ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MEMBERS VAN LYONESSVersie: november 2014

Voorwoord

Lyoness Europe AG met hoofdzetel te Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs, en ondernemingsnummer CH 170.3.026.427-4 van het handelsregister van het kanton St. Gallen leidt een internationale inkoopgemeenschap die het voor de deelnemers (hierna "Members" genoemd) mogelijk maakt om bij aankoop van goederen en diensten bij de Loyalty Partners van Lyoness (hierna "Loyalty Partners"" genoemd) voordelen te verkrijgen (hierna "Lyoness Loyalty Program" genoemd). De contractant van de Members is bijgevolg Lyoness Europe AG (hierna "Lyoness" genoemd). Lyoness wordt in Nederland vertegenwoordigd door Lyoness Nederland B.V., gevestigd aan Hoofdweg 258, 3e verdieping, te (3067 GJ) Rotterdam (hierna "Lyoness Nederland" genoemd).

In Bijlage 1 aan het einde van deze Algemene Voorwaarden vindt u een woordenlijst met de in dit document gebruikte begrippen zodat u de voorwaarden beter kunt begrijpen. De bepalingen in de artikelen 1 tot en met 18 van deze Algemene Voorwaarden zijn juridisch doorslaggevend.

1. Onderwerp van de overeenkomst
1.1 De goederen en diensten die door de Member bij de Loyalty Partner worden aangekocht (hierna "aankopen" genoemd), worden in het Lyoness Loyalty Program geregistreerd. Voor het gebruik van de voordelen van het Lyoness Loyalty Program heeft de Member in principe de volgende mogelijkheden om de aankopen te registreren: De Cashback Card van Lyoness, giftcards van de Loyalty Partners en het gebruik van de door Lyoness aangeboden online kanalen voor de aankoop in de Online Shops van de Loyalty Partners. De mogelijkheden voor de registratie van aankopen worden in artikel 4.3. uitvoeriger beschreven.

1.2 De Member heeft volgens de richtlijnen van deze Algemene Voorwaarden het recht om deel te nemen aan het Lyoness Loyalty Program en om de daaraan verbonden Membership-voordelen en het vriendschapsvoordeel te ontvangen. De Member kan het Lyoness Loyalty Program bij andere consumenten aanbevelen en deze als nieuwe Members aanwerven. De Member is niet bevoegd om ondernemers zoals beschreven in artikel 3.4.(iv) als Members aan te werven. De Member is niet verplicht om het Lyoness Loyalty Program aan te bevelen en nieuwe Members aan te werven en is Lyoness in geen geval resultaten verschuldigd.

2. Basis van de overeenkomst
2.1 Met de goedkeuring van de registratieaanvraag door Lyoness wordt de aanvrager Member bij Lyoness en ontvangt hij een persoonlijk, niet-overdraagbaar identificatienummer (hierna "Member ID" genoemd). Dit nummer geeft recht op deelname aan het Lyoness Loyalty Program.

2.2 Voor het afsluiten van de overeenkomst tussen Lyoness en de Member moet de door Lyoness ter beschikking gestelde Friendship Flyer of de online registratie of de mogelijkheid om zich ter plaatse bij een van de Loyalty Partners te registreren, worden gebruikt.

2.3 De Member verklaart dat zijn gegevens verstrekt aan Lyoness correct zijn en ziet in geval van onjuist doorgegeven gegevens af van enige schadeclaim of klacht tegen Lyoness. De Member verbindt zich ertoe om Lyoness onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen van zijn persoonlijke gegevens die hij bij de registratie heeft doorgegeven (in het bijzonder adres, e-mailadres, bankgegevens, telefoonnummer enz.) door een e-mail te sturen aan member-service@lyoness.nl.

2.4 Voor elke natuurlijke of rechtspersoon is telkens slechts één registratie (d.w.z. een Member ID) toegelaten. De registratie moet met vermelding van het woon- of bedrijfsadres (zetel) van de Member gebeuren. Indien een Member zich meer dan één keer registreert, heeft Lyoness het recht om de overeenkomst op te zeggen omwille van dringende redenen en om toekenning van de Membership-voordelen en vriendschapsvoordelen die door de meervoudige registratie zijn verkregen, te weigeren. Bij meervoudige registraties worden de laatst geregistreerde ID-nummers gewist. Membership-voordelen en vriendschapsvoordelen, die enkel door een meervoudige registratie zijn ontstaan, zijn niet geldig.

3. Rechtsverhouding
3.1 Tussen Lyoness en de Member wordt geen enkele arbeidsdienst- of vennootschapsverhouding gevestigd (in het bijzonder geen verenigingslidmaatschap). De deelname aan het Lyoness Loyalty Program of de aanbeveling bij andere Members gebeurt uitsluitend in het kader van een zelfverantwoordelijke, zelfstandige en juridisch van Lyoness onafhankelijke activiteit.

3.2 De Member maakt enkel aanspraak op de Membership-voordelen en het vriendschapsvoordeel. Een bijkomende vergoeding voor zijn activiteit komt de Member niet toe. De Member maakt geen aanspraak op een kostenvergoeding.

3.3 De Member is niet bevoegd Lyoness te vertegenwoordigen. In het bijzonder is de Member niet bevoegd om een verklaring aan te nemen of af te geven ten opzichte van andere Members in het kader van het Lyoness Loyalty Program of bij de aanwerving van nieuwe Members. De Member is tevens niet bevoegd om namens Lyoness contant geld te ontvangen of enige incasso maatregelen te nemen. Iedere gedraging van de Member in weerwil van het hiergenoemde geeft Lyoness het recht op opzegging van de overeenkomst omwille van dringende redenen.

3.4 De Member is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lyoness niet bevoegd om
(i) logo's, handschriften, merken, claims, domeinen, andere kentekens en dergelijke van Lyoness of van de Loyalty Partners te gebruiken;
(ii) visitekaartjes, presentaties, video's, audiobestanden, screenshots, webinhoud, media-inhoud, flyers, folders, websites, apps, reclamedocumenten, drukwerk, mailings, startpagina's of dergelijke met betrekking tot en met vermelding van Lyoness of het Lyoness Loyalty Program op te stellen, in schriftelijke of elektronische vorm of op een andere manier te verspreiden of openbaar beschikbaar te stellen (bijv. op internetpagina's zoals Youtube of Facebook);
(iii) bijeenkomsten zoals informatiebijeenkomsten, evenementen, workshops, seminars enz. met betrekking tot en met vermelding van Lyoness of het Lyoness Loyalty Program te organiseren; en
(iv) detail-, groot- en andere handelaars en andere ondernemingen die goederen of diensten voor eindgebruikers aanbieden, inclusief benzinestations, franchisenemers en warenhuizen als Loyalty Partner of Member aan te werven, onderhandelingen of voorbereidingsgesprekken te voeren of een soortgelijke werfactiviteit voor de winning van dergelijke onderneming uit te voeren.

4. Lyoness Loyalty Program
4.1 Door aankopen bij Loyalty Partners verdient de Member, in overeenstemming met de richtlijnen van deze Algemene Voorwaarden, Membership-voordelen en wel de Cashback en Shopping Points. Voor aankopen van door hem aangeworven Members van het eerste en tweede niveau krijgt de aanbeveler bovendien het vriendschapsvoordeel. De Membership-voordelen en het vriendschapsvoordeel en hun voorwaarden worden in artikel 8 uitvoeriger beschreven.

4.2 Om de Members voor hun aankopen te kunnen belonen met de Membership-voordelen en het vriendschapsvoordeel, sluit Lyoness overeenkomsten met de Loyalty Partners af. De huidige Loyalty Partners en de telkens verleende Membership-voordelen zijn online op te vragen via www.lyoness.com.

4.3 De Member heeft de volgende mogelijkheden voor de registratie van zijn aankopen:
4.3.1 De Cashback Card is als papieren kaart, plastic kaart of als virtuele kaart via de mobiele app beschikbaar. De kaart is geen betaalmiddel maar dient enkel voor de registratie van de aankoopgegevens.

4.3.2 De Prepaid Lyoness MasterCard® is een in samenwerking met een betaalkaartaanbieder (MasterCard®) ter beschikking gestelde betalingskaart met Cashback Card-functie. Er gelden afzonderlijke voorwaarden die met de aanvraag van de Prepaid Lyoness MasterCard® overeengekomen worden.

4.3.3 Giftcards zijn originele giftcards of geschenkkaarten of elektronische giftcards (af te drukken of te downloaden als online giftcardcode) van de Loyalty Partners. Uitvoerigere regelingen met betrekking tot de giftcards vindt u in artikel 6.

4.3.4 Bij Online Shopping kan de Member
(i) zich via www.lyoness.com met zijn toegangsgegevens inloggen en de Online Shop van de gewenste Loyalty Partner uitkiezen of
(ii) de Online Shop oproepen via een ander online kanaal dat door Lyoness voor de aankoopregistratie wordt aangeboden en in de Online Shop van de Loyalty Partner onmiddellijk aankopen doen. De aankoop kan enkel worden geregistreerd als de apparatuur van de Member tijdens het aankoopproces cookies toelaat en geen Adblocker of Scriptblocker gebruikt. Uitvoerigere regelingen met betrekking tot Online Shopping vindt u in artikel 5.

4.4 In de gevallen van artikel 4.3.1. en 4.3.4. geeft de Loyalty Partner de geregistreerde aankoop- of transactiegegevens door aan Lyoness voor de berekening van de daaruit voortvloeiende Membership-voordelen in overeenstemming met de bepalingen van art. 8.4. Hetzelfde geldt in het geval van artikel 4.3.3. d.w.z. bij giftcards, voor zover die bij giftcard verkooppunten werden verkregen. Als de giftcards bij Lyoness worden besteld, registreert Lyoness de aankoopgegevens zelf en worden de Membership-voordelen op basis van deze gegevens berekend. In het geval van artikel 4.3.2 geeft de betaalkaartaanbieder de aankoopgegevens door aan Lyoness voor de berekening van de daaruit voortvloeiende Membership-voordelen.

5. Online Shopping
5.1 Members moeten zich via www.lyoness.com bij het onderwerp FAQ onder het punt Online Shopping informeren over Online Shopping. Reclamaties achteraf op grond van een onjuiste uitvoering van Online Shopping kunnen niet in aanmerking worden genomen.

5.2 Creditering van de Membership-voordelen en van het vriendschapsvoordeel van de aankopen via Online Shopping veronderstelt, in overeenstemming met artikel 8.4., dat de termijn voor herroeping van de verkoop op afstand verlopen is en dat de Member de herroeping niet heeft uitgesproken.

5.3 De Member maakt enkel aanspraak op Membership-voordelen voor aankopen in de Online Shops van Loyalty Partners die op www.lyoness.com zijn genoemd voor het land waarin het woon- of bedrijfsadres van de Member (in overeenstemming met de registratie) is gevestigd. Hetzelfde geldt voor het vriendschapsvoordeel.

5.4 Lyoness heeft geen invloed op de vormgeving van de (verbonden) Online Shops van de Loyalty Partners en is er ook niet verantwoordelijk voor. Als er op de verbonden webpagina's inhoud in strijd met de wet of met de goede zeden aanwezig is, dan distantieert Lyoness zich hier uitdrukkelijk van.

6. Bestelling van giftcards
6.1 Bij de originele giftcards of de geschenkkaarten en elektronische giftcards (giftcardcodes) (hierna algemeen "giftcards"" genoemd) gaat het om giftcards van de Loyalty Partners, die enkel kunnen worden gebruikt voor aankopen bij de Loyalty Partner die de betreffende giftcards heeft uitgereikt. De tegenwaarde van een afzonderlijke giftcard stemt overeen met het bedrag dat op de giftcard wordt weergegeven. Een volledige of gedeeltelijke contante uitbetaling door de Loyalty Partner is niet mogelijk.

6.2 Giftcards kunnen schriftelijk, telefonisch of online bij Lyoness worden besteld of ter plaatse bij giftcard verkooppunten (www.lyoness.com) worden verkregen. Na de volledige betaling stelt Lyoness de giftcard ter beschikking, die dan voor aankopen bij de overeenkomstige Loyalty Partner kan worden gebruikt. Lyoness behoudt zich het recht voor om bestellingen van giftcards te weigeren, bijv. als de giftcards niet beschikbaar zijn. Voorts is Lyoness gerechtigd de mogelijkheid tot gebruik van giftcards bij een bepaalde Loyalty Partner te beëindigen. De Member is in dit geval gerechtigd om reeds gekochte giftcards voor deze Member in te wisselen overeenkomstig art. 6.4 (i).

6.3 Giftcards die door de Member werden besteld en door Lyoness werden opgestuurd, kunnen uitsluitend worden ingewisseld bij de Loyalty Partner die bij de bestelling van de giftcard door de Member werd bepaald en die overeenkomstig op de giftcard wordt vermeld. De naar aanleiding van de inwisseling van de giftcard gesloten overeenkomst komt uitsluitend tussen de Loyalty Partner (giftcarduitgever) en de Member (giftcardhouder) tot stand. Lyoness is niet aansprakelijk voor aanspraken die voortvloeien uit de overeenkomst tussen de giftcarduitgever en de giftcardhouder.

6.4 Giftcards die door Lyoness werden verzonden, kunnen niet worden teruggegeven en uitgevoerde betalingen kunnen niet worden terugbetaald. Dit is niet van toepassing in de volgende gevallen:
(i) Lyoness garandeert dat de giftcards die door de Member werden ontvangen, kunnen worden ingewisseld of kunnen worden gebruikt voor de vervulling van de betalingsverplichting van een aankoop bij de overeenkomstige Loyalty Partner. Als de inwisseling niet mogelijk is (bijv. in het geval van insolventie van de Loyalty Partner), kan de Member de giftcard bij Lyoness inruilen voor een giftcard van een andere Loyalty Partner (waarbij de Membership-voordelen en het vriendschapsvoordeel kunnen wijzigen op basis van de verschillende overeenkomsten met de Loyalty Partners, vgl. artikel 8.3.) Als de Member niet geïnteresseerd is in een andere giftcard, dan kan het betaalde bedrag worden teruggevorderd. In dit geval worden de reeds aan de Member toegekende Membership-voordelen gedebiteerd. Als een rechtstreeks of onrechtstreeks aangeworven Member zijn rechten volgens artikel 6.4 (i) gebruikt, worden ook de verleende vriendschapsvoordelen gedebiteerd.
(ii) Als de Member recht heeft op een herroepingsrecht van de verkoop op afstand met betrekking tot de giftcardaankoop (bekijk hiervoor de bij elke relevante aankoop verstrekte gebruikersinformatie en herroepingsinlichtingen), dan is het bevoegd om de herroeping in het kader van de geldende herroepingstermijnen uit te spreken.

6.5 Bij verlies of diefstal van giftcards die de Member bij Lyoness heeft afgehaald of die de Member reeds via de post of online heeft ontvangen, is Lyoness niet aansprakelijk voor een mogelijk onrechtmatige inwisseling, tenzij de Member het verlies of de diefstal bij Lyoness heeft aangegeven en Lyoness heeft nagelaten om passende maatregelen voor de verhindering van de onrechtmatige inwisseling te nemen.

6.6 Volledig betaalde en door Lyoness naar de Member verstuurde giftcards zijn gratis overdraagbaar, d.w.z. dat de Member de giftcard aan een willekeurig persoon kan schenken. Een commerciële doorverkoop van de giftcards tegen een vergoeding is daarentegen niet toegestaan.

7. Lyoness Giftcards
7.1 Lyoness Giftcards zijn door Lyoness zelf (en niet door Loyalty Partners) uitgereikte giftcards. Ze kunnen door de Members via www.lyoness.com in de vorm van een giftcardcode worden verkregen en via www.lyoness.com voor de aankoop van giftcards van Loyalty Partners (maar niet onmiddellijk voor aankopen bij Loyalty Partners) en van bepaalde door Lyoness erkende goederen bij Lyoness worden ingewisseld.

7.2 De minimale bestelwaarde voor een Lyoness Giftcard bedraagt 10 euro. Lyoness Giftcards kunnen tot een maximumbedrag van 1.000 euro per Lyoness Giftcard worden verkregen. De tegenwaarde van de betreffende Lyoness Giftcard stemt overeen met het bedrag dat op de Lyoness Giftcard wordt weergegeven. Bij een gedeeltelijke inwisseling wordt de oorspronkelijke tegenwaarde verminderd met het betreffende inwisselingbedrag. Een volledige of gedeeltelijke contante uitbetaling is niet mogelijk.

7.3 Door de verwerving van een Lyoness Giftcard ontstaan geen Membership-voordelen of vriendschapsvoordelen; die ontstaan (volgens de voorwaarden van artikel 8) pas als de Member door middel van de Lyoness Giftcard via www.lyoness.com een giftcard van een Loyalty Partner (of goederen) aankoopt.

7.4 Lyoness Giftcards kunnen gratis aan andere Members worden overgedragen en zijn dus bijzonder geschikt als giftcard. Een commerciële doorverkoop van de Lyoness Giftcards tegen een vergoeding is daarentegen niet toegestaan.

7.5 Lyoness Giftcards kunnen enkel worden ingewisseld tegen een giftcard van een Loyalty Partner. De munteenheid waarin de Lyoness Giftcard wordt uitgereikt, wordt bepaald op basis van het woon- of bedrijfsadres (volgens de registratie) van de Member.

7.6 Elke Lyoness Giftcard heeft een giftcardcode die 3 jaar geldig is. De termijn van 3 jaar begint aan het einde van het jaar waarin de Lyoness- giftcard werd verkregen. Na verloop van de giftcardcode vervalt de Lyoness Giftcard en kan hij niet meer worden ingewisseld.

7.7 Een annulering, herroeping of andere teruggave van de bestelling van Lyoness Giftcards is na verloop van de herroepingstermijn van de verkoop op afstand (waarover werd geïnformeerd bij de verwerving van de Lyoness Giftcard) niet mogelijk. Voor de teruggave van de giftcards van de Loyalty Partners geldt artikel 6.4.

8. Membership-voordelen uit het Lyoness Loyalty Program en vriendschapsvoordeel
8.1 Aankopen van de Member die in het Lyoness Loyalty Program worden geboekt, zorgen ervoor dat de Member Membership-voordelen geniet. Bovendien ontvangt de Member als aanbeveler het vriendschapsvoordeel voor aankopen van door hem aangeworven Members van het eerste of tweede niveau (meer daarover in artikel 8.1.3.). De Membership-voordelen en het vriendschapsvoordeel zijn gebaseerd op de overeengekomen voorwaarden tussen Lyoness en de betreffende Loyalty Partner en verschillen daarom per Loyalty Partner, branche en land. De Membership-voordelen bestaan uit de Cashback (artikel 8.1.1.). Voor aankopen bij bepaalde Loyalty Partners worden bovendien Shopping Points toegekend (artikel 8.1.2.). Het vriendschapsvoordeel wordt hierna in artikel 8.1.3. beschreven.

8.1.1 Cashback: Voor aankopen die in het Lyoness Loyalty Program worden geboekt, ontvangt de Member tot 5 % Cashback, waarbij per geval ook een hoger percentage kan worden verleend. Het op www.lyoness.com (login-omgeving) aangegeven Cashback-percentage van de betreffende Loyalty Partner is van toepassing. De Cashback-betalingen gebeuren in overeenstemming met artikel 8.4. tot en met 8.6.

8.1.2 Shopping Points: Voor aankopen die in het Lyoness Loyalty Program worden geboekt en die werden gedaan bij Loyalty Partners die hiervoor Shopping Points geven, ontvangt de Member Shopping Points. Shopping Points kunnen door de Member worden ingewisseld voor een aanvullende korting op aankopen in het kader van speciale, op www.lyoness.com vermelde acties. Uitvoerigere details worden in artikel 9 beschreven.

8.1.3 Vriendschapsvoordeel: Voor aankopen van Members die door de aanbeveler zelf rechtstreeks zijn aangeworven (personen die zich omwille van de aanbeveling van de Member bij Lyoness hebben geregistreerd en de Member als aanbeveler hebben opgegeven) en van Members die door deze aangeworven Members rechtstreeks zijn aangeworven (onrechtstreeks aangeworven Members van het tweede niveau), die in het Lyoness Loyalty Program worden geboekt, ontvangt de Member van Lyoness telkens tot 0,5 % van de aankoopsom bij wijze van vriendschapsvoordeel. Voor andere onrechtstreeks aangeworven Members wordt geen vriendschapsvoordeel verleend. De betalingen van de vriendschapsvoordelen gebeuren in overeenstemming met artikels 8.4. tot en met 8.6.

8.2 Lyoness behoudt zich het recht voor om in het kader van speciale acties af te wijken van het hier genoemde. Lyoness heeft er belang bij om de Members een zo groot mogelijke keuze aan aankoopmogelijkheden bij Loyalty Partners aan te bieden en daarbij substantiële kortingen met de Loyalty Partners overeen te komen om de Members omvangrijke kortingen te kunnen verlenen. Als er met een Loyalty Partner afwijkende voorwaarden met betrekking tot speciale acties overeen worden gekomen (zoals bijv. bij atypische aankopen zoals looptijdafhankelijke gsm-overeenkomsten het geval kan zijn), zal Lyoness daar afzonderlijk op wijzen in het gedetailleerde overzicht van de Loyalty Partner op www.lyoness.com (vgl. hierna artikel 8.3.).

8.3 De telkens toegekende voordelen kunnen in het gedetailleerde overzicht van de Loyalty Partner op www.lyoness.com worden opgeroepen. De Member wordt aangeraden om zich regelmatig op de website van Lyoness op de hoogte te stellen van de geldende voorwaarden van de Loyalty Partners. Lyoness is gemachtigd om de voor afzonderlijke Loyalty Partners verleende Membership-voordelen en het vriendschapsvoordeel te wijzigen na een aankondigingstermijn van 2 weken. Voor de berekening van de Membership-voordelen voor de Member moet er rekening worden gehouden met de voorwaarden die gelden op het tijdstip waarop de Member de aankoop doet.

8.4 Voor creditering van Membership-voordelen en vriendschapsvoordelen is vereist dat de aankoop volledig is betaald door de Member en dat de Member geen recht meer heeft om de aankoop zonder vermelding van reden ongedaan te maken, d.w.z. dat een eventuele herroepingstermijn voor verkoop op afstand verlopen moet zijn. Als aan deze voorwaarden is voldaan, bevestigt de Loyalty Partner de aankoop aan Lyoness en geeft ze haar afrekening door aan Lyoness. De Membership-voordelen en het vriendschapsvoordeel die voortvloeien uit de betreffende aankopen, die tot telkens zondag 23:00 uur door de Loyalty Partner bij Lyoness worden afgerekend, worden bij de Member (Membership-voordelen) respectievelijk zijn aanbeveler en op zijn beurt zijn aanbeveler (vriendschapsvoordeel) bijgeschreven. Lyoness verplicht de Loyalty Partners om uiterlijk twee maanden na het tijdstip waarop de voorwaarden in zin 1 van artikel 8.4. zijn vervuld, af te rekenen. Als de Member de giftcard van een Loyalty Partner bij Lyoness heeft verworven, dan worden de Membership-voordelen en het vriendschapsvoordeel bijgeschreven als aan de voorwaarden in zin 1 van artikel 8.4. is voldaan.

8.5 Lyoness schrijft het tegoed uit Cashback en vriendschapsvoordeel wekelijks vanaf een minimaal tegoed van 10 euro over op de bankrekening die door de Member werd aangegeven.

8.6 Als de Member aankopen bij Loyalty Partners in het buitenland (ter plaatse of online) doet, is het mogelijk dat de Cashback of het vriendschapsvoordeel in het persoonlijke account van de Member aanvankelijk in de munteenheid van het betreffende land op het voordeeltegoed wordt weergegeven. Bij bevestiging van de aankoop door de Loyalty Partner wordt het bedrag in het persoonlijke account van de betreffende Member automatisch omgerekend naar de munteenheid van het land van de Member, in overeenstemming met de betreffende wisselkoers van de Europese Centrale Bank of de bevoegde Centrale Bank die geldt op de dag dat de betaling van de Member door de Loyalty Partner is ontvangen. Artikel 5.3 blijft van toepassing, d.w.z. dat de aanspraak op Membership-voordelen en het vriendschapsvoordeel enkel bestaat met betrekking tot aankopen in het buitenland via kanalen (bijv. Online Shops) die voor de betreffende Member op de website van Lyoness zijn genoemd.

9. Lyoness Shopping Points
9.1 Voor aankopen in het Lyoness Loyalty Program bij Loyalty Partners krijgen de Members eventueel een bepaald aantal Shopping Points toegewezen.

9.2 Of en hoeveel Shopping Points er worden toegewezen, is afhankelijk van de aankoopsom en van de voorwaarden die met de betreffende Loyalty Partner zijn overeengekomen. Lyoness verwijst naar de gedetailleerde pagina van de partners op www.lyoness.com als berekeningsbasis voor het aantal Shopping Points dat de betreffende Loyalty Partner voor een aankoopsom van 100 euro geeft.

9.3 Shopping Points hebben geen vaste nominale waarde. Hun waarde wordt veeleer vastgesteld in overeenstemming met de omvang van het voordeel dat bij de inwisseling van de Shopping Points door de betreffende Loyalty Partner wordt verleend. Shopping Points kunnen niet contant worden uitbetaald of tegen een vergoeding aan andere personen worden overgedragen. Het is echter wel toegestaan om Shopping Points aan andere Members te schenken.

9.4 De verzamelde Shopping Points worden bij de Member bijgeschreven en kunnen in het persoonlijke account worden ingezien. De Member kan ze in het kader van bepaalde, op www.lyoness.com vermelde acties inruilen voor een korting op zijn aankopen. Shopping Points kunnen enkel in het voor de betreffende aankoop aangegeven aantal worden ingeruild.

9.5 Ook voor aankopen waarbij de Member Shopping Points inruilt, worden er door Lyoness Membership-voordelen en vriendschapsvoordelen verleend. De hoogte van de Membership-voordelen en het vriendschapsvoordeel wordt in dit geval bepaald in overeenstemming met de aankoopsom die overblijft na aftrek van het verleende voordeel door de inwisseling van de Shopping Points.

9.6 Shopping Points vervallen na drie jaar. De termijn van drie jaar begint te lopen aan het einde van het jaar waarin de betreffende Shopping Points zijn verzameld

10. Persoonlijk account
10.1 Lyoness stelt elke Member gratis een persoonlijk account ter beschikking op www.lyoness.com (loginbereik), waarop het na invoer van zijn gebruikersnaam en wachtwoord te allen tijde zijn aankopen, aanbevolen Members en informatie over Membership-voordelen en het vriendschapsvoordeel van het Lyoness Loyalty Program kan raadplegen. Voor een eventuele onbeschikbaarheid van de website van Lyoness en het loginbereik op www.lyoness.com is Lyoness enkel aansprakelijk in overeenstemming met artikel 14.

10.2 De toegangsgegevens voor het gebruik van het persoonlijke account (gebruikersnaam, wachtwoord en PIN) moeten door de Member veilig worden bewaard en strikt vertrouwelijk worden behandeld. De gebruikersnaam en het wachtwoord mogen in geen geval aan derden beschikbaar worden gesteld. De persoonlijke instellingen kunnen via www.lyoness.com (loginbereik) te allen tijde door de Member worden gewijzigd.

10.3 De Member verbindt zich ertoe om Lyoness onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk oneigenlijk gebruik van zijn online toegang. Na de onmiddellijke blokkering van zijn toegang zal de Member gewijzigde gegevens ontvangen via SMS, e-mail of per post. Voor de schade die bij de Member is ontstaan door het oneigenlijke gebruik is Lyoness slechts aansprakelijk in overeenstemming met artikel 14.

11. Wissel van aanbeveler
Members die over een periode van 6 maanden geen aankopen bij Loyalty Partners hebben gedaan en ook geen Lyoness Giftcards hebben verworven, kunnen hun aanbeveler veranderen door een andere Member met diens instemming bij Lyoness te benoemen als aanbeveler. De Member die een nieuwe aanbeveler aanmeldt valt in de verhouding tussen zijn voormalige aanbeveler en diegenen die hij heeft geworven en derhalve indirect aanbevolen zijn door de oorspronkelijke aanbeveler, weg. De indirect aanbevolen Members gelden voortaan als direct aanbevolen Members van de oorspronkelijke aanbeveler. De Member die van aanbeveler wisselt, begint als het ware als nieuwe Member, zonder zelf direct of indirect aanbevolen Members te hebben.

12. Gegevensbescherming
12.1 Voor zover het voor de uitvoering van het Lyoness Loyalty Program en dus voor de berekening van de Membership-voordelen en het vriendschapsvoordeel noodzakelijk is, zorgt Lyoness voor de registratie, bewaring en verwerking van persoonsgegevens van de Members. In het kader van de afrekening van het vriendschapsvoordeel stelt Lyoness de aanbeveler gegevens over de aankoopvolumes van de door hem aangeworven Members van het eerste en het tweede niveau ter beschikking. Aangeworven Members van het eerste niveau worden hier met naam kenbaar gemaakt. Bovendien wordt hun telefoonnummer en e-mailadres weergegeven. Aangeworven Members van het tweede niveau worden enkel in anonieme vorm weergegeven. De Member kan zijn aanbeveler via het persoonlijke account ook toegang tot extra persoonsgegevens (zoals zijn adres) verlenen. Voor zover de Member zijn toestemming geeft, gebruikt Lyoness de gegevens van de Members ook voor gepersonaliseerde informatie over aanbiedingen en producten van Lyoness en van de Loyalty Partners van Lyoness.

12.2 Lyoness Nederland verbindt zich tot de naleving van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Alle aanvragen met betrekking tot informatie over of wijziging of verwijdering van de gegevens kunnen rechtstreeks aan Lyoness of aan Lyoness Nederland (member-service@lyoness.nl) worden gericht.

12.3 Verdere informatie met betrekking tot het gebruik van de website van Lyoness vindt u in de verklaring over gegevensbescherming op www.lyoness.com.

12.4 Lyoness zet internationaal erkende beveiligingstechnologieën in om de gegevens van de Members tegen onbevoegde toegang te beschermen. Voor de beveiliging van de door middel van internet overgedragen gegevens is Lyoness enkel aansprakelijk in overeenstemming met artikel 14.

12.5 Toestemming met betrekking tot de gegevensbescherming: Hierbij geeft de Member zijn uitdrukkelijke toestemming voor de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens in het kader van de deelname aan het Lyoness Loyalty Program. In het bijzonder stemt de Member ermee in, dat persoonsgegevens over zijn aankoopgedrag (interesses en voorkeuren enz.) worden geregistreerd en deze informatie wordt gebruikt voor de vormgeving van gepersonaliseerde informatie en voor persoonlijke contactopname om reclame te maken voor het Lyoness Loyalty Program en de aanbiedingen van de Loyalty Partners. Bovendien ziet de toestemming van de Member uitdrukkelijk op het doorgeven van zijn persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 12. De Member kan zijn toestemming te allen tijde schriftelijk of per e-mail naar member-service@lyoness.nl herroepen. Een schriftelijke herroeping moet worden gericht aan: Lyoness Nederland B.V. , Beursplein 37, 14e verdieping, unit 1468/1469 te (3011 AA) Rotterdam.

13. Prestatiestoringen
13.1 De verplichtingen van Lyoness ten opzichte van de Member zijn beperkt tot de uitvoering van het Lyoness Loyalty Program zoals in deze Algemene Voorwaarden wordt beschreven.

13.2 De rechten en plichten met betrekking tot de aankopen die door de Members bij de Loyalty Partners worden gedaan, gelden enkel voor de betreffende Loyalty Partners. Lyoness is behoudens artikel 14 ook in geen geval aansprakelijk voor de uitvoering van de verbintenissen tussen de Member en een Loyalty Partner, in het bijzonder niet bij een mogelijke niet- of slechte uitvoering van haar verbintenis door de Loyalty Partner.

13.3 In geval de Loyalty Partner haar verplichtingen niet (volledig) nakomt, kan de Member tegenover Lyoness geen aanspraak maken op een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het ingewisselde bedrag van een giftcard, op de uitreiking van een andere giftcard, op een contante betaling of op een andere vergoeding of compensatie. Eventuele aanspraken van de Member bij niet- of slechte uitvoering van haar verbintenis door de Loyalty Partner moeten uitsluitend aan de Loyalty Partner worden gericht.

14. Aansprakelijkheid
14.1 Lyoness is, in overeenstemming met de wettelijke aansprakelijkheidsvoorschriften, alleen aansprakelijk voor schade van de Member door dood, lichamelijke letsel of schade aan de gezondheid, die berust op een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door Lyoness. Ook voor andere schade die op opzettelijk of roekeloos handelen van Lyoness berust, is Lyoness aansprakelijk.

14.2 Voor schade op basis van schending van dergelijke plichten, die voor de aangemeten en foutloze uitvoering van de overeenkomst fundamenteel zijn en waarop de Member rekent en mag rekenen dat ze worden uitgevoerd (hoofdplichten), is Lyoness enkel aansprakelijk voor de typische en te voorziene schade. In geval van overmacht vervalt deze aansprakelijkheid volledig.

14.3 Lyoness kan niet aansprakelijk worden gehouden, behoudens in de gevallen zoals omschreven in artikel 14.1 en 14.2. In het bijzonder kan Lyoness niet aansprakelijk worden gehouden in de volgende gevallen
(i) onderbrekingen in de beschikbaarheid van de toegang van de Member tot het internet,
(ii) andere technische en elektronische fouten (i) tijdens een gegevenscommunicatie via internet of (ii) bij het gebruik van het Lyoness-internetportaal, de Lyoness-SMS-service en de Lyoness-toepassingen voor mobiele eindapparaten, voor zover deze fouten niet binnen de verantwoordelijkheid van Lyoness liggen.
(iii) technische en elektronische fouten buiten de verantwoordelijkheid van Lyoness die een registratie van aankopen in het Lyoness Loyalty Program beletten (in het bijzonder het niet beschikbaar zijn van de mogelijkheid de aankopen te registreren en het daaruit voortvloeiende gegevensverlies)
(iv) het niet beschikbaar zijn van het gsm-netwerk of terminals en
(v) de gebrekkige werking van mobiele eindapparaten van de Member.
De koopovereenkomst met betrekking tot goederen of diensten komt uitsluitend tussen de Member en de betreffende Loyalty Partner tot stand. Lyoness is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de rechten en verplichtingen die op de Member en de Loyalty Partner rusten uit hoofde van deze koopovereenkomsten.

14.4 Voor zover de aansprakelijkheid voor Lyoness beperkt of uitgesloten is, gelden de beperkingen of uitsluitingen ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de medewerkers, de wettelijke vertegenwoordiger en uitvoeringsassistenten van Lyoness.

15. Kosten
15.1 De registratie en de deelname aan het Lyoness Loyalty Program is volledig gratis voor de Members.

15.2 De Lyoness Cashback Card is net als de registratie volledig gratis voor de Members.

15.3 Als de Member beslist om een Lyoness prepaid MasterCard® aan te vragen, zijn hier bijkomende kosten aan verbonden. De kosten en voorwaarden van de Lyoness prepaid MasterCard® worden nader omschreven in de overeenkomst die de Member aangaat bij het nemen van de Lyoness prepaid MasterCard®.

16. Beëindiging van de overeenkomst door de Member
16.1 De Member heeft het recht om de overeenkomst met Lyoness te allen tijde en zonder inachtneming van een opzegtermijn door middel van een schriftelijke verklaring te beëindigen. In dit geval eindigt de overeenkomst tussen Lyoness en de Member met de ontvangst van de verklaring door Lyoness.

16.2 Bij beëindiging van de overeenkomst door de Member maakt de Member aanspraak op alle Membership-voordelen uit het Loyalty Program waarop hij tot het tijdstip van de beëindiging van de overeenkomst reeds recht op had, d.w.z. als de aankoop die recht gaf op Cashback of vriendschapsvoordeel reeds werd gedaan op het tijdstip van de beëindiging van de overeenkomst. De tot dan verzamelde Shopping Points vervallen met de beëindiging van de overeenkomst.

17. Beëindiging van de overeenkomst door Lyoness
17.1 De overeenkomst kan door Lyoness zonder reden met een termijn van 8 weken of om dringende redenen met onmiddellijke ingang worden beëindigd. Als dringende reden geldt, naast de beschadiging van de economische belangen of de reputatie van Lyoness of de betreffende Loyalty Partners toe te rekenen aan de Member, in het bijzonder de schendig van belangrijke verplichtingen van de overeenkomst. Tot de belangrijke verplichtingen van de overeenkomst behoren in het bijzonder de plichten van de Member in overeenstemming met artikel 2.3, 2.4, 3.3 en 3.4.

17.2 Lyoness is niet aansprakelijk voor enige schade die de Member lijdt door de opzegging. Tevens is Lyoness niet aansprakelijk en kan de Member zich niet op Lyoness verhalen voor enige schade die de Member lijdt omdat derden of Loyalty Partners de Member aansprakelijk houden voor welke gedragingen dan ook.

17.3 Indien Lyoness schade lijdt ten gevolge van het niet nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst door de Member, komt Lyoness het recht toe deze schade op de Member te verhalen, inclusief de kosten voor procedures en rechtsbijstand.

18. Algemene bepalingen
18.1 De Member is enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van Lyoness gerechtigd om vorderingen die de Member op Lyoness heeft aan een ander over te dragen of te bezwaren.

18.2 Afzonderlijk gemaakte overeenkomsten tussen de Member en Lyoness hebben in elk geval voorrang op deze Algemene Voorwaarden. Voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten is een schriftelijk contract of een schriftelijke bevestiging van Lyoness doorslaggevend. Er wordt verondersteld dat de partijen geen mondelinge afspraken hebben gemaakt. Lyoness kan de schriftelijke bevestiging van een afzonderlijk gemaakte overeenkomst per post, e-mail of per SMS aan de Member sturen.

18.3 De schriftelijk meegedeelde wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden en alle andere overeenkomsten tussen de Member en Lyoness worden beschouwd als door de Member aanvaard als de Member binnen 30 dagen na de toegang tot de wijzigingsmededeling niet schriftelijk bezwaar maakt tegen de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden, dan wel overeenkomsten. Lyoness zal de Member er bij het begin van de termijn in het bijzonder op wijzen dat zijn toestemming met de meegedeelde wijzigingen van de Algemene Voorwaarden als gegeven wordt beschouwd als het binnen de vastgestelde termijn niet schriftelijk bezwaar maakt tegen de toepasselijkheid daarvan. De wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden enkel beschouwd als door de Member aanvaard als deze aanwijzing ook daadwerkelijk werd gegeven.

18.4 Voor zover er in de inhoud van de overeenkomst geslachtsspecifieke aanduidingen worden gebruikt, worden daarmee zowel vrouwelijke als mannelijke als rechtspersonen bedoeld.

18.5 Als er bepalingen van de overeenkomst volledig of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar zijn, heeft dit geen verdere gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen.

18.6 Op de overeenkomst moet het Nederlands recht worden toegepast. Voor alle geschillen voor de rechtbank met betrekking tot de overeenkomst zijn de rechtbanken van de woonplaats van de Member bevoegd. Het gebruik van het VN-kooprecht verdrag is uitgesloten.

18.7 De registratie en de deelname aan het Lyoness Loyalty Program is vanaf voltooiing van het 14e levensjaar mogelijk. Voor minderjarige personen is de schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger noodzakelijk.

18.8 De Member verbindt zich ertoe om alle heffingen, vergoedingen, belastingen enz. die ontstaan door ontvangst van de Membership-voordelen van de Member, zelf te dragen.

Bijlage

Woordenlijst

"Aanbeveler" is de Member dat een andere Member onmiddellijk heeft aangeworven en dat in de registratie van deze Member bij Lyoness bijgevolg als aanbeveler wordt vermeld of de Member dat na een verandering van de aanbeveler bij Lyoness als aanbeveler van het betreffende Member wordt vermeld.

"Cashback Card" is een plastic of papieren kaart of een virtuele kaart (via de mobiele app van Lyoness op te roepen) die dient voor de registratie van de aankopen van Members bij Loyalty Partners in het Lyoness Loyalty Program. Het is geen betaalmiddel.

"Cashback" is het Membership-voordeel dat in alineaartikel 8.1.1. uitvoeriger wordt beschreven.

"Members" zijn alle personen die met Lyoness een overeenkomst hebben gesloten voor de oprichting van een Membership bij Lyoness in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden zolang deze overeenkomst bestaat, d.w.z. zolang deze overeenkomst niet door een van de partijen is beëindigd.

"Member ID" is een eenmalig door Lyoness gegeven nummer dat dient voor de identificatie van de Member en voor de registratie van de aankopen bij de Loyalty Partners.

"Membership-voordelen" zijn alle voordelen die de Member in het Lyoness Loyalty Program krijgt of eventueel kan krijgen door de aankopen bij de Loyalty Partners. De voordelen bestaan uit de Cashback en de Shopping Points.

"Lyoness Loyalty Program“ is de door Lyoness ontwikkelde inkoopgemeenschap waarbij de Members Membership-voordelen krijgen bij aankoop van goederen en diensten van de Loyalty Partners of een vriendschapsvoordeel ontvangen voor aankopen van door hen aangeworven Members van het eerste en tweede niveau in het Lyoness Loyalty Program.

"Lyoness Giftcards" zijn giftcards die door Lyoness worden uitgereikt. Ze kunnen door de Members via www.lyoness.com worden verworven en via www.lyoness.com voor de aankoop van giftcards van Loyalty Partners (maar niet onmiddellijk voor aankopen bij Loyalty Partners) en van bepaalde, door Lyoness erkende goederen bij Lyoness worden ingewisseld. Een uitvoerigere beschrijving vindt u in artikel 7.

"Loyalty Partners"" zijn ondernemingen die met Lyoness een overeenkomst hebben en waarbij de Members Membership-voordelen voor de aankoop van goederen en diensten kunnen krijgen en een vriendschapsvoordeel kunnen ontvangen voor aankopen van door hen aangeworven Members van het eerste en tweede niveau in het Lyoness Loyalty Program.

"Persoonlijk account" is de account op de websites van Lyoness dat in artikel 10 uitvoeriger wordt beschreven.

"Shopping Points" is het Membership-voordeel dat in artikel 9 uitvoeriger wordt beschreven.

"Giftcards" zijn originele giftcards of geschenkkaarten en elektronische giftcards (giftcardcodes) van de Loyalty Partners zoals uitvoeriger beschreven in artikel 6.1.

"Vriendschapsvoordeel" is het voordeel dat in artikel 8.1.3 uitvoeriger wordt beschreven en die een Member ontvangt voor aankopen van door hem aangeworven Members van het eerste en tweede niveau in het Lyoness Loyalty Program.

"Friendship Flyer" is het document dat bij een offline registratie ingevuld en ondertekend aan Lyoness moet worden bezorgd om tegenover Lyoness een bindend voorstel voor afsluiting van een Membership bij Lyoness af te geven.

“Prepaid Lyoness MasterCard®“ is een in samenwerking met een betaalkaartaanbieder ter beschikking gestelde betalingskaart met Cashback Card-functie. (Prepaid Debit-Card).
* De marge voordelen zijn afhankelijk van de gekochte producten en de Loyalty Partner. Alle informatie hierover op deze website is daarom zonder garantie.