LIETOŠANAS NOTEIKUMI


Lyoness Latvija (tālāk tekstā „LYONESS“) tīmekļa vietnes lietošana notiek saskaņā ar šeit izklāstītajiem noteikumiem. Uz dalībniekiem beez tam attiecas noslēgtā dalībnieku vienošanās un dalībnieku vispārīgais reglaments. Uz tirgotājiem – Lyoness sadarbības partneriem bez tam attiecas noslēgtā tirgotāju – sadarbības partneru vienošanās un partneruzņēmumu vienošanās vispārīgais reglaments. Tīmekļa vietnes lietotāji piekrīt šiem lietošanas noteikumiem un atzīst, ka Lyoness nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par šīs tīmekļa vietnes izmantošanu. Lyoness lietošanas noteikumus var regulāri aktualizēt, mainīt un papildināt.

Lyoness pieliek visas pūles, lai tīmekļa vietnē atrodamā informācija vienmēr būtu pareiza un aktuāla. Tomēr šajā tīmekļa vietnē ietvertie dati un informācija ir bez garantijas. Šīs tīmekļa vietnes lietotāji piekrīt, ka tīmekļa vietnes piekļuve un tās lietošana notiek uz pašu atbildību. Lyoness neatbild par kaitējumu, kas radies no šīs tīmekļa vietnes piekļuves, lietošanas vai nelietošanas, kā arī no dažādām kļūdām vai nepilnībām tajā.

Visi šajā tīmekļa vietnē atrodamie attēli, teksti, mūzika un animācijas, video u.c. materiāli ir intelektuālo tiesību aizsardzībā. Bez iepriekšējas īpašas un rakstiskas atļaujas tos nedrīkst pilnībā vai daļēji izplatīt, lejuplādēt, mainīt, izmantot, nosūtīt tālāk vai citādi lietot. Iekšējā lejuplādēšanas vidē šos materiālus drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām.

Lyoness saglabā tiesības, ja nepieciešams, izslēgt personas no pakalpojumu un/vai sūtījumu saņemšanas, ja tam ir pamatoti iemesli.

Par nelikumīgām darbībām vai informāciju ar elektronisku norāžu palīdzību, kas noved pie citiem piedāvājumiem tīmeklī, kā arī par saturu, ko mūsu forumos publicējušas personas kontaktu apmaiņas ceļā, Lyoness uzņemas atbildību tikai tad, ja Lyoness par šīm darbībām vai informāciju ir zinājis un nav nekavējoties rīkojies, lai tās novērstu vai bloķētu tām pieeju. Diskriminējošu, netikumīgu, morāli nepieļaujamu vai prettiesisku saturu Lyoness jebkurā laikā var dzēst.

Jūsu jautājumus par lietošanas un noteikumiem un vispārīgo reglamentu labprāt atbildēsim pa elektronisko pastu office spam@gohere.go lyoness.lv vai

SIA “Lyoness Latvija”
Cēsu iela 31 k.2,
LV-1012 Rīga
Latvia

Tālr: +371 67809216
Fakss: +371 67809217
E-pasts: office spam@gohere.go lyoness.lv


ATBILDĪBAS IZSLĒGŠANA


1. Akciju sabiedrība Lyoness Europe AG un tās meitas uzņēmumi (turpmāk „Lyoness“) neuzņemas atbildību par pieejamās informācijas aktualitāti, pareizību, pilnību, atbilstību juridiskajām normām un/vai kvalitāti. Tas attiecas arī uz šajā tīmekļa vietnē piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, ieskaitot produktu aprakstu, cenām, kā arī ievietoto informāciju par tirgotājiem – Lyoness sadarbības partneriem. Tehniskas kļūmes un/vai apkopes darbi, kā arī citi iemesli (piemēram, tīmekļa vietnes aktualizēšana) var izraisīt īsākus vai ilgākus piekļuves traucējumus. Lyoness neuzņemas atbildību par tīmekļa vietnes lietošanas iespējām un piekļuvi. Garantiju prasījumi pret Lyoness, kas attiecas uz materiālo vai morālo kaitējumu (piemēram, neiegūta peļņa, lieki izdevumi, kaitējumi zudušu datu dēļ, bagātināšanās prasījumi, advokātu izmaksas vai līgumu slēgšanas nodevas), kas radušies izmantojot sniegto informāciju, piemēram, lietojot nepareizu vai nepilnīgu informāciju, pilnībā tiek izslēgti, ja vien nav pierādāms, ka Lyoness rīkojies ar nodomu vai nolaidīgi, izraisot zaudējumu. Visi piedāvājumi ir brīvi un nesaistoši. Lyoness patur sev tiesības daļu no tīmekļa vietnes vai visu piedāvājumu mainīt, papildināt, dzēst vai to publikāciju uz laiku vai galīgi izbeigt, īpaši to neizsludinot.

2. Turklāt Lyoness nav atbildīgs par hipersaitēm un to saturu. Lyoness neuzņemas atbildību par hipersaišu aktualitāti, pareizību, pilnību, atbilstību juridiskajām normām vai kvalitāti. Jebkāda veida atbildība ir attiecīgi saistītās tīmekļa vietnes piedāvātājam. Lyoness nekādā veidā neietekmē pašreizējo un nākamo hipersaišu veidošanu, saturu vai autortiesības. Tādēļ Lyoness distancējas no hipersaišu satura, kas pēc saites veidošanas tikuši mainīti, kā arī no svešiem ierakstiem Lyoness ierīkotajās viesu grāmatās, diskusiju forumos un vēstkopās. Nemitīga ar hipersaitēm saistīto tīmekļa vietņu satura kontrole bez konkrētām norādēm par likuma pārkāpumu nav iespējama, tomēr attiecīgais saturs pēc fakta konstatēšanas par tiesību pārkāpumu tiek dzēsts.

3. Šo tīmekļa vietni drīkst izmantot tikai informācijas, kā arī privātiem un dienesta nolūkiem. Viss tīmekļa vietnes saturs ir pakļauts intelektuālā īpašuma aizsardzībai. Tas ir spēka neatkarīgi no tā, vai saturu var izmantot par samaksu vai bez maksas. Pavairošana, izmantošana, iznomāšana, publikācija vai cita veida izmantošana bez Lyoness īpašas rakstiskas atļaujas nav pieļaujama. Šī aizlieguma pārkāpums var izraisīt juridiskas sekas, kas īpaši pamatojas zīmola, intelektuālā īpašuma un konkurences tiesību likumu normās. Lyoness patur visas intelektuālās, zīmola un lietošanas tiesības (darba lietošanas tiesības un darba lietošanas atļauja) attiecībā uz šo tīmekļa vietni.

4. Lyoness īpašu vērību piešķir rūpīgai un konfidenciālai personas datu lietošanai. Ja internetā tiek piedāvāta iespēja ievadīt personīgos vai dienesta datus (e-pasta adreses, vārdus, adreses), šo datu publiskošana notiek tikai brīvprātīgi.

5. Šī atbildības izslēgšana ir uzskatāma par daļu no interneta piedāvājuma. Ja šī teksta daļas vai atsevišķi formulējumi neatbilst, vairs neatbilst vai nepilnīgi atbilst spēkā esošajiem likumiem, tad pārējā dokumenta daļu saturu un spēkā esamību tas neskar.

6. Lyoness nav atbildīgs par jebkādu informāciju, ko izveidojuši lietotāji šajā tīmekļa vietnē. Lyoness nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies iepriekš minētā satura dēļ. Jebkāda satura, kas publicēts tīmekļa vietnē, autors ir atbildīgs par savu publicēto informāciju. Persona, kas jebkādā veidā ir pārkāpusi trešo pušu tiesības, uzņemas atbildību un pilnībā atbrīvo Lyoness no atbildības. Lyoness patur tiesības dzēst jebkuru saturu, kuru tas uzskata par nelegālu, neatbilstošu Lyoness standartiem vai jebkādā citā veidā kaitējošu Lyoness tēlam; šajā gadījumā pret Lyoness nevar tikt vērstas jebkādas sūdzības.

* Priekšrocību apmērs var mainīties atkarībā no iegādātajām precēm un lojalitātes partnera. Tādējādi visa šajā mājaslapā norādītā informācija ir paredzēta tikai ilustratīviem mērķiem.