STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS „LYONESS“ NARIAMSRedakcijos data: 2014 m. lapkritis

Preambulė

„Lyoness Europe“, AG, buveinės adresas Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchsas, Šveicarija, įmonės kodas Sankt Galeno kantono įmonių registre Nr. CH 170.3.026.427-4, valdo pirkimo bendruomenę, kuri dalyviams (toliau – Nariai) suteikia galimybę, įsigijus prekių ir paslaugų iš „Lyoness“ lojalumo partnerių (toliau – Lojalumo partneriai), gauti tam tikrą naudą (toliau – „Lyoness“ lojalumo programa). Atsižvelgiant į tai, Narių sutarties šalis yra „Lyoness Europe“, AG (toliau – „Lyoness“). „Lyoness“ atstovas Lietuvoje yra UAB „Lyoness Lietuva“, buveinės adresas: Olimpiečių g. 1, LT-09235 Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 302633872 (toliau – „Lyoness Lietuva“).

Siekiant aiškumo, Priede Nr. 1 prie šių Standartinių sutarčių sąlygų pateikiamas jose vartojamų terminų žodynėlis. Teisinę galią turi šių Standartinių sutarčių sąlygų 1–18 punktuose pateikti terminai ir jų apibrėžimai.

1. Sutarties dalykas

1.1 Prekės ir paslaugos, kurias Narys įsigyja iš Lojalumo partnerių (toliau – Pirkiniai), apskaitomos „Lyoness“ lojalumo programoje. Naudotis „Lyoness“ lojalumo programos teikiama nauda Narys gali rinkdamasis toliau išvardytus Pirkinių apskaitos būdus: „Lyoness“ kortelė „Cash-back Card“, originalūs Lojalumo partnerių Čekiai / Dovanų kortelės, taip pat „Lyoness“ siūlomi interneto kanalai, skirti apsipirkti Lojalumo partnerių internetinėse parduotuvėse. Šie Pirkinių apskaitos būdai detaliau aprašyti 4.3 punkte.

1.2 Šiose Standartinėse sutarčių sąlygose nustatyta tvarka Narys įgyja teisę dalyvauti „Lyoness“ lojalumo programoje bei gauti su tuo susijusią Nario naudą ir Draugystės premiją. Narys gali rekomenduoti kitiems vartotojams dalyvauti „Lyoness“ lojalumo programoje ir juos pakviesti tapti naujais Nariais. Narys neturi teisės kviesti Nariais tapti verslininkų, kaip jie yra apibrėžti 3.4 punkto d papunktyje. Narys ne-privalo rekomenduoti naujų Narių bei kviesti jais tapti, taip pat jis neatsako „Lyoness“ už sėkmingą naujų Narių pritraukimą.

2. Sutarties sudarymo pagrindas

2.1 Nuo to momento, kai „Lyoness“ priima registracijos prašymą, pareiškėjas tampa „Lyoness“ Nariu ir jam yra suteikiamas individualus, neperleidžiamas identifikacinis numeris (toliau – Nario numeris (ID)). Šis numeris suteikia teisę dalyvauti „Lyoness“ lojalumo programoje (tačiau nepagrindžia jokių narystės susivienijimo santykių, žr. 18.2 punktą).

2.2 Norėdamas sudaryti sutartį su „Lyoness“, Narys gali pasinaudoti „Lyoness“ pateikta Draugystės skrajute, internetine registracijos forma arba registruotis vietoje pas vieną iš Lojalumo partnerių.

2.3 Narys pareiškia, kad duomenys, kuriuos jis pateikia „Lyoness“, yra teisingi, o jam tyčia pateikus klaidingus duomenis įsipareigoja atlyginti „Lyoness“ dėl to kilusius nuostolius ir apginti ją nuo ieškinių dėl žalos. Narys įsipareigoja nedelsdamas informuoti „Lyoness“ apie bet koki-us registracijos metu pateiktų asmens duomenų (gyvenamosios vietos adreso, el. pašto adreso, banko sąskaitos, telefono numerio ir pan.) pasikeitimus.

2.4 Kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui leidžiama registruotis atitinkamai tik vieną kartą (t. y. vienas Nario numeris (ID)). Registracijos metu Narys nurodo savo gyvenamosios arba verslo vietos (buveinės) adresą. Tais atvejais, kai Nariai, siekdami gauti neteisėtos Nario naudos bei neteisėtų Draugystės premijų, užsiregistruoja daugiau nei vieną kartą, „Lyoness“ turi teisę nutraukti su jais sutartis dėl svarbios priežasties ir panaikinti tokiu būdu gautą Nario naudą bei Draugystės premijas. Nustačius, kad Narys užsiregistravo daugiau nei vieną kartą, panaikinami paskutiniai įregistruoti ID numeriai. Nario nauda ir Draugystės premijos, kurios buvo gautos tik užsiregistravus daugiau nei vieną kartą, netenka galios.

3. Teisiniai santykiai

3.1 Tarp „Lyoness“ ir Nario nenustatomi jokie darbo, tarnybiniai ar bendrovių teisės normomis grindžiami santykiai (ypač jokie narystės susivi-enijimo santykiai). Narys dalyvauja „Lyoness“ lojalumo programoje ir (ar) rekomenduoja naujus Narius tik veikdamas savo atsakomybe, savarankiškai ir būdamas nesusaistytas teisiniais santykiais su „Lyoness“.

3.2 Narys turi teisę tik į Nario naudą bei Draugystės premiją. Nariui už jo veiklą nesuteikiamas joks kitas atlygis. Patirtos išlaidos Nariui nekompensuojamos.

3.3 Dalyvaudamas „Lyoness“ lojalumo programoje ir (ar) kviesdamas naujus Narius, Narys neturi teisės atstovauti „Lyoness“, teikti pareiški-mus kitiems Nariams ar juos iš jų priimti. Narys neturi teisės priimti grynųjų pinigų ir „Lyoness“ naudai vykdyti inkaso. Nariui savo veiks-mais pažeidus šio 3.3 punkto nuostatas, „Lyoness“ turi teisę nutraukti sutartį dėl svarbios priežasties.

3.4 Be išankstinio raštiško „Lyoness“ sutikimo Narys neturi teisės:

(a) naudoti „Lyoness“ ar Lojalumo partnerių logotipų, rašmenų, prekės ženklų, šūkių, domenų bei kitų ženklų ir pan.;

(b) gaminti / kurti vizitinių kortelių, prezentacijų, vaizdo, garso įrašų, ekrano vaizdo nuotraukų, žiniatinklio turinio, žiniasklaidos prie-monių turinio, skrajučių, prospektų, interneto puslapių, įskiepių / programėlių išmaniesiems telefonams („Apps“), reklaminių dokumentacijų, per pašto dėžutes platinamos medžiagos, masinių elektroninių laiškų, internetinių puslapių ir pan., kuriuose yra nuoroda į „Lyoness“ ar „Lyoness“ lojalumo programą arba kuriuose tai minima, taip pat juos platinti ar kitaip viešai pateikti (pvz., tokiose interneto platformose kaip „YouTube“ arba „Facebook“) raštu, skaitmenine forma ar kitais būdais;

(c) rengti renginių, pvz., informacinių renginių, susitikimų, seminarų, pasitarimų ir pan., kuriuose yra pateikiama nuoroda į „Lyoness“ ar „Lyoness“ lojalumo programą arba kuriuose tai minima;

(d) kviesti mažmeninės, didmeninės prekybos įmonių bei kitų prekybininkų ir kitų įmonių, siūlančių prekes ar paslaugas galutiniams vartotojams arba verslininkams, įskaitant degalines, franšizės gavėjus bei prekybos centrus, tapti Lojalumo partneriais arba Nar-iais, vesti derybas ar pradinius pokalbius arba vykdyti bet kokią reklaminę veiklą, siekiant pritraukti šias įmones, ypač kai tokia veikla vykdoma ne įmonės teritorijoje ar greta jos.

4. „Lyoness“ lojalumo programa

4.1 Už Pirkinius iš Lojalumo partnerių Nariui šiose Standartinėse sutarčių sąlygose numatyta tvarka suteikiama Nario nauda, t. y. jam grąžinama dalis grynųjų pinigų (Cashback) bei suteikiami Pirkimo taškai (Shopping Points). Rekomenduotojas už jo rekomenduoto pirmos ir antros pakopos Nario Pirkinius papildomai gauna Draugystės premiją. Nario nauda ir Draugystės premija, taip pat jų suteikimo sąlygos detaliau aprašyta 8 punkte.

4.2 Siekdama Nariams už jų Pirkinius suteikti Nario naudą bei Draugystės premiją, „Lyoness“ pasirašo susitarimus su Lojalumo partneriais. Su aktualiu Lojalumo partnerių sąrašu ir konkrečiais atvejais suteikiama Nario nauda galima susipažinti internete www.lyoness.com.

4.3 Savo Pirkinių apskaitai atlikti Narys gali naudoti šias primones:

4.3.1 Kortelė „Cashback Card“, kurią galima įsigyti kaip popierinę kortelę, plastikinę kortelę arba virtualią kortelę naudojant išma-niesiems telefonams skirtą programėlę („App“). Ši kortelė nėra atsiskaitymo priemonė, ji tėra skirta Pirkinių duomenų apskaitai.

4.3.2 Išankstinio mokėjimo „Prepaid Lyoness MasterCard®“ yra mokėjimo kortelė, suteikiama bendradarbiaujant su mokėjimo korteles teikiančiu asmeniu („MasterCard®“). Ji turi „Cashback Card“ kortelės funkciją (išankstinio mokėjimo kortelė). Jai taikomos spe-cialios sąlygos, dėl kurių susitariama pateikiant paraišką dėl Išankstinio mokėjimo „Prepaid Lyoness MasterCard®“.

4.3.3 Čekiai yra Lojalumo partnerių originalūs čekiai, dovanų kortelės, elektroniniai čekiai (skirti atsispausdinti ar parsisiųsti internetinio čekio kodo forma). Detalesnės Čekių naudojimo taisyklės pateiktos 6 punkte.

4.3.4 Apsipirkdamas internetu, Narys gali:

(a) Užsiregistruoti adresu www.lyoness.com su savo prieigos duomenimis ir pasirinkti pageidaujamo Lojalumo partnerio internetinę parduotuvę.

(b) Prisijungti prie internetinės parduotuvės per kitą interneto kanalą, kurį pirkimo apskaitos tikslais siūlo „Lyoness“, ir tiesiogiai įsigyti Pirkinių Lojalumo partnerio internetinėje parduotuvėje. Pirkimą apskaityti galima tik tada, kai pirkimo metu Nario naršyklėje leidžiama naudoti slapukus, nenaudojami reklamos ar skriptų blokavimo įrankiai. Detalesnės apsipirkimo internetu taisyklės pateiktos 5 punkte.

4.4 4.3.1 ir 4.3.4 punktuose nurodytais atvejais apskaitytus pirkimo bei atsiskaitymo duomenis Lojalumo partneris persiunčia „Lyoness“, kuri jų pagrindu apskaičiuoja Nario naudą. Tas pats galioja 4.3.3 punkte numatytu atveju, t. y. kai Pirkiniai įsigyjami už Čekius, jeigu šie Čekiai įsigyjami Čekių prekybos vietose. Tais atvejais, kai Čekiai užsakomi iš „Lyoness“, „Lyoness“ pati apskaito pirkimo duomenis bei jų pagrin-du apskaičiuoja Nario naudą. 4.3.2 punkte numatytu atveju mokėjimo korteles teikiantis asmuo „Lyoness“ persiunčia pirkimo duomenis, kurių pagrindu ji apskaičiuoja iš to kylančią Nario naudą.

5. Apsipirkimas internetu

5.1 Nariai susipažįsta su apsipirkimo internetu taisyklėmis, kurios pateikiamos svetainės www.lyoness.com skyrelio DUK punkte „Apsipirkimas internetu“.

5.2 Vadovaujantis 8.4 punktu, Nario nauda ir Draugystės premija, įgyta už internetu nupirktus Pirkinius, suteikiama tik tada, jeigu pasibaigė nuotolinę prekybą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas sutarties atsisakymo terminas ir Narys nepasinaudojo teise atsisakyti sutarties.

5.3 Teisę į Nario naudą Narys turi tik už internetinėse parduotuvėse įsigytus Pirkinius iš Lojalumo partnerių, kurie svetainėje www.lyoness.com įtraukti į tos šalies, kurioje yra Nario gyvenamoji arba verslo vykdymo vieta (pagal registracijos duomenis), sąrašą. Tas pats taikoma ir Draugystės premijai.

5.4 „Lyoness“ neturi įtakos (nuorodose pateikiamų) Lojalumo partnerių internetinių parduotuvių turiniui ir už jį neatsako. Jei nuorodose pateikiamose interneto svetainėse skelbiama medžiaga yra neteisėta ar kitaip prieštaraujanti moralei, „Lyoness“ aiškiai atsiriboja nuo tokios medžiagos.

6. Čekių užsakymas

6.1 Originalūs čekiai arba Dovanų kortelės ir elektroniniai čekiai (čekių kodai) (toliau – Čekiai) yra Lojalumo partnerių Čekiai, kuriuos galima panaudoti įsigyjant Pirkinių tik iš to Lojalumo partnerio, kuris konkretų Čekį išleido. Konkretaus Čekio nominalioji vertė atitinka Čekyje nu-rodytą sumą. Lojalumo partneris nekeičia visų Čekių ar jų dalies į grynuosius pinigus.

6.2 Čekių iš „Lyoness“ galima užsisakyti raštu, internetu arba įsigyti Čekių pardavimo vietose (www.lyoness.com). Sumokėjus visą sumą, „Lyoness“ išduoda Čekį, kuriuo galima atsiskaityti už Pirkinius iš konkretaus Lojalumo partnerio. „Lyoness“ pasilieka teisę dėl pateisinamų priežasčių atsisakyti vykdyti užsakymus Čekiams pateikti, ypač jeigu jos susijusios su Lojalumo partneriu arba yra nesuderinamos su gali-ojančiomis teisės aktų nuostatomis, protingu verslo valdymu ar gera verslo praktika.

6.3 Čekiais, kuriuos Narys užsakė ir gavo iš „Lyoness“, galima apmokėti tik už Pirkinius iš tų Lojalumo partnerių, kurie buvo konkrečiai nu-rodyti Čekio užsakymo metu ir kurie atitinkamai pažymėti Čekyje. Sutartis dėl atsiskaitymo Čekiu sudaroma tik tarp Lojalumo partnerio (Čekio leidėjo) ir Nario (Čekio turėtojo). „Lyoness“ neatsako už pretenzijas, kurios reiškiamos šių sutartinių santykių pagrindu.

6.4 Čekiai, gauti iš „Lyoness“, negrąžinami, o už juos sumokėti pinigai paprastai neatlyginami. Ši taisyklė netaikoma tais atvejais, kai:

6.4.1 Įstatymų nustatytų garantinių įsipareigojimų atveju „Lyoness“ garantuoja, kad Narys įsigytus Čekius galės panaudoti atsiskai-tydamas arba vykdydamas mokėjimo prievoles už Pirkinių įsigijimą iš konkretaus Lojalumo partnerio. Jei to padaryti negalima, Narys gali pateikti Čekį „Lyoness“ bei iškeisti jį į kito Lojalumo partnerio Čekį (tokiu atveju gali keistis Nario nauda ir Draugystės premija dėl skirtingų susitarimų su Lojalumo partneriais, plg. 8.3 punktą). Jei Narys nepageidauja įsigyti kito Čekio, jis gali pa-reikalauti sugrąžinti sumokėtą sumą. Tokiu atveju Narys privalo grąžinti jam iki to momento suteiktą Nario naudą. Tais atvejais, kai tiesiogiai arba netiesiogiai rekomenduotas Narys pasinaudoja šiame 6.4.1 punkte nurodytomis teisėmis, Narys taip pat priva-lo sugrąžinti jam suteiktas Draugystės premijas.

6.4.2 Jeigu nuotolinę prekybą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatyta Nario teisė atsisakyti sutarties dėl Čekių įsigijimo (žr. kiekvieno konkretaus apsipirkimo metu pateikiamą informaciją vartotojams ir teisės atsisakyti sutarties išaiškinimą), Narys turi teisę per nustatytą terminą atsisakyti sutarties.

6.5 Čekių, kuriuos Narys atsiėmė iš „Lyoness“ arba gavo paštu ar internetu, praradimo ar vagystės atveju „Lyoness“ neprisiima atsakomybės už jokį neteisėtą jų panaudojimą, išskyrus tuos atvejus, kai apie praradimą ar vagystę Narys nedelsdamas raštu pranešė „Lyoness“ ir „Ly-oness“ nesiėmė tinkamų priemonių, kad užkirstų kelią neteisėtam panaudojimui.

6.6 Čekiai, kurie yra visiškai apmokėti ir kuriuos Nariui atsiuntė „Lyoness“, gali būti neatlygintinai perduodami, t. y. Narys turi teisę dovanoti Čekį bet kuriam kitam asmeniui. Neleidžiama už atlygį perparduoti Čekį komerciniais tikslais.

7. „Lyoness“ Čekiai

7.1 „Lyoness“ Čekiai yra Čekiai, kuriuos išdavė pati „Lyoness“ (ne Lojalumo partneriai). Šių Čekių Nariai www.lyoness.com gali įsigyti Čekių kodų forma ir pasinaudoti jais www.lyoness.com, atsiskaitydami su „Lyoness“ už įsigyjamus Lojalumo partnerių Čekius (bet ne betarpiškai už Pirkinius iš Lojalumo partnerių), taip pat už tam tikras „Lyoness“ nurodytas prekes.

7.2 Minimali užsakomo „Lyoness“ Čekio vertė yra 10 EUR. Didžiausia galima vieno „Lyoness“ Čekio vertė yra 1 000 EUR. Konkretaus „Ly-oness“ Čekio nominalioji vertė atitinka „Lyoness“ Čekyje nurodytą sumą. Jeigu išnaudojama ne visa Čekyje nurodyta suma, jo pradinė nominalioji vertė sumažinama konkrečia atsiskaitymo suma. Visas Čekis ar jo dalis į grynuosius pinigus nekeičiama.

7.3 Nariui, įsigijusiam tik „Lyoness“ Čekį, Nario nauda ar Draugystės premija nesuteikiama; teisė į jas atsiranda (8 punkte nustatyta tvarka) tik tada, kai Narys, naudodamasis „Lyoness“ Čekiu, svetainėje www.lyoness.com įsigyja Lojalumo partnerio Čekį (arba prekių).

7.4 „Lyoness“ Čekius galima neatlygintinai perleisti kitiems Nariams, todėl juos galima naudoti visų pirma kaip dovanų čekius. Perparduoti „Lyoness“ Čekių už atlygį neleidžiama.

7.5 „Lyoness“ Čekiais gali atsiskaityti tik Nariai, kurių gyvenamoji ar verslo vieta (pagal registracijos duomenis) yra tos valiutos, kuria yra išduotas „Lyoness“ Čekis, galiojimo teritorijoje.

7.6 Kiekvienam „Lyoness“ Čekiui yra priskirtas Čekio kodas, galiojantis 3 metus. 3 metų terminas pradedamas skaičiuoti nuo tų metų pabaigos, kuriais „Lyoness“ Čekis buvo įsigytas. Pasibaigus Čekio kodo galiojimo laikui, „Lyoness“ Čekis netenka galios ir negali būti pateikiamas atsiskaityti.

7.7 Pasibaigus nuotolinę prekybą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytam sutarties atsisakymo terminui (apie kurį atskirai pranešama prieš „Lyoness“ Čekio įsigijimą), anuliuoti, atsisakyti „Lyoness“ Čekių užsakymo ar kitaip jį grąžinti negalima. Lojalumo partner-ių Čekių / Dovanų kortelių grąžinimui taikomos 6.4 punkto nuostatos.

8. Lojalumo programos teikiama Nario nauda ir Draugystės premija

8.1 Už Nario Pirkinius, kurie buvo apskaityti „Lyoness“ lojalumo programoje, Nariui suteikiama Nario nauda. Nariui kaip Rekomenduotojui už jo rekomenduotų pirmos ir antros pakopos Narių Pirkinius papildomai skiriama Draugystės premija (apie tai išsamiau 8.1.3 punkte). Nario nauda ir Draugystės premija priklauso nuo susitarimo tarp „Lyoness“ ir atitinkamo Lojalumo partnerio sąlygų, todėl jų dydis gali skirtis pri-klausomai nuo Lojalumo partnerio, ūkio šakos bei valstybės. Nario naudą sudaro grąžinami grynieji pinigai (Cashback) nuo Pirkinio sumos (8.1.1 punktas). Be to, už Pirkinius iš tam tikrų Lojalumo partnerių skiriami Pirkimo taškai (Shopping Points) (8.1.2 punktas). Draugystės premija ir jos skyrimo tvarka aprašyta 8.1.3 punkte.

8.1.1 Grąžinami grynieji pinigai (Cashback): už Pirkinius, kurie buvo apskaityti „Lyoness“ lojalumo programoje, Nariui sugrįžta iki 5 % grynųjų pinigų. Tam tikrais atvejais grąžinama ir didesnė dalis. Galioja interneto svetainėje www.lyoness.com (prisijungimo paskyroje) nurodytas konkretaus Lojalumo partnerio grąžinamų grynųjų pinigų procentinis dydis. „Cashback“ mokėjimui taikoma 8.4–8.6 punktuose nustatyta tvarka.

8.1.2 Pirkimo tašką (Shopping Points): už Pirkinius, kurie buvo apskaityti „Lyoness“ lojalumo programoje ir įsigyti iš Lojalumo partner-ių, kurie už tai skiria Pirkimo taškus (Shopping Points), Nariui yra skiriami Pirkimo taškai. Siekdamas gauti nuolaidą, Narys gali panaudoti Pirkimo taškus (Shopping Points) atsiskaitydamas už Pirkinius specialiųjų akcijų metu, kurios nurodomos svetainėje www.lyoness.com. Detalesnė informacija pateikta 9 punkte.

8.1.3 Draugystės premija: už paties Nario tiesiogiai rekomenduotų Narių (asmenų, kurie pagal Nario rekomendaciją užsiregistravo „Lyoness“ ir nurodė Narį kaip Rekomenduotoją), taip pat pastarųjų tiesiogiai rekomenduotų Narių (netiesiogiai rekomenduoti an-tros pakopos Nariai) įsigytus Pirkinius, apskaitytus „Lyoness“ lojalumo programoje, „Lyoness“ suteikia Nariui Draugystės premiją, kuri sudaro iki 0,5 % Pirkinių sumos. Už kitus netiesiogiai rekomenduojamus Narius Draugystės premija nesuteikiama. Draugy-stės premijos mokėjimui taikoma 8.4–8.6 punktuose nustatyta tvarka.

8.2 „Lyoness“ pasilieka teisę specialiųjų akcijų metu netaikyti čia numatytų taisyklių. „Lyoness“ siekia pasiūlyti Nariams kuo daugiau pirkimo iš Lojalumo partnerių variantų ir susitarti su Lojalumo partneriais dėl esminių nuolaidų, kad galėtų suteikti Nariams įvairios naudos. Tais at-vejais, kai sutartyje su Lojalumo partneriu nustatomos kitokios specialiųjų akcijų sąlygos (kaip tai gali atsitikti netipinių apsipirkimų, pvz., ribotos trukmės mobiliojo ryšio sutarčių atveju), „Lyoness“ apie tai atskirai informuoja prekybininkų detalios peržiūros skiltyje adresu www.lyoness.com (plg. 8.3 punktą).

8.3 Informacija apie suteiktą naudą pateikiama interneto svetainės www.lyoness.com prekybininkų detalios peržiūros skiltyje. Narys turėtų reguliariai lankytis „Lyoness“ interneto svetainėje ir pasidomėti, kokia Lojalumo partnerių taikomų sąlygų versija yra galiojanti. „Lyoness“ turi teisę pakeisti atskiriems Lojalumo partneriams suteiktą Nario naudą bei Draugystės premiją, apie tai įspėjusi prieš 2 savaites, jeigu / kai pasikeičia sutartyse su Lojalumo partneriais nustatytos sąlygos. Nariui priklausančiai Nario naudai apskaičiuoti taikomos tos sąlygos, kurios galioja tuo momentu, kai Narys visiškai atsiskaito už Pirkinį.

8.4 Nario nauda ir Draugystės premijos skiriama tik tada, kai Narys visiškai atsiskaito už Pirkinį ir nebegalioja įstatymu numatytos teisės anu-liuoti pirkimą nenurodant priežasčių, t. y. ypač kai pasibaigęs nuotolinę prekybą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas sutarties atsisakymo terminas. Kai šios sąlygos yra įvykdytos, Lojalumo partneris patvirtina pirkimą „Lyoness“ ir už jį atsiskaito. Nario nauda ir Draugystės premija už Pirkinius, už kuriuos Lojalumo partneris atsiskaitė su „Lyoness“ iki sekmadienio 23.00 val. (CET), užskaitoma Nari-ui (Nario nauda) ir atitinkamai jo Rekomenduotojui bei pastarojo Rekomenduotojui (Draugystės premija). Lojalumo partneriai privalo atsis-kaityti su „Lyoness“ ne vėliau kaip per du mėnesius nuo to momento, kai buvo įvykdytos šio 8.4 punkto 1 sakinyje nurodytos sąlygos. Tais atvejais, jei Narys iš „Lyoness“ įsigyja Lojalumo partnerio Čekį, Nario nauda ir Draugystės premija užskaitomos, kai įvykdomos šio 8.4 punkto 1 sakinyje nurodytos sąlygos.

8.5 Grąžinamus grynuosius pinigus (Cashback) ir Draugystės premiją „Lyoness“ perveda į Nario nurodytą banko sąskaitą kas savaitę, jei sukauptos naudos suma ne mažesnė kaip 10 EUR.

8.6 Tais atvejais, kai Narys perka iš Lojalumo partnerių užsienyje (vietoje ar internetu), gali būti, kad į išmokų sąskaitą grąžinami grynieji pinigai (Cashback) arba Draugystės premija pirmiausia bus apskaityti tos šalies užsienio valiuta. Lojalumo partneriui patvirtinus pirkimą, suma kiekvieno Nario asmeninėje paskyroje pagal atitinkamą Europos ar kito kompetentingo centrinio banko bazinį mokėjimo užskaitymo Lojalumo partnerio sąskaitoje dienos kursą automatiškai konvertuojama į Nario šalies valiutą. 5.3 punktas lieka galioti, t. y. teisė gauti Nar-io naudą ir Draugystės premiją atsiranda tik už užsienyje įsigytus Pirkinius per kanalus (pvz., internetines parduotuves), kurie konkrečiam Nariui nurodyti „Lyoness“ interneto svetainėje.

9. „Lyoness“ pirkimo taškai (Shopping Points)

9.1 Tam tikrais atvejais už „Lyoness“ lojalumo programoje apskaitytus Pirkinius iš Lojalumo partnerių Nariams skiriamas tam tikras skaičius Pirkimo taškų (Shopping Points).

9.2 Ar bus skiriami Pirkimo taškai (Shopping Points) ir kiek jų bus skiriama, priklauso nuo pirkimo sumos bei sutartyje su konkrečiu Lojalumo partneriu nustatytų sąlygų. Interneto svetainės www.lyoness.com prekybininkų detalios peržiūros skiltyje „Lyoness“ kaip apskaičiavimo pagrindą nurodo Pirkimo taškų (Shopping Points) skaičių, kurį konkretus Lojalumo partneris skiria už 100 EUR vertės pirkinį.

9.3 Pirkimo taškų (Shopping Points) nominalioji vertė yra nefiksuota. Vertė nustatoma pagal nuolaidos, kurią atsiskaitant Pirkimo taškais (Shopping Points) suteikia konkretus Lojalumo partneris, dydį. Pirkimo taškai (Shopping Points) negali būti keičiami į grynuosius pinigus ar už atlygį perleidžiami kitiems asmenims. Tačiau Pirkimo taškus (Shopping Points) leidžiama dovanoti kitiems Nariams.

9.4 Sukaupti Pirkimo taškai (Shopping Points) užskaitomi Nariui ir juos galima peržiūrėti asmeninėje Nario paskyroje. Narys gali panaudoti juos nuolaidoms už Pirkinius gauti per tam tikras www.lyoness.com nurodytas akcijas. Atsiskaitant galima panaudoti tik tiek Pirkimo taškų (Shopping Points), kiek nustatyta konkrečiam Pirkiniui.

9.5 „Lyoness“ suteikia Nario naudą bei Draugystės premiją ir už tuos Pirkinius, už kuriuos Narys atsiskaito Pirkimo taškais (Shopping Points). Tokiu atveju Nario naudos ir Draugystės premijos dydis nustatomas pagal Pirkinio sumą, kuri lieka iš jos atėmus už panaudotus Pirkimo taškus (Shopping Points) pritaikytą nuolaidą.

9.6 Pirkimo taškai (Shopping Points) galioja 3 metus. Trejų metų terminas pradedamas skaičiuoti nuo tų metų pabaigos, kuriais buvo surinkti Pirkimo taškai (Shopping Points).

10. Asmeninė Nario paskyra

10.1 Interneto svetainėje www.lyoness.com (prisijungimo paskyra) „Lyoness“ kiekvienam Nariui neatlygintinai suteikia asmeninę Nario paskyrą, kurioje jis, įvedęs vartotojo vardą ir slaptažodį, gali bet kuriuo metu peržiūrėti savo įsigytus Pirkinius, rekomenduotus Narius ir informaciją apie Nario naudą bei Draugystės premiją, kurios suteikiamos „Lyoness“ lojalumo programos sąlygomis. Už galimus „Lyoness“ interneto svetainių bei prisijungimo paskyros www.lyoness.com pasiekiamumo sutrikimus „Lyoness“ atsako tik 14 punkte numatyta tvarka.

10.2 Narys asmeninės Nario paskyros prieigos duomenis (vartotojo vardą, slaptažodį ir PIN kodą) privalo laikyti saugioje vietoje ir jų niekam neatskleisti. Jokiu būdu negalima atskleisti vartotojo vardo bei slaptažodžio tretiesiems asmenims. Narys gali bet kuriuo metu pakeisti as-menines nuostatas www.lyoness.com (prisijungimo paskyra).

10.3 Apie bet kokį neteisėtą interneto prieigos duomenų panaudojimo atvejį Narys įsipareigoja nedelsdamas pranešti „Lyoness“. Nedelsiant užblokavus jo prieigą, pakeisti prieigos duomenys Nariui atsiunčiami trumpąja SMS žinute, elektroniniu laišku arba paštu. Už nuostolius, kurie Nariui buvo padaryti dėl neteisėto pasinaudojimo jo prieigos duomenimis, „Lyoness“ atsako tik 14 punkte numatyta tvarka.

11. Rekomenduotojo pakeitimas

Tie Nariai, kurie per 6 mėnesių laikotarpį neįsigijo Pirkinių iš Lojalumo partnerių ir nepirko „Lyoness“ Čekių, gali pakeisti savo Rek-omenduotoją, nurodydami „Lyoness“ kitą Narį, šiam sutikus, kaip Rekomenduotoją. Šiuo atveju keičiančio Nario tiesiogiai ar netiesiogiai rekomenduoti Nariai (nepriklausomai nuo jų pakopos) išlieka priskirti pradiniam Rekomenduotojui ir išlieka pradinio Rekomenduotojo rek-omendacinėje linijoje.

12. Duomenų apsauga

12.1 „Lyoness“, kaip pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus atsakingas subjektas, tvarko Narių asmens duomenis tiek, kiek tai būtina „Lyoness“ lojalumo programai įgyvendinti, t. y. be kita ko, Nario naudai ir Draugystės premijai apskaičiuoti. Draugystės premijos apskaitos tikslais „Lyoness“ pateikia Rekomenduotojui duomenis apie jo rekomenduotų pirmos ir antros pakopos Narių pirkimo apimtis. Tokiais atvejais nurodomi rekomenduotų pirmos pakopos Narių vardai ir pavardės. Be to, nurodomas jų telefono numeris ir el-ektroninio pašto adresas. Rekomenduoti antros pakopos Nariai rodomi tik anonimine forma. Pasinaudodamas asmeninės Nario paskyros prieiga, Narys gali suteikti savo Rekomenduotojui kitą asmeninę informaciją (pvz., savo adresą). Jei Narys davė savo sutikimą, „Lyoness“ taip pat naudoja Narių duomenis suasmenintai informacijai apie „Lyoness“ ir Lojalumo partnerių pasiūlymus bei produktus.

12.2 Visi paklausimai dėl informacijos apie duomenis, jų patikslinimo bei ištrynimo gali būti raštu siunčiami tiesiai „Lyoness“ arba „Lyoness“ Lietuva.

12.3 Kitos asmens duomenų apsaugai, naudojantis „Lyoness“ interneto svetaine, svarbios nuostatos pateiktos deklaracijoje apie privatumo apsaugą interneto svetainėje www.lyoness.com.

12.4 Narių duomenų apsaugai nuo neteisėto naudojimo „Lyoness“ taiko tarptautiniu mastu pripažintas saugumo technologijas. Už internetu pateiktų duomenų saugumą „Lyoness“ atsako tik 14 punkte numatyta tvarka.

12.5 Sutikimas tvarkyti asmens duomenis: Narys pareiškia, jog sutinka, kad „Lyoness“ tvarkytų asmens duomenis apie jo pirkimą (interesus bei prioritetus), dalyvaujant „Lyoness“ lojalumo programoje, ir naudotų šiuos duomenis suasmenintai informacijai rengti, taip pat kontaktams paštu ar asmeninių susitikimų metu užmegzti, kurių tikslas – reklamuoti „Lyoness“ lojalumo programą ir Lojalumo partnerių pasiūlymus. Savo sutikimą Narys gali bet kuriuo metu atšaukti raštu arba elektroniniu laišku, siunčiamu member-service@lyoness.lt. Raštišką atšaukimo pareiškimą siųsti šiuo adresu: „Lyoness Europe“, AG, Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchsas, Šveicarija, arba UAB „Lyoness Lietuva“, Olimpiečių g. 1, LT-09235 Vilnius, Lietuva.

Narys pareiškia, jog sutinka, kad „Lyoness“ galimai teiktų jos tvarkomus asmens duomenis į kitas EEE valstybes bei trečiąsias šalis. Narys bet kuriuo metu gali savo sutikimą atšaukti.

12.6 „Lyoness“ tvarko ir galimai teikia tokius Narių asmens duomenis: be kita ko, vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, gimimo datą, įmonės kodą, gyvenamosios vietos ar buveinės adresą, el. pašto adresą, banko duomenis, telefono numerį, taip pat kitus Nario laisva valia pateik-tus duomenis.

12.7 „Lyoness“ gali pasitelkti kitus asmenis, kiek tai yra būtina anksčiau 12.1 punkte nurodytam tikslui pasiekti, ir šiuo tikslu teikti jiems Narių asmens duomenis.

12.8 „Lyoness“, „Lyoness Lietuva“ ir 12.7 punkte nurodytų asmenų darbuotojai gali susipažinti su „Lyoness“ tvarkomais Narių asmens duomen-imis.

12.9 Rekomenduotojai taip pat gali susipažinti su jų rekomenduotų pirmos pakopos Narių asmens duomenimis, kaip nurodyta 12.1 punkte.

12.10 „Lyoness“ tvarko Narių asmens duomenis, jiems dalyvaujant „Lyoness“ lojalumo programoje, ir juos saugo dar 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose numatyti kitokie saugojimo terminai.

13. Prievolių vykdymo sutrikimai

13.1 „Lyoness“ įsipareigojimų apimtis apsiribota „Lyoness“ lojalumo programos įgyvendinimu, kaip aprašyta šiose Standartinėse sutarčių sąlygose.

13.2 Narys įgyja teises ir pareigas, susijusias su Nario Pirkiniais iš Lojalumo partnerių, išimtinai konkretaus Lojalumo partnerio atžvilgiu. Po sutarties sudarymo su Lojalumo partneriu „Lyoness“ taip pat neteikia jokių garantijų ir neprisiima jokios atsakomybės už Lojalumo partner-ių įsipareigojimus, ypač galimo Lojalumo partnerio įsipareigojimų neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju.

13.3 Tais atvejais, kai Lojalumo partneris nevykdo savo įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Narys neturi teisės reikalauti, kad „Lyoness“ grąžintų visą pagal Čekį sumokėtą sumą arba jos dalį, išduotų naują Čekį, išmokėtų sumą grynaisiais pinigais, sumokėtų kitokį atlygį ar kompensaciją. Visas galimas pretenzijas Lojalumo partnerio įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo atveju Narys turi reikšti tik Lojalumo partneriui.

14. Atsakomybė

14.1 „Lyoness“ neribotai atsako už nuostolius, kurie padaromi gyvybės atėmimo, kūno ar sveikatos sužalojimo atvejais, taip pat už neturtinę žalą bei žalą, padarytą vartotojo turtui. Be to, „Lyoness“ neribotai atsako už kitus nuostolius, kurie padaromi „Lyoness“ tyčia ar dėl didelio neatsargumo pažeidus savo pareigas.

14.2 „Lyoness“ atsakomybė už nuostolius, atsiradusius dėl neatsargumo pažeidus tokius savo įsipareigojimus, kurie yra esminiai tinkamam bei nepriekaištingam sutarties įvykdymui užtikrinti ir kurių įvykdymo Narys atitinkamai tikisi bei gali tikėtis (svarbiausi įsipareigojimai), yra apribota tipiškais nuostoliais, kuriuos įmanoma iš anksto numatyti.

14.3 Kiti reikalavimai atlyginti kilusius nuostolius nepriimami, išskyrus tuos, kurie numatyti 14.5 punkte. Visų pirma tai galioja tada, jei nėra „Lyoness“ kaltės, pvz.:

(a) atsiradus Nario interneto prieigos sutrikimų;

(b) atsiradus kitų techninių bei elektroninių trikčių (i) siunčiant duomenis internetu bei (ii) naudojantis „Lyoness“ interneto portalu, „Lyoness“ trumpųjų SMS žinučių tarnybos paslauga bei „Lyoness“ galinių mobiliųjų įrenginių įskiepiais, išskyrus tuos atvejus, kai už šių trikčių atsiradimą atsako „Lyoness“;

(c) ne dėl „Lyoness“ kaltės atsiradus techninių ir elektroninių trikčių, dėl kurių neįmanoma apskaityti „Lyoness“ lojalumo programos sąlygomis atliekamo pirkimo (visų pirma galimų sekimo funkcijos veikimo sutrikimų ir jų sukeltų duomenų praradimo atvejais);

(d) mobiliojo ryšio operatorių tinklų ar terminalų neprieinamumo atvejais;

(e) Nario galinių mobiliųjų įrenginių saugaus veikimo sutrikimo atvejais.

Prekių pirkimo–pardavimo arba paslaugų teikimo sutartis sudaroma išimtinai tarp Nario ir atitinkamo Lojalumo partnerio.

14.4 Tais atvejais, kai „Lyoness“ atsakomybė yra ribojama ar nenumatyta, apribojimai ar išimtys taip pat taikomi asmeninei „Lyoness“ dar-buotojų, atstovų pagal įstatymą ir padėjėjų atsakomybei.

14.5 Šiame 14 punkte numatyti atsakomybės apribojimai ir atsakomybės išimtys nepažeidžia „Lyoness“ atsakomybės, kuri, pavyzdžiui, yra numatyta pagal imperatyvines įstatymo dėl atsakomybės už žalą, padarytą netinkamos kokybės produkcija, normas, už sąmoningą trūku-mo nutylėjimą bei daikto kokybės garantiją.

15. Išlaidos

15.1 Registracija ir dalyvavimas „Lyoness“ lojalumo programoje Nariui yra nemokami. Apie galimas išlaidas, kurios, pvz., gali atsirasti dėl prekių ar čekių užsakymo / perdavimo, taip pat dėl registracijos pasinaudojant Draugystės skrajute, „Lyoness“ kiekvieną kartą iš anksto in-formuoja Narį internete www.lyoness.com.

15.2 „Lyoness“ kortelė „Cashback Card“ Nariui išduodama nemokamai.

15.3 Jei Narys nusprendžia užsisakyti Išankstinio mokėjimo „Prepaid Lyoness MasterCard®“, tokiu atveju Narys patiria papildomų išlaidų.

16. Sutarties nutraukimas Nario iniciatyva

16.1 Narys, pateikęs raštišką pareiškimą, turi teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti sutartį su „Lyoness“. Be to, pagal galiojančios sutarties sąlygas Narys neprivalo įsigyti Pirkinių, kviesti Narių ar vykdyti kitokią veiklą.

16.2 Sutarties pasibaigimo atveju Nariui pagal Lojalumo programą suteikiama tik ta Nario nauda, kuriai suteikti pagrindas atsirado dar iki sutart-ies pasibaigimo momento, t. y. tais atvejais, kai Pirkinys, suteikiantis teisę į grynųjų pinigų grąžinimą (Cashback) ar Draugystės premiją, buvo įsigytas dar iki sutarties pasibaigimo momento. Iki tol sukauptus Pirkimo taškus (Shopping Points) ir „Lyoness“ Čekius Narys gali išnaudoti per papildomą 8 savaičių laikotarpį nuo sutarties pasibaigimo, kaip aprašyta 9 punkte.

17. Sutarties nutraukimas „Lyoness“ iniciatyva

17.1 „Lyoness“ gali nutraukti sutartį įprastine tvarka, t. y. be priežasties, apie tai įspėjusi prieš 8 savaites, arba be išankstinio įspėjimo, kai tam yra svarbi priežastis. Be reikšmingos žalos „Lyoness“ arba konkrečių Lojalumo partnerių ekonominiams interesams ar reputacijai, svarbi-omis priežastimis visų pirma laikomas esminių sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymas. Esminiams įsipareigojimams priskiriamos Nario pareigos, numatytos 2.3, 2.4, 3.3 ir 3.4 punktuose.

17.2 Kai Narys yra kaltas dėl pažeidimo, jis atlygina „Lyoness“ dėl to kilusius nuostolius ir apgina ją nuo ieškinių dėl žalos. Tai taip pat taikoma gynimosi išlaidoms nuo tokių trečiųjų asmenų pretenzijų. Be to, „Lyoness“ turi teisę pareikalauti, kad Narys atlygintų visus nuostolius, kurie kyla „Lyoness“ Nariui pažeidus pareigas, įskaitant visas ieškinio pareiškimo išlaidas.

17.3 Sutarties pasibaigimo atveju Nariui pagal Lojalumo programą suteikiama tik ta Nario nauda, kuriai suteikti pagrindas atsirado dar iki sutart-ies pasibaigimo momento, t. y. tais atvejais, kai Pirkinys, suteikiantis teisę į grynųjų pinigų grąžinimą (Cashback) ar Draugystės premiją, buvo įsigytas dar iki sutarties pasibaigimo momento.

17.4 Jeigu „Lyoness“ be išankstinio įspėjimo nutraukia sutartį dėl svarbios priežasties, kuri atsirado ne dėl Nario kaltės, iki to momento sukaup-tus Pirkimo taškus (Shopping Points) ir „Lyoness“ Čekius Narys gali išnaudoti per papildomą 8 savaičių laikotarpį nuo sutarties pasi-baigimo, kaip aprašyta 9 punkte. Kitais atvejais sukaupti Pirkimo taškai (Shopping Points) ir „Lyoness“ Čekiai netenka galios nuo sutarties pasibaigimo momento.

18. Kitos nuostatos

18.1 Tik gavęs išankstinį raštišką „Lyoness“ sutikimą, Narys turi teisę perleisti jam priklausančius reikalavimus (ar apskritai iš dalyvavimo „Ly-oness“ lojalumo programoje atsirandančias teises) „Lyoness“ atžvilgiu arba naudotis jais, siekiant užtikrinti prievolių įvykdymą.

18.2 Dalyvavimas „Lyoness“ lojalumo programoje sukuria tik keitimusi pagrįstą santykį, o ne bendrovių teisės normomis grindžiamus santykius tarp Nario ir „Lyoness“, ypač nėra jokių narystės susivienijimo santykių.

18.3 Kiekvienu konkrečiu atveju sudaryti individualūs susitarimai visada turi viršenybę prieš šias Standartines sutarčių sąlygas. Tokių susitar-imų sąlygos galioja, jeigu jos buvo sudarytos rašytine forma arba atitinkamai jas raštu patvirtina „Lyoness“. Preziumuojama, kad tarp šalių nėra sudaryta jokių žodinių susitarimų. „Lyoness“ taip pat turi teisę siųsti Nariui pareiškimus apie ketinimą sudaryti sutartį ar sutarties vykdymui reikalingą informaciją trumposiomis žinutėmis ar elektroniniais laiškais, jeigu Narys nurodo atitinkamus kontaktinius duomenis ir tam neprieštarauja.

18.4 Laikoma, kad Narys sutiko su jam raštiška forma praneštais šių Standartinių sutarčių sąlygų bei kitų sutarties tarp Nario ir „Lyoness“ sąlygų pakeitimais, jeigu Narys per 30 dienų nuo raštiško pranešimo apie padarytus pakeitimus gavimo neprieštarauja jų įsigaliojimui. Prasidėjus šiam terminui, „Lyoness“ atskirai įspėja Narį apie tai, kad jo sutikimas su pranešime nurodytais Standartinių sutarčių sąlygų pa-keitimais yra laikomas duotu, jeigu per nustatytą terminą jis raštu nepareiškia nesutikimo su jų įsigaliojimu. Laikoma, kad Narys sutiko su Standartinių sutarčių sąlygų pakeitimais tik tuo atveju, jeigu apie tai jis buvo faktiškai įspėtas.

18.5 Jeigu sutartyje vartojamos skirtingą lytį nurodančios sąvokos, laikoma, kad jos galioja tiek moteriškos, tiek vyriškos lyties asmenims bei juridiniams asmenims.

18.6 Jeigu sutarties nuostatos yra visai arba iš dalies negaliojančios arba neįgyvendinamos, tai neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui.

18.7 Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. JT konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutarčių netaikoma.

18.8 Registruotis ir dalyvauti „Lyoness“ lojalumo programoje gali asmenys, sulaukę 14 metų amžiaus. Iki pilnametystės būtina gauti raštišką įstatyminio atstovo sutikimą.

18.9 Narys įsipareigoja pats sumokėti visus mokesčius, rinkliavas ir pan., kurie Nariui atsiranda dėl gautos Nario naudos.

1 priedas
Terminų žodynėlis

Grynųjų pinigų grąžinimas (Cashback) – 8.1.1 punkte detaliau aprašyta Nario nauda.

Kortelė „Cashback Card“ – plastikinė, popierinė arba virtualioji kortelė (ją galima parsisiųsti per „Lyoness“ mobiliąją programėlę išmaniesiems tele-fonams („App“)), skirta Narių Pirkinių iš Lojalumo partnerių duomenų apskaitai pagal „Lyoness“ lojalumo programą. Ši kortelė nėra atsiskaitymo priemonė.

Rekomenduotojas – Narys, kuris tiesiogiai rekomendavo kitą Narį ir yra nurodytas pastarojo „Lyoness“ pateiktoje registracijos formoje kaip Re-komenduotojas, arba Narys, kuris po Rekomenduotojo pasikeitimo yra nurodytas „Lyoness“ kaip atitinkamo Nario Rekomenduotojas.

Draugystės premija – 8.1.3 punkte detaliau aprašyta nauda, kurią Narys gauna už jo rekomenduotų pirmos ir antros pakopos Narių Pirkinius pagal „Lyoness“ lojalumo programą.

Draugystės skrajutė – dokumentas, kurį privaloma užpildyti ne internetu vykstančios registracijos metu ir pasirašytą pateikti „Lyoness“, jis laikomas įpareigojančiu pasiūlymu „Lyoness“ sudaryti „Lyoness“ nario sutartį.

Čekiai – Lojalumo partnerių originalūs čekiai ar dovanų kortelės bei elektroniniai čekiai (Čekių kodai), kaip detaliau aprašyta 6.1 punkte.

„Lyoness“ Čekiai – čekiai, kuriuos išdavė „Lyoness“. Šių čekių Nariai gali įsigyti www.lyoness.com ir pasinaudoti jais www.lyoness.com atsiskaity-dami su „Lyoness“ už įsigyjamus Lojalumo partnerių Čekius (bet ne tiesiogiai už Pirkinius iš Lojalumo partnerių), taip pat už tam tikras „Lyoness“ nurodytas prekes. Detalesnė informacija pateikiama 7 punkte.

Išankstinio mokėjimo „Prepaid Lyoness MasterCard®“ – mokėjimo kortelė, įteikiama bendradarbiaujant su mokėjimo korteles teikiančiu asmeniu, ji turi „Cashback Card“ kortelės funkciją (išankstinio mokėjimo kortelė).

„Lyoness“ lojalumo programa – „Lyoness“ sukurta pirkimo bendruomenė, kurios nariai, įsigydami prekių ir paslaugų iš Lojalumo partnerių, gauna Nario naudą ir Draugystės premiją už jų rekomenduotų pirmos bei antros pakopos Narių Pirkinius pagal „Lyoness“ lojalumo programą.

Nariai – visi asmenys, kurie su „Lyoness“ yra sudarę narystės „Lyoness“ sutartį pagal šias Standartines sutarčių sąlygas, kol galioja ši sutartis, t. y. kol viena iš sutarties šalių jos nenutraukia.

Nario numeris (ID) – „Lyoness“ suteiktas unikalus numeris, skirtas identifikuoti narį bei apskaityti Pirkinius iš Lojalumo partnerių.

Nario nauda – visa nauda, kurią Narys gauna ar atitinkamais atvejais gali gauti už Pirkinius iš Lojalumo partnerių pagal „Lyoness“ lojalumo pro-gramą. Šia prasme nauda yra grąžinami grynieji pinigai (Cashback) ir Pirkimo taškai.

Lojalumo partneriai – įmonės, kurios yra pasirašiusios sutartis su „Lyoness“ ir iš kurių Nariai, įsigydami prekių ir paslaugų, gali gauti Nario naudą ir Draugystės premiją už jų rekomenduotų pirmos bei antros pakopos Narių Pirkinius pagal „Lyoness“ lojalumo programą.

Asmeninė Nario paskyra – 10 punkte detaliau aprašyta kiekvieno Nario prisijungimo prie „Lyoness“ interneto svetainės skiltis.

Pirkimo taškai (Shopping Points) – 9 punkte detaliau aprašyta Nario nauda.
* Įsigytų produktų nuolaidų dydžiai priklauso nuo lojalumo partnerio, todėl ši informacija Jums nesuteikia garantijos.