ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK LYONESS ÜGYFELEK SZÁMÁRA2014. november

Preambulum

A CH-9470 Buchs, Bahnhofstrasse 22. alatti székhelyű és a St. Gallen kanton cégjegyzékébe CH 170.3.026.427-4 számon bejegyzett Lyoness Europe AG egy vásárlói közösséget üzemeltet, amely lehetővé teszi a résztvevők számára (a továbbiakban: „Ügyfél”), hogy a Lyoness Partnervállalatoknál (továbbiakban: „Partnervállalat”) beszerzett áruk illetve igénybe vett szolgáltatások révén a Lyoness-en keresztül előnyöket gazdálkodhassanak ki (továbbiakban: „Lyoness Hűségprogram”). Az Ügyféllel szemben a szerződő fél a Lyoness Europe AG (a továbbiakban: „Lyoness”). A Lyoness-t Magyarországon a Lyoness Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: H-1143 Budapest, Stefánia út 101-103.) (továbbiakban: „Lyoness Hungary”) képviseli.

A könnyebb megértés végett az itt használt fogalmakat a jelen Általános Üzleti Feltételek végén található 1. sz. Melléklet tartalmazza. Jogi relevanciával azonban a jelen Általános Üzleti Feltételeknek 1-től 19-ig terjedő szakaszaiban foglalt kifejezések bírnak.

1. A szerződés tárgya
1.1 Az Ügyfél által a Partnervállalatoknál beszerzett áruk és igénybe vett szolgáltatások (továbbiakban: „vásárlások“) a Lyoness Hűségprogramban kerülnek rögzítésre. Ahhoz, hogy az Ügyfél a Lyoness Hűségprogram előnyeit használhassa, a vásárlások lebonyolítására alapvetően az alábbi lehetőségek állnak a rendelkezésére: Lyoness Cashback Kártya (Cashback Card), a Partnervállalatok utalványai, valamint a Lyoness által kínált online-csatornákon keresztül a Partnervállalatok Online Shopjaiban történő vásárlás. A vásárlások lebonyolítási lehetőségeinek részletes leírását alább, a 4.3-as szakasz tartalmazza.

1.2 Az Ügyfél jelen Általános Üzleti Feltételek rendelkezései értelmében jogosult a Lyoness Hűségprogramban részt venni és ez által ügyfélelőnyökre, valamint ajánlói bónuszra szert tenni. Az Ügyfél jogosult a Lyoness Hűségprogramot további fogyasztók részére ajánlani és őket új Ügyfélként megszerezni. Az Ügyfél nem jogosult a 3.4.(d) szakasz szerinti vállalatokat Ügyfélként megszerezni. Az Ügyfél a továbbajánlásra, valamint új Ügyfelek szerzésre nem köteles, és semmilyen eredmény elérésével sem tartozik a Lyoness-nek.

2. A szerződés alapja
2.1 A regisztrációs kérelem Lyoness általi elfogadásával a kérelmező a Lyoness Ügyfelévé válik, és ennek folytán személyes, nem átruházható ügyfélszámot (továbbiakban: „Ügyfél ID-szám”) kap. Az Ügyfél ID-szám az Ügyfelet a Lyoness Hűségprogramban való részvételre jogosítja (és nem hoz létre egyesületi tagsági jogviszonyt, lásd 18.2 pont).

2.2 A Lyoness és az Ügyfél közötti szerződéskötés az online regisztráció befejezésével történik meg. A regisztrációs folyamat megindítására a Lyoness által rendelkezésre bocsátott Flyer vagy a Lyoness weboldala szolgál, vagy lehetőség van a Partnervállalatoknál a regisztrációs folyamat helyben történő megindítására is.

2.3 Az Ügyfél kijelenti, hogy a regisztrációkor Lyoness-nek megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Az Ügyfél a felróhatóan valótlanul megadott adatok tekintetében mentesíti a Lyoness-t valamennyi kártérítési és bármely egyéb igény alól. Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy a regisztrációkor megadott személyes adataiban (így különösen lakcím, e-mail cím, banki adatok, telefonszám stb.) bekövetkezett esetleges változást haladéktalanul közli a Lyoness-szel.

2.4 Valamennyi természetes és jogi személy részére alapvetően csak egy regisztráció (azaz egy Ügyfél ID-szám) engedélyezett. A regisztrációnak az Ügyfél lakóhelyéhez, jogi személy esetében pedig üzleti címéhez (székhely) igazodva kell megtörténnie. Jogosulatlan ügyfélelőnyök illetve ajánlói bónusz megszerzése érdekében megvalósított többes regisztráció esetén a Lyoness jogosult a szerződést alapos okból felmondani és az így megszerzett ügyfélelőnyöket illetve ajánlói bónuszt megtagadni. Többes regisztráció esetén a legutóbb regisztrált ID-számok törlésre kerülnek. Valamint a kizárólag a többes regisztráció révén megszerzett ügyfélelőnyök és ajánlói bónuszok elvesznek.

3. Jogviszony
3.1 A Lyoness és az Ügyfél között semmilyen munka-, szolgálati viszony vagy társasági jogviszony (különösen egyesületi tagság) nem jön létre. A Lyoness Hűségprogramban való részvétel, illetve a más Ügyfelek részére történő továbbajánlás kizárólag saját felelősségre, önállóan és jogilag a Lyoness-től függetlenül végzett tevékenység keretében valósul meg.

3.2 Az Ügyfél csupán a Lyoness Hűségprogramból származó ügyfélelőnyökre illetve ajánlói bónuszra tarthat igényt. Ezen túlmenően az Ügyfél tevékenységéért további ellentételezésre nem jogosult. Az Ügyfél továbbá semmilyen jellegű költségtérítésre sem jogosult.

3.3 Az Ügyfél nem jogosult a Lyoness-t képviselni, különösen nem jogosult a Lyoness Hűségprogram keretében és/vagy az új Ügyfél megszerzése során nyilatkozatot tenni, illetve nyilatkozatot elfogadni. Az Ügyfél nem jogosult továbbá a Lyoness nevében készpénz átvételére, illetve azonnali beszedési megbízás végrehajtására. A jelen 3.3. szakasz felróható megszegése esetén a Lyoness jogosult a szerződést alapos okból felmondani.

3.4 Az Ügyfél a Lyoness előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem jogosult:
(a) a Lyoness vagy a Partnervállalatok logóinak, jelöléseinek, védjegyeinek, claimjeinek, domainjeinek, egyéb jelöléseinek és hasonlóknak a használatára;
(b) a Lyoness-ről vagy a Lyoness Hűségprogramról névjegykártyákat, prezentációkat, videókat, audiófájlokat, screenshotokat, webtartalmakat, médiatartalmakat, flyereket, prospektusokat, weboldalakat, appokat (alkalmazásokat), reklámanyagokat, csoportos postai küldeményeket, levelezéseket, honlapokat és hasonlókat készíteni, írásban, elektronikus úton vagy egyéb módon azokat terjeszteni, vagy a nyilvánosság részére hozzáférhetővé tenni (olyan honlapokon, mint pl. Youtube vagy Facebook);
(c) a Lyoness-szel és a Lyoness Hűségprogrammal kapcsolatos rendezvényeket, így például információs rendezvényeket, eseményeket, workshopokat, szemináriumokat, stb. tartani; valamint
(d) olyan kis- és nagykereskedőket, egyéb kereskedőket és vállalkozásokat, melyek árukat és szolgáltatásokat kínálnak a végfelhasználók részére (beleértve benzinkutakat, franchise-vevőket és áruházakat) Partnervállalatként vagy Ügyfélként toborozni, tárgyalásokat vagy szerződéses tárgyalásokat folyatni, illetve e vállalkozások megszerzésre irányuló bármilyen reklámtevékenységet – különösen az adott vállalkozás területen vagy annak közelében – folytatni.

4. A Lyoness Hűségprogram
4.1 A Partnervállalatoknál lebonyolított vásárlásokon keresztül az Ügyfél jelen Általános Üzleti Feltételeknek megfelelően a Lyoness Hűségprogram által nyújtott ügyfélelőnyökre, így Cashback-re és Shopping Pointokra tesz szert. Az ajánló továbbá az általa ajánlott első (direkt) és második (indirekt) szintű Ügyfelek vásárlásai után ajánlói bónuszt kap. Az ügyfélelőnyök és az ajánlói bónusz részletes leírását a 8. szakasz tartalmazza.

4.2 Annak érdekében, hogy az Ügyfelek a vásárlásaikért ügyfélelőnyökre és ajánlói bónuszokra tegyenek szert, a Lyoness a Partnervállalatokkal megállapodásokat köt. Az aktuális Partnervállalatok listája, valamint a mindenkor biztosított ügyfélelőnyökre vonatkozó adatok a www.lyoness.com weboldalról letölthetők.

4.3 Az Ügyfél vásárlásainak lebonyolítása során az alábbi lehetőségeket veheti igénybe:

4.3.1 A Cashback Kártya (Cashback Card), papírkártya, plasztikkártya, vagy mobil alkalmazás formájában virtuális kártyaként áll rendelkezésre. A Cashback Kártya (Cashback Card) nem fizetőeszköz, hanem kizárólag az Ügyfél vásárlási adatainak rögzítésére szolgál. A 6.3. szakasz második és harmadik mondata a Cashback Kártya (Cashback Card) révén lebonyolított vásárlásokra megfelelően alkalmazandó.

4.3.2 A Prepaid Lyoness MasterCard® egy olyan kártya, amely egy készpénz-helyettesítő fizetőeszköz-kibocsátóval (MasterCard®) együttműködve kerül rendelkezésre bocsátásra, és amely Cashback Kártya (Cashback Card) funkcióval bír (előre fizetett kártya). Ezen kártyára külön feltételek érvényesek, amelyekben a felek a Prepaid Lyoness MasterCard® igénylésével állapodnak meg.

4.3.3 Az utalványok a Partnervállalatok eredeti utalványai, illetve ajándékkártyái vagy elektronikus utalványai (amelyek kinyomtathatók vagy online utalványként letölthetők). Az utalványok részletes leírását a 6. szakasz tartalmazza.

4.3.4 Online Shopping esetén az Ügyfél
i) a www.lyoness.com weboldalon belépési adataival bejelentkezhet és a kívánt Partnervállalat Online Shopját kiválaszthatja vagy
ii) az Online Shopot egy másik, a Lyoness által a vásárlások lebonyolítására felkínált online-csatornán keresztül keresheti fel, és a Partnervállalat Online Shopjában közvetlenül vásárlást bonyolít le. A vásárlás csak akkor bonyolítható le, ha az Ügyfél rendszere cookie-k alkalmazását lehetővé teszi, és reklámszűrőt vagy scriptblockert nem alkalmaz. Az Online Shopping részletes leírását az 5. szakasz tartalmazza.

4.4 A 4.3.1 és 4.3.4 szakaszok esetén a Partnervállalat megküldi a Lyoness részére a lebonyolított vásárlásokra és elszámolásokra vonatkozó adatokat az abból fakadó ügyfélelőnyök kiszámolása érdekében. Ugyanez irányadó a 4.3.3. szakaszra is, azaz az utalványokra, amennyiben ezeket az utalványértékesítő pontokon szerezték meg. Amennyiben az utalványokat a Lyoness-nél rendelték meg, a Lyoness a lebonyolított vásárlási adatokat maga összegzi és számolja ki ez alapján az ügyfélelőnyöket. A 4.3.2 pont esetében a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátó továbbítja a Lyoness számára a lebonyolított vásárlásokra vonatkozó adatokat az abból fakadó ügyfélelőnyök kiszámolása érdekében.

5. Online Shopping
5.1 Az Ügyfelek az Online Shoppingról a www.lyoness.com weboldalon a GYIK között az Online Shopping pontnál kötelesek tájékozódni.

5.2 Az Online Shoppingon keresztül lebonyolított vásárlásokért járó ügyfélelőnyök és ajánlói bónuszok jóváírásának feltétele a 8.4. szakasz értelmében különösen, hogy a távollévők közötti elállási jog határideje letelt és az Ügyfél az elállás jogával nem élt.

5.3 Az Ügyfél csak azon Partnervállalatok Online Shopjában lebonyolított vásárlásokért jogosult ügyfélelőnyökre, amelyek a www.lyoness.com weboldalon ahhoz az országhoz vannak sorolva, amelyben az Ügyfél (regisztráció szerinti) lakóhelye vagy üzleti címe található. Ugyanez irányadó az ajánlói bónuszra.

5.4 A Lyoness-nek semmilyen ráhatása nincs a Partnervállalatok (linken elérhető) Online Shopjainak kialakítására és azokért nem is vállal felelősséget. Amennyiben a linken elérhető honlapokon jogszabálysértő vagy a jó erkölcsbe ütköző tartalmak találhatók, úgy azoktól a Lyoness határozottan elhatárolódik.

6. Utalványrendelés
6.1 Az eredeti utalványok, illetve ajándékkártyák és elektronikus utalványok (továbbiakban együttesen: „utalványok”) a Partnervállalatok utalványait jelentik, amelyek kizárólag az azt kiállító Partnervállalatnál használhatók fel a vásárláshoz. Az utalványok ellenértéke megegyezik az utalványon megjelölt összeg névértékével. A Partnervállalat általi részbeni vagy egészben történő készpénzkifizetésre nincs mód.

6.2 Az utalványok írásban, vagy online rendelhetők meg a Lyoness-nél, vagy megvásárolhatók a Lyoness országirodában és az utalványértékesítő pontokon (www.lyoness.com). A Lyoness a vételár teljes megfizetését követően bocsátja rendelkezésre az utalványt, amely aztán a megfelelő Partnervállalatnál történő vásárlásra használható fel. A Lyoness fenntartja magának a jogot az utalványrendelés visszautasítására, különösen amennyiben az a Partnervállalat érdekkörében merült fel vagy nincs összhangban a hatályos joggal.

6.3 A megrendelt és a Lyoness által az Ügyfél részére megküldött utalványokat kizárólag az Ügyfél által az utalvány megrendelésekor meghatározott és az utalványon megfelelően rögzített Partnervállalatnál lehet beváltani. Az utalvány beváltása tekintetében megkötött szerződés kizárólag a Partnervállalat (mint utalvány-kibocsátó) és az Ügyfél (mint az utalvány birtokosa) között jön létre. Ezen szerződéses jogviszonyból származó igényekért a Lyoness nem felel.

6.4 A Lyoness által megküldött utalványok visszavételére nincs mód és a már teljesített fizetés alapvetően nem visszatéríthető. Ez nem irányadó az alábbi esetekben:

6.4.1 A Lyoness a jogszabály szerinti kellékszavatosság keretei között azt biztosítja, hogy az Ügyfél a megszerzett utalványokat beválthassa, illetve hogy egy Partnervállalatnál lebonyolított vásárlásnál a fizetési kötelezettség teljesítéseként felhasználhassa. Amennyiben erre nincsen mód, úgy az Ügyfél az utalványt kicserélheti a Lyoness-nél egy másik Partnervállalat utalványára (ugyanakkor azonban az ügyfélelőnyök és az ajánlói bónusz a Partnervállatokkal kötött megállapodások szerint változhat, lsd. 8.3. szakasz). Amennyiben az Ügyfél a másik utalványban nem érdekelt, visszakövetelheti az általa kifizetett összeget. Ebben az esetben azonban az Ügyfél köteles a már megszerzett ügyfélelőnyöket visszaszolgáltatni. Az ajánlói bónuszt szintén vissza kell szolgáltatni, amennyiben a közvetlenül (direkt) vagy közvetetten (indirekt) ajánlott Ügyfél a jelen 6.4.1 szakasz szerinti jogát gyakorolja.

6.4.2 Amennyiben az Ügyfelet a távollevők közötti törvényes elállási jog illeti meg az utalvány megszerzésére (lásd ehhez az érintett vásárláskor közölt fogyasztói tájékoztatást és elállási jogról szóló tájékoztatást), az Ügyfél jogosult az irányadó elállási időn belül elállni.

6.5 A Lyoness nem vállal felelősséget esetleges jogosulatlan utalvány-beváltásért azon utalványok elvesztése, illetve ellopása tekintetében, amelyeket az Ügyfél a Lyoness-től átvett, vagy amelyeket az Ügyfél postai, vagy online módon megkapott, kivéve, ha az Ügyfél az utalvány elvesztéséről vagy ellopásáról a Lyoness-t tájékoztatta, és a Lyoness a jogosulatlan beváltás megakadályozása érdekében elvárható intézkedéseket elmulasztotta.

6.6 A teljesen megfizetett és a Lyoness által az Ügyfél részére megküldött utalványok ingyenesen átruházhatók, azaz az Ügyfél az utalványt tetszése szerint harmadik személy részére ajándékozhatja. Az utalvány üzletszerű, ellenérték fejében történő továbbértékesítése viszont nem megengedett.

7. Lyoness-utalványok
7.1 A Lyoness-utalványok maga a Lyoness által (és nem a Partnervállalatok által) kibocsátott utalványok. Az Ügyfelek a Lyoness-utalványokat a www.lyoness.com weboldalról utalványkódok formájában szerezhetik meg és a www.lyoness.com weboldalon a Partnervállalatok utalványainak vásárlására (de nem közvetlenül a Partnervállalatoknál történő vásárlásra), valamint meghatározott, a Lyoness weboldalán megismerhető áruk vásárlására válthatják be.

7.2 Egy Lyoness-utalvány legkisebb rendelési értéke 3.000 HUF. A Lyoness-utalványok legfeljebb 300.000 HUF/Lyoness-utalvány összegben szerezhetők meg. Az adott Lyoness-utalvány ellenértéke megfelel a Lyoness-utalványon megjelenített összegnek. Részbeni beváltás esetén az eredeti ellenértéke a mindenkori beváltási értékkel csökken. Részbeni vagy teljes pénzbeli kifizetés nem lehetséges.

7.3 A Lyoness-utalvány megszerzése önmagában nem generál sem ügyfélelőnyöket sem ajánlói bónuszt, ezek (a 8. pont rendelkezései szerint) csak akkor keletkeznek, ha az Ügyfél egy Lyoness-utalvány útján a www.lyoness.com weboldalon egy Partnervállalat utalványát (vagy árukat) megszerzi.

7.4 A Lyoness-utalványok más Ügyfelekre ellenérték nélkül átruházhatók és így különösen ajándékutalványnak tekinthetők. A Lyoness-utalványok üzletszerűen és ellenérték fejében történő továbbértékesítése azonban nem megengedett.

7.5 A Lyoness-utalványokat csak olyan Ügyfelek válthatják be, amelyek lakcíme vagy üzleti címe (a regisztráció szerint) annak a devizának az alkalmazási területén van, amely devizában a Lyoness-utalványt kiállították.

7.6 Minden Lyoness-utalványhoz egy utalványkód van hozzárendelve, amely 5 évig érvényes. Az 5 éves határidő annak az évnek a végétől kezdődik, amelyben a Lyoness-utalványt megszerezték. Az utalványkód lejárta után a Lyoness-utalvány elenyészik és többé már nem váltható be.

7.7 A Lyoness-utalványok megrendelésének sztornózása, visszavonása vagy egyéb visszaadása a távollevők közti ügyletekre vonatkozó elállási jog határidejének (amelyről a Lyoness-utalvány megszerzését megelőzően tájékoztatást nyújtanak) lejárta után nem lehetséges. A Partnervállalatok utalványainak visszaadására a 6.4 pont alkalmazandó.

8. A Hűségprogramból származó ügyfélelőnyök és ajánlói bónusz
8.1 A Lyoness Hűségprogramban könyvelt vásárlások lehetővé teszik az Ügyfél számára, hogy ügyfélelőnyökben részesüljön. Az Ügyfél ajánlóként továbbá ajánlói bónuszt (részletesebben a 8.1.3 pont alatt) kap az általa első (direkt) és második (indirekt) szinten megszerzett Ügyfelek vásárlásai után. Az ügyfélelőnyök és az ajánlói bónusz a Lyoness és az adott Partnervállalat között fennálló szerződéses jogviszony keretei között megállapodott feltételeken alapulnak és ezért Partnervállalatonként, ágazatonként és országonként változók. Az ügyfélelőnyök a Cashback-ből (ld. 8.1.1. pontot) állnak. Kiegészítőleg egyes Partnervállalatoknál végzett vásárlások után Shopping Pointok kerülnek jóváírásra. (8.1.2. pont). Az ajánlói bónuszt a továbbiakban a 8.1.3. pont írja le részletesen.

8.1.1 Cashback: Azon vásárlások után, amelyek a Lyoness Hűségprogramban könyvelésre kerültek, az Ügyfél 5%-ig terjedő Cashback-ben részesül, egyedi esetben magasabb százalék kerül biztosításra. A Cashback tekintetében a www.lyoness.com weboldalon (bejelentkezési felület) az adott Partnervállalatra megadott Cashback-százalék érvényes. A Cashback kifizetésekre a 8.4-től a 8.6 pontokban foglaltak szerint kerül sor.

8.1.2 Shopping Pointok: azon vásárlások után, amelyek a Lyoness Hűségprogramban könyvelésre kerültek, és amelyeket olyan Partnervállalatoknál végeztek, amelyek ezért Shopping Pointokat adnak, az Ügyfél Shopping Pointokat kap. A Shopping Pointokat az Ügyfél a www.lyoness.com weboldalon megismerhető akciók keretében végzett vásárlások során árkedvezmény igénybe vételére válthatja be. A részleteket a 9. pont írja le.

8.1.3 Ajánlói bónusz: maga az ajánló által közvetlenül (direkt) ajánlott Ügyfelek (olyan személyek, amelyek az Ügyfél ajánlása alapján regisztráltak a Lyoness-nél és az Ügyfelet ajánlóként adták meg), és az ezek által közvetlenül megszerzett Ügyfelek (közvetetten (indirekt) megszerzett második szintű Ügyfelek) vásárlásai után, amelyek a Lyoness Hűségprogramban könyvelésre kerültek, az Ügyfél a mindenkori vásárlási összeg 0.5 %-ig terjedő összeget mint ajánlói bónuszt szerez. Más, közvetetten szerzett Ügyfelek tekintetében az Ügyfél részére nem biztosított az ajánlói bónusz. Az ajánlói bónusz kifizetésére a 8.4-től a 8.6 pontokban foglaltak szerint kerül sor.

8.2 A Lyoness fenntartja magának a jogot, hogy különleges akciók keretében az itt szabályozott alapelvektől eltérjen. A Lyoness abban érdekelt, hogy az Ügyfeleknek lehetőség szerint nagy választékot nyújtson a Partnervállalatoknál elérhető vásárlási lehetőségekből, és ezeknél lényeges előnyökben állapodjon meg a Partnervállalatokkal, hogy az Ügyfeleknek széleskörű előnyöket tudjon biztosítani. Amennyiben egy Partnervállalattal különleges akciók keretében eltérő feltételekben állapodnak meg, (mint például olyan atipikus vásárlásoknál, amilyenek a futamidőtől függő mobiltelefon-szerződések lehetnek), úgy erre a Lyoness a www.lyoness.com weboldalon található kereskedői felületen külön utal (vö. továbbiakban a 8.3. ponttal).

8.3 A mindenkor biztosított előnyök letölthetők a www.lyoness.com weboldalon található kereskedői felületről. Az Ügyfélnek ajánlott, hogy a Lyoness weboldalon rendszeresen tájékozódjon a Partnervállalatok mindenkori feltételeinek állásáról. A Lyoness jogosult arra, hogy az egyes Partnervállalatok tekintetében nyújtott ügyfélelőnyöket és ajánlói bónuszokat egy 2 hetes változtatási időközt követően annyiban módosítsa, amennyiben az adott Partnervállalattal megállapodott feltételek módosulnak. Az Ügyfelet megillető ügyfélelőnyök elszámolása tekintetében azon feltételek irányadók, amelyek abban az időpontban érvényesek, amikor az Ügyfél a vásárlást teljesen megfizette.

8.4 Az ügyfélelőnyök és ajánlói bónuszok jóváírásának előfeltétele, hogy a vásárlást az Ügyfél teljesen megfizette és nem állnak fenn olyan jogszabályon alapuló jogok, amelyek alapján a vásárlást megelőző helyzet indokolás nélkül visszaállítható volna, azaz különösen egy esetlegesen fennálló, távollevők közötti ügyletekre vonatkozó elállási jog határidejének kell lejárnia. Amennyiben ezen feltételek teljesülnek, a Partnervállalat megerősíti a vásárlást a Lyoness felé és elszámolnak. Azon ügyfélelőnyök és ajánlói bónuszok, amelyeket vasárnap 23:00 óráig a Partnervállalat elszámol (kifizet) a Lyoness-szel szemben, az Ügyfél részére (ügyfélelőnyök) illetve az ajánlója és annak ajánlója részére (ajánlói bónusz) jóváírásra kerülnek. A Lyoness utal arra, hogy a vásárlás és a vásárlásból származó ügyfélelőnyök elszámolása között hosszabb idő is eltelhet. A Lyoness a Partnervállalatok elszámolásából származó ügyfélelőnyök tekintetében nem teljesít előre. A Lyoness kötelezi a Partnervállalatokat, hogy legkésőbb a 8.4. pont 1. mondata szerinti feltételek teljesítésének időpontjától számított két hónapon belül számoljanak el. Amennyiben az Ügyfél a Lyoness-nél egy Partnervállalat utalványát szerezte meg, úgy az ügyfélelőnyöket és az ajánlói bónuszt akkor írják jóvá, amikor a 8.4. pont 1. mondata szerinti feltételek teljesülnek.

8.5 A Lyoness a Cashback-ből és ajánlói bónuszból összegyűlt összeget hetente 1.500 HUF minimum összeg elérése esetén utalja át az Ügyfél által megadott bankszámlára.

8.6 Amennyiben az Ügyfél külföldi Partnervállalatoknál (helyben vagy online) vásárol, előfordulhat, hogy a kifizetési számlán a Cashback vagy az ajánlói bónusz a mindenkori külföldi devizában kerül kimutatásra. A vásárlás Partnervállalat általi megerősítése esetén az összeg az adott Ügyfél személyes ügyfélfelületén automatikusan, a fizetésnek a Partnervállalathoz történő beérkezése napján az Ügyfél országának devizájára érvényes mindenkori Európai Központi Banki vagy egyébként illetékes hitelintézeti árfolyammal kerül átszámításra az Ügyfél országának devizájára. Az 5.3. pontot nem érinti, azaz az ügyfélelőnyre és az ajánlói bónuszra csak azon csatornákon (mint például Online Shopokon) keresztül végzett külföldi vásárlások vonatkozásában áll fenn igény, amelyek a Lyoness weboldalon az adott Ügyfélhez fel vannak sorolva.

9. Lyoness Shopping Pointok
9.1 Az Ügyfelek a Lyoness Hűségprogram keretében Partnervállalatoknál végzett vásárlások után adott esetben bizonyos számú Shopping Point jóváírást kapnak.

9.2 Az, hogy jóváírásra kerülnek-e a Shopping Pointok, és ha igen, akkor adott esetben hány, a vásárlás összegétől és az adott Partnervállalattal megállapodott feltételektől függ. A Lyoness a www.lyoness.com weboldalon található kereskedői felületen mutatja ki, hogy az adott Partnervállalat 30.000 HUF összegű vásárlás, mint számítási alap után mennyi Shopping Pointot ad.

9.3 A Shopping Pointoknak nincs meghatározott névértéke. Az értékük sokkal inkább annak a kedvezménynek a mértékével mérhető, amelyet az adott Partnervállalat a Shopping Pointok beváltásáért nyújt. A Shopping Pointok pénzben nem fizethetők ki, vagy ellenérték fejében más személyre át nem ruházhatók. Kétségkívül megengedett azonban a Shopping Pointok más személy részére történő ajándékozása.

9.4 Az összegyűjtött Shopping Pointokat az Ügyfélnek jóváírják, és azok a személyes ügyfélfelületen követhetők. Az Ügyfél a Shopping Pointokat meghatározott, a www.lyoness.com weboldalon megismerhető akciók keretében végzett vásárlások során árkedvezmény igénybe vételére válthatja be. A Shopping Pointok csak az adott vásárlásra előre megadott számban válthatók be.

9.5 Azon vásárlások után, amelyeknél az Ügyfél Shopping Pointokat vált be, biztosítottak az ügyfélelőnyök és az ajánlói bónusz. Az ügyfélelőnyök és az ajánlói bónusz mértéke ebben az esetben a vásárlás azon összegéhez igazodik, amely a Shopping Pointok beváltásával elért kedvezmény levonása után megmarad.

9.6 A Shopping Pointok három év után elenyésznek. A három éves határidő annak az évnek a végével kezdődik, amelyben a Shopping Pointok létrejöttek.

10. Személyes ügyfélfelület
10.1 A Lyoness minden Ügyfél számára ingyenesen rendelkezésre bocsát a www.lyoness.com (bejelentkezési felület) weboldalon egy személyes ügyfélfelületet, amelyben a felhasználónév és jelszó megadását követően a lebonyolított vásárlások, az ajánlott Ügyfelek valamint a Lyoness Hűségprogramból származó ügyfélelőnyökre és ajánlói bónuszra vonatkozó információk mindenkor megtekinthetők. A Lyoness weboldalak és a www.lyoness.com bejelentkezési felületének esetleges elérhetetlensége esetén a Lyoness kizárólag a 14. pontban meghatározottak szerint felel.

10.2 A személyes ügyfélfelület hozzáférését biztosító adatokat (felhasználónév, jelszó, PIN-kód) az Ügyfélnek biztonságos helyen kell tárolnia és szigorúan bizalmasan kell kezelnie. A hozzáférését biztosító adatokat semmilyen körülmények között nem szabad harmadik személyek részére hozzáférhetővé tenni. A személyes beállításokat az Ügyfél a www.lyoness.com (bejelentkezési felület) alatt bármikor megváltoztathatja.

10.3 Az Ügyfél köteles az online belépéssel kapcsolatos bármilyen visszaélést a Lyoness-nek haladéktalanul bejelenteni. Az online belépés azonnali letiltását követően a módosított belépési adatokat az Ügyfél SMS-ben, e-mailben vagy postai úton kapja meg. A hozzáférési adatokkal kapcsolatos visszaélés következtében esetlegesen keletkezett károkért a Lyoness kizárólag a 14. pontban meghatározottak szerint felel.

11. Az ajánlóváltás
Azon Ügyfelek, amelyek 6 hónapos időtartamon keresztül nem vásároltak Partnervállalatnál és nem szereztek be Lyoness-utalványt sem, megváltoztathatják ajánlójukat, amennyiben egy másik Ügyfelet annak beleegyezésével a Lyoness részére megneveznek. Ebben az esetben a változtató Ügyfél által közvetlenül (direkt) vagy közvetetten (indirekt) szerzett Ügyfelek (függetlenül attól, hogy melyik szinten), az eredeti ajánlónál eredeti helyükön megmaradnak.

12. Adatvédelem
12.1 Amennyiben az a Lyoness Hűségprogram működtetéséhez, azaz az ügyfélelőnyök és ajánlói bónusz elszámolásához szükséges, a Lyoness mint adatkezelő az Ügyfél személyes adatait gyűjti, tárolja és feldolgozza. A Lyoness az ajánlói bónusz elszámolásának keretében az ajánló rendelkezésére bocsátja az általa első (direkt) és második (indirekt) szinten megszerzett Ügyfelek vásárlásainak adatait. Az első (direkt) szinten megszerzett Ügyfelek itt név szerint megismerhetők. Ezen túlmenően mobil telefonszámuk és e-mail címük is megismerhető. A második (indirekt) szinten megszerzett Ügyfelek csak anonimizált formában kerülnek kimutatásra. Az Ügyfél az ajánlójának további személyes adatokhoz (mint például a címéhez) biztosíthat hozzáférést egy személyes ügyfélfelületen keresztül. Amennyiben az Ügyfél ehhez hozzájárul, a Lyoness az Ügyfél adatait a Lyoness és a Lyoness Partnervállalatok ajánlatairól, termékeiről szóló testreszabott tájékoztatásnál is felhasználja.

12.2 Valamennyi az adatokat érintő tájékoztatásra, módosításra, illetve törlésre vonatkozó igényt közvetlenül a Lyoness-nél vagy a Lyoness Hungary-nél írásban lehet előterjeszteni.

12.3 A további, a Lyoness weboldal használata szempontjából fontos adatvédelmi rendelkezéseket a www.lyoness.com weboldalon található adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

12.4 A Lyoness nemzetközileg elismert biztonságtechnológiát alkalmaz annak érdekében, hogy az Ügyfelek adatait jogosulatlan hozzáférésektől megóvja. A Lyoness az interneten keresztül továbbított adatok biztonsága tekintetében kizárólag a 14. pontban meghatározottak szerint felel. Az adatvédelmi hozzájárulás külön dokumentumban kerül megadásra.

13. Szerződésszegés
13.1 A Lyoness szolgáltatása a Lyoness Hűségprogram jelen ÁÜF-ben leírt működtetésére korlátozódik.

13.2 Az Ügyfél által a Partnervállalatoknál végzett vásárlásokból származó jogok és kötelezettségek kizárólag az adott Partnervállalatokat terhelik. Erre tekintettel, a Partnervállalattal való szerződéskötést követően a Lyoness nem vállal semmilyen jellegű szavatosságot vagy felelősséget a Partnervállalat szolgáltatási kötelezettségeiért, különösen nem a Partnervállalat hibás teljesítéséért vagy a teljesítésének elmaradásáért.

13.3 A Partnervállalat általi teljesítés elmaradása, vagy annak hibás teljesítése esetén az Ügyfél a Lyoness-szel szemben nem tarthat igényt a beváltott utalványösszeg teljes vagy részleges visszatérítésére, további utalvány kiállítására, készpénzfizetésre vagy egyéb javadalmazásra vagy kompenzációra. Valamennyi, a Partnervállalat általi teljesítés elmaradásából vagy annak hibás teljesítéséből származó igényt az Ügyfél kizárólag az adott Partnervállalattal szemben érvényesíthet.

14. Felelősség
14.1 A Lyoness korlátlanul felel az élet, testi épség vagy egészség megsértésből eredő kárért, amely a Lyoness szándékos vagy gondatlan kötelezettségszegéséből ered. A Lyoness korlátlanul felel azokért a károkért is, amelyek a Lyoness szándékosan vagy súlyos gondatlanságból elkövetett kötelezettségszegéséből származnak.

14.2 A Lyoness felelőssége csak a tipikus és előrelátható károkra korlátozódik az olyan kötelezettségek gondatlanságból történő megsértése esetén, amelyek a szerződés megfelelő és hibátlan teljesítéséhez alapvetőek, és amelyek teljesítésében az Ügyfél ennek megfelelően bízik és bízhat (főkötelezettségek).

14.3 További kártérítési igény – az alábbi 14.5. pontban meghatározottak sérelme nélkül – kizárt. Vonatkozik ez különösen azokra az esetekre, amikor a Lyoness felróható magatartása nem áll fenn, mint pl.:
(a) az Ügyfél internetes hozzáférésének megszakadása;
(b) egyéb technikai vagy elektronikus hibák (i) az internetes adatközlés során; valamint (ii) a Lyoness internetportálok, a Lyoness-SMS szolgáltatások és a mobil eszközökhöz kapcsolódó Lyoness alkalmazások használata során, amennyiben a hiba nem a Lyoness felelősségi körén belül merült fel;
(c) a Lyoness-nek fel nem róható technikai és elektronikus hibák, amelyek a Lyoness Hűségprogramban végzett vásárlás rögzítését megakadályozzák (különösen esetleges tracking kiesések és ebből eredő adatvesztések)
(d) a mobilhálózatok vagy a terminálok nem megfelelő rendelkezésre állása; és
(e) az Ügyfél mobil végeszközeinek nem megfelelő működőképessége.
Az áru adásvételéről, illetve a szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés kizárólag az Ügyfél és az adott Partnervállalat között jön létre.

14.4 Amennyiben a Lyoness felelőssége korlátozott vagy kizárt, ezek a korlátozások vagy kizárások a Lyoness munkatársainak, törvényes képviselőinek személyes felelősségére is vonatkozik.

14.5 A Lyoness felelősségének jelen 14. pont szerinti korlátozása, kizárása nem érinti a Lyoness kötelezően alkalmazandó jogszabályok alapján fennálló felelősségét, így különösen a termékfelelősséget, a kellékszavatosságot, és a termék valamely tulajdonságára vállalt jótállást.

15. Díjak
15.1 A Lyoness Hűségprogramban való regisztráció és az ügyfélstátusz az Ügyfél számára ingyenes.

15.2 A Lyoness Cashback Kártya (Cashback Card) a regisztráció során ingyenes az Ügyfél számára.

15.3 Amennyiben az Ügyfél úgy dönt, hogy Prepaid Lyoness MasterCard® kártyát igényel, további költségek léphetnek fel.

15.4 A Lyoness az Ügyfelet a www.lyoness.com weboldalon tájékoztatja az esetleges költségekről, amelyek az áruk vagy utalványok megrendelésével/átvételével, valamint a Flyerrel történő regisztrációval felmerülhetnek.

16. A szerződéses jogviszony Ügyfél által történő megszűntetése
16.1 Az Ügyfél jogosult a Lyoness-szel fennálló szerződéses jogviszonyt bármikor azonnali hatállyal, a Lyoness-hez intézett írásbeli nyilatkozattal megszüntetni. Továbbá az Ügyfél a szerződéses jogviszony fennállása alatt, annak keretében nem köteles vásárlásokat eszközölni, Ügyfeleket szerezni vagy egyéb tevékenységet folytatni.

16.2 A szerződéses jogviszony megszüntetése esetén az Ügyfél kizárólag azokra – a Hűségprogramból származó – ügyfélelőnyökre tarthat igényt, amelyek alapját képező tevékenységet a szerződés megszűnése időpontjáig már megvalósította, azaz ha a Cashback-re vagy az ajánlói bónuszra jogosító vásárlást a szerződés megszűnésének időpontjáig már eszközölte. Az eddig az időszakig összegyűlt Shopping Pointok alapvetően elvesznek a szerződéses jogviszony megszüntetése esetén. Amennyiben azonban az Ügyfél a szerződéses jogviszonyát lényeges okból szünteti meg, a megszerzett Shopping Pointok és Lyoness-utalványok még egy, a szerződés megszűnését követő 8 hetes határidőn belül a 9. pontban leírtak szerint beválthatók.

17. A szerződéses viszony Lyoness általi megszüntetése
17.1 A Lyoness jogosult a szerződéses jogviszonyt rendes felmondással, azaz indoklás nélkül 8 hetes felmondási idő figyelembe vétele mellett megszüntetni, vagy alapos okból azonnali hatállyal felmondani. Alapos oknak minősül – a Lyoness és a mindenkori Partnervállalatok gazdasági érdekeinek vagy jó hírnevének megsértése mellett – különösen a lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése. Ilyen lényeges szerződéses kötelezettségnek minősülnek többek között az Ügyfél 2.3, 2.4, 3.3 és 3.4 pontban meghatározott kötelezettségei.

17.2 Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy felróható kötelezettségszegése esetén a Lyoness-t teljes körűen mentesíti bármilyen igény vagy eljárás alól. Ez érvényes harmadik személyek ilyen igényei elhárításának költségeire is. A Lyoness jogosult továbbá a nevezett károk megtérítését az Ügyféltől követelni, amelyeket a Lyoness az Ügyfél kötelezettségszegése miatt szenved el, beleértve a jogi eljárások költségeit is.

17.3 A szerződéses jogviszony megszüntetése esetén az Ügyfél kizárólag azokra – a Hűségprogramból származó – ügyfélelőnyökre tarthat igényt, amelyek alapját képező tevékenységet a szerződés megszűnése időpontjáig már megvalósította, azaz ha a Cashback-re vagy az ajánlói bónuszra jogosító vásárlást a szerződés megszűnésének időpontjáig már eszközölte.

17.4 Amennyiben a Lyoness a szerződéses jogviszonyt határidő nélkül fontos, de az Ügyfélnek nem felróható okból mondja fel, az Ügyfél jogosult az eddig az időpontig megszerzett Shopping Pointjait és Lyoness-utalványait még egy, a szerződés megszűnését követő 8 hetes határidőn belül a 9. pontban leírtak szerint beváltani. Egyéb esetben a megszerzett Shopping Pointok a szerződés megszűnésével elvesznek.

18. Általános rendelkezések
18.1 Az Ügyfél csak előzetes írásbeli beleegyezéssel jogosult az őt a Lyoness-szel szemben megillető követeléseket (vagy a Hűségprogramból összességében adódó jogait) másra engedményezni vagy biztosítékként felhasználni.

18.2 A Hűségprogramban való részvétel mindössze egy csereviszonyt jelent és ezért nem alapoz meg társasági jogi kapcsolatot az Ügyfél és a Lyoness között, különösen nem áll fenn egyesületi tagsági viszony.

18.3 A Lyoness-szel egyedileg tárgyalt, egyedi megállapodások jelen Általános Üzleti Feltételekhez képest elsőbbséget élveznek. Az ilyen jellegű megállapodások tartalma tekintetében írásbeli szerződés vagy a Lyoness írásbeli elismerő nyilatkozata irányadó. A felek nem kötöttek szóbeli megállapodást. Lyoness ezen túlmenően jogosult a szerződéses nyilatkozatokat és a szerződés megvalósításához szükséges információkat az Ügyfél részére akár SMS vagy e-mail formájában megküldeni, amennyiben az Ügyfél megfelelő elérhetőségeket adott meg és ez ellen nem tiltakozik.

18.4 Jelen Általános Üzleti Feltételek és egyéb, az Ügyfél és a Lyoness között létrejött szerződés szöveges formában közölt módosítása abban az esetben minősül az Ügyfél által elfogadottnak, amennyiben az Ügyfél a módosítás hozzáférhetővé tételét követő 30 napon belül a módosításnak nem mond szöveges formában ellent. Lyoness a határidő kezdetekor külön felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a beleegyezése az Általános Üzleti Feltételek közölt módosításához megadottnak tekintendő, amennyiben a megadott határidőn belül a módosításnak nem mond szöveges formában ellent. Az Általános Üzleti Feltételek módosítása csak akkor tekinthető az Ügyfél által elfogadottnak, amennyiben e figyelemfelhívás ténylegesen megtörtént. Az Ügyfelet ebben az esetben felmondási jog illeti meg.

18.5 Amikor a szerződés szövege valamely személyre vonatkozó megfogalmazást tartalmaz, úgy azon természetes és jogi személyek is értendők.

18.6 Amennyiben a szerződés egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok lennének, úgy ez nem érinti az egyéb rendelkezései érvényességét.

18.7 A szerződéses jogviszonyra a magyar jog az irányadó. A Bécsi Vételi Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazása kizárt.

18.8 A Lyoness Hűségprogramban való regisztráció és részvétel a 14. életév betöltésétől lehetséges. A nagykorúság eléréséig a törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása szükséges.

18.9 Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy valamennyi, az ügyfélelőny megszerzése alapján az Ügyfél terhére keletkező közteher, illeték, adó, stb. tekintetében önállóan és határidőben gondoskodik azok bevallásáról és megfizetéséről.

19. Panaszkezelés
Panaszokat a következő módon lehet előterjeszteni: a lent megadott elérhetőségeken postai úton, faxon, telefonon a Lyoness ügyfélszolgálatán, személyesen a Lyoness ügyfélszolgálatán, valamint e-mail útján (member-service@lyoness.hu). Telefonszám: +36 1 802 4000, Faxszám: +36 1 801 7079. A panaszokra egyébként a Lyoness panaszkezelési szabályzata irányadó, mely a Lyoness weboldalán megtalálható.

1. sz. melléklet

Fogalmak

„Cashback” a 8.1.1 pont alatt részletesen leírt ügyfélelőnyök.

„Cashback Kártya” (Cashback Card) plasztikkártya, vagy papírkártya vagy egy mobil alkalmazás (a Lyoness mobil alkalmazásról letölthető), az Ügyfél Partnervállalatoknál a Lyoness Hűségprogramban lebonyolított vásárlásainak rögzítésére szolgál. Nem fizetőeszközről van szó.

„Ajánló” az az Ügyfél, amelyik egy másik Ügyfelet közvetlenül (direkt) megszerzett és ezen másik Ügyfél Lyoness-nél benyújtott regisztrációján ezért ajánlóként megadták vagy az az Ügyfél, amely bekövetkezett ajánlóváltást követően a Lyoness-nél az adott Ügyfél ajánlójaként szerepel.

„Ajánlói bónusz” a 8.1.3 pont alatt részletesebben leírt bónusz, amelyet az Ügyfél az általa első (direkt) és második (indirekt) szinten megszerzett Ügyfelek vásárlásai után a Lyoness Hűségprogramban kap.

„Flyer” egy olyan dokumentum, amelyet egy offline regisztrációnál kell kitölteni, aláírni és a Lyoness számára megküldeni, hogy a Lyoness-szel egy, a Lyoness Ügyfélstátusz megkötésére irányuló kötelező ajánlat kerüljön megtételre.

Az „utalványok” a Partnervállalatok eredeti utalványai illetve ajándékkártyái és elektronikus utalványai (utalványkódok) a 6.1 pontban részletesen leírtak szerint.

„Lyoness-utalványok” utalványok, amelyeket a Lyoness állított ki. A www.lyoness.com weboldalon szerezhetik meg őket az Ügyfelek és a www.lyoness.com weboldalon válthatók be a Partnervállalatok utalványainak megvásárlására (de nem közvetlenül a Partnervállalatoknál történő vásárlásra) és meghatározott, a Lyoness által megjelölt áruk vásárlására a Lyoness-nél. Részletesebb leírás a 7. pontban.

„Prepaid Lyoness MasterCard®” egy olyan kártya, amelyet egy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz-kibocsátóval együttműködve bocsátanak rendelkezésre és Cashback Kártya (Cashback Card) funkcióval bír (előre fizetett kártya).

„Lyoness Hűségprogram” a Lyoness által kifejlesztett nemzetközi vásárlói közösség, amelynek keretében az Ügyfelek a Partnervállalatok áruinak és szolgáltatásainak beszerzésekor ügyfélelőnyöket és az első (direkt) és második (indirekt) szinten általuk megszerzett Ügyfeleknek a Lyoness Hűségprogramban végzett vásárlásaiért ajánlói bónuszt kapnak.

„Ügyfelek” minden személy, aki a Lyoness-szel Lyoness ügyfélstátusz létrehozására irányuló szerződést kötött a jelen Általános Üzleti Feltételek szerint, amíg jelen szerződés érvényben van, azaz egyik szerződő fél sem szünteti meg felmondás útján.

„Ügyfél ID-szám” a Lyoness által egyszeri alkalommal kiadott szám, amely az Ügyfél azonosítására és a Partnervállalatoknál végzett vásárlásainak rögzítésére szolgál.

„Ügyfélelőny” minden előny, amelyet az Ügyfél a Lyoness Hűségprogramban történő vásárlás útján kap illetve adott esetben kaphat. Ebben az értelemben előny a Cashback és a Shopping Pointok is.

„Partnervállalatok” azon vállalatok, amelyek a Lyoness-szel szerződéses viszonyban állnak, és amelyeknél az Ügyfelek a Partnervállalatok áruinak és szolgáltatásainak beszerzésével ügyfélelőnyöket és az első (direkt) és második (indirekt) szinten általuk megszerzett Ügyfeleknek a Lyoness Hűségprogramban végzett vásárlásaiért ajánlói bónuszt kapnak.

„Személyes ügyfélfelület” a 10. pont alatt részletesebben leírt bejelentkezési felület a mindenkori Ügyfelek részére a Lyoness weboldalakon.

„Shopping Pointok” a 9. pont alatt részletesebben leírt ügyfélelőny.
*A Cashback a partnervállalatoknál történő vásárlások után egy 1.500 Forintos (kumulált) összegtől, hetente egyszer kerül átutalásra a megadott bankszámlára.
* A Deal lejárati dátuma nem lehet későbbi időpont, mint a beválthatóság dátuma, azaz a Deal érvényességének vége.