LYONESS´I ÜLDTINGIMUSED

Versioon: november 2014

Preambul

A. Lyoness Europe AG, asukohaga Bahnhofstraße 22, CH-9470 Buchs, ja registrikoodiga CH 170.3.026.427-4 St. Galleni kantoni äriregistris, on ostukogukonna pidaja, mis võimaldab osalejatel (edaspidi „Liikmed“) saada kaupade ja teenuste ostmise teel Lyoness’i Partnerettevõtete (edaspidi „Partnerettevõtted “) juures soodustusi (edaspidi „Lyoness’i lojaalsusprogramm“). Liikmete lepingupartneriks on seega Lyoness Europe AG (edaspidi „Lyoness“). Lyoness’i esindab Eestis Lyoness Eesti OÜ, Laeva 2, Tallinn 10111 (edaspidi „Lyoness Eesti“).

B. Arusaadavuse lihtsustamiseks on Üldtingimustes kasutatud märksõnade sõnaseletused toodud käesolevate Üldtingimuste Lisas 1. Käesolevate Üldtingimuste punktides 1 kuni 18 toodud mõisted on juriidiliselt siduvad.

1. Lepingu ese

1.1 Liikme poolt Partnerettevõtetest ostetud kaubad ja teenused (edaspidi „ostud“) registreeritakse Lyoness’i lojaalsusprogrammis. Lyoness’i lojaalsusprogrammi hüvede kasutamiseks on liikmel põhimõtteliselt alljärgnevad ostude registreerimise võimalused: Lyoness’i Cashback kaart, Partnerettevõtete kinkekaardid ning Lyoness’i poolt pakutud online kanalite kasutamine Partnerettevõtete internetipoodidest ostude sooritamiseks. Nimetatud võimalused ostude sooritamiseks on täpsemalt kirjeldatud punktis 4.3.

1.2 Liikmel on käesolevate Üldtingimuste kohaselt õigus osaleda Lyoness’i lojaalsusprogrammis ja saada sellega seotud liikmehüvesid ja sõprusboonust. Liige võib soovitada Lyoness’i lojaalsusprogrammi edasi teistele isikutele ja neid uuteks liikmeteks värvata. Liikmel ei ole õigust punkti 3.4(d) mõttes äriühinguid liikmeteks värvata. Liige ei ole kohustatud programmi edasi soovitama ega Lyoness´ile selles valdkonnas tulemuslikkust üles näitama.

2. Lepingu alus

2.1 Registreerimistaotluse vastuvõtmisega Lyoness’i poolt saab taotleja Lyoness’i liikmeks ning talle antakse isiklik ja mitte ülekantav liikmenumber (edaspidi liikmenumber). See annab õiguse osaleda Lyoness’i lojaalsusprogrammis.

2.2 Lepingu sõlmimiseks Lyoness’i ja liikme vahel tuleb kasutada Lyoness’i poolt väljastatavat sõprusflaierit (Friendship Flyer), registreeruda internetis või Partnerettevõtte juures.

2.3 Liige kinnitab, et tema poolt Lyoness´ile esitatud andmed on tõesed, ja tagab, et teadvalt ebatõeste andmete esitamise tagajärjel ei teki Lyoness´ile kahju. Liige kohustub Lyoness’i oma registreerimisel antud isiklike andmete võimalikest muudatustest (eelkõige elukoha aadress, e-posti aadress, pangaandmed, telefoninumber jne) viivitamatult teavitama.

2.4 Iga füüsiline või juriidiline isik tohib olla ainult ühekordselt liige (st omada ainult ühte liikmenumbrit). Registreerimisel peab liige teatama oma peamise elukoha (juriidilise isiku puhul: asukoha). Alusetute liikmehüvede või sõprusboonuste saamiseks tehtud korduvregistreerimise korral on Lyoness´il õigus leping olulisel põhjusel üles öelda ja sel viisil tekkinud liikmehüved ning sõprusboonused tagasi nõuda. Korduvregistreerimisel kustutatakse viimasena registreeritud liikmenumbrid.Liikmehüved ja sõprusboonused, mis on tekkinud vaid tänu korduvregistreerimisele, tühistatakse.

3. Õigussuhe

3.1 Lyoness’i ja liikme vahel ei teki mistahes töösuhet, teenistussuhet või ettevõtlussuhet (eelkõige mitte liikmelisust ühingus). Lyoness’i lojaalsusprogrammist osavõtt või uute liikmete soovitamine toimub ainult liikme enda vastutusel, iseseisvalt ning Lyoness´ist õiguslikult sõltumatult.

3.2 Liikmel on õigus ainult liikmehüvedele ja sõprusboonusele. Liikmel ei ole peale selle õigust saada oma tegevuse eest hüvitist. Liikmele ei ole ette nähtud mingit kulude hüvitamist.

3.3 Liikmel ei ole õigust Lyoness’i esindada, eelkõige mitte Lyoness’i lojaalsusprogrammi raames teiste liikmete suhtes ja/või uute liikmete värbamisel tahteavaldusi esitada või vastu võtta. Liikmel ei ole õigust Lyoness’i nimel sularaha vastu võtta ja võlgu sisse nõuda. Punktis 3.3 nimetatud süüline rikkumine annab Lyoness´ile õiguse lepinguline suhe olulisel põhjusel üles öelda.

3.4 Liikmel ei ole õigust ilma Lyoness’i eelneva kirjaliku loata:

(a) kasutada Lyoness’i või Partnerettevõtete logosid, kirjapilti, kaubamärke, nõudlusi, domeene, muid tunnuseid jms;

(b) valmistada Lyoness’i või Lyoness’i lojaalsusprogrammi kohta visiitkaarte, esitlusi, videoid, audiofaile, ekraanipilte, veebisisu, meediasisu, flaiereid, prospekte, veebilehti, rakendusi, reklaame, postireklaame, postiloendeid, kodulehekülgi või muud sarnast, või levitada või avalikustada neid kirjalikul, digitaalsel või muul kujul (nt internetilehekülgedel nagu YouTube või Facebook);

(c) korraldada Lyoness’i või Lyoness’i lojaalsusprogrammi kohta või nendega mingis seoses avalikke üritusi, nt infoüritusi, reklaamüritusi, töötubasid, seminare jne;

(d) värvata Partnerettevõteteks või liikmeteks jae-, hulgi- ja muu kaubandusega tegelevaid ning teisi ettevõtteid, kes pakuvad oma kaupu või teenuseid lõpptarbijale, kaasa arvatud tanklad, frantsiisivõtjad ja kaubamajad, pidada läbirääkimisi või esmaseid vestlusi või korraldada ükskõik millist reklaamitegevust nende ettevõtete värbamiseks, eelkõige mitte ettevõtte asukohas või selle vahetus läheduses.

4. Lyoness’i lojaalsusprogramm

4.1 Partnerettevõtete juures oste sooritades omandab liige käesolevate üldtingimuste kohaselt liikmehüvesid, see tähendab Cashback´i ning Shopping Point’e. Lisaks saab soovitaja tema poolt värvatud esimese ja teise taseme liikmete ostudelt sõprusboonust. Liikmehüvesid ja sõprusboonust ning nende saamise eeldusi kirjeldatakse lähemalt peatükis 8.

4.2 Lyoness sõlmib Partnerettevõtetega kokkuleppeid, mis võimaldavad Lyoness´il oma liikmetele nende ostude eest liikmehüvesid ja sõprusboonust pakkuda. Ülevaade kõikidest aktuaalsetest Partnerettevõtetest ja pakutavatest liikmehüvedest on leitav kodulehel www.lyoness.com.

4.3 Liige võib ostude registreerimiseks kasutada järgmisi võimalusi:

4.3.1 Cashback kaart on isiklik, mitte teistele isikutele üleantav paberkaart, plastkaart või (mobiilirakenduse kaudu edastatav) virtuaalne kaart. Tegemist ei ole maksevahendiga, vaid selle abil kogutakse liikme poolt sooritatud ostude kohta andmeid.

4.3.2 Lyoness’i Prepaid MasterCard® on koostöös maksekaardipakkujaga (MasterCard®) väljastatud Cashback kaardi funktsiooniga maksekaart (ettemakstud deebetkaart). Lyoness’i Prepaid MasterCardi® kasutamisel kehtivad eritingimused, mis lepitakse kokku kaardi taotlemise käigus.

4.3.3 Kinkekaardid on Partnerettevõtete kinkekaardid või elektroonilised kinkekaardid (väljatrükkimiseks või allalaadimiseks online kinkekaardikoodina), millede kasutamise täpsemaid reegleid kirjeldatakse punktis 6.

4.3.4 Internetis ostmisel saab liige:

(a) aadressil www.lyoness.com oma Lyoness’i juurdepääsuandmetega sisse logida ja soovitava Partnerettevõtte internetipoe välja valida või

(b) siseneda internetipoodi mõne teise Lyoness’i poolt ostude sooritamiseks pakutud online kanali kaudu

ja Partnerettevõtte internetipoes koheselt oste sooritada. Ost registreeritakse vaid siis, kui liikme seadmes on ostu sooritamisel lubatud küpsised ning ei kasutata reklaamide ega skriptide blokeerijaid. Internetis ostude sooritamise reeglid on täpsemalt kirjeldatud peatükis 5.

4.4 Punktides 4.3.1 ja 4.3.4 nimetatud juhtudel edastab Partnerettevõte kogutud ostu- või arveldusandmed Lyoness´ile neist tulenevate liikmehüvede arvestamiseks. Sama kehtib ka punktis 4.3.3 nimetatud kinkekaartide puhul, kui need ostetakse kinkekaartide edasimüügipunktidest. Juhul, kui kinkekaarte tellitakse Lyoness´ist, registreerib Lyoness ostuandmed ise ja arvutab nende alusel liikmehüved. Punktis 4.3.2 nimetatud juhul edastab maksekaardipakkuja ostuandmed Lyoness´ile neist tulenevate liikmehüvede arvestamiseks.

5. Internetis ostmine

5.1 Internetis ostlemise kohta on liikmetel võimalik lugeda aadressil www.lyoness.com teema KKK alt punktist „Lyoness’i veebipoed“.

5.2 Internetis sooritatud ostudelt liikmehüvede ja sõprusboonuse arvestamisel on vastavalt punktile 8.4 eelduseks, et sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise tähtaeg on möödunud ja liige ei ole esitanud avaldust lepingust taganemiseks.

5.3 Liikmel on õigus saada liikmehüvesid vaid selliste ostude eest, mis on tehtud nende Partnerettevõtete internetipoodides, mis on vastavalt aadressil www.lyoness.com toodud infole selles riigis registreeritud, kus asub liikme elukoha või juriidiline aadress (vastavalt registreeringule). Sama kehtib ka sõprusboonuse puhul.

5.4 Lyoness ei mõjuta mingil moel Partnerettevõtete (lingitud) internetipoodide ülesehitust ning ei ole selle eest vastutav. Juhul, kui lingitud internetilehekülgedel esineb õigusvastast või muul moel heade tavade vastu eksivat infot, eitab Lyoness selgelt oma seotust sellega.

6. Kinkekaartide tellimine

6.1 Kinkekaardid ja elektroonilised kinkekaardid (kinkekaardi koodid) (edaspidi koos „kinkekaardid“) on Partnerettevõtete kinkekaardid, mida on võimalik kasutada ainult selle Partnerettevõtte juures, kes on kinkekaardi väljastanud. Üksiku kinkekaardi väärtus vastab kinkekaardil märgitud summale. Kinkekaardi summa täielik või osaline väljamaksmine sularahas Partnerettevõtte poolt ei ole ole võimalik. Liikmehüvesid ja sõprusboonuseid arvestatakse Partnerettevõtte kinkekaartide ostmisel siis, kui liige on kinkekaardi eest täielikult maksnud ja puuduvad seadusjärgsed õigused ostust ilma põhjuseta taganeda, st eelkõige peab olema möödunud sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise tähtaeg. Liikmehüvesid ja sõprusboonuseid ei arvestata kinkekaardi kasutamisel Partnerettevõtte juures.

6.2 Kinkekaartide tellimine Lyoness´ilt toimub kirjalikult, telefoni teel või internetis, samuti on kinkekaarte võimalik osta kohapeal kinkekaartide müügipunktidest (www.lyoness.com). Peale kogu ostusumma laekumist võimaldab Lyoness kinkekaarti kasutada ostude sooritamiseks vastava Partnerettevõtte juures. Lyoness jätab endale õiguse kinkekaardi tellimuste vastuvõtmisest keelduda.

6.3 Tellitud ja Lyoness’i poolt liikmele saadetud kinkekaarte on võimalik kasutada ainult kinkekaardi tellimisel liikme poolt määratud ja kinkekaardil märgitud Partnerettevõtte juures. Kinkekaardi kasutamiseks sõlmitud lepingu osapoolteks on eranditult Partnerettevõte (kinkekaardi väljastaja) ja liige (kinkekaardi omanik). Lyoness ei vastuta sellest lepingulisest suhtest tulenevate nõuete eest.

6.4 Lyoness’i poolt välja saadetud kinkekaardid ei ole tagastatavad ja tehtud makseid reeglina ei hüvitata. See ei kehti järgmistel juhtudel:

6.4.1 Lyoness võtab seadusega ettenähtud vastutuse puuduste kõrvaldamise eest sel määral, et liikmel oleks võimalik ostetud kinkekaardid kasutada või Partnerettevõtte juures sooritatud ostust tulenev maksmiskohustus täita. Juhul kui see ei ole võimalik, võib liige kinkekaardi Lyoness’i juures mõne teise Partnerettevõtte kinkekaardi vastu vahetada (seejuures võivad tulenevalt Partnerettevõtetega sõlmitud erinevatest kokkulepetest liikmehüved ja sõprusboonus muutuda, vt punkt 8.3). Juhul, kui liige ei ole teisest kinkekaardist huvitatud, võib ta nõuda makstud summa tagastamist. Sel juhul tuleb liikmel omandatud liikmehüved tagastada. Omandatud sõprusboonused tuleb samuti tagastada, kui otseselt või kaudselt värvatud liige kasutab oma õigusi vastavalt käesolevale punktile 6.4.1.

6.4.2 Juhul, kui liikmele kehtib seoses kinkekaardi soetamisega sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise õigus (vaata selle kohta iga sellekohase ostu puhul jagatavat tarbijainformatsiooni ja lepingust taganemise põhimõtteid), on liikmel õigus lepingust taganemise õiguse perioodi jooksul esitada lepingust taganemise avaldus.

6.5 Lyoness ei võta kinkekaartide, mis liige on Lyoness´ist ära toonud või juba posti teel või elektrooniliselt kätte saanud, kadumise või varguse puhul vastutust kinkekaardi võimaliku õigusvastase kasutamise eest, välja arvatud juhul, kui liige on esitanud Lyoness´ile kadumise või varguse kohta avalduse ja Lyoness ei ole teinud kinkekaardi õigusvastase kasutamise takistamiseks kohaseid jõupingutusi.

6.6 Kinkekaarte, mille eest on kogu ostusumma tasutud ja mille Lyoness on liikmele ära saatnud, võib piiranguteta edasi anda, st liige võib kinkekaardi kinkida kellele tahes teisele isikule. Kinkekaartide äriline edasimüümine tasu eest ei ole lubatud.

7. Lyoness’i Kinkekaardid

7.1 Lyoness'i Kinkekaardid on Lyoness’i enda poolt (ja mitte Partnerettevõtete poolt) väljastatavad kinkekaardid. Neid on liikmel võimalik aadressil www.lyoness.com kinkekaardikoodi vormis osta ning aadressil www.lyoness.com Partnerettevõtete kinkekaartide ostmiseks (mitte aga vahetult ostude sooritamiseks Partnerettevõtete juures) ja Lyoness’i juures teatud Lyoness’i poolt määratud kaupade ostmiseks kasutada.

7.2 Tellitava Lyoness’i Kinkekaardi minimaalne väärtus on 10 eurot. Lyoness’i kinkekaarte on võimalik soetada maksimaalse väärtusega kuni 1000 eurot Lyoness’i Kinkekaardi kohta. Lyoness’i Kinkekaardi väärtus vastab Lyoness’i Kinkekaardile märgitud summale. Kinkekaardi osalisel kasutamisel väheneb selle algne väärtus vastava ostusumma võrra. Täielik või osaline jääksumma väljamaksmine sularahas ei ole võimalik.

7.3 Ainuüksi Lyoness’i Kinkekaardi soetamine ei tekita liikmehüvesid ega sõprusboonust, need tekivad (vastavalt punkt 8 tingimustele) alles siis, kui liige ostab Lyoness’i Kinkekaardi eest aadressil www.lyoness.com mõne Partnerettevõtte kinkekaardi (või kaupu).

7.4 Lyoness’i Kinkekaarte on võimalik tasuta teistele liikmetele üle anda ja seega sobivad need eriti hästi kingitusteks. Lyoness’i Kinkekaartide äriline edasimüük tasu eest ei ole lubatud.

7.5 Lyoness’i Kinkekaarte saavad kasutada vaid liikmed, kelle elu- või asukoht (vastavalt registreeringule) asub riigis, kus kehtib Lyoness’i Kinkekaardile märgitud valuuta.

7.6 Igale Lyoness’i Kinkekaardile vastab kinkekaardikood, mis kehtib 3 aastat. 3-aastane kehtivusaeg algab selle aasta lõpust, mille jooksul Lyoness’i Kinkekaart osteti. Peale kinkekaardikoodi kehtivuse lõppemist kaotab Lyoness’i Kinkekaart kehtivuse ja seda ei ole võimalik enam kasutada.

7.7 Lyoness’i Kinkekaardi tellimuse tühistamine, sellest taganemine või selle tagastamine ei ole peale sõlmitud lepingust taganemise tähtaja lõppemist (millest Lyoness’i Kinkekaardi ostmisel eraldi informeeritakse) võimalik. Partnerettevõtete kinkekaartide tagastamisele kehtib punktis 6.4 sätestatu.

8. Liikmehüved lojaalsusprogrammist ja sõprusboonus

8.1 Lyoness’i lojaalsusprogrammis registreeritud ostud toovad liikmele kaasa liikmehüvesid. Lisaks teenib liige soovitajana tema poolt värvatud esimese ja teise taseme liikmete ostudelt sõprusboonust (täpsem kirjeldus punktis 8.1.3). Liikmehüved tuginevad Lyoness’i ja vastava Partnerettevõtte vahel lepinguliselt kokku lepitud tingimustele ja varieeruvad olenevalt Partnerettevõttest, tegevusharust ja riigist. Liikmehüved koosnevad Cashback´ist (punkt 8.1.1) ja teatud Partnerettevõtete juures on võimalik sellele lisaks teenida ostude eest Shopping Point’e (punkt 8.1.2). Sõprusboonust kirjeldatakse allpool punktis 8.1.3.

8.1.1 Cashback: Lyoness’i lojaalsusprogrammis registreeritud ostude eest saab liige kuni 5% Cashback´i, s.t temale tagastatakse ostusummast nimetatud protsent, teatud juhtudel võib nimetatud protsendimäär olla ka kõrgem. Vastava Partnerettevõtte kehtiv Cashback´i protsent on nähtav aadressil www.lyoness.com (sisselogitav ala). Cashback´i maksed toimuvad punktides 8.4 kuni 8.6 sätestatu kohaselt.

8.1.2 Shopping Point’id: Ostude eest, mis on Lyoness’i lojaalsusprogrammis registreeritud ja nende Partnerettevõtete juures sooritatud, kes selle eest Shopping Point’e annavad, saab liige Shopping Point’e. Shopping Point’e saavad liikmed kasutada aadressil www.lyoness.com toodud spetsiaalsete eripakkumiste raames soodustuse saamiseks. Täpsemad detailid on kirjeldatud punktis 9.

8.1.3 Sõprusboonus: soovitaja poolt otseselt soovitatud liikmete (isikud, kes on end Lyoness’i juures registreerinud liikme soovituse tulemusel ja liikme oma soovitajana märkinud) ja nende poolt värvatud liikmete (kaudselt värvatud teise taseme liikmed) sooritatud ostude eest, mis on registreeritud Lyoness’i lojaalsusprogrammis, saab liige kuni 0,5% sõprusboonust kõigi ostude summast. Teiste kaudselt värvatud liikmete eest sõprusboonust ei arvestata. Sõprusboonuste maksmine toimub punktide 8.4 kuni 8.6 kohaselt.

8.2 Lyoness jätab endale õiguse eripakkumiste raames käesolevaga kirjeldatud põhimõtetest kõrvale kalduda. Lyoness soovib oma liikmetele pakkuda Partnerettevõtete juures võimalikult suurt valikut sisseostuvõimalusi ning seejuures Partnerettevõtetega olulistes allahindlustes kokku leppida, et pakkuda liikmetele võimalikult laialdasi eeliseid. Juhul, kui mõne Partnerettevõttega lepitakse eripakkumiste näol kokku tavapärasest erinevates tingimustes (näiteks selliste ebatüüpiliste ostude puhul nagu lepingu kestusest sõltuvad mobiilsidelepingud), vii-tab Lyoness nii sellele kui ka tingimuste ajaliselt piiratud erinevusele eraldi kaupmehe detailvaates aadressil www.lyoness.com (vt punkt 8.3).

8.3 Pakutavad soodustused on nähtavad aadressil www.lyoness.com kaupmehe detailvaates. Liikmel soovitatakse Lyoness’i veebilehel regulaarselt Partnerettevõtete vastavate tingimustega tutvuda. Lyoness´il on õigus 2-nädalase etteteatamistähtajaga iga üksiku Partnerettevõtte puhul pakutavaid liikmehüvesid ning sõprusboonust muuta, kui Partnerettevõtetega kokkulepitud tingimused muutuvad. Liikme hüvanguks arvestatavate liikmehüvede arvutamisel võetakse aluseks need tingimused, mis kehtivad sel ajahetkel, kui liige on ostu eest täielikult tasunud.

8.4 Liikmehüvede ja sõprusboonuse arvestamine eeldab, et liige on ostu eest täielikult tasunud ja puuduvad seadusjärgsed õigused ostust ilma põhjuseta taganeda, st eelkõige peab olema möödunud sõlmitud lepingust taganemise tähtaeg. Kui need eeldused on täidetud, saadab Partnerettevõte Lyonessi´le kinnituse ostu toimumise kohta ja toimub arveldamine. Liikmele arvestatakse kogunenud liikmehüved ja tema soovitajale ja omakorda soovitaja soovitajale arvestatakse sõprusboonust sooritatud ostudelt, mille suhtes on Partnerettevõtte poolt igal pühapäeval kella 23.00ks (kesk-Euroopa aja järgi, ehk kella 24.00ks Eesti aja järgi) arveldamine toimunud. Lyoness kohustab Partnerettevõtteid arveldama hiljemalt kahe kuu jooksul alates sellest ajahetkest, kui punkti 8.4 esimeses lauses sätestatud eeldused on täidetud. Kui liige on Lyoness’i juures ostnud Partnerettevõtte kinkekaardi, toimub liikmehüvede ja sõprusboonuse arvestamine siis, kui käesoleva punkti 8.4 esimeses lauses toodud eeldused on täidetud.

8.5 Lyoness kannab Cashback´i ja sõprusboonusena saada oleva summa alates summast 5 eurot iganädalaselt liikme poolt määratud arveldusarvele.

8.6 Juhul, kui liige sooritab oste Partnerettevõtete juures välismaal (kohapeal või internetis), võib juhtuda, et sularahakontol on Cashback või sõprusboonus esialgu toodud vastavas välisvaluutas. Peale ostu kinnitamist Partnerettevõtte poolt arvestatakse summa liikme personaalses liikmealas automaatselt ümber liikme riigi valuutasse vastavalt Euroopa või muu vastava asutuse referentskursile makse Partnerettevõttele laekumise päeval. Punktis 5.3 sätestatu jääb kehtima, st õigus liikmehüvedele ning sõprusboonusele tekib vaid neil viisidel sooritatud välismaiste ostude puhul (nagu nt internetipoed), mis on Lyoness’i veebilehel vastava liikme jaoks loetletud.

9. Lyoness Shopping Points

9.1 Liikmed võivad Lyoness’i lojaalsusprogrammi raames saada Partnerettevõtete juures tehtud ostude eest teatud hulga Shopping Point’e.

9.2 Kas ja kui palju Shopping Point’e teenitakse, sõltub nii ostusummast kui ka selle Partnerettevõttega kokkulepitud tingimustest. Lyoness toob kaupmehe detailvaates aadressil www.lyoness.com arvestuspõhimõttena välja Shopping Point’de arvu, mis teatud Partnerettevõte 100-eurose ostusumma puhul annab.

9.3 Shopping Point’idel ei ole kindlat nominaalväärtust. Nende väärtuse määrab soodustuse suurus, mida on võimalik Shopping Point´ide kasutamisel teatud Partnerettevõtte juures saada. Shopping Point’e ei maksta välja sularahas ning neid ei ole võimalik tasu eest teistele isikutele üle kanda. Shopping Point’e tohib teistele liikmetele kinkida.

9.4 Liikme kogutud Shopping Point’de üle peetakse arvestust ja neid on võimalik näha personaalses liikmealas. Liikmel on võimalik kasutada neid ostude sooritamisel allahindluse saamiseks eripakkumiste raames, mida näidatakse aadressil www.lyoness.com. Shopping Point’e saab vaid teatud ostu jaoks määratud hulgas kasutada.

9.5 Ka nende ostude eest, mille puhul liige kasutab Shopping Point’e, annab Lyoness liikmehüvesid ja sõprusboonust. Liikmehüvede ja sõprusboonuse suurus sõltub sellisel juhul ostusummast, mis jääb alles peale Shopping Point´ide kasutamisel saadud soodustuse mahaarvamist.

9.6 Shopping Point’id kehtivad kolm aastat. Kolmeaastane kehtivusaeg algab selle aasta lõpust, mille jooksul Shopping Point’id teeniti.

10. Personaalne liikmeala

10.1 Lyoness annab Lyoness’i veebilehekülgedel iga liikme kasutusse tasuta personaalse liikmeala aadressil www.lyoness.com (sisselogitav ala), kus kasutajanime ja salasõna sisestamisel on võimalik igal ajal saada ülevaade sooritatud ostude ja soovitatud liikmete kohta, samuti saada informatsiooni Lyoness’i lojaalsusprogrammi liikmehüvede kohta. Võimaliku Lyoness’i veebilehekülgede ja aadressil www.lyoness.com sisselogitava ala mitte kättesaadavuse korral vastutab Lyoness ainult punktis 14 sätestatu kohaselt.

10.2 Personaalse liikmeala juurdepääsukoode (kasutajanimi, salasõna ja PIN-kood) peab liige turvaliselt säilitama ja ranges saladuses hoidma. Juurdepääsukoode ei tohi mingil juhul kolmandatele isikutele avaldada. Liikmel on võimalik igal ajal aadressil www.lyoness.com (sisselogitav ala) isiklikke seadistusi muuta.

10.3 Liige kohustub Lyoness’i kohe teavitama oma juurdepääsuandmete väärkasutamisest. Juurdepääsu viivitamatu blokeerimise järel saadetakse liikmele muudetud juurdepääsuandmed uuesti SMS-i, e-posti või posti teel. Väärkasutamisest tekkinud kahjud hüvitab Lyoness liikmele vaid punktis 14 sätestatud ulatuses.

11. Soovitaja vahetamine

Liikmed, kes ei ole kuue kuu jooksul Partnerettevõtete juures oste sooritanud ega Lyoness’i Kinkekaarte ostnud, tohivad oma soovitajat vahetada, andes Lyoness´ile teada teise liikme (tema nõusolekul) oma soovitajana. Sel juhul jäävad soovitajat vahetava liikme poolt otseselt või kaudselt värvatud liikmed (olenemata nende tasemest) algsele soovitajale nende algses olekus alles.

12. Andmekaitse

12.1 Selleks et võimaldada Lyoness’i lojaalsusprogrammi toimimist, st liikmehüvede ja sõprusboonuse arvestamist, kogub, salvestab ja töötleb Lyoness kui andmekaitse eest vastutav juriidiline isik liikmete isikuandmeid vastavuses seaduses sätestatud isikuandmete töötlemise põhimõtetega. Lyoness edastab sõprusboonuse arvestamiseks soovitajale andmeid tema poolt värvatud esimese ja teise taseme liikmete ostumahtude kohta. Seejuures tuuakse värvatud esimese taseme liikmed välja nimeliselt. Lisaks avalikustatakse soovitajale nende poolt värvatud liikmete telefoninumber ning e-posti aadress. Värvatud teise taseme liikmeid näidatakse anonüümselt. Liikmel on võimalik personaalse liikmeala kaudu võimaldada oma soovitajal juurdepääsu teistele isikuandmetele (nt tema aadress). Kui liige annab selleks oma nõusoleku, kasutab Lyoness liikme andmeid personaliseeritud informatsiooni saatmiseks Lyoness’i ja Lyoness’i Partnerettevõtete pak-kumiste ja toodete kohta.

12.2 Kõik andmete kohta käivat infot, andmete muutmist ja kustutamist puudutavad päringud võib suunata kirjalikult otse Lyoness´ile või Lyoness Eesti OÜ-le.

12.3 Muud andmekaitse seisukohalt olulised Lyoness’i veebilehekülje kasutamise sätted on leitavad vastavates andmekaitsepõhimõtetes aadressil www.lyoness.com.

12.4 Lyoness kasutab rahvusvaheliselt tunnustatud turvatehnoloogiaid, et liikmete andmeid kõrvalise juurdepääsu eest kaitsta. Lyoness vastutab internetis edastatud andmete turvalisuse eest ainult punktis 14 sätestatu kohaselt.

12.5 Nõusolek isikuandmete töötlemiseks:

Liige annab oma nõusoleku – mille ta võib igal ajal tagasi võtta – selleks, et Lyoness kogub Lyoness’i lojaalsusprogrammis osalemise raames isikuandmeid tema ostukäitumise kohta (huvid ja eelistused jne) ja kasutab seda informatsiooni personaalselt suunatud informatsiooni koostamiseks, samuti posti teel või isiklikult ühenduse võtmiseks, et tutvustada Lyoness’i lojaalsusprogrammi ja Partnerettevõtete pakkumisi. Kui liige seda ei soovi, on tal igal ajal õigus oma nõusolek kirjalikult või e-posti aadressil [member-service@lyoness.ee] edaspidiseks tagasi võtta. Kirjalik tagasivõtmine tuleb edastada Lyoness Eestile või digitaalselt allkirjastatuna aadressile member-service@lyoness.ee.

13. Lepingurikkumised

13.1 Lyoness’i poolt pakutavad teenused piirduvad Lyoness’i lojaalsusprogrammi läbiviimisega vastavalt käesolevatele Üldtingimustele.

13.2 Liikmete poolt Partnerettevõtete juures sooritatud ostudega seotud õigused ja kohustused puudutavad eranditult vastavaid Partnerettevõtteid. Seega ei anna Lyoness peale lepingu sõlmimist Partnerettevõttega mis tahes garantiid ega võta vastutust Partnerettevõtete teenusega seotud kohustuste täitmise eest, eelkõige võimalike Partnerettevõtete poolsete kohustuste mittetäitmise või mittekohase täitmise eest.

13.3 Partnerettevõtte poolse kohustuste mittetäitmise või nende mittekohase täitmise puhul ei ole liikmel õigust nõuda Lyoness´ilt kasutatud kinkekaardi väärtuse täielikku või osalist hüvitamist, uue kinkekaardi väljastamist, sularaha maksmist või muud hüvitamist või kompensatsiooni. Liikmel on võimalikud nõuded Partnerettevõtte poolt kohustuste mittetäitmise või halvasti täitmise tõttu ainult Partnerettevõtte vastu.

14. Vastutus

14.1 Lyoness´il on piiramatu vastutus kahjude eest, mis ta on õigusvastaselt tekitatud elule või tervisele. Lyoness´il on piiramatu vastutus teiste kahjude eest, mis on tekkinud Lyoness’i kohustuste tahtliku mittetäitmise või raske hooletuse tõttu.

14.2 Kahjude puhul, mis on põhjustatud selliste kohustuste rikkumisest hooletuse tõttu, mis on olulised lepingu sujuvaks täitmiseks ja mille täitmist liige võib eeldada (olulised kohustused), vastutab Lyoness vaid tüüpiliste ja ettenähtava kahju ulatuses.

14.3 Muud kahjutasunõuded, välja arvatud punktis 14.5 sätestatu, on välistatud. Juhul kui ei esine Lyoness’i-poolset süülist käitumist, kehtib see eelkõige alljärgnevatel juhtudel

(a) katkestused liikme ligipääsus internetti;

(b) muud tehnilised või elektroonilised vead (i) interneti teel andmeedastusel, samuti (ii) Lyoness’i internetiportaali, Lyoness’i SMS-teenuse ja Lyoness’i mobiilirakenduste kasutamisel, juhul kui need vead ei kuulu Lyoness’i vastutusalasse;

(c) tehnilised ja elektroonilised vead, mille eest Lyoness ei ole vastutav, mis takistavad Lyoness’i lojaalsusprogrammi raames tehtavate ostude registreerimist (eelkõige võimalikud tõrked tehingute jälgimises ja sellest tulenevad andmekaod);

(d) mobiililevi või terminalide mittekättesaadavus ja

(e) puudused liikme mobiilseadme toimimises.

Kaupade ostuleping või teenuste leping sõlmitakse eranditult liikme ja vastava Partnerettevõtte vahel.

14.4 Kui Lyoness’i vastutus on piiratud või välistatud, kehtib see ka Lyoness’i töötajate, seaduslike esindajate ja muude esindajate isikliku vastutuse kohta.

14.5 Käesoleva peatüki 14 vastutuse piirangud ja välistused ei piira Lyoness’i vastutust, mis tuleneb tootevastutust puudutavates seadustes kehtestatud kohustuslikest eeskirjadest, puudusest sihilikust mitteteatamisest ja garantii andmisest asja teatud omaduste kohta.

15. Kulud

15.1 Lyoness’i lojaalsusprogrammi liikmeks registreerimine ja programmis osalemine on liikmele tasuta.

15.2 Lyoness’i Cashback kaart on registreerimisel liikmele tasuta.

15.3 Juhul, kui liige otsustab taotleda Lyoness’i Prepaid MasterCardi®, kaasnevad sellega lisakulud.

16. Lepingulise suhte lõpetamine liikme poolt

16.1 Liikmel on õigus igal ajal lepinguline suhe Lyoness´iga lõpetada, teatades sellest Lyoness´ile kirjalikult või digitaalse allkirjaga. Samuti ei ole liige kohustatud kehtiva lepingulise suhte raames oste sooritama, liikmeid värbama ega muid tegevusi sooritama.

16.2 Lepingulise suhte lõpetamisel on liikmel õigus ainult neile lojaalsusprogrammi liikmehüvedele, mis lepingu lõpetamise ajahetkel juba kehtivad, st kui Cashback´iks või sõprusboonuseks õiguse andev ost on lepingu lõpetamise hetkeks juba sooritatud. Selleks ajahetkeks kogunenud Shopping Point’id kaotavad kehtivuse põhimõtteliselt koos lepingulise suhte lõpetamisega. Juhul, kui liige lõpetab lepingulise suhte olulisel põhjusel, on tal võimalik kogunenud Shopping Point’id ja Lyoness’i Kinkekaardid 8 nädala jooksul lepingu lõpetamisest vastavuses punktiga 9 realiseerida.

17. Lepingulise suhte lõpetamine Lyoness’i poolt

17.1 Lyoness võib lepingulise suhte korraliselt, st ilma põhjust esitamata, 8-nädalase etteteatamistähtajaga või erakorraliselt olulisel põhjusel ilma etteteatamiseta lõpetada. Olulisteks põhjusteks loetakse Lyoness’i või Partnerettevõtete majanduslike huvide või maine olulist kahjustamist, aga ka eelkõige liikme poolt oluliste lepinguliste kohustuste rikkumist. Liikme oluliste lepinguliste kohustuste hulka kuuluvad punktides 2.3, 2.4, 3.3 ja 3.4 loetletud kohustused.

17.2 Süüliselt nende asjaolude vastu eksides tagab liige täies ulatuses, et Lyoness´ile ei teki kahju. See kehtib ka kolmandate poolte nõuetele vastuvaidlemise kohta. Lisaks on Lyoness´il õigus nõuda liikmelt nimetatud kahju, mis on tekkinud liikme kohustuse rikkumisest, kaasa arvatud kulud õigusabile ja kohtukulud.

17.3 Lepingulise suhte lõppemisel on liikmel õigus vaid neile lojaalsusprogrammi liikmehüvedele , mis lepingu lõpetamise ajahetkel juba kehtivad, st kui Cashback´i või sõprusboonust andev ost on lepingu lõppemise hetkeks juba sooritatud.

17.4 Juhul, kui Lyoness lõpetab lepingu ette teatamata olulisel põhjusel, mis ei ole liikme poolt süüliselt põhjustatud, võib liige oma kuni selle ajahetkeni kogutud Shopping Point’id ja Lyoness’i kinkekaardid veel 8 nädala jooksul lepingu lõppemisest vastavuses punktiga 9 realiseerida. Muudel juhtudel kaotavad kogutud Shopping Point’id lepingu lõppemise hetkel kehtivuse.

18. Üldised tingimused

18.1 Liikmel on ainult eelneva kirjaliku nõusolekuga õigus oma nõudeid Lyoness’i vastu (või lojaalsusprogrammis osalemisest tulenevaid õigusi) loovutada või neid tagatisena kasutada.

18.2 Lojaalsusprogrammis osalemine ei ole aluseks Liikme ja Lyoness’i vahelisele äriühinguõigusliku suhtele ega ka organisatsiooni liikmelisusele.

18.3 Üksikjuhul sõlmitud individuaalsed kokkulepped on igal juhul käesolevate Üldtingimuste suhtes ülimuslikud. Selliste kokkulepete sisu aluseks on kirjaliku lepingu või Lyoness’i kirjaliku kinnituse olemasolu. Pooled ei ole sõlminud suulisi kokkuleppeid. Lisaks on Lyoness´il õigus saata SMS-i või e-posti teel liikmele lepingulisi tahteavaldusi ja lepingu täitmiseks vajalikku informatsiooni, juhul kui liige on vastavad andmed esitanud ja ei esita selle kohta vastuväiteid.

18.4 Lyoness´il on õigus Üldtingimusi ja teisi üldisi lepingulisi kokkuleppeid (edaspidi selles punktis: „Kokkulepped“) ühepoolselt muuta, kui pärast Kokkulepete sõlmimist muutuvad sõlmimise aluseks olnud asjaolud, samuti kui see on tingitud muudatustest kehtivates õigusaktides või üldistes tavades, ümbruskonna tehnilisest või sisulisest arengust, liikmetele täiendavate või paremate võimaluste loomisest või vajadusest täpsustada lojaalsusprogrammiga seotud asjaolusid. Liikmele kirjalikul kujul edastatud Kokkulepete muudatused liikme ja Lyoness’i vahel loetakse liikme poolt heakskiidetuks, kui nende saatmisele ei järgne liikme poolt 30 päeva jooksul kirjalikult, digitaalallkirjaga või e-maili teel vastuväidet. Lyoness teavitab liiget teatamistähtaja alguses eraldi sellest, et Kokkulepete muudatused loetakse tema poolt heakskiidetuks, kui ta ei esita määratud tähtaja jooksul kirjalikku vastuväidet.

18.5 Kõik lepingus kasutatavad isikulised asesõnad tähistavad nii füüsilisi kui juriidilisi isikuid. Ainsuses olevad sõnad võivad kontekstist olenevalt tähendada mitmust ja vastupidi.

18.6 Lepingu üksikute või osa tingimuste tühisus või mittekohaldatavus ei mõjuta ülejäänud tingimuste kehtivust.

18.7 Lepingulisele suhtele kohaldatakse Eesti õigust. ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta ei rakendata. Vaidluste lahendamise esmaseks kohaks on Harju Maakohus. See kokkulepe ei piira liikme seadusest tulenevaid teistsuguseid õigusi.

18.8 Lyoness’i lojaalsusprogrammis registreerimine ja osalemine on võimalik alates 16. eluaastast. Täisealiseks saamiseni on nõutav seadusliku esindaja kirjalik nõusolek.

18.9 Liige on kohustatud oma vahenditest tasuma kõik liikmehüvede omandamisel tekkida võivad lõivud, tasud, maksud jne.

Lisa 1
Sõnaseletused


„Cashback“ on Liikmehüve, mida on lähemalt kirjeldatud punktis 8.1.1.

„Cashback kaart“ on plastik- või paberkaart või virtuaalne kaart (allalaetav Lyoness’i mobiilirakenduse abil), mille abil registreeritakse liikmete Partnerettevõtete juures sooritatud oste Lyoness’i lojaalsusprogrammi raames. Tegemist ei ole maksevahendiga.

„Soovitaja“ on liige, kes on otseselt teise liikme värvanud ja on tema poolt Lyoness´ile esitatud registreerimisvormil sellest tulenevalt tema soovitajana nimetatud; samuti liige, kes on peale soovitaja vahetamist Lyoness´is teatud liikme soovitajaks märgitud.

„Sõprusboonus“ on punktis 8.1.3 kirjeldatud hüve, mida liige saab tema poolt värvatud esimese ja teise taseme liikmete ostudelt Lyoness lojaalsusprogrammis.

„Sõprusflaier“ on dokument, mis tuleb kirjaliku registreerimise puhul täidetuna ja allkirjastatuna Lyoness´ile saata, et teha Lyoness´ile siduv pakkumine Lyoness’i liikmeks saamiseks.

„Kinkekaardid“ on Partnerettevõtete kinkekaardid ja elektroonilised kinkekaardid (kinkekaardikoodid), mida kirjeldatakse lähemalt punktis 6.1.

„Lyoness’i kinkekaardid“ on kinkekaardid, mis antakse välja Lyoness’i poolt. Liikmetel on võimalik neid aadressil www.lyoness.com osta ja aadressil www.lyoness.com Partnerettevõtete kinkekaartide ostmiseks (mitte aga otseselt Partnerettevõtete kaupade eest tasumiseks) kasutada, samuti saab nendega teatud Lyoness’i poolt määratud kaupade eest Lyoness’i programmis tasuda. Täpsem kirjeldus on toodud punktis 7.

„Lyoness’i Prepaid MasterCard®“ on koostöös maksekaardipakkujaga väljastatud Cashback kaardi funktsiooniga maksekaart (deebetkaart).

„Lyoness’i lojaalsusprogramm“ on Lyoness’i poolt loodud ostukogukond, mille raames saavad selle liikmed Partnerettevõtetelt kaupade ja teenuste soetamise eest liikmehüvesid ja sõprusboonust nende poolt värvatud esimese ja teise taseme liikmete ostudelt.

„Liikmed“ on kõik isikud, kes on sõlminud Lyoness´iga lepingu Lyoness’i liikmeks saamiseks vastavalt käesolevatele Üldtingimustele, kuni leping on kehtiv, st seda ei ole ühe lepingupoole poolt ülesütlemise teel lõpetatud.

„Liikmenumber“ on Lyoness’i poolt ühekordselt antav number, mida kasutatakse liikme isiku tuvastamiseks ja Partnerettevõtete juures tehtavate ostude registreerimiseks.

„Liikmehüved“ on kõik soodustused, mida liige Lyoness’i lojaalsusprogrammi raames Partnerettevõtete juures oste tehes saab või saada võib. Soodustuste all on siin mõeldud Cashback´i ja Shopping Point’e.

„Partnerettevõtted“ on ettevõtted, kes on Lyoness´iga lepingulistes suhetes ja kelle juures kaupu ja teenuseid ostes võivad liikmed saada Liikmehüvesid ning lisaks sõprusboonust nende poolt värvatud esimese ja teise taseme liikmete ostudelt Lyoness lojaalsusprogrammis.

„Personaalne liikmeala“ on punktis 10 kirjeldatud iga liikme sisselogitav ala Lyoness’i veebilehel.

„Shopping Point’id“ on punktis 9 täpsemalt kirjeldatud Liikmehüved.
* Hüvede määr sõltub kaupadest ja partnerettevõttest. Sellest tulenevalt on kõik lehel väljatoodud andmed ilma garantiita.