OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA LYONESS ČLANOVE


Verzija: novembar 2014.

Preambula

A. Privredno društvo Lyoness Europe AG sa sjedištem u Bahnhofstraße 22, 9470 Buchs, Švajcarska,, koje je upisano u Agenciji za privredne registre kantona Sv. Galen pod brojem CH 170.3.026.427-4 predstavlja Shopping Community, u kojoj Lyoness učesnici (u daljem tekstu: „Članovi“) pribavljanjem roba i usluga kod Lyoness partnerskih firmi (u daljem tekstu: „Partnerske firme“) imaju mogućnost da ostvare pogodnosti (u daljem tekstu: „Lyoness program lojalnosti“).

Članstvom u ovom internacionalnom udruženju potrošača, članovi stupaju u ugovorno-pravni odnos sa Lyoness Europe AG (u daljem tekstu „Lyoness“). Lyoness u Crnoj Gori zastupa Lyoness d.o.o. Podgorica, sa sjedištem u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog broj 120, 81000 Podgorica (u daljem tekstu „Lyoness d.o.o. Podgorica“).

Svrha ovih Opštih uslova poslovanja (u daljem tekstu OUP) je uspostavljanje jasnih i obavezujućih prava i obaveza za članove i za Lyoness, koji proizilaze iz njihovih međusobnih odnosa. Opšti Uslovi poslovanja (OUP) imaju obavezujuće dejstvo. Odnosi između člana i Lyoness-a su pored ovih OUP-a regulisani, važećim zakonima i propisima Osim u slučajevima propisanim ovim OUP, ili u zakonom propisanim slučajevima, Lyoness nema nikakve druge obaveze obavještavanja člana, ili davanja savjeta i drugih informacija članu.

B. Za lakše razumijevanje, ovdje korištenih pojmova, na kraju ovih Opštih uslova poslovanja nalazi se rječnik u prilogu 1. Pojmovi u tačkama od 1 do 18 ovih Opštih uslova poslovanja su važeći u pravnom smislu.

1. Predmet ugovornog odnosa

1.1 Pribavljanje roba i usluga od strane člana u Partnerskim firmama (u daljem tekstu “Kupovine”) se registruje u Lyoness programu lojalnosti, i po kojem osnovu, između ostalog, članovi stiču pogodnosti bliže definisane ovim Uslovima. Da bi koristili prednosti Lyoness programa lojalnosti, članovima su u osnovi na raspolaganju sljedeće mogućnosti: Lyoness Cashback Card, originalni vaučeri partnerskih firmi (gdje spadaju poklon vaučeri i mobilni vaučeri) kao i Online prodavnice partnerskih firmi. Mogućnosti obavljanja kupovine su detaljnije objašnjene pod tačkom 4.3.

1.2 Ovim Opštim uslovima poslovanja reguliše se pravo člana da učestvuje u Lyoness programu lojalnosti ostvarujući svoja prava u vidu prednosti za člana kao i prijateljskog bonusa. Na članu je da, po želji i slobodnoj volji, Lyoness program lojalnosti preporuči drugim potencijalnim članovima i da ih uključi kao nove članove. U smislu tačke 3.4 (d) članu nije dozvoljeno da uključuje firmu kao člana. Član nije u obavezi da preporučuje I vrbuje nove članove.U tom smislu i po tom osnovu član u Lyonessu ne stiče nikakve pogodnosti u vidu postizanja bodova, nivoa karijere, te uspjeha u vidu širenja mreže, postizanja raznih premija i td. Po tom osnovu član nema pravo na potraživanja bilo kakve vrste prema Lyonessu.

2. Osnova ugovornog odnosa

Potencijalni član podnosi zahtjev za registraciju Lyonessu na način što popuni flyer, odnosno online formu za registraciju, i iste dostavi Lyonessu putem e-maila na adresu member-service@lyoness.me, ili pismeno na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 120, 81000 Podgorica. Lyoness će razmotriti svaki podnijeti zahtjev, i u primjernom roku, od dana prijema zahtjeva, o svojoj odluci obavijestiti člana odnosno potencijalnog člana, dostavljanjem automatske potvrdne poruke putem SMS na broj koji član navede, ukoliko je flyer odnosno online formular za registraciju pravilno popunjen. U slučaju da postoje problemi prilikom registracije članu se dostavlja e-mail na adresu koju član navede kao njegovu, sa objašnjenjem u čemu se ti problemi ogledaju i sa poukom o načinu rješavanja istih. Lyoness ima pravo da odbije da prihvati zahtjev potencijalnog člana za kojeg procijeni da ne ispunjava ili da neće biti u stanju da ispunjava prava i obaveze iz ovih OUP, odnosno prava i obaveze propisane zakonom i drugim prinudnim propisima, ili u slučaju ako je prema istom članu ranije raskinut ugovorni odnos zbog teških /bitnih/ povreda odredbi OUP. U tom slučaju podnosiocu zahtjeva će putem e-mail-a biti dostavljeno obavještenje o odbijanju zahtjeva iz prethodnog stava, bez navođenja razloga odbijanja.

2.1 Podnosilac zahtjeva postaje član kada Lyoness, nakon što prihvati njegov zahtjev za registaciju, i istog u svom sistemu registruje i unese, članu pošalje poruku putem SMS sa pristupnim podacima, kao i e-mail sa njegovim ličnim ID brojem, koji je neprenosiv. Nakon pristupanja sa dobijenim pristupnim podacima svojoj online oblasti, član će odlučiti da li prihvata ove OUP. Ukoliko ih prihvati, nakon tog trenutka član stiče pravo da učestvuje u Lyoness programu lojalnosti. Ukoliko iste ne prihvati, smatraće se da registracija člana nije okončana, i u tom slučaju član neće imati pravo da učestvuje u Lyoness programu lojalnosti. Lyoness program lojalnosti mogu koristiti samo registrovani članovi (sa ID-brojem). Predaja popunjenog flyera sa prihvaćenim OUP nacionalnoj kancelariji Lyonessa ne znači da je registracija člana okončana, odnosno da je njegov zahtjev prihvaćen.

2.2 Za zasnivanje ugovornog odnosa između Lyonessa i člana važeći su registracioni flyeri koje Lyoness stavlja na raspolaganje, online registracioni formular ili mogućnost da se registruju na licu mjesta u jednoj od partnerskih firmi. Registracioni flyeri i online registracioni formulari predstavljaju unaprijed određenu opštu ponudu Lyonessa, čiju ponudu, član prihvata trenutkom podnošenja zahtjeva za registraciju, odnosno ispunjavanjem flyera ili online formulara, koji ujedno predstavljaju zahtjev člana za registraciju. Samim podnošenjem zahtjeva za registraciju - ispunjavanjem flyera ili online formulara, a u slučaju online registracije nakon dobijenog maila sa linkom koji potencijalni član treba da potvrdi da bi postao član, član se saglašava da su mu ovi Opšti uslovi poslovanja poznati u trenutku podnošenja zahtjeva, i da je sa njihovom sadržinom upoznat u cjelosti prije podnošenja ovog zahtjeva, te da odredbe ovih OUP u potpunosti prihvata, odnosno da prihvata sve obaveze i prava navedene u njima.

2.3 Član odgovara za istinitost svojih ličnih podataka koje dostavi Lyonessu. U zakonskom smislu Lyoness ne preuzima nikakvu odgovornost ukoliko član namjerno ili nepažnjom navede neistinite ili netačne lične ili druge podatke, a šteta proistekla iz toga pada na teret lica koje je davalo neistinite podatke. Član je dužan da, bez odlaganja, obavijesti Lyoness o promjeni svojih ličnih podataka (kao što su adresa prebivališta i sjedišta, e-mail adresa, bankovni podaci, broj mobilnog telefona i sl.) i to putem e-maila na member-service@lyoness.me, ili pismeno na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 120, 81000 Podgorica, jer u suprotnom svu štetu nastalu iz tog razloga snosi isključivo član. Lyoness je obavezan ovim promjenama tek od momenta kada primi obavještenje člana o nastalim promjenama.

2.4 Dozvoljena je samo jedna registracija člana u svojstvu fizičkog ili pravnog lica (to znači jedan ID člana). Svaka registracija vršiće se prema mjestu prebivališta fizičkog lica, odnosno prema sjedištu pravnog lica. Član se izričito upozorava da je zabranjeno da se jedno pravno ili fizičko lice više puta registruje kao član radi neovlašćenog sticanja prednosti i pogodnosti za člana kao i prijateljskog bonusa te da je u slučaju višestruke registracije od strane jednog člana Lyoness ovlašćen da sa tim članom jednostrano raskine ugovor, i to bez otkaznog roka. Ugovorni odnos će se smatrati raskinutim kada o jednostranom raskidu član bude obaviješten putem elektronske pošte slanjem e-maila na adresu člana koja je registrovana u Lyoness sistemu, ili na drugi odgovarajući način predviđen pozitivnim zakonskim odredbama. Nakon jednostranog raskida ugovornog odnosa iz razloga predviđenih ovim članom, zatim raskida iz razloga ponašanja člana suprotnih odredbama ovih Uslova ili ponašanja člana koje je suprotno pravnom poretku i dobrim običajima Lyoness ima pravo da nakon jednostranog raskida ugovornog odnosa povuče dobijene prednosti za člana, kao i prijateljski bonus, te da ukine nalog člana. Član je dužan da Lyonessu nadoknadi novčane vrijednosti Cashback-a koje neosnovano stekne suprotno zabrani iz prethodnog stava, što znači u slučaju kada kao višestruko registrovani član po osnovu svakog otvorenog naloga na ime istog fizičkog ili pravnog lica član stekne Cashback. Ovu nadoknadu, odnosno povraćaj, u visini neosnovano stečenog Cashbacka-a član je dužan da izvrši u roku od 15 dana od dana raskida ugovornog odnosa, odnosno prijema obavještenja o raskida ugovora. Eventualnu naknadu štete koja bi nastala za obje ugovorne strane raskidom ugovornog odnosa na neki od ovih načina, snosi isključivo član. U slučaju višestrukih registracija, brišu se posljednji registrovani ID brojevi i stečene prednosti za člana koje su nastale na ovaj način.

3. Pravni odnos

3.1 Zaključivanjem ugovornog odnosa sa Lyonessom, član ne stiče prava iz radnih ili društvenih odnosa (naročito ne članstvo u udruženju). Isključivo od dobre volje člana zavisi da li će da učestvuje u Lyoness programu lojalnosti ili da Lyoness promoviše trećim licima, te član obavlja ove aktivnosti samostalno uz vlastitu odgovornost i u pravnom smislu u potpunosti nezavisno od Lyonessa. Član nema obavezu da obavlja ove aktivnosti, niti stiče pravo na potraživanja bilo koje vrste od Lyonessa po ovom osnovu. Član pomenute radnje vrši po svojoj slobodnoj volji i svom nahođenju, pravno i faktički nezavisno od Lyonessa, te bez ikakvih uputa, instrukcija ili naredbi Lyonessa.

3.2 Imovinska prava člana prema Lyonessu se isključivo i jedino odnose na njegovo pravo na prednosti za člana kao i na prijateljski bonus, te stoga član nema pravo na bilo kakav drugi vid nadoknade, odnosno pravo na refundaciju troškova nastalih u vezi ostvarenja prava člana.

3.3 Član nije ovlašćen da zastupa Lyoness, naročito ne da daje ili prima izjave u okviru Lyoness programa lojalnosti i/ili prilikom promovisanja i preporučivanja novih članova. član nije ovlašćen da preuzima novac u gotovini i da vrši naplatu dugovanja u ime Lyonessa. Kršenje zabrane iz ove tačke 3.3 predstavlja razlog za jednostrani raskid ugovornog odnosa od strane Lyonessa, i to bez otkaznog roka. Ugovorni odnos će se smatrati raskinutim kada o jednostranom raskidu ugovornog odnosa član bude obaviješten putem elektronske pošte ili na drugi odgovarajući način predviđen pozitivnim zakonskim odredbama. Nakon jednostranog raskida Ugovornog odnosa iz razloga predviđenih ovim članom, Lyoness ima pravo da povuče dobijene prednosti za člana, kao i prijateljski bonus, te da ukine nalog člana. Eventualnu naknadu štete koju bi pretrpio Lyoness ili treća lica ovakvim ponašanjem člana snosi isključivo član po opštim pravilima o naknadni štete.

3.4 Član nije ovlašćen da bez prethodne saglasnosti Lyonessa

(a) koristi logoe, natpise, žigove, imena domena i sl. koji su vlasništvo Lyonessa ili Partnerskih firmi;

(b) samostalno izrađuje i objavljuje, vizit kartice prezentacije, video i audio zapise, screenshotove, sadržaje internet stranica, sadržaje medija, flyere, brošure, internet stranice, aplikacije, reklamni materijal, letke, e-mailove, početne stranice ili slično o Lyonessu ili o Lyoness programu lojalnosti u pisanom, elektronskom ili u bilo kom drugom obliku kao i da ih stavlja na raspolaganje (npr. na internet stranicama kao što su Youtube ili Facebook);

(c) organizuje javne događaje kao što su npr. info večeri, radionice, seminari i sl. o Lyonessu ili o Lyoness programu lojalnosti;

(d) vrbuje i vodi pregovore odnosno inicira moguće sklapanje ugovora sa trgovcima na veliko i malo kao i drugim trgovcima i preduzećima koji pružaju robu ili usluge za krajnje korisnike, uključujući benzinske pumpe, vlasnike franšize, robne kuće kao moguće partnere ili članove ili da vrši bilo koju drugu reklamnu aktivnost u cilju pridobijanja takvih preduzeća a naročito ne u direktnom ili indirektnom okruženju preduzeća. Postupanje suprotno zabranama iz ovog člana predstavlja razlog za jednostrani raskid ugovornog odnosa od strane Lyonessa, i to bez otkaznog roka. Ugovorni odnos će se smatrati raskinutim kada o jednostranom raskidu ugovornog odnosa član bude obaviješten putem elektronske pošte. Nakon jednostranog raskida ugovornog odnosa iz razloga predviđenih ovim članom , Lyoness ima pravo da povuče dobijene prednosti za člana, kao i prijateljski bonus, te da ukine nalog člana. Eventualnu naknadu štete koju bi pretrpio Lyoness ili treća lica ovakvim ponašanjem člana snosi isključivo član po opštim pravilima o nakadni štete.

4. Lyoness program lojalnosti

4.1 Kupovinama kod Lyoness Partnerskih firmi član, na osnovu ovih Opštih uslova poslovanja, ostvaruje prednosti za člana a to su Cashback prednost kao i Shopping Points. Davalac preporuke dobija za kupovine njegovih članova prvog i drugog stepena iz člana 8.1.3 prijateljski bonus. Prednosti za člana, prijateljski bonus kao i njihovi uslovi detaljnije su opisani pod tačkom 8.

4.2 Kako bi članovima za njihove kupovine bile omogućene prednosti i prijateljski bonus Lyoness zaključuje ugovore sa Partnerskim firmama. Aktuelne Partnerske firme, kao i pregled pripadajućih prednosti za člana, nalaze se na internet stranici Lyonessa pod www.lyoness.com

4.3 Član ima sljedeće mogućnosti obavljanja kupovine:

4.3.1 Cashback Card je dostupna kao papirna, plastična ili kao virtuelna kartica preko mobilne aplikacije. Kartica nije platna kartica već služi za registraciju podataka o kupovini člana.

4.3.2 Lyoness prepaid MasterCard® je kartica koja je obezbijeđena u saradnji sa jednim od ponuđača platnih kartica (MasterCard®) i koja ujedno ima funkciju Cash Back Card (Prepaid Debit-Card).Važe posebni uslovi koji se dogovaraju pri predaji zahtjeva za prepaid Lyoness MasterCard®.

4.3.3 Vaučeri su Originalni vaučeri eventualno poklon vaučeri ili mobilni vaučeri (koji se mogu odštampati ili downloadovati kao online Vaučer-kod) Partnerske firme. Detaljnija pravila o vaučerima naći ćete pod tačkom 6.

4.3.4 Kod online kupovine član može

(a) da se na stranici www.lyoness.com prijavi sa svojim pristupnim podacima i da izabere online prodavnicu željene partnerske firme

(b) posjetiti online prodavnicu preko drugog linka za obavljanje kupovine, ponuđenog od strane Lyonessa I obavljati kupovine direktno u online prodavnici Partnerske firme. Kupovina se može obaviti samo onda kada sistem člana tokom procesa kupovine omogućava kolačiće (cookies) i ne koristi adblocker ili scriptblocker. Detaljnija pravila o online kupovini naći ćete pod tačkom 5.

4.4 U slučajevima pod tačkom 4.3.1 i 4.3.4 Partnerska firma prenosi Lyonessu podatke o obavljenoj kupovini ili obračunu u cilju obračunavanja prednosti za člana koje proizilaze iz te kupovine. Isto važi i u slučaju pod tačkom 4.3.4 to jeste kod vaučera, ukoliko su isti na prodajnom mjestu vaučera kupljeni. Ukoliko su vaučeri poručeni kod Lyonessa, Lyoness prikuplja podatke na osnovu kojih obračunava prednosti za člana. U slučaju pod tačkom 4.3.2 ponuđač platne kartice šalje Lyonessu podatke o kupovini, radi obračunavanja prednosti za člana koje proizilaze iz te kupovine.

5. Online kupovina

5.1 O online kupovini članovi mogu da se informišu na stranici www.lyoness.com u dijelu najčešće postavljanih pitanja pod tačkom online kupovina.

5.2 Knjiženja prednosti za člana kao i prijateljskog bonusa iz online kupovine u skladu sa tačkom 8.4 posebno podrazumijeva da je rok za opoziv kupovine na daljinu istekao i da član nije stornirao kupovinu.

5.3 Član ima pravo na prednosti za člana samo za kupovine u online prodavnice Partnerskih firmi, koje su na osnovu stranice www.lyoness.com za tu zemlju određene, a u kojoj se nalaze adresa sjedišta ili prebivališta člana (prema registraciji). Isto važi i za prijateljski bonus.

5.4 Lyoness nema uticaj na dizajn (preusmjerenih) online prodavnica Partnerskih firmi I nije za to odgovoran. Lyoness ne snosi bilo kakvu odgovornost ukoliko se na preusmjerenim internet stranicama nalaze nezakoniti ili na drugi način protivzakoniti sadržaji, odnosno ukoliko je bilo kojim protivpravnim radnjama trećih lica, Partnerskih firmi ili pak članova, došlo do promjena sadržaja internet stranica partnerskih firmi.

6. Poručivanje vaučera

6.1 U slučaju originalnih vaučera, odnosno poklon vaučera i mobilnih vaučera (vaučer-kodova) (u daljem tekstu “vaučeri”) radi se o vaučerima Partnerskih firmi, koji se samo mogu iskoristiti za kupovine kod Partnerskih firmi, koje su ih izdale. Protivvrijednost jednog vrijednosnog, odnosno robnog vaučera iskazana je na samom vaučeru. Potpuna ili djelimična isplata Partnerske firme u novcu nije moguća.

6.2 Vaučeri se mogu poručiti pismeno, telefonom ili online u Lyonessu ili se mogu kupiti na prodajnim mjestima vaučera (www.lyoness.com). Nakon potpune uplate vaučera, Lyoness stavlja vaučere na raspolaganje, koji se zatim mogu iskoristiti za kupovinu kod odgovarajućih Partnerskih firmi. Lyoness zadržava pravo da odbije određene porudžbine vaučera.

6.3 Poručeni i od strane Lyonessa članu isporučeni vaučeri mogu isključivo da se koriste kod Partnerske firme za koju su i namijenjeni. Ugovorni odnos koji je zaključen na osnovu iskorišćenja vaučera odnosi se isključivo na Partnersku firmu (izdavač vaučera) i člana (vlasnik vaučera). Lyoness ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo kakva potraživanja iz navedenog ugovornog odnosa.

6.4 Isporučene vaučere nije moguće vratiti i za njih se ne vrši povraćaj novca. To ne važi u sljedećim slučajevima:

6.4.1 Lyoness garantuje u okviru zakonskog nedostatka odgovornosti, da se vaučeri kupljeni od strane člana mogu iskoristiti, evtl. za obavljanje plaćanja po osnovu kupovine kod odgovarajućih Partnerskih firmi, izuzev u slučaju kada se isti ne mogu iskoristiti zbog grube nepažnje, krivice ili namjere Partnerskih firmi, na koje radnje Lyoness ne može imati uticaja, pa za iste i ne snosi odgovornost. Ukoliko to nije moguće, član može kod Lyonessa dati vaučer u zamjenu za vaučer druge Partnerske firme (gdje može doći do promjene kod prednosti za člana i prijateljskog bonusa u zavisnosti od dogovora sa Partnerskom firmom, vidjeti tačku 8.3). Ukoliko član za drugi vaučer nije zainteresovan, može tražiti povraćaj novca za plaćeni vaučer. U tom slučaju član mora vratiti i tom prilikom dobijene prednosti za člana. Ostvarena prijateljska prednost se takođe mora vratiti, ukoliko direktno ili indirekto uključeni članovi na osnovu uslova iz tačke 6.4.1 imaju pravo na nju.

6.4.2 Ukoliko član ima pravo opoziva za kupovinu na daljinu u odnosu na kupovinu vaučera (pogledajte kod svake relevantne kupovine date informacije za potrošače i uslove opoziva), on može obaviti opoziv u za to predviđenim rokovima.

6.5 U slučaju gubitka ili krađe vaučera koje je član preuzeo kod Lyonessa, putem pošte ili online, Lyoness ne preuzima nikakvu odgovornost za nedozvoljeno korišćenje istih, osim ako je član Lyonessu prijavio gubitak ili krađu vaučera a Lyoness nije preduzeo nikakve mjere za spriječavanje nedozvoljenog korišćenja istih.

6.6 Plaćeni i isporučeni vaučeri su u potpunosti prenosivi tj. član može da ustupi vaučere bilo kojoj drugoj osobi. Član koji kupi odnosno plati vaučer stiče prednosti za člana, osim ako pri kupovini, nije izričito tražio da se kupljeni vaučeri knjiže na račun drugog člana, kome ih poklanja ili prenosi. Komercijalna preprodaja vaučera u zamjenu za novac nije dozvoljena.

7. Lyoness Vaučeri

7.1 Lyoness Vaučeri su od strane Lyonessa izdati vaučeri (ne od strane Partnerske firme). Oni se mogu kupiti putem web stranice www.lyoness.com u formi vaučer kodova kao što su Special Deal, akcija, rabat I iskoristiti putem iste te stranice za kupovinu vaučera Partnerskih firmi (ali ne direktno za kupovinu u Partnerskim firmama) kao i za određene Lyoness artikle.

7.2 Minimalna vrijednost porudžbine Lyoness vaučera iznosi 10,- Eur. Lyoness vaučeri mogu imati maksimalnu vrijednost do 1.000,- Eur po vaučeru. Protivvrijednost odgovarajućeg vaučera odgovara prikazanom iznosu na Lyoness vaučeru. U slučaju da se vaučer djelimično iskoristi, njegova ukupna vrijednost se umanjuje za iskorišćenu sumu. Potpuna ili djelimična isplata novca nije moguća.

7.3 Samom kupovinom Lyoness vaučera ne ostvaruju se prednosti za člana kao ni prijateljski bonus; one nastaju (na osnovu pravila iz tačke 8) tek kada član putem stranice www.lyoness.com na osnovu Lyoness vaučera stekne vaučer (ili robu) Partnerske firme.

7.4 Lyoness vaučeri se mogu prenijeti besplatno na drugog člana I samim tim su pogodni kao Poklon vaučeri. Komercijalna preprodaja Lyoness vaučera u zamjenu za novac nije dozvoljena.

7.5 Lyoness vaučeri mogu biti iskorišćeni samo od članova koji svoju adresu prebivališta odnosno sjedišta (u skladu sa registracijom) imaju u području validnosti valute, u kome Lyoness vaučer može biti iskorišćen.

7.6 Svakom Lyoness Vaučeru je dodijeljen jedan vaučer kod, koji važi 3 godine. Period od 3 godine počinje prvim danom godine koja je naredna godini u kojoj je vaučer kupljen. Po isteku tog perioda Lyoness vaučer propada i ne može vise biti iskorišćen.

7.7 Storniranje, opoziv ili bilo koji drugi način povraćaja poručenih vaučera nakon isteka zakonskog roka za povraćaj istih (o kome je član pri kupovini Lyoness vaučera posebno informisan) nije moguć. Za povraćaj vaučera Partnerskih firmi važi pravilo pod tačkom 6.4.

8. Prednosti za člana iz Lyoness programa lojalnosti I prijateljski bonus

8.1 Svaka kupovina člana, koja je proknjižena u Lyoness programu lojalnosti, čini da član uživa u prednostima za člana. Član kao davalac preporuke dobija za kupovine njegovih članova prvog i drugog stepena prijateljski bonus. (detaljnije o tome u tački 8.1.3). Prednosti za člana kao i prijateljski bonus baziraju se na osnovu ugovorenih uslova između Lyonessa i odgovarajuće partnerske firme i samim tim variraju zavisno od Partnerske firme, branše i zemlje. prednosti za člana se sastoje iz Cashback-a (tačka 8.1.1). Kod određenih Partnerskih firmi se za kupovine dodatno obračunavaju I bodovi (tačka 8.1.2). Prijateljski bonus je objašnjen u tački 8.1.3.

8.1.1 Cashback: prilikom svake kupovine koja se knjiži u Lyoness programu lojalnosti, član dobija Cashback u visini do 5%, gdje je u pojedinim slučajevima moguć i veći procenat. Visina procenta za Cashback za svaku Partnersku firmu pojedinačno navedena je na sajtu www.lyoness.com (Login-dio). Isplate Cashback-a se vrše u skladu sa tačkom 8.4 do 8.6

8.1.2 Shopping Points: član dobija Shopping Points za kupovine koje su knjižene u Lyoness programu lojalnosti a koje su obavljene u Partnerskim firmama, koji dodjeljuju Shopping Points. Shopping Points se mogu iskoristiti za kupovine putem internet stranice www.lyoness.com u posebno naznačenim akcijama za dobijanje rabata. Detalji su opisani pod tačkom 9.

8.1.3 Prijateljski bonus: za kupovine izvršene od strane lica koje je član direktno preporučio (osobe koje su se registrovale kod Lyonessa po direktnoj preporuci člana), kao i od strane njih direktno registrovanih članova (indirektno registrovani članovi drugi nivo) koje su proknjižene u Lyoness programu lojalnosti, član dobija po 0,5% cjelokupnog iznosa kupovine kao prijateljski bonus. Prijateljski bonus za druge indirektno registrovane članove se ne obračunava. Isplate prijateljskih bonusa vrše se u skladu sa tačkom 8.4 do 8.6

8.2 Lyoness zadržava pravo da u okviru posebnih akcija odstupi od ovdje navedenih pravila. Lyoness je zainteresovan da svojim članovima ponudi što veći izbor mogućnosti kupovine kod Partnerskih firmi i pri tome sa Partnerskim firmama dogovori značajne popuste, kako bi svojim članovima obezbijedio što veće prednosti. Ukoliko se sa Partnerskom firmom usljed posebnih akcija dogovore različiti uslovi (kao što je atipičan ugovor za mobilnog operatera koji zavisi od roka trajanja) Lyoness posebno upućuje na tu tačku na strani detalja Partnerske firme na www.lyoness.com (vidjeti tačku 8.3)

8.3 Naknadno odobrene prednosti se mogu vidjeti na strani detalja Partnerske firme na www.lyoness.com. Članu se preporučuje da se na Lyoness internet stranici redovno informiše o trenutnom stanju uslova Partnerske firme. Lyoness ima pravo da za pojedine Partnerske firme, ukoliko se ugovoreni uslovi sa Partnerskom firmom promijene i ukoliko 2 nedjelje ranije najavi, promijeni ugovorene prednosti za člana kao i prijateljski bonus. Za obračunavanje prijateljske prednosti za člana uzimaju se uslovi iz momenta kada je član u potpunosti platio svoju kupovinu.

8.4 Knjiženje prednosti za člana kao i prijateljskog bonusa podrazumijeva da je kupovina člana u potpunosti plaćena i da bez navođenja razloga nema više zakonskih prava na povraćaj, to znači da je posebno svaki pravni rok za kupovinu na daljinu istekao. Ukoliko su ti uslovi ispunjeni, Partnerska firma će Lyonessu potvrditi kupovinu i obračunati prijateljske prednosti i prijateljski bonus iz obavljenih kupovina koje su do nedjelje do 23 časa od strane Partnerske firme prema Lyonessu obračunate, biće obračunate članu (prednosti za člana) odnosno njegovom davaocu preporuke I njegovom davaocu preporuke (prijateljski bonus). Lyoness obavezuje Partnerske firme da najkasnije u roku od dva mjeseca od momenta, u kome su uslovi iz stavke 1 ove tačke 8.4 ispunjeni, obračuna. Ukoliko je član kod Lyonessa dobio vaučer Partnerske firme , prednosti za člana kao I prijateljski bonus se obračunavaju kada su uslovi iz stavke 1 ove tačke 8.4 ispunjeni.

8.5 Lyoness isplaćuje provizije od Cashbacka i prijateljskog bonusa na nedjeljnom nivou u minimalnom iznosu od 10,- Eura na bankovni račun člana.

8.6 Ukoliko je član obavljao kupovine kod Partnerskih firmi u inostranstvu (na licu mjesta ili online), može se desiti da na računu za isplate Cashback ili prijateljski bonus budu iskazani u valuti te zemlje. Nakon potvrde kupovine od strane Partnerske firme iznos u ličnoj oblasti za člana se automatski konvertuje po referentnom kursu evropske Centralne banke ili druge nadležne banke u valutu zemlje člana na dan kada je kod Partnerske firme registrovan priliv novca. Tačka 5.3 ostaje nepromijenjena, a to znači pravo na prednosti za člana kao i prijateljski bonus postoji samo kod kupovina u inostranstvu preko kanala (kao npr. online prodavnica), koje su objavljene na Lyoness stranici za tog člana.

9. Lyoness Shopping Points

9.1 Članovi za kupovine u Lyoness programu lojalnosti dobijaju eventualno i određeni broj Shopping Points.

9.2 Da li i koji broj Shopping Points članovi dobijaju zavisi od sume kupovine kao i od ugovorenih uslova sa pojedinim Partnerskim firmama. Lyoness upućuje na strani detalja Partnerske firme na stranici www.lyoness.com kao osnov za obračun Shopping Points, koje određene Partnerske firme daju za kupovinu u vrijednosti od 100,- Eur.

9.3 Shopping Points nemaju fiksnu nominalnu vrijednost. Njihova vrijednost se izračunava na osnovu obima povlastica, koje se dobijaju pri iskorišćavanju Shopping Points određene Partnerske firme. Shopping Points ne mogu biti isplaćeni u novcu ili biti preneseni na drugog člana uz naplatu. Ali je svakako moguće Shopping Points pokloniti drugom članu.

9.4 Sakupljeni Shopping Points se pripisuju članu i mogu se vidjeti njegovoj ličnoj oblasti za člana. Član ih može iskoristiti za kupovine putem internet stranice www.lyoness.com u posebno naznačenim akcijama za dobijanje rabata. Shopping Points mogu biti iskorišćeni samo u broju koji je predviđen za određenu kupovinu.

9.5 I za kupovine, putem kojih se Shopping Points iskoriste, obračunavaju se Lyoness prednosti za člana kao i prijateljski bonus. Visina prednosti za člana i prijateljskog bonusa izračunava se na osnovu kupovne sume, koja ostaje nakon oduzimanja iznosa za iskorištenje Shopping Points.

9.6 Shopping Points nisu validni nakon isteka perioda od tri godine. Ovaj period od tri godine počinje teći početkom godine koja je naredna godini u kojoj je kupovina izvršena i po osnovu koje su dodijeljeni Shopping Points.

10. Lična oblast za člana

10.1 Lyoness na svojoj internet stranici besplatno svakom članu stavlja na raspolaganje ličnu oblast za člana na internet stranici www.lyoness.com (Login-dio), koja članu, nakon unošenja korisničkog imena i lozinke, u svakom trenutku omogućava uvid u obavljene kupovine, preporučene članove, kao i mogućnost da dobije informacije o prednostima za člana i prijateljskog bonusa iz Lyoness programa lojalnosti. Lyoness preuzima odgovornost za obezbijeđivanje dostupnosti Lyoness internet stranice www.lyoness.com i Lyoness online kancelarije samo shodno tački 14.

10.2 Podatke za pristup ličnoj oblasti za člana na stranici www.lyoness.com (korisničko ime, lozinka, kao i PIN kod) potrebno je čuvati na sigurnom mjestu i član je dužan da ih tretira kao strogo povjerljive. Prilikom upotrebe korisničkog imena i lozinke potrebno je voditi računa da oni ne budu otkriveni trećim licima. U slučaju da član postupi suprotno bilo kojem upozorenju iz ovog stava, i na taj način sa ili bez namjere omogući trećim licima svoje podatke za pristup online kancelariji, eventualnu odgovornost za tako nastalu štetu snosi isključivo član. Član lična podešavanja može da promijeni u svako doba na Lyoness internet stranici: www.lyoness.com (Login-dio).

10.3 Ukoliko član sazna da su njegovi podaci za pristup Lyoness internet stranici zloupotrijebljeni, dužan je da o tome odmah obavijesti Lyoness. U ovom slučaju, članu će biti promijenjeni pristupni podaci, pa će mu se novi pristupni podaci poslati putem SMS, e-maila ili pošte. Štetu koju član bude pretrpio usljed neovlašćene zloupotrebe njegovih pristupnih podataka, Lyoness će biti dužan da nadoknadi jedino u smislu tačke 14.

11. Promjena davaoca preporuke

Članovi koji u period od 6 mjeseci nisu obavljali kupovine kod Partnerskih firmi i nisu kupovali Lyoness vaučere mogu promijeniti svog davaoca preporuke, ukoliko izaberu drugog člana uz njegovu saglasnost prema Lyonessu i njega imenuju kao svog davaoca preporuke. U tom slučaju direktni ili indirektni članovi člana koji mijenja davaoca preporuke (nezavisno od nivoa) ostaju kod starog davaoca preporuke i na istoj poziciji.

12. Zaštita podataka

12.1 U cilju funkcionisanja Lyoness programa lojalnosti, dakle obračunavanja prednosti za člana i prijateljskog bonusa, Lyoness, kao lice koje je zaduženo za zaštitu podataka, prikuplja, memoriše I obrađuje podatke o članu,u vezi njegovih kupovina, o čemu se član upoznaje putem ovih OUP i ujedno sa istim saglašava.

U okviru obračuna prijateljskog bonusa Lyoness pruža na raspolaganje davaocu preporuke podatke o obimu kupovina njegovih članova iz prvog i drugog nivoa, o čemu se članovi iz prvog i drugog nivoa upoznaju putem ovih OUP i ujedno sa istim saglašavaju. Preporučeni članovi iz prvog nivoa su pri tome označeni imenom. Uz to su vidljivi njihova e-mail adresa i broj telefona. Preporučeni članovi iz drugog nivoa će biti prikazani samo anonimno. Član može svom davaocu preporuke preko svoje lične oblasti za člana da omogući i pristup drugim ličnim podacima (kao npr. adresa stanovanja). Ukoliko je član saglasan, Lyoness je ovlašćen da podatke članova koristi za personalizovane informacije o ponudama i proizvodima Lyonessa i Lyoness Partnerskih firmi.

12.2 Svi zahtjevi u vezi sa davanjem informacija o podacima, njihovom izmjenom i brisanjem dostavljaju se isključivo u pisanoj formi kancelariji nacionalnog društva Lyoness d.o.o. Podgorica, sa sjedištem u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog broj 120, 81000 Podgorica.

12.3 Ostale relevantne odredbe u vezi sa Zakonom o zaštiti podataka prilikom korišćenja Lyoness internet stranice član može da pročita u odgovarajućoj izjavi o zaštiti podataka na: internet stranici www.lyoness.com.

12.4 Lyoness koristi međunarodno priznatu tehnologiju u cilju zaštite podataka člana od neovlašćenog pristupa. Lyoness u suštini preuzima odgovornost za bezbjednost podataka koji se prenose putem interneta samo u smislu tačke 14.

12.5 Propisi o zaštiti ličnih podataka

Saglasnost: član je, uz pravo na opoziv u svakom trenutku, saglasan sa tim da Lyoness prikuplja njegove lične podatke o kupovnom ponašanju (interesima i preferencijama i sl.) u okviru njegovog učešća u Lyoness programu lojalnosti te da koristi te podatke za sastavljanje personalizovanih informacija kao i za pismeno ili lično stupanje u kontakt u cilju reklamiranja Lyoness programa lojalnosti i ponuda Partnerskih firmi. Ukoliko član to ne želi on može da opozove svoju saglasnost tako što će poslati e-mail na adresu member-service@lyoness.me ili putem pisma na Lyoness d.o.o, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 120, 81000 Podgorica.

13. Neizvršenje usluga

13.1 Obim izvršenja usluga Lyonessa ograničava se sprovođenjem Lyoness programa lojalnosti kao što je u ovim Opštim uslovima poslovanja opisano.

13.2 Prilikom kupovine roba i usluga kod parterskih firmi na način i pod uslovima predviđenim ovim OUP, pravni odnos po osnovu kupovine se uspostavlja isključivo između člana i Partnerske firme. Lyoness ne odgovara članu za izvršenje obaveza Partnerskih firmi po bilo kom osnovu, a posebno onih obaveza Partnerskih firmi koje proizilaze iz ugovornog odnosa člana i Partnerske firme. S toga, odgovornost za neizvršenje ugovorne obaveze, odgovornost za pravne i materijalne nedostatke robe, saobraznost robe ugovoru, garanciju, i ostale odgovornosti i obaveze po osnovu ugovora o kupoprodaji snosi isključivo partnerska firma, prema kojoj član jedino može podnositi odgovarajuće zahtjeve. Predavanje dokumentacije koja prati robu (uputstvo za upotrebu, uputstvo za montažu, garantni list i sl.), kao i druga dokumenta su obaveza isključivo partnerskih firmi.

13.3 U slučaju neispunjenja obaveza ili lošeg rada Partnerske firme, član nema pravo da od Lyoness-a zahtijeva potpuni ili djelimični povraćaj iskorišćenog iznosa vaučera, na nadoknadu u smislu dobijanja novog vaučera, na isplatu ili sličnu nadoknadu ili kompenzaciju. Svi zahtjevi člana u slučaju neispunjenja obaveza ili lošeg rada od strane Partnerske firme odnose se isključivo na Partnersku firmu.

14. Odgovornost

14.1 Lyoness snosi neograničenu odgovornost za štete koje su nastale povredom života, tijela ili zdravlja,koje su prouzrokovane namjerno ili krajnjom nepažnjom od strane Lyonessa kao i za ostale štete prouzrokovane iz istog razloga.

14.2 Lyoness odgovara u ograničenoj mjeri za tipične i predvidljive štete, nastale nenamjernom povredom obaveza, koje su od važnog značaja za primjereno i besprekorno sprovođenje ugovornih obaveza i koje predstavljaju (kardinalne obaveze) na koje se član oslanja I može osloniti.

14.3 Druga potraživanja naknade štete podliježu isključivo tački 14.5. To posebno važi kada Lyoness nije odgovoran za nastalu štetu a posebno u sljedećim slučajevima:

(a) prekida dostupnosti interneta za člana

(b) drugih tehničkih i elektronskih smetnji (a) tokom prenosa podataka putem interneta kao i (b) kod korišćenja Lyoness internet portala, Lyoness SMS servisa i Lyoness aplikacije za mobilne telefone ako one nisu o okviru odgovornosti Lyonessa, i ako na te smetnje Lyoness nema apsolutno nikakvog uticaja i uzročnosti

(c) nemogućnosti odgovornosti od strane Lyonessa po pitanju tehničkih i elektronskih grešaka, koje onemogućavaju knjiženje kupovine u Lyoness programu lojalnosti (posebno određeni ispadi pri praćenju koji rezultiraju gubitkom podataka), a za koje greške Lyoness nije odgovoran, već se iste nalaze van domena njegove odgovornosti i van mogućnosti tehničkog, elektronskog ili bilo kojeg drugog uticaja Lyoness-a.

(d) nedostupnosti mreže mobilnih telefona ili terminala i

(e) smetnji u funkcionalnosti mobilnih telefona člana.

Ugovor o kupovini robe ili ugovor o vršenju usluga zaključuje se isključivo između člana i određene Partnerske firme.

14.4 Ukoliko je odgovornost Lyonessa ograničena i isključena , ta ograničenja i isključenja odnose se i na odgovornost saradnika, zakonskih zastupnika i izvršilaca usluga Lyonessa.

14.5 Ograničenja i isključenja od odgovornosti u skladu sa ovom tačkom 14 ne utiču na odgovornost Lyonessa u skladu sa obavezujućim zakonskim odredbama Zakona o odgovornosti za obaveze, na osnovu prikrivanja nedostatka ili preuzimanja garancije za kvalitet stvari.

15. Troškovi

15.1 Član ne snosi nikakve troškove za registraciju i učešće u Lyoness programu lojalnosti.

15.2 Lyoness Cashback kartica je prilikom registracije za člana besplatna.

15.3 Ukoliko se član odluči da zahtijeva prepaid Lyoness MasterCard®, biće obračunati dodatni troškovi I naknade.

16. Jednostrani raskid ugovornog odnosa od strane člana

16.1 Član u svakom trenutku ima pravo da, uz pismeno obrazloženje, raskine ugovorni odnos sa Lyonessom. Tokom trajanja ugovornog odnosa, član nije u obavezi da vrši kupovine, vrbuje druge članove ili da vrši bilo kakve druge aktivnosti. Pismeni raskid ugovornog odnosa sa obrazloženjem o razlogu raskida, član je dužan da dostavi uz kopiju lične karte, pismenim putem kancelariji Lyonessa. Sve sakupljene prednosti člana do tog momenta, ukoliko je njihov minimalan iznos 10€, isplaćuju se članu, nakon čega se članstvo stornira.

16.2 Do trenutka kada član uputi Lyonessu raskid ugovornog odnosa kao trenutka formalnog raskida, odnosno do trenutka kada se njegovo članstvo stornira član ima pravo isključivo na one prednosti za članove iz Lyoness programa lojalnosti na koje je stekao pravo do trenutka otkaza ugovornog odnosa tj. ukoliko su kupovine na osnovu kojih je član dobio Cashback ili prijateljski bonus izvršene do trenutka raskida ugovornog odnosa, odnosno storniranja članstva. Nakon raskida i storniranja članstva sakupljeni Shopping Points propadaju sa raskidom ugovornog odnosa. Ukoliko član raskine ugovorni odnos iz opravdanih razloga, sakupljene Shopping Points kao i Lyoness vaučere može iskoristiti u periodu od 8 nedjelja od momenta raskida ugovora opisanog u tački 9.

17. Jednostrani raskid ugovora od strane Lyonessa

17.1 Lyoness zadržava pravo da usljed povrede od strane člana prava i obaveza utvrđenih ovim OUP uredno tj. bez navođenja razloga, pridržavajući se roka od 8 nedelja, ili usljed bitne povrede ugovora, bez otkaznog roka, jednostrano raskine ugovorni odnos. Bitnom povredom OUP smatra se pored ugrožavanja ili dovođenja u pitanje ekonomskog interesa ili ugleda Lyonessa ili Partnerskih firmi, naročito kršenje bitnih ugovornih obaveza ovih OUP, koje izričito ili po prirodi predstavljaju bitne obaveze ili prava člana. Takođe, pod bitnim povredama OUP smatraju se povrede predviđene kao takve prethodnim članovima ovih OUP , a posebno obaveze člana pod tačkama 2.3, 2.4, 3.3 i 3.4. Pod suštinskim ugovornim obavezama smatraju se i obaveze člana pod tačkama 2.3, 2.4, 3.3 i3.4.

Obavještenje o raskidu članstva Lyoness šalje na e-mail adresu člana ili na drugi odgovarajući način predviđen pozitivnim zakonskim odredbama. Obavještenje o raskidu članstva sadrži razlog za raskid članstva, kao i upozorenje da se od trenutka slanja tog obavještenja stornira članstvo člana, sa upozorenjem na posljedice raskida.

17.2 Lyoness u zakonskom smislu ne preuzima nikakvu odgovornost za namjerne prekršaje ovih činjenica i proistekla šteta pada na teret člana.Ovo se odnosi i na troškove odbrane od ovakvih prekršaja od trećih lica .Lyoness, u tom slučaju ima pravo i da zahtijeva naknadu štete i sudske troškove od člana, koja šteta nastane za Lyoness kršenjem obaveza člana.

17.3 Nakon raskida ugovornog odnosa član ima pravo na prednosti za člana proistekle iz programa lojalnosti, za koje za vrijeme raskidanja ugovora postoji dokaz, to znači da ima pravo na Cashback ili prijateljski bonus za kupovinu koja je do trenutka raskidanja ugovornog odnosa već bila obavljena.

17.4 Ukoliko član raskine ugovorni odnos iz opravdanih razloga, neizazvanih od strane člana, sakupljene Shopping Points kao i Lyoness vaučere može iskoristiti u periodu od 8 nedjelja od momenta raskida ugovora opisanog u tački 9. U ostalim slučajevima Shopping Points propadaju sa raskidanjem ugovornog odnosa.

18. Opšte odredbe

18.1 Član stečene prednosti (odnosno sva stečena prava koja proističu iz programa lojalnosti) može prepustiti odnosno prenijeti na drugog člana samo nakon prethodno date pismene saglasnosti Lyonessa za takvu radnju. Takođe, stečene prednosti za člana mogu biti sredstvo obezbeđenja potraživanja koje treća fizička lica imaju prema članu, ali uz prethodno datu pismenu saglasnost Lyonessa da te prednosti mogu biti sredstvo obezbjeđenja potraživanja. Bez prethodno date pismene saglasnosti Lyonessa, navedeni pravni poslovi iz ovog stava neće proizvoditi pravno dejstvo, odnosno Lyoness neće biti dužan da po osnovu ugovora koji je zaključen bez date pismene saglasnosti Lyonessa izvrši bilo kakve radnje ili nadoknadi štetu na zahtjev trećeg fizičkog lica.

18.2 Učešćem u programu lojalnosti uspostavljaju se prava i odnosi isključivo predviđenim ovim OUP, što znači da članstvom u ovom udruženju član ne stiče bilo kakva prava ili potraživanja prema Lyonessu, na ime i po osnovu udruženja u članstvu, ili bilo kog prava iz oblasti radnog ili privrednog prava.

18.3 Pojedinačni i individualni dogovori sa Lyonessom u svakom slučaju imaju prednost u odnosu na ove OUP. Sadržaj takvih dogovora mora biti utvrđen ugovorom tj. pisanom potvrdom od strane Lyonessa. Smatra se da strane nisu donijele nikakve usmene dogovore. Član je saglasan da informacije vezane za ugovorni odnos, kao i sve druge informacije od Lyonessa, prima putem SMS ili e-maila dok ne odluči drugačije.

18.4 U pisanoj formi dostavljeni OUP članu i druge ugovorne odredbe smatraju se prihvaćenim ukoliko član ne uloži prigovor u pisanoj formi u roku od 30 dana nakon prijema informacije o izmjeni, i isti dostavi nacionalnoj Lyoness kancelariji u tom roku. Lyoness će članu na početku važenja roka posebno ukazati na njegovu saglasnost sa promjenama OUP ukoliko član ne uloži prigovor u pisanoj formi u zakonskom roku. Izmjene OUP važe kao prihvaćeni samo ako je članu napomena zaista i dostavljena.

18.5 Ako se u ugovornim odredbama koriste termini specifični za jedan rod, smatraće se da se pod tim terminima podrazumevaju kako osobe ženskog i muškog pola, tako i pravnih lica.

18.6 Ukoliko pojedine odredbe ovih OUP u cjelosti ili djelimično prestanu da važe, ako je njihovo ispunjenje postalo nemoguće, ostale odredbe ostaju na snazi.

Eventualne sporove koji bi mogli nastati u odnosima između člana i Lyonessa, strane će pokušati da riješe sporazumno. U slučaju da se nastali spor ne bude mogao riješiti sporazumno, ugovorne strane ugovoraju nadležnost Osnovnog suda u Podgorici.

18.7 Na ovaj ugovorni odnos primjenjivaće se zakoni i pravo Republike Crne Gore. Ne primjenjuje se Konvencija UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

18.8 Prijava i učešće u Lyoness programu lojalnosti moguća je od napunjene 14 godine života. Do punoljetstva, neophodna je pismena saglasnost zakonskog zastupnika.

18.9 Član se obavezuje da sam snosi određene troškove, takse, poreze itd. koji troškovi nastaju prilikom isplate prednosti za člana.

Prilog 1
Rječnik

„Cachback“ je pod tačkom 8.1.1 detaljnije objašnjena prednost za člana.

„Cashback Card“ je jedna plastična ili papirna kartica ili virtuelna kartica (može se otvoriti preko Lyoness mobilne aplikacije) koja se koristi za registovanje kupovina članova kod Partnerskih firmi u Lyoness programu lojalnosti. Kartica nije sredstvo plaćanja.

„Davalac preporuke“ je član, koji je registrovao drugog člana direktno i samim tim je u Lyoness registracionom formularu naveden kao davalac preporuke ili član koji je nakon uspješne promjene davoca preporuke kod Lyonessa postao davalac preporuke određenog člana.

„Prijateljski bonus“ je pod tačkom 8.1.3 detaljnije objašnjeni bonus, koji član dobija prilikom kupovina njegovih članova iz prve i druge linije u Lyoness programu lojalnosti.

„Friendshipflyer“ je dokument, koji se kod offline registracija popunjen i potpisan treba predati Lyonessu, kako bi prema Lyonessu nastala obavezujuća ponuda za sklapanje Lyoness članstva.

„Vaučeri“ su originalni vaučeri evtl. poklon vaučeri i mobilni vaučeri (vaučer kodovi) Partnerskih firmi, što je detaljnije objašnjeno u tački 6.1

„Lyoness vaučeri“ su vaučeri koji su izdati od strane Lyonessa. Oni se mogu kupiti putem stranice www.lyoness.com i iskoristiti putem iste te stranice za kupovinu vaučera Partnerskih firmi (ali ne direktno za kupovinu u Partnerskim firmama) kao i za određene od strane Lyonessa navedene artikle. Detaljnije objašnjenje naći ćete pod tačkom 7.

“Prepaid Lyoness MasterCard®” je kartica koja je obezbijeđena u saradnji sa jednim od ponuđača platnih kartica I koja ujedno ima funkciju Cash Back Card (Prepaid Debit-Card).

“Lyoness program lojalnosti” je od strane Lyonessa razvijena kupovna zajednica, u okviru koje njeni članovi pri kupovini roba i usluga Partnerskih firmi ostvaruju prednosti za člana kao I prijateljski bonus za kupovine članova prvog I drugog stepena koje su oni učlanili u okviru Lyoness programa lojalnosti.

“Članovi” su sve osobe koje su sa Lyonessom u ugovornom odnosu kako bi obrazložile Lyoness članstvo u skladu sa ovim Opštim uslovima poslovanja, sve dok ovaj ugovorni odnos postoji, tj. nije prekinut od strane drugih ugovornih strana.

“ID-Člana” je od strane Lyonessa jednom dodijeljen broj, koji služi za identifikaciju člana i za registrovanje kupovina kod Partnerskih firmi.

“Prednost za člana” su sve prednosti, koje član prilikom kupovine kod Partnerskih firmi u okviru Lyoness programa lojalnosti ostvari ili dobije. Prednosti u tom smislu su Cashback kao I Shopping Points.

“Moj profil” je pod tačkom 10 detaljnije objašnjeno polje za članove na Lyoness internet stranici.

“Partnerska firma” su firme koje su sa Lyonessom sklopile ugovor i kod kojih članovi pri kupovini roba I usluga ostvaruju prednosti za člana kao I prijateljski bonus za kupovine članova prvog I drugog stepena koje su oni učlanili u okviru Lyoness programa lojalnosti.

“Lična oblast za člana” je pod tačkom 10 detaljnije opisan Log-in oblast određenog člana na Lyoness internet stranici.

“ Shopping Points ” su pod tačkom 9 detaljnije objašnjene prednosti za člana.
* Isplaćene nadoknade mogu varirati, u zavisnosti od knzumiranih proizvoda kod partnerske firme. Iz tog razloga su informacije na ovoj web stranici bez garancije.