KASUTUSTINGIMUSED

Lyoness Eesti OÜ (edaspidi „Lyoness“) käesoleva veebilehe kasutamine toimub vastavalt alltoodud kasutustingimustele. Tavaklientidele kehtib, lisaks üldistele tavakliendi lepingu tingimustele, täidetud tavakliendi leping. Volitatud partnerettevõtetele kehtib, lisaks partnerettevõtte lepingu üldtingimustele, täidetud partnerettevõtte leping. Käesoleva veebilehe kasutajad kinnitavad oma nõusolekut eelnimetatud kasutustingimustega ja nõustuvad, et Lyoness ei kanna käesoleva veebilehe kasutamise eest vastutust. Lyoness võib aeg-ajalt eelpoolviidatud kasutustingimusi muuta ja täiendada.

Lyoness annab endast parima, et esitada käesoleval veebilehel õiget ja ajakohast teavet, kuid veebilehel leiduvatel andmetel ja teabel puudub garantii. Selle veebilehe kasutajad nõustuvad, et nad sisenevad veebilehele ning kasutavad veebilehte ja selle mistahes sisu omal vastutusel. Lyoness ei vastuta kahjude eest, mis tekivad käesolevale veebilehele sisenemisest, selle kasutamisest või mittekasutamisest või veebilehel leiduvatest vigadest või väljajätmistest.

Kõik pildi-, teksti- ja helifailid, aga ka animatsioonid, videod jms., samuti kõik muud käesoleva veebilehe pärisosad on kaitstud autoriõigusega ja neid ei tohi – ei tervikuna ega ka osaliselt – levitada, alla laadida, muuta, taaskasutada, ümber suunata või muul moel kasutada ilma eelneva sõnaselge kirjaliku loata. Sisemisel allalaadimisalal võib kõnealuseid faile kasutada vaid privaatses domeenis.

Mõjuva põhjuse olemasolul korral jätab Lyoness endale õiguse keelata vajadusel juurdepääs serverile ja/või e-postiteenusele.

Võimaliku ebaseadusliku tegevuse korral või teabe puhul, mis on saadud elektrooniliste linkide kaudu, mis viivad käesolevalt veebilehelt teiste pakkumisteni internetis, aga ka sisu puhul, mis on postitatud foorumitesse kontaktandmete saamiseks, vastutab Lyoness ainult algse teabe eest ega saa kohtadest, kus Lyoness otseselt aktiivne ei ole, kõnealust teavet eemaldada ega sellele juurdepääsu takistada. Diskrimineeriva, solvava, ebamoraalse või ebaseadusliku sisu võib Lyoness igal ajal kustutada.

Vastame meeleldi Teie küsimustele nende kasutustingimuste ja üldtingimuste kohta aadressil office spam@gohere.go lyoness.ee

Lyoness Eesti OÜ
Laeva 2, Tallinn, Eesti

Telefon: +372 640 3600
Faks: +372 640 3609
E-post: office spam@gohere.go lyoness.ee 
 
Osaühing peakontoriga Tallinnas
Ettevõtte registrinumber 12383118
KMKR: EE101606138

LAHTIÜTLUS


1. Lyoness Eesti OÜ ja selle sidusettevõtted (edaspidi „Lyoness“) ei võta mingisugust vastutust teabe õigsuse, täielikkuse, seaduslikkuse ja/või kvaliteedi eest. See kehtib sarnaselt ka kõigile käesoleval veebilehel pakutavatele kaupadele ja teenustele, sh seotud tootekirjeldustele, hindadele ja Lyonessi äripartnerite kohta esitatud teabele. Tehnilised tõrked ja/või hooldustööd või muud põhjused (nt veebilehe taaskäivitamine) võivad kaasa tuua lühiajalise või pikema juurdepääsu puudumise veebilehele. Lyoness ei vastuta materiaalse või mittemateriaalse kahju eest (nagu saamata kasum, kasutud kulud, kahju seoses andmekaoga, nõuded seoses ebaseadusliku rikastumisega, kohtukulud või lepingu koostamise kulud), mis tekivad teabe või ebaõige või ebatäieliku teabe kasutamise tõttu, kui Lyoness ei põhjusta kahju tahtlikult või raske hooletuse tõttu. Kõiki pakkumisi võidakse muuta ja need pole siduvad. Lyoness võib igal ajal eelneva etteteatamiseta kogu veebilehte, selle osi või sisu kohandada, muuta või sealt midagi eemaldada.

2. Lisaks sellele ei vastuta Lyoness hüperlinkide ega nende sisu eest. Lyoness ei võta mingisugust vastutust nende hüperlinkide oleku, täpsuse, täielikkuse, seaduslikkuse ega kvaliteedi eest. Kõik nõuded esitatakse lingitud veebilehe pakkujale. Lyonessil puudub kontroll nende hüperlinkide olemasoleva või tulevase struktuuri või sisu üle. Seepärast ütleb Lyoness selgelt lahti kõigi hüperlinkide sisust, mida muudeti pärast linkimist, ning sissekannetest Lyonessi külalisteraamatusse, ankeetidesse või meililistidesse. Lingitud veebilehtede pidev kontroll ei ole mõistlik, kui puuduvad konkreetsed viited õigusrikkumistele. Kohe, kui Lyoness saab teavet taolise õigusrikkumise kohta, eemaldatakse kõnealune hüperlink viivitamatult.

3. Käesoleva veebilehe kasutamine on lubatud ainult teabe saamise eesmärgil, aga ka era- ja ärieesmärkidel. Kogu käesoleva veebilehe sisu on kaitstud autoriõigusega. See on nii hoolimata sellest, kas sisu edastatakse tasu eest või tasuta. Igasugune kopeerimine, levitamine, rentimine, laenamine, avaldamine või muud tüüpi kasutus eeldab Lyonessi sõnaselget kirjalikku luba. Selle nõude rikkumine võib kaasa tuua õiguslikke tagajärgi, eriti kaubamärgi-, autoriõiguse- ja konkurentsiseaduse alusel. Lyoness säilitab selgelt kogu käesoleval veebilehel esitatud sisu autoriõiguse, kaubamärgiõiguse ja kasutusõiguse (õigus ja luba tööd kasutada).

4. Lyoness väärtustab väga isikuandmete hoolikat ja salastatud töötlemist. Juhtudel, mil internetipakkumise puhul saab sisestada isiku- või äriandmeid (e-postiaadressid, nimed, aadressid), sisestab kasutaja taolisi andmeid rangelt vabatahtlikult.

5. Käesolevat lahtiütlemist loetakse internetipakkumise osaks. Kui sisu täielik või osaline sõnastus ei vasta üldse, ei vasta osaliselt või ei vasta enam kehtivale õiguskorrale, jäävad käesoleva dokumendi ülejäänud osad ja nende sisu ja kehtivus puutumatuks.

6. Lisaks ei vastuta Lyoness kasutajate loodud ning kodulehel levitatud mistahes sisu eest. Lyoness ei vastuta ka nimetatud sisu poolt tekitatud kahju eest. Kodulehel avaldatud kommentaaride või arvustuste sisu eest vastutab antud kommentaaride või arvustuste autor. Kolmandate osapoolte õigusi kahjustava kirjutise autor on kohustatud hüvitama Lyonessile tekitatava kahju täies ulatuses. Lyoness jätab endale õiguse kõigi materjalide, mis tunduvad ebaseaduslikud, vastuolus Lyoness'i heade kavatsustega või võivad Lyoness'i mainet muul viisil kahjustada, eemaldamiseks. Kirjutise autoril ei ole sellistel juhtudel õigust Lyoness'i vastu kaebust esitada.

* Hüvede määr sõltub kaupadest ja partnerettevõttest. Sellest tulenevalt on kõik lehel väljatoodud andmed ilma garantiita.