VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI LYONESS DALĪBNIEKIEMRedakcija: Novembris 2014
Preambula

A. Sabiedrība Lyoness Europe AG ar juridisko adresi Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs, Šveice, reģistrēta St. Gallen Kantona uzņēmumu reģistrā ar Nr. CH 170.3.026.427-4 organizē Shopping Community iepirkšanās apvienību, kurā tās dalībniekiem (turpmāk - "Dalībnieki") tiek dota iespēja, iegādājoties preces un pakalpojumus no Lyoness Lojalitātes partneriem (turpmāk - "Lojalitātes partneri"), saņemt no Lyoness priekšrocības (turpmāk - "Lyoness Loyalty Program programma"). Dalībnieks slēdz šo līgumu ar Lyoness Europe AG (turpmāk - "Lyoness"). Latvijā Lyoness pārstāv Lyoness Latvija SIA, Cēsu iela 31 k-2, Rīga, LV-1012 (turpmāk - "Lyoness Latvija").

B. Pārskatāmības uzlabošanas nolūkos šo Vispārējo darījumu noteikumu 1.pielikumā ir sniegts šajā dokumentā lietotās specifiskās terminoloģijas uzskaitījums. Juridiski saistoša ir šo Vispārējo darījumu noteikumu 1. līdz 18.punktos lietotā terminoloģija.

1. Līguma priekšmets
1.1. Preces un pakalpojumi, kurus Dalībnieks ir iegādājies no Lojalitātes partneriem (turpmāk – „Pirkumi”), tiek uzskaitīti Lyoness Loyalty Program programmā. Lai varētu izmantot Lyoness Loyalty Program programmas sniegtās priekšrocības, Dalībniekam tiek principā dotas sekojošas iespējas pirkumu veikšanai: Lyoness Cashback Card karte, Lojalitātes partneru Kuponi, kā arī Lyoness piedāvātās iespējas veikt pirkumus Lojalitātes partneru Onlineshop interneta veikalos. Šie iespējamie pirkumu veikšanas veidi ir sīkāk aprakstīti 4.3.punktā.

1.2. Dalībniekam ir tiesības, ievērojot šo Vispārējo darījumu noteikumu prasības, piedalīties Lyoness Loyalty Program programmā un tās ietvaros saņemt no dalības izrietošās Dalībnieku Priekšrocības, kā arī Draudzības prēmiju. Dalībniekam ir tiesības ieteikt Lyoness Loyalty Program programmu citiem patērētājiem un rekomendēt minētās personas kā dalībniekus. Dalībniekam nav tiesību piesaistīt kā dalībniekus sabiedrības 3.4.(d).punkta izpratnē. Dalībniekam nav pienākuma piesaistīt jaunus dalībniekus un Dalībnieks arī neuzņemas nekāda veida saistības pret Lyoness attiecībā uz panākumu gūšanu.

2. Līgumiskais pamats
2.1. Pēc tam, kad Lyoness ir akceptējis reģistrācijas pieteikumu, pieteicējs kļūst par Lyoness Dalībnieku un saņem personīgo, citām personām nenododamu Dalībnieka numuru (turpmāk „ID-numurs”), kurš tam piešķir tiesības piedalīties Lyoness Loyalty Program programmā (nenodibinot biedrības attiecības, sk.18.2.punktu).

2.2. Līguma noslēgšanai starp Lyoness un Dalībnieku ir izmantojams Friendship Flyer buklets, Lyoness piedāvātā interneta reģistrācijas forma, vai arī iespēja reģistrēties personīgi pie kāda no Lojalitātes partneriem.

2.3. Dalībnieks apliecina, ka informāciju, ko viņš ir sniedzis Lyoness, ir patiesa un ka apzināti nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā Dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par tā rezultātā pret Lyoness celtajām prasībām, t.sk. zaudējumu atlīdzināšanas prasībām, un radušos zaudējumu segšanu. Dalībnieks apņemas nekavējoties informēt Lyoness par jebkādām iespējamām izmaiņām attiecībā uz personīgajiem datiem, kuri tika sniegti reģistrācijas brīdī (jo īpaši dzīvesvietas adresi, e-pasta adresi, bankas konta informāciju, telefona numuru, u.c.).

2.4. Katrai fiziskai un juridiskai personai ir tiesības reģistrēties tikai vienu reizi (t.i. viens ID-numurs). Reģistrējoties, ir norādāma Dalībnieka dzīves vietas (fiziskai personai) vai juridiskā adrese (centrālā biroja adrese) (juridiskai personai). Vairāku reģistrāciju gadījumā ar nolūku neatļautā veidā iegūt Dalībnieku priekšrocības Lyoness ir tiesības izbeigt līgumu būtiska iemesla dēļ, kā arī nepiešķirt šādā veidā iegūtās Dalībnieka priekšrocības un Draudzības prēmijas. Vairāku reģistrāciju gadījumā dzēsti tiek tie ID-numuri, kuri tika reģistrēti kā pēdējie. Tās Dalībnieku priekšrocības un Draudzības prēmijas, kuras tika iegūtas vienīgi vairākkārtējās reģistrācijas rezultātā, tiek anulēti.

3. Tiesiskās attiecības
3.1. Starp Lyoness un Dalībnieku netiek nodibinātas jebkāda veida darba līguma, uzņēmuma līguma vai sabiedrības līguma saistības (jo īpaši – biedrības attiecības). Dalībnieks, piedaloties Lyoness Loyalty Program programmā un iesakot jaunus Dalībniekus, darbojas tikai un vienīgi uz personīgas atbildības pamata, ir savā rīcībā neatkarīgs un ar Lyoness tiesiski nesaistīts.

3.2. Dalībniekam ir vienīgi prasījuma tiesības Dalībnieka priekšrocību, kā arī Draudzības prēmiju saņemšanai. Dalībniekam nepienākas nekāda cita veida atlīdzība, kura pārsniedz iepriekš minēto. Dalībnieks nevar prasīt veikto izdevumu atlīdzināšanu.

3.3. Dalībniekam nav tiesību pārstāvēt Lyoness, jo īpaši sniegt vai saņemt paziņojumus attiecībās ar citiem Dalībniekiem Lyoness Loyalty Program programmas ietvaros un/vai jaunu Dalībnieku piesaistīšanas nolūkos. Dalībniekam nav tiesību Lyoness vārdā saņemt skaidras naudas maksājumus vai veikt naudas piedziņu. Šī 3.3.punkta noteikumu pārkāpuma gadījumā Lyoness ir tiesības izbeigt līgumu būtiska iemesla dēļ.

3.4. Dalībniekam nav tiesību, iepriekš nesaņemot rakstisku Lyoness piekrišanu, veikt sekojošas darbības:

(a) izmantot Lyoness vai Lojalitātes partneru logotipus, uzrakstus, preču zīmes, izsaukumus, domēnus, cita veida zīmes, u.tml.;
(b) izgatavot vizītkartes, prezentācijas, video, audio failus, ekrānuzņēmumus, interneta saturu, mēdiju saturu, brošūras, prospektus, tīmekļa vietnes, aplikācijas, reklāmas materiālus, pasta sūtījumus, e-pastus, mājas lapas u.tml. saistībā ar Lyoness vai Lyoness Loyalty Program programmu, kā arī tos drukātā, elektroniskā vai kāda citā veidā padarīt pieejamus citiem (piemēram, ar interneta mājas lapu, tādu kā YouTube vai Facebook) starpniecību;
(c) organizēt pasākumus, piemēram, informatīvus pasākumus, cita veida pasākumus, seminārus, u.tml., kuri ir saistīti ar vai satur norādi uz Lyoness vai Lyoness Loyalty Program programmu; un
(d) piesaistīt kā Lojalitātes partnerus vai kā Dalībniekus, vairum-, mazum- un cita veida tirgotājus, kā arī cita veida uzņēmumus, kuri piedāvā preces vai pakalpojumus gala patērētājiem, t.sk. degvielas uzpildes stacijas, franšīzes un lielveikalus, vest sarunas vai sākotnējās pārrunas, vai veikt jebkāda veida reklāmas pasākumus šādu uzņēmumu piesaistīšanai, jo īpaši uzņēmuma telpās vai tā tiešā tuvumā.
4. Lyoness Loyalty Program programma

4.1. Iepērkoties pie Lojalitātes partneriem, Dalībnieks, atbilstoši šiem Vispārējiem darījumu noteikumiem, iegūst Dalībnieka priekšrocības, proti – Skaidras naudas atmaksas (Cashback) un Shopping points iepirkšanās punktu veidā. Ieteicējs, bez tam, saņem papildus Draudzības prēmiju par pirkumiem, kurus veikuši viņa ieteiktie pirmās un otrās pakāpes Dalībnieki. Dalībnieka priekšrocības un Draudzības prēmija, kā arī to iegūšanas nosacījumi ir sīkāk aprakstīti 8.punktā.

4.2. Lai spētu Dalībniekiem piešķirt Dalībnieka priekšrocības un Draudzības prēmijas par to veiktajiem pirkumiem, Lyoness slēdz līgumus ar Lojalitātes partneriem. Pašreizējie Lojalitātes partneri, kā arī katrā atsevišķā gadījumā piešķiramās Dalībnieka priekšrocības, ir atrodamas mājas lapā www.lyoness.com.

4.3. Dalībnieka veikto pirkumu uzskaite var tikt veikta sekojošos veidos.

4.3.1. Cashback Card karte ir pieejama papīra kartes formā, plastikāta kartes formā vai virtuālas kartes formā, izmantojot mobilo aplikāciju. Tā nav maksāšanas līdzeklis, bet kalpo vienīgi datu apkopošanai par veiktajiem pirkumiem.

4.3.2. Prepaid Lyoness MasterCard® maksājumu karte ir sadarbībā ar kādu kredītiestādi (MasterCard®) izsniegta maksājumu karte ar Cashback Card kartes funkciju (priekšapmaksas debetkarte). Attiecībā uz šo spēkā ir īpaši noteikumi, par kuriem vienojas tad, kad Prepaid Lyoness MasterCard® maksājumu karte tiek pieprasīta.

4.3.3. Kuponi ir Lojalitātes partneru piešķirtie oriģinālie kuponi vai dāvanu kartes, vai arī elektroniskie kuponi (kurus var izdrukāt vai lejupielādēt interneta kuponu kodu veidā). Detalizēti noteikumi attiecībā uz kuponiem ir sniegti 6.punktā.

4.3.4. Veicot Online Shopping iepirkšanos, Dalībnieks var

(a) pievienoties www.lyoness.com, izmantojot savus piekļuves datus, un tad izvēlēties vēlamā Lojalitātes partnera Onlineshop interneta veikalu, vai
(b) pievienoties Onlineshop interneta veikalam, izmantojot citu tiešsaistes savienojumu, kuru piedāvā Lyoness iepirkšanās datu uzskaitei,
kā arī nepastarpināti iepirkties Lojalitātes partnera Onlineshop interneta veikalā. Internetā veikto pirkumu uzskaite ir iespējama vien tad, ja Dalībnieka izmantotā sistēma pieļauj sīkdatnes (cookies) un ja nav aktivizēts reklāmas bloķētājs (Ad Blocker) vai skriptu bloķētājs (Script Blocker). Detalizēti noteikumi attiecībā uz Online Shopping iepirkšanos ir sniegti 5.punktā.

4.4. 4.3.1. un 4.3.4. punktos aprakstītajos gadījumos Lojalitātes partneris ierakstītos datus par veiktajiem pirkumiem un/vai maksājumiem nodod Lyoness attiecīgo Dalībnieka priekšrocību aprēķināšanai. Tas pats attiecas uz 4.3.3.punktā minētajiem gadījumiem, proti – attiecībā uz kuponiem, ar nosacījumu, ka tie tika iegādāti Kuponu pārdošanas vietās. Gadījumā, ja kuponi tika pasūtīti no Lyoness, Lyoness pirkuma datus apkopo pats un izmanto tos Dalībnieka priekšrocību aprēķināšanai. 4.3.2.punktā minētajā gadījumā maksājumu kartes pakalpojuma sniedzējs nosūta pirkuma datus Lyoness attiecīgo Dalībnieka priekšrocību aprēķināšanai.

5. Online Shopping iepirkšanās
5.1. Ar informāciju, kura attiecas uz Online Shopping iepirkšanos, Dalībniekiem ir jāiepazīstas pašiem, apmeklējot mājas lapas www.lyoness.com sadaļu „Biežāk uzdotie jautājumi” saistībā ar Online Shopping iepirkšanos.

5.2. Lai tiktu piešķirtas Dalībnieka priekšrocības kā arī Draudzības prēmija par Online Shopping veiktajiem pirkumiem saskaņā ar 8.4.punkta noteikumiem, cita starpā ir nepieciešams, lai būtu notecējis termiņš atteikuma tiesības izlietošanai saskaņā ar distances līgumu regulējošiem tiesību aktiem un lai Dalībnieks nebūtu paziņojis par atkāpšanos no līguma.

5.3. Dalībniekam ir tiesības iegūt Dalībnieka priekšrocības vienīgi par pirkumiem, kuri ir veikti tādu Lojalitātes partneru Onlineshop interneta veikalos, kuri, saskaņā ar www.lyoness.com atspoguļoto informāciju, ir uzskaitīti tajā valstī, kurā ir reģistrēta Dalībnieka dzīvesvietas (fiziskai personai) vai juridiskā adrese (juridiskai personai) (saskaņā ar reģistrācijas datiem). Šie paši noteikumi attiecas arī uz Draudzības prēmijām.

5.4. Lyoness nevar ietekmēt (saistīto) Lojalitātes parteru Onlineshop interneta veikalu veidolu un nav par tiem atbildīgs. Lyoness noteikti norobežojas no jebkāda šo saistīto mājas lapu satura, ja tas ir pretlikumīgs vai kādā citādā veidā pārkāpj morāles standartus.

6. Kuponu pasūtīšana
6.1. Oriģinālie kuponi un/vai Dāvanu kartes un elektroniskie kuponi (kuponu kodi) (turpmāk kopā – „Kuponi”) ir Lojalitātes partneru Kuponi, kurus var izmantot pirkumu veikšanai tikai pie tā Lojalitātes partnera, kurš attiecīgo Kuponu ir izdevis. Katra atsevišķā Kupona vērtība atbilst tai naudas summai, kas uz tā ir norādīta. Lyoness partneris nevar izmaksāt Kupona vērtību naudā, nedz pilnā apmērā, nedz arī daļēji.

6.2. Kuponus var pasūtīt no Lyoness rakstveidā, pa tālruni vai izmantojot internetu, vai arī tos var iegādāties personīgi Kuponu pārdošanas vietās (www.lyoness.com). Lyoness izsniedz Kuponus (izsniedzot tos Lyoness Latvija birojā, vai nosūtot pa pastu vai – attiecībā uz elektroniskajiem kuponu kodiem – e-pastu) pēc to pilnīgas apmaksas, un tie tad var tikt izmantoti pirkumu veikšanai pie attiecīgajiem Lojalitātes partneriem. Lyoness ir tiesības pamatoti noraidīt pieteikumus Kuponu iegādei, ja attiecīgā pieteikuma saturs pārkāpj likumdošanas normu, atbildīgas vadības un labas komercprakses prasības.

6.3. Pasūtītie Kuponi, kurus Lyoness ir nosūtījis Dalībniekam, var tikt izlietoti tikai un vienīgi pie tā Lojalitātes partnera, kuru Dalībnieks norādīja, veicot Kupona pasūtīšanu, un kura nosaukums ir attiecīgi norādīts uz Kupona. Līgumiskās saistības, kuras tiek nodibinātas, izlietojot Kuponu, pastāv tikai un vienīgi starp Lojalitātes partneri (kupona izdevēju) un Dalībnieku (Kupona īpašnieku). Lyoness neatbild par prasījumiem, kuri izriet no šiem līgumiem.

6.4. Lyoness nosūtītie Kuponi nevar tikt atgriezti atpakaļ un veiktie maksājumi nevar tikt atmaksāti. Šis noteikums neattiecas uz sekojošiem gadījumiem:

6.4.1. Ievērojot normatīvajos aktos noteikto atbildību par trūkumu novēršanu, Lyoness ir apliecinājis, ka Dalībnieka iegādātie Kuponi var tikt izlietoti pie attiecīgā Lojalitātes partnera un/vai izmantoti, veicot maksājumu, kura veikšanas pienākums radies, veicot pirkumu pie attiecīgā Lojalitātes partnera. Ja tas nav iespējams, Dalībnieks var pie Lyoness apmainīt attiecīgo Kuponu pret cita Lojalitātes dalībnieka Kuponu (šādā gadījumā var mainīties Dalībnieka priekšrocības un Draudzības prēmijas, ņemot vērā dažādos ar Lojalitātes partneriem slēgto līgumu nosacījumus (sk. 8.3.punktu). Ja Dalībnieks nevēlas saņemt citu Kuponu, viņam ir tiesības pieprasīt samaksātās naudas summas atmaksu. Šādā gadījumā Dalībniekam ir jāatgriež saņemtās priekšrocības, ciktāl tādas tika piešķirtas. Piešķirtās Draudzības prēmijas ir atgriežamas arī tad, ja tieši vai netieši piesaistītais Dalībnieks ir izmantojis savas 6.4.1.punktā paredzētās tiesības.

6.4.2. Ja Dalībniekam ir tiesības atkāpties no Kuponu iegādes saskaņā ar distances līgumiem piemērojamām tiesību normām (šajā sakarā sk. patērētājiem sniegto informāciju un norādes attiecībā uz atteikuma tiesību izlietošanu, veicot katru pirkumu), viņam ir tiesības atkāpties no līguma, ievērojot attiecīgos atkāpšanās termiņus.

6.5. Kuponu, kurus Dalībnieks jau ir personīgi saņēmis no Lyoness vai kurus Dalībnieks ir saņēmis ar pasta sūtījuma vai interneta starpniecību, nozaudēšanas vai zādzības gadījumā Lyoness neuzņemas nekādu atbildību par to iespējamo prettiesisko izlietojumu, izņemot gadījumus, kad Dalībnieks ir informējis Lyoness – ar pasta vai e-pasta ziņojuma starpniecību – par nozaudēšanu vai zādzību un Lyoness nav veicis nekādas darbības, lai novērstu šādu kuponu prettiesisko izlietojumu.

6.6. Pilnībā apmaksātie un Dalībniekam nosūtītie Kuponi var tikt brīvi nodoti trešajām personām, t.i. Dalībnieks tos var nodod jebkurai trešajai personai kā dāvanu. Tomēr nav atļauta Kuponu komerciāla tālākpārdošana, par to saņemot atlīdzību.

7. Lyoness kuponi
7.1. Lyoness kuponi ir paša Lyoness izdoti Kuponi (nevis Lojalitātes partneru izdotie Kuponi). Dalībnieki tos kupona koda formā var iegādāties mājas lapā www.lyoness.com un izmantot mājas lapā www.lyoness.com, iegādājoties Kuponus no Lojalitātes partneriem (bet neveicot tiešus pirkumus no Lojalitātes partneriem), kā arī iegādājoties no Lyoness atsevišķas Lyoness izveidotas preces.

7.2. Minimālā summa, par kādu var pasūtīt Lyoness kuponu, ir EUR 10,00. Maksimālā summa, par kādu var iegādāties Lyoness kuponus, ir EUR 1000,00 par katru Lyoness kuponu. Katra atsevišķā Lyoness kupona vērtība atbilst tai naudas summai, kas uz tās ir norādīta. Daļēja izlietojuma gadījumā Kupona vērtība samazinās par izlietotās summas apmēru. Lyoness kupona vērtības izmaksāšana naudā nav iespējama, nedz pilnā apmērā, nedz arī daļēji.

7.3. Pats Lyoness kupona iegādāšanās fakts nedod pamatu Dalībnieka priekšrocību vai Draudzības prēmiju saņemšanai; šāds pamats rodas tikai tad (saskaņā ar 8.punkta noteikumiem), kad Dalībnieks ir iegādājies Lojalitātes partneru Kuponus (vai preces), izmantojot Lyoness kuponu mājas lapā www.lyoness.com.

7.4. Lyoness kuponus var brīvi nodot citiem Dalībniekiem un tādēļ tie ir īpaši piemēroti, lai tos izmantotu kā dāvanas. Tomēr nav atļauta Lyoness kuponu komerciāla tālākpārdošana, par to saņemot atlīdzību.

7.5. Lyoness kuponus var izlietot tikai tādi Lyoness Dalībnieki, kuru dzīvesvietas adrese (fiziskām personām) vai juridiskā adrese (juridiskām personām) (saskaņā ar reģistrācijas datiem) atrodas tajā pašā ģeogrāfiskajā telpā, kurā oficiāli tiek lietota tā valūta, kurā Lyoness kupons ir izdots.

7.6. Katram Lyoness kuponam tiek piešķirts kupona kods, kurš ir derīgs trīs gadus. Trīs gadu termiņa tecējums sākas tā gada beigās, kurā Lyoness kupons tika iegādāts. Lyoness kupona kodam kļūstot nederīgam, arī pats Lyoness kupons kļūst nederīgs un vairs nevar tiks izlietots.

7.7. Beidzoties termiņam, kura laikā ir iespējams atkāpties no Lyoness kuponu pasūtīšanas saskaņā ar distances līgumiem piemērojamām tiesību normām (par kuru piemērojamību Jūs tiksiet īpaši informēts, iegādājoties Lyoness kuponu), vairs nav iespējama arī attiecīgā pasūtījuma pārtraukšana, atkāpšanās no tā, vai arī jebkāda cita veida izbeigšana. 6.4.punkts ir piemērojams attiecībā uz tādu Kuponu atgriešanu, kuri ir iegādāti no Lojalitātes partneriem.

8. Dalībnieka priekšrocības, kas izriet no Lyoness Loyalty Program programmas, un Draudzības prēmija
8.1. Lyoness Loyalty Program programmā reģistrētam Dalībniekam veicot pirkumu, šis Dalībnieks iegūst tiesības saņemt Dalībnieka priekšrocības. Bez tam, būdams arī Ieteicējs, Dalībnieks papildus saņem Draudzības prēmiju par tiem pirkumiem, kurus veikuši viņa ieteiktie pirmās un otrās pakāpes Dalībnieki (vairāk informācijas sniegts 8.1.3.punktā). Dalībnieka priekšrocības un Draudzības prēmijas izriet no noteikumiem, par kuriem Lyoness un attiecīgie Lojalitātes partneri ir vienojušies, un tādējādi tie atšķiras atkarībā no Lojalitātes partnera, nozares un valsts. Dalībnieks saņem Cashback kā Dalībnieka priekšrocību (8.1.1.punkts). Iepērkoties pie atsevišķiem Lojalitātes partneriem, papildus tiek piešķirti Shopping points iepirkšanās punkti (8.1.2.punkts). Draudzības prēmijas ir sīkāk aprakstītas 8.1.3.punktā.

8.1.1. Cashback: par Lyoness Loyalty Program programmā reģistrētiem pirkumiem Dalībnieks saņem Cashback līdz 5 % apmēram, bez tam atsevišķos gadījumos piemērojamā likme ir augstāka. Piemērojama ir attiecīgā Lojalitātes partnera noteiktā Cashback likme, kura ir norādīta mājas lapā www.lyoness.com (reģistrācijas sadaļā). Cashback maksājumi tiek veikti saskaņā ar 8.4. līdz 8.6.punktu noteikumiem.

8.1.2. Shopping points iepirkšanās punkti: par Lyoness Loyalty Program programmā reģistrētiem pirkumiem, kurus Dalībnieks ir veicis pie Lojalitātes partneriem un par kuriem tiek piešķirti Shopping points iepirkšanās punkti, Dalībnieks saņem Shopping points iepirkšanās punktus. Dalībnieks var izmantot Shopping points iepirkšanās punktus, lai iegūtu atlaides par pirkumiem, kuri kā īpašie piedāvājumi ir uzrādīti mājas lapā www.lyoness.com. Papildus informācija ir norādīta 9.punktā.

8.1.3. Draudzības prēmijas: par pirkumiem, kurus ir veikuši Lyoness Loyalty Program programmā reģistrētie Ieteicēja tieši ieteiktie Dalībnieki (personas, kuras ir reģistrējušās Lyoness, pamatojoties uz Dalībnieka ieteikumu un kuras ir norādījušas Dalībnieku kā Ieteicēju), kā arī par pirkumiem, kurus ir veikuši Dalībnieki, kurus ir ieteikušas šīs personas (netieši ieteiktie Dalībnieki, otrā pakāpe), Dalībnieks katrā konkrētajā gadījumā saņem no Lyoness kā Draudzības prēmiju līdz pat 0,5 % no pirkuma summas. Draudzības prēmijas par citiem netieši ieteiktajiem Dalībniekiem netiek piešķirti. Draudzības prēmiju maksājumi tiek veikti saskaņā ar 8.4. līdz 8.6.punktu noteikumiem.

8.2. Attiecībā uz īpašajiem piedāvājumiem Lyoness patur sev tiesības atkāpties no šeit noteiktajiem principiem. Lyoness ir ieinteresēts piedāvāt Dalībniekiem pēc iespējas plašāku iepirkšanās iespēju klāstu pie Lojalitātes partneriem un tādēļ vienoties ar Lojalitātes partneriem par būtiskām atlaidēm, tādējādi sniedzot Dalībniekiem īpašas priekšrocības. Gadījumā, ja īpašo piedāvājumu kontekstā ar Lojalitātes partneri ir panākta vienošanās par citādu, Dalībniekam vienīgi papildus priekšrocības sniedzošu noteikumu piemērošanu (tā tas varētu būt, veicot netipiskus pirkumus, piemēram, terminētus mobilo telefona sakaru līgumus), Lyoness tas ir īpaši jānorāda mājas lapā www.lyoness.com sniegtajā tirgotāja aprakstā (sk. 8.3.punktu).

8.3. Katrā konkrētajā gadījumā piešķiramās priekšrocības var tikt aplūkotas mājas lapā www.lyoness.com sniegtajā tirgotāja aprakstā. Dalībniekam tiek ieteikts regulāri iepazīties ar Lyoness mājas lapas saturu saistībā ar Lojalitātes partneru piedāvātajiem nosacījumiem. Gadījumā, ja ir mainījušies nosacījumi, par kādiem bija panākta vienošanās ar Lojalitātes partneriem, tad Lyoness ir tiesības, ievērojot 4 nedēļu paziņošanas termiņu, aktualizēt atsevišķu Lojalitātes partneru piedāvātās Dalībnieku priekšrocības un Draudzības prēmijas. Dalībniekam pienākošos Dalībnieka priekšrocību apmērs tiek aprēķināts, ņemot vēra tos nosacījumus, kādi bija spēkā brīdī, kad pirkums tika pilnībā apmaksāts.

8.4. Dalībnieka priekšrocību un Draudzības prēmiju piešķiršana ir iespējama tikai tad, kad Dalībnieks ir veicis pilnīgu sava pirkuma apmaksu un kad vairs nepastāv nekādas citas normatīvajos aktos paredzētas iespējas atcelt pirkumu, nenorādot iemeslus; jo īpaši tas attiecas uz piemērojamā atteikuma tiesības izlietojuma termiņa notecējumu. Šiem priekšnoteikumiem izpildoties, Lojalitātes partneris sniedz Lyoness apstiprinājumu par veikto pirkumu un veic norēķinu. Dalībnieka priekšrocības un Draudzības prēmijas par pirkumiem, par kuriem Lojalitātes partneris ir paziņojis Lyoness un veicis ar to norēķinu līdz svētdienas plkst. 23:00 (CET laiks), tiek piešķirti Dalībniekam (Dalībnieka priekšrocības), kā arī tā Ieteicējam un Ieteicēja ieteicējam (Draudzības prēmija). Lojalitātes partnerim ir pienākums veikt norēķinu ar Lyoness divu mēnešu laikā no brīža, kad ir izpildījušies 8.4.punkta 1.teikumā noteiktie priekšnosacījumi. Ja Dalībnieks Lojalitātes partnera Kuponu bija iegādājies no Lyoness, tad Dalībnieka priekšrocības un Draudzības prēmija tiek piešķirti pēc tam, kad ir izpildījušies šī 8.4.punkta 1.teikumā noteiktie priekšnosacījumi.

8.5. Cashback un Draudzības prēmiju vērtības, tiklīdz tās ir sasniegušas vismaz EUR 10,00 apmēru, Lyoness reizi nedēļā pārskaita uz Dalībnieka norādīto bankas kontu.

8.6. Ja Dalībnieks veic pirkumus pie Lojalitātes partneriem ārvalstīs (uz vietas vai internetā), ir iespējama situācija, ka sākotnēji Cashback un Draudzības prēmijas maksājumu kontā uzrādās attiecīgās valsts valūtā. Lojalitātes partnerim apstiprinot pirkumu, konkrētā Dalībnieka personīgajā vietnē attiecīgā summa automātiski tiek konvertēta Dalībnieka valsts valūtā, ņemot vērā Eiropas Centrālās Bankas vai citas atbildīgas banku institūcijas noteikto valūtas maiņas kursu tajā dienā, kad Lojalitātes partneris saņēma maksājumu. 5.3.punkta noteikumi ar šo netiek skarti, proti, tiesības saņemt Dalībnieka priekšrocības un Draudzības prēmijas pastāv tikai attiecībā uz tiem starptautiskajiem pirkumiem, kuri ir veikti, izmantojot tādus iepirkšanās veidus (piem., Onlineshop interneta veikali), kādi attiecībā uz attiecīgo Dalībnieku ir norādīti Lyoness mājas lapā.

9. Lyoness Shopping points iepirkšanās punkti
9.1. Lyoness Loyalty Program programmas ietvaros veicot pirkumus pie Lojalitātes partneriem, Dalībniekiem tiek potenciāli piešķirts zināms skaits Shopping points iepirkšanās punktu.

9.2. Tas, vai Shopping points iepirkšanās punkti vispār tiek piešķirti un, ja tiek, tad cik daudz, ir atkarīgs gan no pirkuma lieluma, gan arī no nosacījumiem, par kādiem ir panākta vienošanās ar attiecīgo Lojalitātes partneri. Lyoness lūdz lasītāju iepazīties ar mājas lapā www.lyoness.com sniegto Lojalitātes partnera aprakstu, kas kalpo kā pamats, nosakot Shopping points iepirkšanās punktu skaitu, kādu attiecīgais Lojalitātes partneris piešķir pirkumiem EUR 100,00 vērtībā.

9.3. Shopping points iepirkšanās punktiem nav konkrētas nominālvērtības. To vērtība tiek noteikta atbilstoši tās priekšrocības apmēram, kāds tiek piešķirts, Shopping points iepirkšanās punktus izlietojot pie attiecīgā Lojalitātes partnera. Nav iespējama Shopping points iepirkšanās punktu vērtības izmaksāšana naudā, nedz arī to nodošana citām personām pret atlīdzību. Shopping points iepirkšanās punktu dāvināšana citiem Dalībniekiem, turpretim, ir atļauta.

9.4. Iegūtie Shopping points iepirkšanās punkti tiek piešķirti Dalībniekam, un tiem var sekot Dalībnieka personīgajā vietnē. Dalībnieks tos var izlietot, lai iegūtu atlaidi pirkumiem, kuri kā īpašie piedāvājumi ir norādīti mājas lapā www.lyoness.com. Shopping points iepirkšanās punkti var tikt izlietoti tikai tajā apmērā, kāds ir paredzēts attiecīgajam pirkumam.

9.5. Dalībnieka priekšrocības un Draudzības prēmijas tiek piešķirtas arī par pirkumiem, kuros Dalībnieks izlieto Shopping points iepirkšanās punktus. Šādā gadījumā Dalībnieka priekšrocību un Draudzības prēmijas apmērs tiek aprēķināts, pamatojoties uz to pirkuma vērtību, kāda paliek pāri pēc izlietoto Shopping points iepirkšanās punktu sniegtās priekšrocības vērtības atvilkšanas.

9.6. Shopping points iepirkšanās punkti ir derīgi trīs gadus. Trīs gadu termiņa tecējums sākas tā gada beigās, kurā Shopping points iepirkšanās punkti tika iegūti.

10. Dalībnieka personīgā vietne
10.1. Lyoness bez maksas piešķir katram Dalībniekam mājas lapā www.lyoness.com Dalībnieka personīgo vietni (reģistrēto lietotāju sadaļā), kurā Dalībnieks jebkurā brīdī, ievadot savu lietotājvārdu un paroli, var apskatīt savus pirkumus, ieteiktos Dalībniekus, kā arī informāciju par Lyoness Loyalty Program programmas Dalībnieku priekšrocībām un Draudzības prēmijām. Lyoness mājas lapu un mājas lapas www.lyoness.com reģistrēto lietotāju sadaļas nepieejamības gadījumā Lyoness atbild vienīgi saskaņā ar 14.punkta noteikumiem.

10.2. Dalībniekam ir jāuzglabā Dalībnieka personīgās vietnes lietošanas dati (lietotājvārds, parole un PIN kods) drošā vietā un jārīkojas ar tiem ļoti konfidenciāli. Nekādā gadījumā nedrīkst ļaut trešajām personām piekļūt lietotājvārdam un parolei. Personīgos iestatījumus Dalībnieks var jebkurā brīdī nomainīt Lyoness mājas lapā www.lyoness.com (reģistrēto lietotāju sadaļā).

10.3. Dalībnieks apņemas nekavējoties informēt Lyoness par visiem viņa interneta piekļuves ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem. Pēc tam, kad Lyoness būs veicis tūlītēju Dalībnieka piekļuves bloķēšanu, viņam ar īsziņas, e-pasta vai pasta sūtījuma starpniecību tiks nosūtīti jauni piekļuves dati. Par minētās neatbilstošās izmantošanas rezultātā Dalībniekam radītajiem zaudējumiem Lyoness atbild vienīgi saskaņā ar 14.punkta noteikumiem.

11. Ieteicēja nomaiņa
Dalībnieki, kuri 6 mēnešus ilgā laika posmā nav veikuši pirkumus no Lojalitātes partneriem un šajā laikā nav arī iegādājušies Lyoness kuponus, var nomainīt savu Ieteicēju, nozīmējot citu Dalībnieku kā Ieteicēju, ar nosacījumu, ka šis Dalībnieks tam ir devis savu piekrišanu. Šādā gadījumā tos Dalībniekus, kurus tieši un netieši bija ieteicis maiņu veicošais Dalībnieks (neatkarīgi no pakāpes), to sākotnējā stāvoklī saglabā sākotnējais Ieteicējs.

12. Datu aizsardzība
12.1. Lai nodrošinātu Lyoness Loyalty Program programmas funkcionēšanu, proti – Dalībnieka priekšrocību un Draudzības prēmiju uzskaitīšanu, Lyoness, pildot par personas datu aizsardzību atbildīgās personas funkciju datu aizsardzības likumdošanas izpratnē, iegūst, saglabā un apstrādā Dalībnieku datus; Dalībnieks piekrīt šādai savu personas datu apstrādei šajos Vispārējos darījumu noteikumos, un jo īpaši šajā 12.punktā noteiktajā apjomā un nolūkos. Draudzības prēmiju aprēķināšanas nolūkos Lyoness nodod Ieteicējam tā ieteikto pirmās un otrās pakāpes Dalībnieku veikto pirkumu apjoma datus. Šim nolūkam pirmās pakāpes ieteiktie Dalībnieki ir identificējami to vārdos. Bez tam, Ieteicējam tiks atklāti arī to telefona numuri un e-pasta adreses. Otrās pakāpes ieteiktie Dalībnieki tiks uzrādīti vienīgi anonīmā formā. Savā Dalībnieka personīgajā vietnē Dalībnieks var piešķirt savam Ieteicējam piekļuvi arī citiem personīgiem datiem (piemēram, savai adresei). Ja Dalībnieks ir sniedzis savu piekrišanu, Lyoness izmanto Dalībnieka datus arī tam, lai piedāvātu personalizētu informāciju par Lyoness un Lyoness Lojalitātes partneru piedāvājumiem un precēm.

12.2. Visa veida pieprasījumi attiecībā uz datu paziņošanu, papildināšanu vai dzēšanu var tikt nosūtīti tieši Lyoness vai Lyoness Latvija SIA.

12.3. Citi ar datu aizsardzību saistītie likumdošanas noteikumi, kuri piemērojami, izmantojot Lyoness mājas lapu, ir pieejami datu aizsardzības sadaļā mājas lapā www.lyoness.com.

12.4. Lyoness izmanto starptautiski atzītas datu aizsardzības tehnoloģijas, lai pasargātu Dalībnieku datus no neatļautas piekļuves. Par internetā pārraidīto datu aizsardzību Lyoness atbild vienīgi saskaņā ar 14.punkta noteikumiem.

12.5. Piekrišana atbilstoši datu aizsardzības likumdošanai: Dalībnieks piekrīt – ar iespēju šo piekrišanu jebkurā brīdī atsaukt –, ka Lyoness apkopo personas datus par Dalībnieka Lyoness Loyalty Program programmas ietvaros veiktajiem pirkumiem (intereses un personīgās vēlmes) un izmanto šos datus personalizētas informācijas veidošanai, kā arī pasta vai personīgas komunikācijas vajadzībām ar nolūku reklamēt Lyoness Loyalty Program programmu un Lojalitātes partneru piedāvājumus. Dalībnieks var jebkurā brīdī šo sniegto piekrišanu atsaukt, šim atsaukumam attiecoties uz turpmāko darbību. Atsaukums ir nosūtāms rakstveidā vai uz e-pasta adresi member-service@lyoness.lv. Rakstveida atsaukums ir nosūtāms uz sekojošu adresi: Lyoness Latvija SIA, Cēsu iela 31 k-2, Rīga, LV-1012.

13. Pakalpojumu pārtraukums
13.1. Lyoness piedāvāto pakalpojumu apjoms ietver vienīgi Lyoness Loyalty Program programmu saskaņā ar šiem Vispārējiem darījumu noteikumiem.

13.2. Tiesības un pienākumi saistībā ar pirkumiem, kurus Dalībnieki ir veikuši pie Lojalitātes partneriem, ir attiecināmi vienīgi uz Lojalitātes partneriem. Pēc tam, kad ir noslēgts līgums ar Lojalitātes parteri, Lyoness neuzņemas nekādas garantijas vai atbildību par Lojalitātes partnera pienākumiem saistībā ar pakalpojuma sniegšanu, jo īpaši attiecībā uz iespējamo Lojalitātes partnera saistību neizpildīšanu vai nepareizu izpildīšanu.

13.3. Gadījumā, ja Lojalitātes partneris nav izpildījis savas saistībās vai ir izpildījis tās nepareizi, Dalībniekam nav tiesības prasīt no Lyoness pilnu vai daļēju izlietotā kupona vērtības atgriešanu, jauna kupona aizdošanu, naudas maksājumu vai jebkādu citādu atlīdzību vai kompensāciju. Jebkādas Dalībnieka prasījuma tiesības saistībā ar Lojalitātes partnera saistību neizpildīšanu vai nepareizu izpildīšanu pastāv tikai attiecībā pret Lojalitātes partneri.

14. Atbildība
14.1. Lyoness uzņemas pilnu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, nodarot kaitējumu dzīvībai, ķermenim vai veselībai, ja šie zaudējumi radušies, Lyoness ļaunā nolūkā vai rupjas neuzmanības dēļ neizpildot savus pienākumus. Lyoness uzņemas pilnu atbildību arī par cita veida zaudējumiem, ja tie radušies, Lyoness ļaunā nolūkā vai rupjas neuzmanības dēļ neizpildot savus pienākumus.

14.2. Lyoness uzņemas tikai ierobežotu atbildību par tādiem tipiskiem un paredzamiem zaudējumiem, kuri radušies, aiz neuzmanības neizpildot tādus pienākumus, kuri ir būtiski pienācīgai un precīzai līguma izpildīšanai un kuru izpildīšanu Dalībnieks var attiecīgi sagaidīti un uz to paļauties (pamata pienākumi).

14.3. Par cita veida zaudējumiem Lyoness neuzņemas nekāda veida atbildību, ievērojot 14.5.punkta noteikumus. Tas jo īpaši attiecas uz sekojošiem gadījumiem, ar nosacījumu, ka Lyoness nav vainojams attiecīgā notikuma izraisīšanā:

(a) sakaru pārrāvumi, Dalībniekam izmantojot internetu;
(b) cita veida tehniskas problēmas, (i) pārraidot datus internetā, kā arī (ii) lietojot Lyoness interneta portālu, Lyoness īsziņu pakalpojumus un Lyoness mobilo termināļu aplikācijas, ciktāl šīs problēmas nav radušās Lyoness tiešās atbildības jomās,
(c) tehniska un elektroniska rakstura problēmas, par kurām Lyoness nav atbildīgs, kuras neļauj Lyoness Loyalty Program programmas ietvaros veikto pirkumu reģistrāciju (jo īpaši jebkāda veida izsekošanas problēmas un no tā izrietošā datu nozaudēšana),
(d) mobilo telefonsakaru tīklu un termināļu nepieejamība, un
(e) problēmas Dalībnieka mobilo ierīču darbībā.

Preču pirkuma līgums un pakalpojumu līgums ir spēka vienīgi starp Dalībnieku un attiecīgo Lojalitātes partneri.

14.4. Ciktāl ir izslēgta vai ierobežota Lyoness atbildība, tiktāl ir spēkā arī atbildības izslēgšana vai ierobežošana attiecībā uz Lyoness darbinieku, likumisko pārstāvju un aģentu personīgo atbildību.

14.5. Atbildības izslēgšana un ierobežošana atbilstoši 14.punkta noteikumiem neierobežo Lyoness atbildību saskaņā ar obligāti piemērojamām likumdošanas normām, piemēram, saskaņā ar likumdošanas normām attiecībā uz atbildību par preču kvalitāti, par ļaunprātīgu trūkumu slēpšanu, kā arī par garantijas uzņemšanos saistībā ar preces kvalitāti.

15. Izmaksas
15.1. Dalībnieku reģistrācija un dalība Lyoness Loyalty Program programmā ir bezmaksas. Par visām izmaksām, kuras varētu rasties saistībā ar kuponu pasūtīšanu/pārņemšanu vai saistībā ar reģistrēšanos, izmantojot Friendship Flyer bukletu, Lyoness attiecīgi iepriekš informēs Dalībnieku.

15.2. Reģistrējoties, Dalībnieks bez maksas saņem Lyoness Cashback Card karti.

15.3. Prepaid Lyoness MasterCard® maksājumu kartes izsniegšana, atsaucoties attiecīgam Dalībnieka pieprasījumam, var būt saistīta ar papildus izmaksām.

16. Līgumattiecību izbeigšana no Dalībnieka puses
16.1. Dalībniekam ir tiesības jebkurā laikā izbeigt līgumiskās saistības ar Lyoness, iesniedzot attiecīgu rakstisku pieteikumu. Šādā gadījumā Dalībnieks esošo līgumattiecību ietvaros vairs neveic pirkumus, nepiesaista jaunus Dalībniekus, kā arī neveic cita veida darbības.

16.2. Līgumisko attiecību izbeigšanas gadījumā Dalībniekam ir prasījuma tiesības vien uz tām Loyalty Program programmas Dalībnieka priekšrocībām, kuras ir jau iegūtas līguma izbeigšanas brīdī, t.i., tikai tādā gadījumā, ja pirkums, kurš dod tiesības saņemt Skaidras naudas atmaksu (Cashback) vai Draudzības prēmiju, līguma izbeigšanas brīdī jau bija veikts. Līdz šim brīdim sakrātie Shopping points iepirkšanās punkti tiek anulēti līdz ar līgumiskās saistības izbeigšanos. Tomēr, ja Dalībnieks izbeidz līgumisko attiecību svarīga iemesla dēļ, Dalībniekam ir tiesības 8 nedēļu laikā no līguma izbeigšanas brīža izlietot sakrātos Shopping points iepirkšanās punktus un Lyoness kuponus 9.punktā noteiktajā kārtībā.

17. Līgumattiecību izbeigšana no Lyoness puses
17.1. Lyoness ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumiskās saistības parastā kārtībā, t.i. – nenorādot iemeslu, par to paziņojot Dalībniekam 8 nedēļas iepriekš, vai arī izbeigt līgumiskās saistības nekavējoties, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu ir uzskatāma ne vien tāda rīcība, kas nodara kaitējumu Lyoness un attiecīgo Lojalitātes partneru ekonomiskajām interesēm vai reputācijai, bet jo īpaši arī līguma būtisko saistību pārkāpums. Par līguma būtiskām saistībām ir uzskatāmi Dalībnieka pienākumi atbilstoši 2.3., 2.4., 3.3. un 3.4.punktu noteikumiem.

17.2. Dalībniekam nepildot šos noteikumus, Dalībnieks ir atbildīgs par tā rezultātā pret Lyoness celtajām prasībām, t.sk. zaudējumu atlīdzības prasībām, kuras tam ir jāatlīdzina Lyoness. Šis nosacījums attiecas arī uz tām izmaksām, kuras ir radušās, atspēkojot trešo personu prasības. Bez tam, Lyoness ir arī tiesības prasīt no Dalībnieka tādu zaudējumu – ieskaitot tiesvedības izmaksas – atlīdzināšanu, kuri Lyoness radušies, Dalībniekam neizpildot savus pienākumus.

17.3. Līgumisko attiecību izbeigšanas gadījumā Dalībniekam ir prasījuma tiesības vien uz tām Loyalty Program programmas Dalībnieka priekšrocībām, kuras ir jau iegūtas līguma izbeigšanas brīdī, t.i., tikai tādā gadījumā, ja pirkums, kurš dod tiesības saņemt Skaidras naudas atmaksu (Cashback) vai Draudzības prēmiju, līguma izbeigšanas brīdī jau bija veikts.

17.4. Lyoness nekavējoties izbeidzot līgumiskās attiecības svarīga iemesla dēļ, par kuru Dalībnieks tomēr nav atbildīgs, Dalībniekam ir tiesības 8 nedēļu laikā no līguma izbeigšanas brīža izlietot sakrātos Shopping points iepirkšanās punktus un Lyoness kuponus 9.punktā noteiktajā kārtībā. Citos gadījumos līdz šim brīdim sakrātie Shopping points iepirkšanās punkti tiek anulēti līdz ar līgumiskās saistības izbeigšanos.

18. Vispārīgie noteikumi
18.1. Dalībniekam ir tiesības cedēt savas prasījuma tiesības pret Lyoness (vai visas no dalības Loyalty Program programmā izrietošās tiesības) vai izlietot tās kā nodrošinājumu tikai tad, ja tam ir saņemta iepriekšēja rakstiska piekrišana.

18.2. Dalība Loyalty Program programmā nenodibina nekāda veida dalības sabiedrībās tiesiskās attiecības starp Dalībnieku un Lyoness; jo īpaši tā nav uzskatāma kā biedra statusa iegūšana biedrībā.

18.3. Konkrētos gadījumos atsevišķi noslēgtie līgumi ir jebkurā gadījumā prioritāri attiecībā uz šiem Vispārējiem darījumu noteikumiem. Šādu līgumu saturs ir atspoguļojams rakstveida līgumā un/vai tiem ir nepieciešams Lyoness rakstveida apstiprinājums. Tiek pieņemts, ka puses nav noslēgušas nekādas mutiskas vienošanās. Bez tam Lyoness ir tiesības nosūtīt Dalībniekam paziņojumus par līguma noteikumiem, kā arī līguma izpildīšanai nepieciešamo informāciju arī ar īsziņas vai e-pasta starpniecību, ar nosacījumu, ka Dalībnieks ir atklājis attiecīgo kontaktinformāciju un nav šim noteikumam iebildis.

18.4. Tiek pieņemts, ka Dalībnieks ir piekritis šo viņam teksta formā nosūtīto Vispārējo darījumu noteikumu, kā arī citu Lyoness un Dalībnieka starpā noslēgto līgumisko attiecību izmaiņām, ja Dalībnieks pret tām nav cēlis iebildumus 30 dienu laikā pēc izmaiņu paziņojuma saņemšanas. Tiek uzskatīts, ka Dalībnieks ir tiešām piekritis Vispārējo darījumu noteikumu izmaiņām tikai tādā gadījumā, ja viņš šādu informāciju tiešām ir saņēmis.

18.5. Gramatiskās dzimtes lietojums šajā līgumā attiecas gan uz sievietēm, gan vīriešiem, gan juridiskām personām.

18.6. Ja kāds no līguma noteikumiem pilnīgi vai daļēji zaudē spēku un/vai nav izpildāmi, tas neietekmē pārējo līguma noteikumu spēkā esamību.

18.7. Līgumiskajām attiecībām ir piemērojamas Latvijas tiesību normas. ANO konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem piemērošana ir izslēgta.

18.8. Reģistrēšanās un dalība Lyoness Loyalty Program programmā ir atļauta no 16 gadu vecuma. Līdz pilngadības sasniegšanai ir nepieciešams saņemt rakstisku Dalībnieka likumisko pārstāvju piekrišanu.

18.9. Dalībnieka pienākums ir pašam samaksāt visa veida nodevas, maksājumus, nodokļus, u.tml., kuru maksāšanas pienākums rodas, Dalībniekam saņemot Dalībnieka priekšrocības.

Pielikums 1
Termini

„Cashback” ir Dalībnieka Priekšrocība, kuras detalizēts apraksts ir sniegts 8.1.1.punktā.

„Cashback Card karte” ir plastikāta vai papīra formas karte vai virtuāla karte (kuru var iegūt ar Lyoness mobilās aplikācijas starpniecību), kuras mērķis ir veikt to pirkumu uzskaiti, kurus Dalībnieks ir veicis pie Lojalitātes partneriem Lyoness Loyalty Program programmas ietvaros. Tādējādi tā nav uzskatāma par maksāšanas līdzekli.

„Ieteicējs” ir Dalībnieks, kurš ir tieši ieteicis citu Dalībnieku un kuru ieteiktais Dalībnieks, reģistrējoties Lyoness Loyalty Program programmā, ir uzrādījis kā Ieteicēju, vai arī Dalībnieks, kuru pēc Ieteicēja nomaiņas Lyoness ir norādījis kā attiecīgā Dalībnieka Ieteicēju.

„Draudzības prēmija” ir 8.1.3.punktā aprakstītā prēmija, kuru Dalībnieks saņem par tā ieteikto pirmā un otrā līmeņa dalībnieku Lyoness Loyalty Program programmas ietvaros veiktajiem pirkumiem.

„Friendship Flyer buklets” ir dokuments, kuru – aizpildītu un parakstītu – ir jānosūta Lyoness, lai reģistrācija, kura netiek veikta tiešsaistes režīmā, tiktu uzskatīta par saistošu piedāvājumu Lyoness dalības nodibināšanai.

„Kuponi” ir Lyoness partneru Oriģinālie kuponi un/vai Dāvanu kartes un elektroniskie kuponi (kuponu kodi), kuri ir detalizētāk aprakstīti 6.1.punktā.

„Lyoness kuponi” ir Lyoness izdotie kuponi. Dalībnieki tos var iegūt mājas lapā www.lyoness.com un izlietot, mājas lapā www.lyoness.com iegādājoties Lojalitātes partneru kuponus (tieši pirkumi no Lojalitātes partneriem tomēr nevar tikt veikti), kā arī atsevišķas Lyoness izveidotas preces. Detalizētāks apraksts ir sniegts 7.punktā.

„Prepaid Lyoness MasterCard® maksājumu karte” ir sadarbībā ar kādu maksājumu karšu pakalpojumu sniedzēju izsniegta maksājumu karte ar Cashback Card kartes funkciju (priekšapmaksas debetkarte).

„Lyoness Loyalty Program programma” ir Lyoness izveidota iepirkšanās sabiedrība, kuras ietvaros tās dalībnieki, veicot preču un pakalpojumu pirkumus no Lojalitātes partneriem, saņem Dalībnieka priekšrocības, kā arī Draudzības prēmiju, Dalībnieka pirmā un otrā līmeņa ieteiktajiem dalībniekiem veicot pirkumus Lyoness Loyalty Program programmas ietvaros.

„Dalībnieki” ir visas personas, kuras ir noslēgušas attiecīgu līgumu ar Lyoness, saskaņā ar šiem Vispārējiem darījumu noteikumiem kļūstot par dalībnieku uz tik ilgu laiku, cik ilgi ir spēka šis līgums, proti, kamēr kāda no līguma pusēm to nav izbeigusi.

„ID-numurs” ir unikāls Lyoness piešķirts numurs, ar kura palīdzību tiek identificēts Dalībnieks un tiek reģistrēti pirkumi no Lojalitātes partneriem.

„Dalībnieka priekšrocības” ir priekšrocības, kuras Dalībnieks saņem vai – konkrētos gadījumos – var saņemt, Loyalty Program programmas ietvaros veicot pirkumus pie Lojalitātes partneriem. Par priekšrocībām šajā kontekstā ir uzskatāmi arī Cashback un – konkrētos gadījumos – arī Shopping points iepirkšanās punkti.

„Lojalitātes partneri” ir sabiedrības, kurām ir līgumiskas saistības ar Lyoness un no kuriem Dalībnieki var saņemt Dalībnieku priekšrocības, no tiem pērkot preces un pakalpojumus, kā arī Draudzības prēmijas par pirkumiem, kurus Lyoness Loyalty Program programmas ietvaros ir veikuši viņa ieteiktie pirmās un otrās pakāpes dalībnieki.

„Dalībnieka personīgā vietne” ir Lyoness mājas lapas lietotāju sadaļa, kuras detalizēts apraksts ir sniegts 10.punktā.

„Shopping points iepirkšanās punkti” ir Dalībnieka priekšrocības, kuru detalizēts apraksts ir sniegts 9.punktā.
* Priekšrocību apmērs var mainīties atkarībā no iegādātajām precēm un lojalitātes partnera. Tādējādi visa šajā mājaslapā norādītā informācija ir paredzēta tikai ilustratīviem mērķiem.