ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYONESS-MEDLEMMERUtgave: November 2014

Innledning

Lyoness Europe AG, med forretningsadresse Bahnhofsstrasse 22, CH-9470 Buchs, Sveits, registrert med organisasjonsnummer CH 170.3.026.427-4 i foretaksregisteret i kantonen St. Gallen, Sveits, driver et innkjøpsfellesskap, hvor deltakerne (heretter "medlemmene") gjennom kjøp av varer og tjenester fra Lyoness' partnerforetak (heretter "partnerforetak") kan få fordeler (heretter "Lyoness-lojalitetsprogrammet"). Medlemmets avtalepart er dermed Lyoness Europe AG (heretter "Lyoness"). Lyoness representeres i Norge av Lyoness Norway AS med forretningsadresse Lysaker Torg 15, 1366 Lysaker (heretter "Lyoness Norge").

I Vedlegg 1 til disse alminnelige vilkårene følger en forklaring av begrepene som er anvendt her. Begrepene skal i punkt 1 til 18 nedenfor gis samme innhold som i Vedlegg 1.

1. Avtalens gjenstand
1.1 Kjøp av varer og tjenester som medlemmet foretar hos partnerforetak (heretter "innkjøp") registreres i Lyoness-lojalitetsprogram. For å kunne oppnå fordelene i Lyoness-lojalitetsprogram, kan medlemmet i utgangspunktet velge mellom følgende innkjøpsmuligheter: Lyoness Cashback Card, verdikuponger fra partnerforetakene, samt bruk av online-handel som Lyoness tilbyr for innkjøp i partnerforetakenes online butikker. Disse innkjøpsmulighetene er nærmere beskrevet under punkt 4.3.

1.2 I henhold til disse alminnelige vilkår gis medlemmet rett til å delta i Lyoness-lojalitetsprogram, samt å motta de dertil tilhørende medlemsfordeler og vennskapsbonus. Medlemmet kan også anbefale Lyoness lojalitetsprogram videre til andre personer og verve disse som nye medlemmer. Medlemmet har ikke rett til å verve foretak som medlemmer, punkt 3.4 (d). Medlemmet er hverken forpliktet til å anbefale eller verve nye medlemmer.

2. Avtalegrunnlag
2.1 Man blir medlem hos Lyoness med Lyoness' aksept av søknad om registrering. Gjennom denne registreringen mottar medlemmet et personlig, ikke overførbart medlemsnummer (heretter "medlems-ID"). Dette gir medlemmet rett til å delta i Lyoness-lojalitetsprogram (og medfører ikke medlemskap i en forening).

2.2 For avtaleinngåelse mellom Lyoness og medlemmet anvendes vennskapsbrosjyre eller online registrering som Lyoness stiller til rådighet. Det er også mulig å inngå avtale direkte hos et partnerforetak.

2.3 Medlemmet er ansvarlig for at opplysningene som gis til Lyoness er korrekt, og skal ved uriktige opplysninger holde Lyoness skadesløs. Ved endring av personlige opplysninger (spesielt bostedsadresse eller forretningsadresse, e-postadresse, bankforbindelse, telefonnummer mv.), skal medlemmet umiddelbart informere Lyoness om dette.

2.4 I Lyoness lojalitetsprogram er det kun tillatt med én registrering (det vil si et medlems-ID) for hver fysiske eller juridiske person, som skal være registrert på henholdsvis bostedsadressen eller forretningsadressen. Dobbeltregistrering som gjøres for å oppnå uberettigede medlemsfordeler eller vennskapsbonus, anses som vesentlig mislighold som gir Lyoness rett til å heve avtaleforholdet samt frata medlemsfordeler eller medlemsbonus som oppnås på denne måten. Ved dobbeltregistrering blir det sist registrerte medlems-ID slettet. Medlemmet taper medlemsfordeler og vennskapsbonus som er oppstått gjennom dobbeltregistrering.

3. Rettsforhold
3.1 Det oppstår ingen form for arbeidsforhold, tjenesteforhold eller selskapsrettslig forhold (herunder foreningsmedlemskap) mellom Lyoness og medlemmet. Deltakelsen i Lyoness-lojalitetsprogram, herunder verving av nye medlemmer, gjøres selvstendig av medlemmet på eget ansvar og rettslig uavhengig av Lyoness.

3.2 Medlemmet har kun krav på medlemsfordeler og vennskapsbonus. Utover dette har medlemmet ikke rett til vederlag eller noen annen form for kompensasjon.

3.3 Medlemmet er ikke berettiget til å representere Lyoness, herunder til å avgi eller motta erklæringer overfor andre medlemmer i forbindelse med Lyoness-lojalitetsprogramm og/eller i forbindelse med verving av nye medlemmer. Medlemmet har ikke rett til å motta kontanter og gjennomføre inkasso på vegne av Lyoness. Overtredelse av dette punkt 3.3 anses som vesentlig mislighold og gir Lyoness rett til å heve avtaleforholdet.

3.4 Uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra Lyoness har medlemmet ikke rett til:

(a) å anvende logoer, tekst, varemerker, krav, domener, øvrige kjennetegn o.l. fra Lyoness eller partnerforetak;

(b) å fremstille visittkort, presentasjoner, videoer, lydfiler, skjermbilder, webinnhold, medieinnhold, brosjyrer, prospekter, websider, apper, reklamemateriale, postforsendelser, e-poster, hjemmesider o.l. om, eller som nevner Lyoness eller lojalitetsprogrammet, videreformidle dette i skriftlig eller elektronisk form eller på annen måte eller gjøre dette offentlig tilgjengelig (for eksempel på internettsider som for eksempel Youtube eller Facebook);

(c) å gjennomføre arrangementer, som for eksempel informasjonsarrangementer, events, workshops, seminarer o.l. om Lyoness eller Lyoness-lojalitetsprogrammet; og

(d) å verve forhandlere eller andre foretak som tilbyr varer og tjenester til sluttbrukere, herunder bensinstasjoner, franchisetakere og kjøpesentre, som partnerforetak eller som medlemmer, samt å foreta forhandlinger eller forberedende samtaler eller utføre reklamevirksomhet for å verve slike foretak, spesielt ikke i eller i direkte nærhet til foretakets forretningssted.

4. Lyoness-lojalitetsprogrammet
4.1 Ved handel hos partnerforetak får medlemmet medlemsfordeler i henhold til disse alminnelige vilkårene i form av Cashback og Shopping Points. Anbefaler mottar i tillegg vennskapsbonus for innkjøp som foretas av medlemmer i første og annet nivå som vedkommende har vervet. Medlemsfordelene og vennskapsbonusen, samt forutsetninger for dette, er nærmere beskrevet i punkt 8.

4.2 Lyoness inngår avtaler med partnerforetak som gjør det mulig for Lyoness å tilby medlemsfordeler og vennskapsbonus til sine medlemmer ved handel. De aktuelle partnerforetakene og de tilbudte medlemsfordelene er tilgjengelige online på www.lyoness.com.

4.3 Medlemmet har følgende registreringsmuligheter:

4.3.1 Cashback kort er tilgjengelig som papirkort, plastikkort eller som virtuelt kort via mobil app. Cashback kort brukes kun til registrering av innkjøpsopplysninger og er ikke et betalingsmiddel.

4.3.2 Prepaid Lyoness MasterCard® er et betalingskort med Cashback kort funksjon (Prepaid Debit-Card) som tilbys i samarbeid med en betalingskort tilbyder (MasterCard®). Spesielle betingelser, som avtales når medlemmet søker om et Prepaid Lyoness MasterCard® vil gjelde her.

4.3.3 Tilgodesedler er originale verdikuponger, henholdsvis gavekort eller elektroniske gavekort/verdikupong (for utskrift eller nedlasting som online tilgodeseddel kode) for partnerforetakene. Nærmere regulering av tilgodesedlene finnes under punkt. 6.

4.3.4 Ved online shopping kan medlemmet

(a) logge seg inn på www.lyoness.com med vedkommendes innloggingsopplysninger og velge ut online butikk for ønsket partnerforetak eller

(b) åpne online butikk gjennom en annen online kanal som tilbys av Lyoness for registering av handel

og umiddelbart foreta innkjøp i partnerforetakets online butikk. Innkjøp kan kun foretas når systemet til medlemmet tillater cookies og ikke setter inn adblocker eller scriptblocker i løpet av gjennomføringen av kjøpet. Nærmere regulering av online shopping finnes under punkt 5.

4.4 I tilfeller som beskrevet i punktene 4.3.1 og 4.3.4 formidler partnerforetaket de fastsatte innkjøps- og avregningsopplysningene til Lyoness for beregning av de derav oppnådde medlemsfordelene. Tilsvarende gjelder ved tilfeller etter punkt 4.3.3, det vil si ved tilgodesedler, såfremt disse erverves ved utsalgssteder for tilgodesedler. Dersom tilgodesedlene bestilles hos Lyoness, registrerer Lyoness selv innkjøpsopplysningene og beregner medlemsfordelene med dette som grunnlag. I tilfelle som beskrevet i punkt 4.3.2 formidler betalingskort tilbyderen innkjøpsopplysningene til Lyoness for beregning av de derav oppnådde medlemsfordelene.

5. Online shopping
5.1 Medlemmer skal gjøre seg kjent med Online shopping på www.lyoness.com i området FAQ under online shopping.

5.2 Kreditering av medlemsfordeler og vennskapsbonus fra innkjøp foretatt gjennom online shopping forutsetter etter punkt 8.4 særlig at angrerettsfristen ved fjernkjøp er utløpt og at medlemmet ikke har benyttet seg av angreretten.

5.3 Medlemmet har kun krav på medlemsfordeler for innkjøp i partnerforetakenes online butikker som ifølge www.lyoness.com er oppført for det landet hvor medlemmet har bostedsadresse eller forretningsadresse (ifølge registrering). Tilsvarende gjelder for vennskapsbonus.

5.4 Lyoness har ingen innflytelse på utformingen av (linkede) onlinebutikker for partnerforetakene og er derfor heller ikke ansvarlig for dette. Dersom det er ulovlig eller uanstendig innhold på de linkede websidene, tar Lyoness uttrykkelig avstand fra dette.

6. Bestilling av tilgodesedler
6.1 Med originale tilgodesedler, herunder gavekort eller elektroniske tilgodesedler (tilgodeseddelkode) (heretter samlet omtalt som "tilgodesedler"), menes tilgodesedler fra partnerforetakene som kun kan benyttes for innkjøp ved det partnerforetaket som har utstedt den enkelte tilgodeseddelen. Verdien av en enkelt tilgodeseddel tilsvarer det påtrykte beløpet på tilgodeseddelen. En fullstendig eller delvis utbetaling i kontanter gjennom partnerforetaket er ikke mulig.

6.2 Bestilling av tilgodesedler kan gjøres skriftlig, over telefon eller online hos Lyoness eller ved utsalgssteder for tilgodesedler (www.lyoness.com). Etter fullstendig betaling stiller Lyoness tilgodeseddelen til rådighet, og den kan da benyttes for innkjøp ved det partnerforetaket som har utstedt tilgodeseddelen. Lyoness forbeholder seg retten til å avvise bestillinger av tilgodesedler.

6.3 Bestilte tilgodesedler som sendes fra Lyoness til medlemmet kan kun innløses hos det partnerforetaket som medlemmet har valgt ved bestillingen, og som er angitt på tilgodeseddelen. Avtale som kommer i stand ved innløsning av tilgodeseddelen inngås utelukkende mellom partnerforetaket (utsteder av tilgodeseddel) og medlemmet (innehaver av tilgodeseddel). Lyoness hefter ikke for krav etter dette avtaleforholdet.

6.4 Tilgodesedler som sendes fra Lyoness kan ikke tilbakeleveres, og utført betaling kan i utgangspunktet ikke tilbakebetales. Dette gjelder ikke i følgende tilfeller:

6.4.1 Lyoness har ansvaret for at tilgodesedlene som medlemmet bestiller kan innløses, herunder kan benyttes for oppfyllelse av en betalingsforpliktelse ved et kjøp hos et partnerforetak. Dersom dette ikke er mulig kan medlemmet veksle tilgodeseddelen hos Lyoness mot en tilgodeseddel for et annet partnerforetak (medlemsfordeler og vennskapsbonus kan endres på grunn av ulike avtaler med partnerforetak, se punkt 8.3). Dersom medlemmet ikke ønsker en annen tilgodeseddel, kan vedkommende kreve det betalte beløpet tilbakebetalt. I så fall skal medlemmet tilbakelevere de mottatte medlemsfordelene. Også mottatt vennskapsbonus skal tilbakeleveres dersom et direkte eller indirekte vervet medlem gjør gjeldende vedkommendes rettigheter etter dette punkt 6.4.1.

6.4.2 Dersom medlemmet har angrerett for fjernkjøp i forbindelse med erverv av tilgodeseddelen (se forbukerinformasjon og underrettelse om angrerett som er utdelt ved ethvert relevant innkjøp), er vedkommende berettiget til å gjøre gjeldende angrerett innenfor gjeldende angrerettsfrister.

6.5 Dersom tilgodesedler som medlemmet har hentet hos Lyoness eller som medlemmet allerede har mottatt per post eller online, mistes eller blir frastjålet, hefter Lyoness ikke for eventuell urettmessig innløsning av tilgodeseddelen, med mindre medlemmet har rapportert om tapet eller tyveriet til Lyoness og Lyoness har unnlatt å gjennomføre rimelige tiltak for å forhindre urettmessig innløsning.

6.6 Fullstendig betalte tilgodesedler som er oversendt fra Lyoness til medlemmet, kan overdras, hvilket betyr at medlemmet kan gi tilgodeseddelen videre til en annen person etter eget ønske. Næringsmessig videresalg av tilgodeseddelen mot vederlag er imidlertid ikke tillatt.

7. Lyoness-tilgodesedler
7.1 Lyoness-tilgodesedler er tilgodesedler som Lyoness selv (ikke partnerforetakene) utsteder. De kan erverves av medlemmene på www.lyoness.com i form av en tilgodeseddel kode og innløses på www.lyoness.com for erverv av tilgodesedler fra partnerforetakene (men ikke for innkjøp direkte hos partnerforetakene), samt for bestemt angitte varer hos Lyoness.

7.2 Minste bestillingsverdi for en Lyoness tilgodeseddel er kr. 80,-. Lyoness tilgodesedler kan erverves opp til et maksimalbeløp på kr. 8.000,- per Lyoness tilgodeseddel. Verdien av den enkelte Lyoness tilgodeseddelen tilsvarer det påtrykte beløpet på tilgodeseddelen. Ved delvis innløsning reduserer det enkelte innløsningsbeløpet den opprinnelige verdien tilvarende. En fullstendig eller delvis utbetaling i kontanter er ikke mulig.

7.3 Erverv av en Lyoness-tilgodeseddel genererer i seg selv hverken medlemsfordeler eller vennskapsbonus; disse oppstår (i henhold til etterfølgende punkt 8) først når medlemmet erverver en tilgodeseddel fra et partnerforetak (eller varer) ved bruk av Lyoness-tilgodeseddelen på www.lyoness.com.

7.4 Lyoness tilgodesedler kan overdras til andre medlemmer og egner seg derfor særlig som tilgodesedler som kan gis som gave. Et næringsmessig videresalg av Lyoness-tilgodesedler mot vederlag er imidlertid ikke tillatt.

7.5 Lyoness tilgodesedler kan kun innløses av medlemmer som har bostedsadresse eller forretningsadresse (ifølge registrering) i gyldighetsområdet for valutaen som Lyoness har utstedt Lyoness-tilgodeseddelen i.

7.6 Enhver Lyoness tilgodeseddel er tilordnet en tilgodeseddel kode som er gyldig i 3 år. 3-års fristen begynner å løpe på slutten av det året Lyoness tilgodeseddelen ble ervervet. Etter utløp av tilgodeseddel koden forfaller Lyoness tilgodeseddelen, og kan ikke innløses.

7.7 Avbestilling, utøvelse av angrerett eller øvrig returnering av bestilling av Lyoness tilgodesedler er ikke mulig etter utløpet av angrerett fristen ved fjernkjøp (som det uttrykkelig blir informert om ved erverv av Lyoness tilgodesedler). For tilbakelevering av tilgodesedler for partnerforetak gjelder punkt 6.4.

8. Medlemsfordeler etter lojalitetsprogrammet og vennskapsbonus
8.1 Medlemmets innkjøp som registreres i Lyoness lojalitetsprogram gir medlemsfordeler for medlemmet. Som anbefaler mottar medlemmet i tillegg vennskapsbonus for innkjøp som foretas av medlemmer i første og annet nivå som vedkommende har vervet (nærmere om dette i punkt 8.1.3). Medlemsfordelene og vennskapsbonusen baserer seg på avtalte betingelser mellom Lyoness og det enkelte partnerforetaket, og varierer derfor mellom partnerforetak, bransje og land. Medlemsfordelene består av Cashback (punkt 8.1.1). I tillegg ytes Shopping Points ved innkjøp hos enkelte partnerforetak (punkt 8.1.2). Vennskapsbonus beskrives under punkt 8.1.3 nedenfor.

8.1.1 Cashback: for innkjøp som registreres i Lyoness lojalitetsprogram, mottar medlemmet opp til 5 % Cashback. I enkelt tilfeller kan også en høyere prosentsats oppnås. Gjeldende sats er angitte Cashback prosentsats for det enkelte partnerforetaket på www.lyoness.com (login-området). Utbetaling av Cashback foretas i henhold til punkt 8.4 til 8.6.

8.1.2 Shopping Points: For innkjøp som registreres i Lyoness lojalitetsprogram og foretas ved partnerforetak som utdeler Shopping Points for slike innkjøp, mottar medlemmet Shopping Points. Medlemmet kan innløse Shopping Points ved innkjøp innenfor rammene av spesielt angitte kampanjer på www.lyoness.com for oppnåelse av rabatt. Dette er nærmere beskrevet under punkt 9.

8.1.3 Vennskapsbonus: For innkjøp som foretas av medlemmer som anbefaler selv har anbefalt direkte (personer som på grunn av medlemmets anbefaling har registrert seg hos Lyoness og angitt medlemmet som anbefaler (medlemmer i første nivå)) samt av medlemmer som verves direkte av disse (medlemmene i annet nivå) og som registreres i Lyoness-lojalitetsprogram, mottar medlemmet for hver opp til 0,5 % av innkjøpssummen som vennskapsbonus av Lyoness. Vennskapsbonus for andre indirekte vervede medlemmer gis ikke. Kreditering av vennskapsbonus foretas i henhold til punkt 8.4 til 8.6.

8.2 I forbindelse med spesielle kampanjer kan Lyoness gjøre unntak fra reglene som er bestemt her. Lyoness ønsker å tilby medlemmene størst mulig utvalg av handelsmuligheter hos partnerforetak og samtidig avtale vesentlige rabatter med partnerforetakene, for å kunne tilby omfattende fordeler til medlemmene. Dersom det avtales avvikende betingelser med et partnerforetak i forbindelse med spesielle kampanjer (som for eksempel ved avvikende innkjøp som mobilavtaler med løpetid), vil Lyoness henvise særskilt til dette på forretningens detaljside på www.lyoness.com (se punkt 8.3).

8.3 De enkelte tilbudte fordelene vises på forretningens detaljside på www.lyoness.com. Medlemmet anbefales å regelmessig gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende betingelser for partnerforetakene på Lyoness webside. Lyoness kan endre medlemsfordelene og vennskapsbonusen for de enkelte partnerforetakene etter en varslingsfrist på 2 uker, såfremt de avtalte betingelsene med partnerforetakene endrer seg. Beregning av medlemsfordelene som tilfaller medlemmet reguleres av de betingelsene som gjelder på det tidspunktet medlemmet har foretatt fullstendig betaling av innkjøpet.

8.4 Kreditering av medlemsfordeler og vennskapsbonus forutsetter at medlemmet har foretatt fullstendig betaling av innkjøpet og at det ikke lenger foreligger adgang etter loven til å omgjøre innkjøpet uten grunn, hvilket vil si at særlig eventuell angrerettsfrist ved fjernkjøp må være utløpt. Er disse forutsetningene oppfylt, bekrefter og avregner partnerforetaket innkjøpet overfor Lyoness. Medlemsfordeler og vennskapsbonus for foretatte innkjøp som partnerforetaket bekrefter og avregner overfor Lyoness innen søndag kl. 23.00, krediteres medlemmet (medlemsfordeler) og medlemmets anbefalingsgivere i første og annet nivå (vennskapsbonus). Lyoness forplikter partnerforetaket til å avregne senest innen to måneder etter tidspunktet for oppfyllelse av forutsetningene etter første avsnitt i dette punkt 8.4. Har medlemmet ervervet en tilgodeseddel for et partnerforetak hos Lyoness, krediteres medlemsfordeler og vennskapsbonus når forutsetningene etter første avsnitt i dette punkt 8.4 er oppfylt.

8.5 Lyoness overfører tilgodehavende fra Cashback og vennskapsbonus fra en minsteverdi på kr. 80,- til medlemmets oppgitte bankkonto.

8.6 Dersom medlemmet foretar innkjøp hos partnerforetak i utlandet (fysisk eller online), kan det hende at tilgodehavende først blir overført i den aktuelle utenlandske valutaen til utbetalingskontoen for Cashback eller vennskapsbonus. Når partnerforetaket har bekreftet innkjøpet blir beløpet i det personlige medlemsområdet automatisk omregnet til medlemmets nasjonale valuta i henhold til kursen som fastsettes av Den europeiske sentralbank eller den sentralbanken eller institusjonen som ellers har myndighet til å fastsette kursen, og som gjelder den dagen innkjøpet ble betalt hos partnerforetaket. Punkt 5.3 berøres ikke av dette, hvilket betyr at krav på medlemsfordeler og vennskapsbonus kun gjelder for kjøp i utlandet som gjøres gjennom de kanalene (som for eksempel online butikk) som er oppført på Lyoness webside for det enkelte medlemmet.

9. Lyoness Shopping Points
9.1 Medlemmet får eventuelt et bestemt antall Shopping Points for handel i Lyoness lojalitetsprogram.

9.2 Om og eventuelt hvor mange Shopping Points som krediteres, avhenger av kjøpesummen samt betingelsene som er avtalt med det enkelte partnerforetaket. Lyoness henviser til forretningens detaljside på www.lyoness.com som beregningsgrunnlag for antall Shopping Points, som det enkelte partnerforetaket utdeler for en kjøpesum på størrelse med kr. 800,-.

9.3 Shopping Points har ingen fast nominell verdi. Verdien beregnes i stedet etter omfanget av fordeler som tilbys ved innløsning av Shopping Points hos det enkelte partnerforetaket. Shopping Points kan ikke utbetales i kontanter eller overdras til andre personer mot vederlag. Det er i alle tilfeller ikke tillatt å gi Shopping Points til andre medlemmer.

9.4 Samlede Shopping Points krediteres medlemmet og kan sees i det personlige medlemsområdet. For å oppnå rabatt kan medlemmet løse dem inn ved innkjøp i forbindelse med bestemte kampanjer som det opplyses om på www.lyoness.com. Shopping Points kan kun løses inn i angitt antall for det enkelte innkjøp.

9.5 Også for handel hvor medlemmet innløser Shopping Points gir Lyoness medlemsfordeler og vennskapsbonus. Størrelsen på medlemsfordelene og vennskapsbonusen beregnes i dette tilfellet etter innkjøpssummen fratrukket rabatten som gis ved innløsningen av Shopping Points.

9.6 Shopping Points faller bort etter tre år. Treårsperioden begynner å løpe ved slutten av det året Shopping Points er opptjent.

10. Personlig medlemsområde
10.1 På www.lyoness.com (login-området) tilbyr Lyoness et gratis personlig medlemsområde for medlemmet, hvor medlemmet, etter å ha oppgitt brukernavn og passord, til enhver tid kan få innsyn i sine foretatte innkjøp, anbefalte medlemmer, samt informasjon om medlemsfordeler og vennskapsbonus etter Lyoness lojalitetsprogram. Ved eventuell midlertidig manglende tilgang til hjemmesiden og login-området på www.lyoness.com, hefter Lyoness kun etter punkt 14.

10.2 Medlemmet skal sørge for sikker oppbevaring av tilgangsinformasjon for bruk av det personlige medlemsområdet (brukernavn, passord og PIN) og behandle disse med fortrolighet. Brukernavn og passord må ikke under noen omstendighet gjøres tilgjengelig for tredjepart. De personlige innstillingene kan til enhver tid endres av medlemmet på www.lyoness.com (login-området).

10.3 Medlemmet forplikter seg til umiddelbart å informere Lyoness om enhver ulovlig bruk av vedkommendes innloggingstilgang. Vedkommendes tilgang blir da umiddelbart sperret. Deretter vil medlemmet få oversendt endret tilgangsinformasjon per SMS, e-post eller post. Dersom medlemmet blir påført tap som følge av ulovlig bruk, hefter Lyoness kun etter punkt 14.

11. Skifte av anbefaler
Medlemmer som innen et tidsrom på 6 måneder ikke foretar innkjøp hos partnerforetak og heller ikke erverver Lyoness tilgodesedler, kan skifte sin anbefaler med å angi et annet medlem som anbefaler, dersom ny anbefaler samtykker til dette overfor Lyoness. I et slikt tilfelle forblir medlemmer, som det skiftende medlem har vervet direkte eller indirekte (uavhengig av nivå), i sin opprinnelige stilling hos opprinnelige indirekte anbefaler.

12. Personvern
12.1 Såfremt det er nødvendig for gjennomføringen av Lyoness-lojalitetsprogram, herunder for beregning av medlemsfordeler og vennskapsbonus, vil Lyoness som behandlingsansvarlig samle inn, lagre og behandle medlemmets personopplysninger. For å kunne gjøre opp vennskapsbonus gjør Lyoness opplysninger om innkjøpsvolum for vedkommendes vervede medlemmer i første og annet nivå tilgjengelig for anbefaler. Vervede medlemmer i første nivå vises ved navn. I tillegg vises vedkommendes telefonnummer og e-postadresse. Vervede medlemmer i annet nivå vises kun anonymisert. Medlemmet kan gi tilgang til ytterligere personrelatert informasjon (som for eksempel sin adresse) til sin anbefaler på sitt personlige medlemsområde. Dersom medlemmet gir sitt samtykke, bruker Lyoness medlemmets opplysninger også for individualisert informasjon om tilbud og produkter fra Lyoness og Lyoness sine partnerforetak.

12.2 Samtlige henvendelser vedrørende informasjon, endring eller sletting av opplysninger, kan gjøres skriftlig til Lyoness direkte eller til Lyoness Norge.

12.3 Ytterligere bestemmelser om personvern ved bruk av Lyoness-websiden finnes i personvernerklæringen på www.lyoness.com.

12.4 Lyoness tar i bruk internasjonalt anerkjent sikkerhetsteknologi for å beskytte medlemmenes opplysninger mot uberettiget tilgang. Lyoness ansvar for opplysninger som formidles via internett, er begrenset i henhold til punkt 14.

12.5 Samtykke til behandling av personopplysninger: Medlemmet erklærer seg herved innforstått med at Lyoness samler inn personopplysninger om vedkommendes innkjøpsadferd (interesser og preferanser o.l.) i forbindelse med deltakelsen i Lyoness-lojalitetsprogram og anvender denne informasjonen for utarbeidelse av individualisert informasjon og for å ta kontakt per post eller personlig for markedsføring av Lyoness-lojalitetsprogram og tilbud fra partnerforetakene. Medlemmet kan til enhver tid for fremtiden tilbakekalle sitt samtykke skriftlig eller per e-post til member-service@lyoness.no. Skriftlig tilbakekall rettes til: Lyoness Norge AS, Lysaker Torg 15, 1366 Lysaker.

13. Mislighold
13.1 Ytelsesomfanget fra Lyoness begrenser seg til gjennomføringen av Lyoness lojalitetsprogram som beskrevet i disse alminnelige vilkårene.

13.2 Rettigheter og forpliktelser i forbindelse med innkjøpene medlemmet foretar hos partnerforetakene gjelder utelukkende mellom de gjeldende partnerforetakene og medlemmet. Følgelig hverken garanterer eller hefter Lyoness for partnerforetakenes ytelsesforpliktelser etter medlemmets avtaleinngåelse med partnerforetaket, herunder for uteblitt eller mangelfull oppfyllelse fra partnerforetakets side.

13.3 Ved uteblitt eller mangelfull oppfyllelse fra partnerforetakets side kan medlemmet ikke gjøre gjeldende krav overfor Lyoness om full eller delvis refusjon av innløst tilgodeseddelbeløp, krav om utlevering av nye tilgodesedler, krav om utbetaling i kontanter eller annen erstatning eller kompensasjon. Medlemmets eventuelle krav ved uteblitt eller manglende oppfyllelse fra partnerforetakets side kan kun gjøres gjeldende overfor partnerforetaket.

14. Ansvar
14.1 Lyoness hefter ubegrenset for skader på liv, helse eller legeme som skyldes forsettlig eller uaktsomt mislighold fra Lyoness sin side. Lyoness hefter også ubegrenset for øvrige skader som skyldes forsettlig eller grovt uaktsomt mislighold fra Lyoness.

14.2 For skader som skyldes simpelt uaktsomt mislighold av plikter som er grunnleggende for den tilpassede og korrekte avtalegjennomføringen, og som medlemmet følgelig stoler på og bør kunne stole på (kardinalplikter), hefter Lyoness kun for typiske og påregnelige skader.

14.3 Øvrige skadeserstatningskrav er utelukket, med forbehold for punkt 14.5. Såfremt skader ikke skyldes forsettlig eller uaktsomt mislighold fra Lyoness sin side, gjelder dette spesielt ved:

(a) forstyrrelser i medlemmets tilgang til internett,

(b) andre tekniske og elektroniske feil (i) ved kommunikasjon over internett samt (ii) ved bruk av Lyoness-internettportalen, Lyoness SMS-service og ved Lyoness-applikasjoner for mobile apparater, såfremt disse feilene ikke ligger innenfor ansvarsområdet for Lyoness,

(c) tekniske og elektroniske feil som Lyoness ikke har ansvar for og som forhindrer registrering av foretatte innkjøp i Lyoness-lojalitetsprogram (spesielt eventuelle tracking bortfall, og derav resulterende tap av opplysninger)

(d) manglende tilgang til mobilnett eller terminaler og

(e) manglende funksjonsdyktighet for medlemmets mobile apparater.

Kjøpekontrakt for varer eller tjenester inngås utelukkende mellom medlemmet og det gjeldende partnerforetak.

14.4 Såfremt Lyoness sitt ansvar er begrenset eller utelukket, gjelder begrensningene eller utelukkelsene også for personlig ansvar for Lyoness sine medarbeidere, representanter og oppfyllelseshjelpere.

14.5 Ansvarsbegrensningene og ansvarsutelukkelsene etter dette punkt 14 gjelder ikke for Lyoness sitt ansvar etter preseptorisk lov om produktansvar, på grunn av svikaktig fortielse av en mangel og i tilfelle Lyoness har gitt en garanti for produktets beskaffenhet.

15. Kostnader
15.1 Registrering og deltakelse i Lyoness-lojalitetsprogram er vederlagsfritt for medlemmet.

15.2 Lyoness Cashback kort som utstedes ved registeringen er vederlagsfritt for medlemmet.

15.3 Dersom medlemmet bestemmer seg for å søke om et Prepaid Lyoness MasterCard®, påløper tilhørende ytterligere kostnader.

16.Avslutning av avtaleforholdet fra medlemmets side
16.1 Medlemmet har til enhver tid rett til å avslutte avtaleforholdet med Lyoness ved skriftlig oppsigelse. Videre er medlemmet ikke forpliktet til å foreta innkjøp, verve medlemmer eller foreta andre tiltak i løpet av avtaleforholdet.

16.2 Ved avslutning av avtaleforholdet har medlemmet kun krav på de medlemsfordeler og den vennskapsbonus fra lojalitetsprogrammet som medlemmet da allerede har opparbeidet seg, det vil si dersom innkjøpet som gir rett til Cashback eller vennskapsbonus allerede er foretatt på tidspunktet for avtaleavslutningen. Shopping Points og Lyoness tilgodesedler som tilfaller vedkommende frem til dette tidspunktet, forfaller imidlertid i utgangspunktet ved avslutningen av avtaleforholdet. Dersom medlemmet sier opp avtaleforholdet på grunn av vesentlig mislighold, kan vedkommende fortsatt innløse ervervede Shopping Points og Lyoness tilgodesedler som beskrevet i punkt 9 innen et tidsrom på 8 uker fra avslutningen av avtaleforholdet.

17.Avslutning av avtaleforholdet fra Lyoness sin side
17.1 Lyoness har rett til å si opp avtaleforholdet uten grunn med en frist på 8 uker. Ved vesentlig mislighold har Lyoness rett til å heveavtaleforholdet med umiddelbar virkning. Som vesentlig mislighold regnes, ved siden av forhold som er egnet til å skade forretningsmessigeinteresser eller omdømmet til Lyoness eller gjeldende partnerforetak, særlig mislighold av vesentlige avtalerettslige plikter. Som vesentligeavtalerettslige plikter regnes medlemmets plikter etter punkt 2.3, 2.4, 3.3 og 3.4.

17.2 Medlemmet skal ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av disse forholdene holde Lyoness fullstendig skadesløs. Dette gjelder også kostnader ved forsvar mot tredjepersoners krav. Lyoness kan også kreve erstatning av medlemmet for nevnte skade som er oppstått ved medlemmets mislighold av plikter, herunder erstatning for sakskostnader.

17.3 Ved avslutning av avtaleforholdet har medlemmet kun krav på de medlemsfordeler og den vennskapsbonus fra lojalitetsprogrammet som vedkommende da allerede har opparbeidet seg, det vil si dersom innkjøpet som gir rett til Cashback eller vennskapsbonus allerede er foretatt på tidspunktet for avtaleavslutningen.

17.4 Dersom Lyoness sier opp avtaleforhold på grunn av vesentlig mislighold som medlemmet imidlertid ikke har forvoldt forsettlig eller uaktsomt, kan medlemmet løse inn ervervede Shopping Points og Lyoness-tilgodesedler som beskrevet i punkt 9 innen et tidsrom på 8 uker fra avslutningen av avtaleforholdet. For øvrig forfaller ervervede Shopping Points og Lyoness tilgodesedler ved avslutningen av avtaleforholdet.

18.Alminnelige bestemmelser
18.1 Medlemmets krav mot Lyoness (eller de rettighetene som følger av Lyoness lojalitetsprogram) kan kun overføres eller stilles som sikkerhet med skriftlig forhåndstillatelse fra Lyoness.

18.2 Deltakelsen i Lyoness lojalitetsprogram er kun et ytelse-mot-ytelse forhold og innebærer derfor ingen selskapsrettslige forbindelser mellom medlemmet og Lyoness, og medfører særlig ikke medlemskap i en forening.

18.3 Individuelle overenskomster som avtales i enkelttilfeller har i alle tilfeller forrang foran disse alminnelige vilkårene. For at slike overenskomster skal være bindende kreves skriftlig avtale eller en skriftlig bekreftelse fra Lyoness. Det formodes at partene ikke har truffet noen muntlig overenskomst. Utover dette er Lyoness også berettiget til å oversende avtaleerklæringer og nødvendig informasjon for gjennomføring av avtalen til medlemmet per SMS eller e-post, såfremt medlemmet ikke motsetter seg dette.

18.4 Endringer av disse alminnelige vilkår og øvrige avtalerettslige overenskomster som er skriftlig meddelt til medlemmet, anses som akseptert av medlemmet dersom vedkommende ikke skriftlig avviser disse overfor Lyoness innen 30 dager etter mottakelse av endringsmeldingen. Ved begynnelsen av fristen vil Lyoness gjøre medlemmet spesielt oppmerksom på at endringene av de alminnelige vilkår anses som akseptert dersom vedkommende ikke skriftlig har avvist disse innen fastsatt frist. Endringer av disse alminnelige vilkårene anses kun som akseptert av medlemmet når vedkommende er blitt gjort oppmerksom på denne forutsetningen.

18.5 Dersom det i avtaleforholdet anvendes kjønnsbestemte benevnelser, skal disse gjelde for både mannlige og kvinnelige personer, samt for juridiske personer.

18.6 Skulle bestemmelser i avtaleforholdet bli helt eller delvis uvirksomme eller ikke gjennomførbare, er dette uten betydning for gyldigheten av de øvrige bestemmelsene i avtaleforholdet.

18.7 For avtaleforholdet gjelder norsk rett. Anvendelse av særreglene for internasjonale kjøp er utelukket.

18.8 Det oppstilles en nedre aldersgrense på 16 år for registrering og deltakelse i Lyoness-lojalitetsprogrammet. Frem til myndighetsalder kreves skriftlig samtykke fra myndig foresatt.

18.9 Medlemmet bærer selv alle avgifter, gebyrer, skatt mv. som oppstår for medlemmet gjennom mottakelse av medlemsfordelene og vennskapsbonus.

Vedlegg 1
Forklaring av begreper

„Cashback” er medlemsfordelen som er nærmere beskrevet under punkt 8.1.1.

„Cashback kort” er et papirkort eller plastikk kort eller et virtuelt kort (via mobil Lyoness app) som anvendes for registrering av kjøp hos partnerforetak i Lyoness-lojalitetsprogram. Cashback kort er ikke et betalingsmiddel.

„Anbefaler” er medlemmet som har vervet et annet medlem direkte og som er angitt som anbefaler ved registreringen overfor Lyoness, eller medlemmet som er angitt som anbefaler etter gjennomført skifte av anbefaler hos Lyoness.

„Vennskapsbonus” er bonusen som er nærmere beskrevet under punkt 8.1.3 som medlemmet mottar for innkjøp som vedkommendes vervede medlemmer i første og annet nivå foretar i Lyoness Lojalitetsprogram.

„Vennskapsbrosjyre” er dokumentet som ved offline registrering må overleveres til Lyoness i utfylt og signert form for å kunne utgjøre et bindende tilbud overfor Lyoness om inngåelse av et Lyoness-medlemskap.

„Tilgodesedler” er originale tilgodesedler, gavekort og elektroniske tilgodesedler (tilgodeseddel koder) fra partnerforetakene som nærmere beskrevet under punkt 6.1.

„Lyoness tilgodesedler” er tilgodesedler som utstedes av Lyoness. De kan erverves av medlemmer på www.lyoness.com for innløsning ved innkjøp av tilgodesedler fra partnerforetakene (men ikke for direkte innkjøp hos partnerforetak), samt bestemt angitte varer hos Lyoness som nærmere beskrevet under punkt 7.

„Lyoness-lojalitetsprogram” er et handelsnettverk som er utviklet av Lyoness hvor dets medlemmer kan få medlemsfordeler gjennom kjøp av varer og tjenester, samt vennskapsbonus for innkjøp som foretas av vedkommendes vervede medlemmer i første og annet nivå i Lyoness lojalitetsprogram.

„Medlemmer” er alle personer som har inngått avtale med Lyoness om etablering av medlemskap hos Lyoness etter disse alminnelige vilkårene, så lenge denne avtalen består og ikke er avsluttet av en av avtalepartene ved oppsigelse eller heving.

„Medlems-ID” er et nummer som utdeles av Lyoness for identifisering av medlemmet og registrering av handel hos partnerforetak.

„Medlemsfordeler” er alle fordeler som medlemmet får, eller kan få gjennom innkjøp hos partnerforetak i Lyoness lojalitetsprogram. Med fordeler menes Cashback og Shopping Points.

„Partnerforetak” er foretak som står i et avtalerettslig forhold til Lyoness og hvor medlemmer kan få medlemsfordeler gjennom kjøp av varer og tjenester og vennskapsbonus for innkjøp foretatt av sine vervede medlemmer i første og annet nivå i Lyoness-lojalitetsprogrammet.

„Personlig medlemsområde” er et innloggings-område for det enkelte medlem som finnes på Lyoness websider og som er nærmere beskrevet under punkt 10.

„Prepaid Lyoness MasterCard®” er et betalingskort med Cashback kort funksjon (Prepaid Debit Card) som tilbys i samarbeid med en betalingskorttilbyder (MasterCard®).

„Shopping Points” er medlemsfordelen som nærmere beskrevet under punkt 9.
* Medlemsfordelene kan variere mellom ulike produkter og avgjøres av partneren. Informasjon på nettsiden er derfor ingen garanti.