BRUKERVILKÅR

Alle ECG-konforme firmaopplysninger finner du under WKO Firmen.

Bruken av denne nettsiden tilhørende Lyoness Norway AS (heretter "Lyoness") skjer i samsvar med de her oppførte brukervilkårene. For stamkunder gjelder dessuten den inngåtte stamkundeavtalen, sammen med avtalevilkårene i stamkundeavtalen. For forhandlere gjelder dessuten den inngåtte forhandleravtalen, sammen med avtalevilkårene i forhandleravtalen. Brukere av denne siden aksepterer disse brukervilkårene, og samtykker i at Lyoness ikke kan holdes ansvarlig for bruken av denne nettsiden. Lyoness kan endre og utvide disse brukervilkårene fra tid til annen gjennom å aktualisere disse brukervilkårene.
Lyoness vil etter beste evne bestrebe å presentere korrekt og aktuell informasjon på denne nettsiden. Opplysningene og informasjonen på denne nettsiden kommer imidlertid uten garantier. Brukere av denne nettsiden samtykker i at tilgangen til og all bruken av denne nettsiden og innholdet her skjer på egen risiko. Lyoness er ikke ansvarlig for skader forbundet med tilgangen til, bruken av eller mislykkede forsøk på bruk av denne nettsiden, og heller ikke for eventuelle feiltakelser og utelatelser.

Alle bilde-, tekst- og lydfiler, så vel som animasjoner, videoer, etc., samt alle andre bestanddeler av denne nettsiden er opphavsrettslig beskyttet, og kan ikke benyttes uten forutgående uttrykkelig og skriftlig samtykke, enten det gjelder fullstendig eller delvis distribusjon, nedlasting, endring, gjenbruk, omrokkering eller annen anvendelse. I det interne nedlastingsområdet skal disse filene kun benyttes for det private området.

Lyoness forbeholder seg retten til eventuelt å ekskludere personer fra tjenestene og/eller fra forsendelser, dersom det foreligger tungtveiende grunner for dette.

Når det gjelder potensielt rettsstridige aktiviteter eller informasjon som følge av elektroniske henvisninger fra denne siden og til andre tilbud på nettet, samt innhold som personer har kommet med i våre fora i forbindelse med kontaktutveksling, så er Lyoness kun ansvarlig dersom det foreligger faktisk kjennskap og dersom Lyoness ikke uten unødig opphold fjerner opplysningene eller sperrer tilgangen til den. Diskriminerende, støtende, moralsk forkastelig eller rettsstridig innhold kan Lyoness til enhver tid fjerne.

Ytterligere spørsmål om disse brukervilkårene og om avtalevilkårene besvarer vi gjerne på servicecenter spam@gohere.go lyoness.at

Lyoness Norway AS
Lysaker Torg 15, 1366 Lysaker

Telefon: 21 09 35 00
Faks: 21 09 35 01
Epost: service.no spam@gohere.go cashbackworld.com 
 
Org.nr.: 898 800 342

Ansvarsfraskrivelse


1. Lyoness Europe AG og deres datterselskaper (i det etterfølgende "Lyoness") påtar seg intet ansvar for aktualitet, korrekthet, fullstendighet, rettmessighet og/eller kvalitet hos informasjonen som stilles til rådighet. Dette gjelder også for alle produkter og tjenester som tilbys på denne nettsiden, inkludert produktbeskrivelser, priser og informasjon som Lyoness har stilt til rådighet om avtalepartnere. Tekniske feil og/eller vedlikeholdsarbeider samt andre årsaker (f.eks. ny lansering av nettsiden) kan føre til kortere eller lengre bortfall av tilgangen. Lyoness påtar seg intet ansvar for nettsidens anvendelighet og tilgjengelighet. Ansvarskrav ovenfor Lyoness som er basert på skader av materielle eller ideell art (som f.eks. tapt gevinst, skader som følge av tapte data, berikelseskrav, advokatkostnader eller gebyrer forbundet med avtaleinngåelse), og som ble forårsaket ved bruk av den presenterte informasjonen hhv. ved bruk av mangelfulle og ufullstendige opplysninger, vil prinsipielt bli avvist såfremt det ikke kan påvises at Lyoness har handlet med forsett eller grovt uaktsomt. Alle tilbude er uforpliktende. Lyoness forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre eller å slette deler av nettsiden eller hele sortimentet, eller eventuelt å innstille offentliggjøringen i perioder eller for godt, uten noen særskilt kunngjøring,

2. Dessuten er ikke Lyoness ansvarlig for hyperlenker og deres innhold. Lyoness påtar seg intet ansvar for at hyperlenkene er aktuelle, korrekte, fullstendige, rettmessige eller av god kvalitet. Ethvert ansvar ligger her hos tilbyderen av nettsiden det lenkes til. Lyoness har ingen innflytelse på den aktuelle eller fremtidige presentasjonen, på innholdet eller på opphavsretten til hyperlenkene. Derfor distanserer Lyoness seg herved uttrykkelig fra innholdet til alle hyperlenker, som ble forandret etter at lenken ble formidlet, samt av oppføringer fra tredjepart i gjestebøker, diskusjonsfora og mailing-lister som Lyoness har opprettet. En permanent kontroll av innholdet på nettsidene det lenkes til kan uten konkret mistanke om rettsbrudd ikke kreves, men fjernes dog omgående når rettsbrudd gjøres kjent.

3. Denne nettsiden skal bare benyttes til informasjonsformål, samt til private og firmaformål. Alt innholdet på denne nettsiden er opphavsrettslig beskyttet. Dette gjelder uavhengig av hvorvidt innholdet ble stilt til disposisjon mot betaling eller ikke. Det er ikke tillatt med mangfoldiggjøring, bruk, utleie, publisering eller annen form for bruk uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Lyoness. Et overtramp i forhold til dette forbudet kan medføre rettslige konsekvenser, spesielt med tanke på forskriftene om merking, opphavsrett og konkurranserett. Lyoness forbeholder seg uttrykkelig samtlige opphavsrettslige, merke- og bruksrelaterte rettigheter (bruksrettigheter og bevilgning av bruksrettigheter) på denne nettsiden.

4. Lyoness legger stor vekt på grundig og fortrolig omgang med personopplysninger. Dersom det innenfor internettilbudet består en mulighet til å oppgi personlige eller firmarelaterte opplysninger (e-postadresser, navn, adresser), så skjer avsløringen av slike data uttrykkelig på frivillig basis fra brukeren sin side.

5. Denne ansvarsfraskrivelsen er å anse som en del av internettilbudet. Dersom deler eller enkeltformuleringer i denne teksten ikke eller ikke lenger er i samsvar med den aktuelle rettssituasjonen, eventuelt ikke fullt ut, så forblir resten av dokumentets innhold og dets gyldighet upåvirket av dette.

6. Videre er Lyoness ikke ansvarlig for brukergenerert innhold på sin nettside. Lyoness er ikke ansvarlig for eventuelle tap slikt innhold måtte medføre. Brukeren som har skrevet kommentarene, er selv ansvarlig for dem. Ved brudd på tredjeparts rettigheter, er den ansvarlige personen erstatningspliktig. Lyoness skal holdes fullstendig skyldfri. Lyoness forbeholder seg retten til å slette innhold som er rettsstridig, som ikke samsvarer med Lyoness' verdier eller som på annet vis kan skade Lyoness' renommé. Lyoness har i disse tilfellene intet erstatningsansvar.

* Medlemsfordelene kan variere mellom ulike produkter og avgjøres av partneren. Informasjon på nettsiden er derfor ingen garanti.