoczęciu biegu terminu Lyoness zwróci szczególną uwagę Uczestnika Programu, że uważa się, że zaproponowane zmiany Ogólnych Warunków Umów są przyjęte przez Uczestnika Programu, jeżeli ten nie sprzeciwi się na piśmie zmianom w ustalonym terminie. Zaproponowane zmiany Ogólnych Warunków Umów uznaje się za przyjęte przez Uczestnika Programu wyłącznie wtedy, gdy Uczestnikowi Programu wyraźnie zwrócono uwagę na taki skutek (jego milczenia). W wypadku zgłoszenia sprzeciwu Uczestnika Programu obowiązują pierwotne Ogólne Warunki Umów.

18.5. W zakresie, w jakim w niniejszej Umowie stosowane są odniesienia do konkretnej płci, obejmują one zarówno mężczyzn, jak i kobiety, a także osoby prawne.

18.6. Jeżeli postanowienia umowne okażą się nieskuteczne i/lub niewykonalne w całości lub części, fakt ten nie wpływa na skuteczność pozostałych postanowień.

18.7. Niniejszy stosunek prawny podlega prawu polskiemu. Wykluczone jest stosowanie konwencji ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów .

18.8. Rejestracja i uczestnictwo w Programie Lojalnościowym Lyoness możliwe/dopuszczalne są dla osób, które ukończyły 13 lat, z zastrzeżeniem jednakże iż do czasu osiągniecia pełnoletniości niezbędna jest pisemna zgoda przedstawiciela prawnego małoletniego do rejestracji i udziału w Programie, w szczególności do nabycia Bonów, Bonów Lyoness i dokonywania Zakupów, z zastrzeżeniem umów zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego

18.9. Uczestnik Programu zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich opłat, obciążeń, podatków itp., które stają się należne w związku z otrzymaniem Korzyści z uczestnictwa.

18.10 Wszelkie reklamacje dotyczącej rejestracji i udziału w Programie Lojalnościowym Lyoness mogą być zgłaszane do Centrum Serwisowego Lyoness – na adres wskazany na stronie www.lyoness.com.

Załącznik 1
Glosariusz

„Cashback” to Korzyści z uczestnictwa w programie określona szczegółowo w pkt. 8.1.1.

„Karta Cashback” to karta plastikowa, papierowa lub wirtualna (możliwa do uzyskania za pośrednictwem aplikacji mobilnej Lyoness), która służy do rejestrowania Zakupów Uczestnika Programu dokonywanych u Partnerów Handlowych w Programie Lojalnościowym Lyoness. Nie jest ona zatem środkiem płatniczym.

„Osoba Rekomendująca” to Uczestnik Programu, który bezpośrednio pozyskał albo zarekomendował program innemu Uczestnikowi Programu i został wskazany jako Osoba Rekomendująca podczas rejestracji tego innego Uczestnika Programu w Lyoness, albo Uczestnik Programu, który po zmianie Osoby Rekomendującej został wskazany jako Osoba Rekomendująca danego Uczestnika Programu.

„Bonus Przyjacielski” to bonus opisany szczegółowo w pkt. 8.1.3., który Uczestnik Programu otrzymuje za Zakupy dokonane przez pozyskanych przez siebie do Programu Lojalnościowego Lyoness Uczestników Programu pierwszego i drugiego poziomu rekomendacji.

„Ulotka rejestracyjna (Friendship Flyer)” to dokument, który w przypadku rejestracji offline należy przesłać do Lyoness po wypełnieniu i podpisaniu, aby złożyć wiążącą ofertę zawarcia umowy uczestnictwa w Lyoness.

„Bony” to oryginalne Bony i/lub karty podarunkowe albo bony elektroniczne (kody bonów) pochodzące od Partnerów Handlowych, szczegółowo opisane w pkt. 6.1.

„Bony Lyoness” to Bony wydawane przez Lyoness. Uczestnicy Programu mogą nabywać je na stronie www.lyoness.com i realizować na stronie www.lyoness.com w zamian za nabycie Bonów Partnerów Handlowych (ale nie bezpośrednio za Zakupy dokonane u Partnerów Handlowych), a także za określone towary wskazane przez Lyoness. Szczegółowy opis znajduje się w pkt. 7.

„Prepaid Lyoness MasterCard®” jest kartą płatniczą wydaną we współpracy z firmą sygnującą karty płatnicze, udostępnioną Uczestnikom Programu i mającą funkcję Karty Cashback (przedpłacona karta płatnicza).

„Program Lojalnościowy Lyoness” to wspólnota zakupowa powołana przez Lyoness, w ramach której Uczestnicy Programu otrzymują Korzyści z uczestnictwa przy Zakupie towarów i usług od Partnerów Handlowych, a także Bonus Przyjacielski za Zakupy dokonywane przez Uczestników Programu pierwszego i drugiego poziomu rekomendacji, którzy zostali przez tych Uczestników Programu pozyskani.

„Uczestnicy Programu” to wszystkie osoby, które zawarły umowę uczestnictwa z Lyoness, zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów, przez okres obowiązywania umowy, tzn. dopóki nie zostanie ona rozwiązana przez wypowiedzenie przez jedną z umawiających się stron.

„Numer ID Uczestnika” to niepowtarzalny numer, który jest przydzielany przez Lyoness i służy do identyfikowania Uczestnika Programu oraz do rejestrowania Zakupów dokonywanych u Partnerów Handlowych.

„Korzyści z uczestnictwa” to wszystkie korzyści, które Uczestnik Programu otrzymuje lub – jeśli dotyczy – może otrzymać w zamian za dokonanie Zakupów (nabycia Bonów) u Partnerów Handlowych w ramach Programu Lojalnościowego Lyoness. Korzyściami w tym znaczeniu jest Cashback, a także – jeśli dotyczy – Shopping Points.

„Biuro internetowe” to strefa Uczestników Programu na stronie internetowej Lyoness, którą szczegółowo opisano w pkt. 10.

„Partnerzy Handlowi” to spółki posiadające umowę zawartą z Lyoness, od których Uczestnicy Programu mogą nabywać towary i usługi, a przez to otrzymywać Korzyści z uczestnictwa, a także Bonus Przyjacielski za Zakupy dokonane przez Uczestników Programu pierwszego i drugiego poziomu rekomendacji, którzy zostali pozyskani przez tych Uczestników Programu.

„Shopping Points” to Korzyści z uczestnictwa określone szczegółowo w pkt. 9.
* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.