ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR MEDLEMMER AF LYONESSVersion November 2014
Preambel

Lyoness Europe AG, som har hjemsted i Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs, og som er registreret med firmanummer CH 170.3.026.427-4 i handelsregisteret for kantonen St. Gallen, driver et indkøbsfællesskab, som giver dens medlemmer (herefter ”medlemmer”) mulighed for at opnå fordele (herefter ”Lyoness’ loyalitetsprogram”) i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser hos Lyoness’ partnerselskaber (herefter ”Loyalitetspartnere”). Medlemmernes kontraktpartner er således Lyoness Europe AG (herefter ”Lyoness”). I Danmark repræsenteres Lyoness af Lyoness Danmark ApS, som har hjemsted i Bomhusvej 13, st. th., 2100 København Ø (herefter ”Lyoness Danmark”).

For at lette forståelsen vedlægges til disse standardbetingelser som bilag 1 en oversigt over de i disse betingelser anvendte ord med tilhørende forklaring. Det er dog definitionerne i punkterne 1-18, der er gældende.

1. Kontraktens genstand
1.1 De varer og tjenesteydelser, som medlemmet køber hos loyalitetspartnere (herefter ”indkøb”), registreres i Lyoness’ loyalitetsprogram. For at kunne benytte sig af fordelene i Lyoness’ loyalitetsprogram har medlemmet som udgangspunkt følgende muligheder for at registrere indkøb: Lyoness’ Cashback Card, loyalitetspartneres værdikuponer, Prepaid Lyoness MasterCard, samt brug af loyalitetspartneres onlinebutikker via Lyoness’ adgange. Disse muligheder beskrives nærmere i punkt 4.3.

1.2 Medlemmet er i henhold til nærværende almindelige forretningsbetingelser berettiget til at deltage i Lyoness’ loyalitetsprogram og modtage de hermed forbundne medlemsfordele samt venskabsbonus. Medlemmet kan anbefale Lyoness’ loyalitetsprogram til andre forbrugere og hverve disse som nye medlemmer. Medlemmet er ikke forpligtet til at anbefale Lyoness’ loyalitetsprogram og hverve nye medlemmer og er ikke forpligtet til at opnå resultater.

2. Kontraktens indgåelse
2.1 Med Lyoness’ accept af registreringsansøgningen bliver ansøgeren medlem hos Lyoness og får tildelt et personligt medlemsnummer, der ikke kan overdrages (herefter ”Medlems-ID”). Dette berettiger medlemmet til at deltage i Lyoness’ loyalitetsprogram (og giver ikke medlemmet status som foreningsmedlem, jf. punkt 18.2.)

2.2 For at indgå kontrakten mellem Lyoness og medlemmet skal der enten benyttes Lyoness’ Friendship Flyer eller online-registreringsformularen. Alternativt kan registrering ske hos Loyalitetspartnerne.

2.3 Medlemmet bekræfter rigtigheden i medlemmets oplysninger til Lyoness og friholder Lyoness for ethvert tab, som skyldes medlemmets urigtige oplysninger. Medlemmet forpligter sig til omgående at meddele Lyoness eventuelle ændringer af medlemmets persondata (herunder især bopælsadresse, mailadresse, bankoplysninger, telefonnummer etc.).

2.4 Enhver fysisk eller juridisk person er kun berettiget til én registrering (dvs. ét Medlems-ID). Registreringen skal finde sted ved brug af medlemmets folkeregisteradresse eller forretningsadresse (hjemsted). Flere registreringer med henblik på uberettiget at opnå medlemsfordele eller venskabsbonus berettiger Lyoness til at opsige kontrakten grundet væsentlig misligholdelse. I tilfælde af flere registreringer slettes de senest registrerede Medlems-ID numre. Medlemsfordele samt venskabsbonus, som er opnået alene ved, at der er foretaget flere registreringer, bortfalder.

3. Retsforhold
3.1 Ved registrering hos Lyoness som medlem indgås der ikke for nogen som helst form for ansættelsesforhold, tjenesteforhold eller selskabsforhold (især ikke foreningsmedlemskab) mellem Lyoness og medlemmet. Deltagelse i Lyoness’ loyalitetsprogram og anbefaling af yderligere medlemmer sker udelukkende inden for rammerne af selvstændige aktiviteter, som medlemmet selv er ansvarlig for, og som er juridisk uafhængige af Lyoness.

3.2 Medlemmet har alene krav på medlemsfordelene samt venskabsbonus. Medlemmet har ikke krav på vederlag for sine aktiviteter. Medlemmet har ikke krav på nogen som helst form for refusion af udgifter.

3.3 Medlemmet er ikke berettiget til at repræsentere Lyoness, i særdeleshed ikke med hensyn til at afgive eller modtage erklæringer over for andre medlemmer i forbindelse med Lyoness’ loyalitetsprogram og/eller i forbindelse med hvervning og anbefaling af nye medlemmer. Medlemmet er ikke berettiget til at modtage kontanter eller gennemføre inkasso på vegne af Lyoness. Misligholdelse af forpligtelsen i henhold til nærværende punkt 3.3 berettiger Lyoness til at ophæve kontrakten grundet væsentlig misligholdelse.

3.4 Medlemmet er uden forudgående skriftligt samtykke fra Lyoness ikke berettiget til
(i) at anvende Lyoness’ eller loyalitetspartneres logoer, skrifttegn, varemærker, claims, domainenavne eller andre kendetegn;
(ii) at fremstille visitkort, præsentationer, videoer, audiofiler, screenshots, webindhold, medieindhold, flyers, brochurer, websider, applikationer, reklamemateriale, postomdelt reklame, mailings, hjemmesider e.l., der relaterer sig til eller nævner Lyoness eller Lyoness’ loyalitetsprogram, og videregive dette materiale i skriftlig, elektronisk eller anden form eller gøre dem offentligt tilgængelige (fx på websider som YouTube eller Facebook);
(iii) arrangere møder som f.eks. informationsmøder, events, workshops, seminarer etc. med relation til Lyoness eller Lyoness’ loyalitetsprogram; og
(iv) at hverve detail-, engros- eller andre forhandlere samt andre virksomheder, som tilbyder varer eller tjenesteydelser til slutforbrugere, herunder tankstationer, franchisetagere og stormagasiner, som loyalitetspartner eller medlem, og ved at føre forhandlingssamtaler eller indledende samtaler eller ved hjælp af anden form for markedsføringsaktivitet at forsøge at hverve disse virksomheder, i særdeleshed ikke på virksomhedens grund eller i virksomhedens direkte omgivelser.

4. Lyoness’ Loyalitetsprogram
4.1 Gennem indkøb hos loyalitetspartnere opnår medlemmet medlemsfordele fra Lyoness’ loyalitetsprogram i henhold til nærværende almindelige forretningsbetingelser, nærmere betegnet Cashback og Shopping Points. Når et medlem har hvervet et nyt medlem, modtager det anbefalende medlem derudover en venskabsbonus for de indkøb, der foretages af medlemmer, som er hvervet i første og andet led. Medlemsfordelene og venskabsbonus beskrives nærmere i punkt 8.

4.2 For at give medlemmerne adgang til medlemsfordelene og venskabsbonus, indgår Lyoness aftaler med loyalitetspartnere. En aktuel oversigt over partnerselskaberne og deres respektive medlemsfordele er tilgængelig online på www.lyoness.com.

4.3 Medlemmet kan få sine indkøb registreret hos Lyoness ved brug af følgende:

4.3.1 Cashback Card udstedes som papirkort, plastisk kort eller som mobil app. Cashback Card er ikke et betalingsmiddel og kan kun benyttes til registrering af medlemmets indkøb.

4.3.2 Prepaid Lyoness MasterCard® er et forudbetalt betalingskort, der stilles til rådighed ved en kooperation med en udbyder af betalingskort (MasterCard®). Betalingskortet indeholder Cashback Card-funktionen (forudbetalt debetkort). Der henvises til de særskilte betingelser, der gælder for brug af Prepaid Lyoness MasterCard®.

4.3.3 Værdikuponer er originale værdikuponer eller gavekort eller værdikuponer der fremsendes per e-mail (som kan printes eller downloades fra loyalitetspartnerne). Dette er nærmere reguleret i punkt 6.

4.3.4 Når medlem foretager indkøb online, kan medlemmet:
(i) logge sig ind på www.lyoness.com med sin adgangskode og via den hjemmeside vælge den ønskede loyalitetspartners online butik, eller,
(ii) gå ind på den pågældende onlinebutik hos loyalitetspartnerne via en anden adgangsrute, der stilles til rådighed af Lyoness,
Og herefter umiddelbart at gennemføre indkøbet hos loyalitetspartnerne. Indkøbet kan kun registreres, hvis medlemmets system tillader brugen af cookies og ikke gør brug af adblockers eller scriptblockers. Indkøb via internettet er nærmere reguleret i punkt 5.

4.4 Ved indkøb som beskrevet i punkt 4.3.1 og 4.3.4 overfører loyalitetspartneren de registrerede indkøbs- henholdsvis afregningsinformationer til Lyoness, som herefter kan beregne de pågældende medlemsfordele og evt. venskabsbonus. Dette gælder også for indkøb i tilfælde af punkt 4.3.3 ved køb af værdikuponer i de butikker, der sælger værdikuponerne. Såfremt værdikuponerne erhverves hos Lyoness, i henhold til punkt 6, registrerer Lyoness selv informationerne og beregner på dette grundlag medlemsfordelene samt eventuel venskabsbonus. Foretages indkøbet som beskrevet under punkt 4.3.2, videregiver udbyderen af betalingskortet de pågældende informationer til Lyoness, således at beregningen kan foretages.

5. Online Shopping
5.1 Medlemmer skal informere sig omkring deres rettigheder og muligheder i forbindelse med online shopping på www.lyoness.com under menupunktet FAQ.

5.2 Registreringen af medlemsfordelene og venskabsbonussen på grundlag af indkøb, der er foretaget online er blandt andet betinget af, at medlemmet ikke har gjort brug af sin fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftaleloven (fjernsalg).

5.3 Medlemmet har kun krav på medlemsfordele for indkøb foretaget online hos de loyalitetspartnere, der i henhold til www.lyoness.com er oplistet under det land, hvori medlemmets folkeregisteradresse, henholdsvis hjemsted er beliggende. Det samme gør sig gældende for optjening af venskabsbonus.

5.4 Lyoness har ingen indflydelse på indholdet på loyalitetspartnernes hjemmesider, som der henvises til på Lyoness’ hjemmesider. Såfremt der på loyalitetspartnernes hjemmeside måtte findes ulovligt eller stødende indhold, tager Lyoness udtrykkeligt afstand herfra.

6. Bestilling af værdikuponer
6.1 Originalværdikuponer, henholdsvis gavekort og elektroniske værdikuponer (værdikupon-koder) (herefter tilsammen ”værdikuponer”) er værdikuponer udstedt af loyalitetspartnerne, som kan benyttes til indkøb hos den pågældende loyalitetspartner. Værdien af en værdikupon svarer til det på værdikuponen pålydende. Værdikuponerne kan som udgangspunkt ikke byttes hos loyalitetspartnerne mod kontanter, dette afhænger af de individuelle bestemmelser hos den respektive loyalitetspartner.

6.2 Værdikuponer kan bestilles skriftligt eller online hos Lyoness eller indkøbes hos de fysiske butikker, der sælger værdikuponerne (www.lyoness.com). Når den fulde købspris for værdikuponen er indbetalt, fremsender Lyoness værdikuponen, som herefter kan bruges til indkøb hos den pågældende loyalitetspartner. Bestillingen af værdikuponen udgør medlemmets tilbud på køb af værdikuponen, hvilken Lyoness kan acceptere men ikke er forpligtet til at acceptere.

6.3 Bestilte og fremsendte værdikuponer kan udelukkende indløses hos den loyalitetspartner, som medlemmet oplyste ved bestillingen. Købsaftalen, hvorved værdikuponen indløses hos loyalitetspartneren, er udelukkende indgået mellem medlemmet (indehaveren af værdikuponen) og loyalitetspartneren (udstederen af værdikuponen) og er Lyoness uvedkommende. Medlemmet kan ikke rette krav mod Lyoness, udspringende af købsaftalen mellem medlemmet og loyalitetspartneren.

6.4 Værdikuponer, der fremsendes af Lyoness, kan ikke returneres og indbetalingerne kan som udgangspunkt ikke erstattes. Dette gælder ikke i de følgende tilfælde:
(i) Lyoness indestår inden for rammerne af dansk rets almindelige regler for, at værdikuponen, købt af medlemmet, kan indløses hos loyalitetsparterne, henholdsvis kan benyttes som betalingsmiddel for indkøb hos den pågældende loyalitetspartner. Såfremt dette ikke måtte være muligt, kan medlemmet bytte værdikuponen hos Lyoness til en værdikupon udstedt af en anden loyalitetspartner. (Grundet de forskellige aftaler med loyalitetspartnere i forbindelse med størrelsen af medlemsfordelene og venskabsbonus, jf. punkt 8.3, kan dette medføre afvigelser i det henseende.) Såfremt medlemmet ikke er interesseret i en anden værdikupon, kan medlemmet hæve købet af værdikuponen og kræve pengene tilbage. I det tilfælde skal medlemmet levere medlemsfordelene tilbage til Lyoness. Såfremt der i forbindelse med købet blev udbetalt venskabsbonus, skal disse ligeledes leveres tilbage af medlemmerne, der modtog denne venskabsbonus.
(ii) Såfremt medlemmet er berettiget til at fortryde købet af værdikuponen i henhold til forbrugeraftaleloven, kan medlemmet ved udøvelse af denne fortrydelsesret kræve det indbetalte beløb retur (se hertil den ved ethvert køb udleverede forbrugerinformation og oplysning om fortrydelsesret).

6.5 Ved tab eller tyveri af værdikuponerne, som medlemmet har hentet hos Lyoness, eller som medlemmet har modtaget per post eller online, påtager Lyoness sig intet ansvar for en mulig uberettiget brug af værdikuponen, med mindre medlemmet har givet Lyoness meddelelse om tyveriet eller bortkomsten af værdikuponen, og Lyoness på trods af dette ikke har truffet rimelige foranstaltninger for at forhindre den uberettigede brug af værdikuponen.

6.6 Værdikuponer, der er betalt og sendt fra Lyoness kan overdrages vederlagsfrit, det vil sige, at medlemmet kan forære værdikuponen til en hvilken som helst tredje person. Erhvervsmæssigt videresalg af værdikuponerne mod vederlag er derimod ikke tilladt.

7. Lyoness værdikuponer
7.1 Lyoness værdikuponer er virtuelle værdikuponer, der er udstedt af Lyoness (og ikke af loyalitetspartnerne). Disse kan erhverves online på www.lyoness.com i form af en værdikuponkode og ligeledes indløses på www.lyoness.com til indkøb af værdikuponer udstedt af loyalitetspartnerne, samt andre varer, der udbydes til salg af Lyoness. Lyoness værdikuponer kan ikke indløses direkte hos loyalitetspartnerne. Efter købet registreres Lyoness værdikuponen på den respektive personlige medlemsside. Medlemmet modtager en e-mail med bekræftelse på at værdikuponen er udstedt.

7.2 Lyoness værdikuponer har minimum en værdi på kr. 75. Lyoness værdikuponer udstedes højst til en værdi på kr. 7500 per Lyoness værdikupon. Værdien af en Lyoness værdikupon svarer til det på værdikuponen pålydende. Ved delvis brug af kuponen minimeres værdien tilsvarende. Hvis et medlem køber ind hos Lyoness for et beløb, der overstiger værdien af medlemmets Lyoness Store Shopping værdikuponer, kan medlemmet udligne differencen med et andet tilladt Lyoness betalingsmiddel. Ved en bestilling kan der anvendes mere end én Lyoness værdikupon.

7.3 Købet af en Lyoness værdikupon udløser hverken udbetaling af medlemsfordele eller venskabsbonus; retten til medlemsfordele og/eller venskabsbonus opnås i henhold til punkt 8 først ved, at medlemmet indløser Lyoness værdikuponen på www.lyoness.com og således køber værdikuponer udstedt af loyalitetspartnerne eller varer.

7.4 Lyoness værdikuponer kan overdrages vederlagsfrit til andre Lyoness medlemmer og er derfor særligt egnede som gavekort til andre medlemmer. Erhvervsmæssigt videresalg af Lyoness værdikuponer er dog ikke tilladt.

7.5 Lyoness værdikuponer kan kun indløses af medlemmer med adresse (folkeregisteradresse henholdsvis hjemsted) i det land, som har samme pengevaluta, som den pågældende Lyoness værdikupon er udstedt i.

7.6 Hæftelse for uberettiget anvendelse i erhvervsforhold: Lyoness hæfter ikke for tab i forhold til medlemmet, der er erhvervsdrivende, som følge af andres uberettigede anvendelse af Lyoness værdikuponer.

7.7 Hæftelse for uberettiget anvendelse i forbrugerforhold: Lyoness hæfter for tab i forhold til medlemmet, der er forbruger, som følge af andres uberettigede anvendelse af Lyoness værdikuponer, medmindre andet følger af nærværende bestemmelse.

7.8 Hvis transaktionen er korrekt registreret, hæfter medlemmet i følgende tilfælde for uberettiget anvendelse af Lyoness værdikuponerne:
(i) Med mindre andet følger af efterfølgende bestemmelser, hæfter medlemmet med op til 1.100 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af Lyoness værdikuponerne, hvis medlemmets adgangskode er anvendt.
(ii) Med mindre andet følger af efterfølgende bestemmelser, hæfter medlemmet med op til 8.000 kr. for tab, som følge af andres uberettigede anvendelse af Lyoness værdikuponerne, hvis Lyoness godtgør, at medlemmets adgangskode er anvendt, og:
• at medlemmet har undladt at underrette Lyoness snarest muligt efter at have fået kendskab til, at medlemmets adgangskode er kommet til den uberettigedes kendskab.
• at medlemmet har overgivet sin adgangskode til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse.
• at medlemmet har muliggjort den uberettigede anvendelse ved groft uforsvarlig adfærd.
(iii) Medlemmet hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af Lyoness værdikuponerne, når medlemmets adgangskode er anvendt, og Lyoness godtgør, at medlemmet har oplyst adgangskoden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, selv om medlemmet indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.
(iv) Medlemmet hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at medlemmet svigagtigt eller forsætligt
• har undladt at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte den af Lyoness udleverede adgangskode,
• har anvendt Lyoness værdikuponerne i strid med nærværende vilkår og Lyoness’ almindelige standardbetingelser,
• ikke snarest muligt underretter Lyoness, når medlemmet bliver opmærksomt på tab, uberettiget tilegnelse eller anden uberettiget brug af Lyoness adgangskoden eller af Lyoness værdikuponerne.

7.9 Medlemmet skal snarest muligt underrette Lyoness, når medlemmet bliver opmærksomt på tab, uberettiget tilegnelse eller anden uberettiget brug af Lyoness adgangskoden eller af Lyoness værdikuponerne.

7.10 Lyoness spærrer adgangskoden og Lyoness værdikuponerne hurtigst muligt, efter medlemmet har meddelt, at disse er bortkommet, en anden har tilegnet sig adgangskoden eller på anden vis uberettiget har brugt adgangskoden eller værdikuponerne.

7.11 Lyoness hæfter for medlemmets tab i forbindelse med uberettiget brug af adgangskoden eller af Lyoness værdikuponerne, der finder sted, efter Lyoness har fået underretning om, at adgangskoden eller Lyoness værdikuponerne er bortkommet, eller at en uberettiget person har fået kendskab til disse.

7.12 Såfremt Lyoness vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af adgangskoden eller Lyoness værdikuponerne, hæfter Lyoness tillige for medlemmets tab, der måtte følge af den uberettigede brug.

7.13 Forbrugere er berettiget til at kræve Lyoness værdikuponerne udbetalt inden udløb af værdikuponerne og i op til 1 år efter udløbet af værdikuponerne.

7.14 Erhvervsdrivende er ikke berettigede til at kræve Lyoness værdikuponer udbetalt.

7.15 Forbrugeren kan henvende sig til Lyoness på e-mail adressen member-service@lyoness.dk. Efter en bekræftelse på, at medlemmet har et tilgodehavende hos Lyoness, overfører Lyoness værdien på Lyoness værdikuponerne til medlemmet. Lyoness forbeholder sig retten til at fratrække et beløb, der svarer til transaktionsomkostningerne, ved tilbagebetaling af medlemmets indestående.

7.16 Til enhver Lyoness værdikupon tilknyttes en værdikuponkode, som er gyldig i 3 år efter udstedelsesdato. Efter udløb af denne periode er Lyoness værdikuponen forældet og kan ikke længere indløses.

7.17 Aflysning, fortrydelse eller anden form for tilbagekald af bestillingen af en Lyoness værdikupon efter udløb af fortrydelsesretten i henhold til forbrugeraftaleloven accepteres ikke. Der oplyses særskilt om fortrydelsesmulighederne ved hvert enkelt køb.

8. Medlemsfordele i henhold til loyalitetsprogrammet og venskabsbonus
8.1 Når medlemmet foretager indkøb, der registreres i Lyoness´ loyalitetsprogram, modtager medlemmet medlemsfordele. Medlemmet modtager endvidere som anbefalende medlem en venskabsbonus for indkøb, der er foretaget af de medlemmer, som vedkommende har anbefalet i første og andet led (nærmere hertil punkt 8.1.3). Medlemsfordelene og venskabsbonus beregnes på grundlag af individuelt aftalte betingelser mellem Lyoness og den respektive loyalitetspartner og varierer derfor afhængig af loyalitetspartner, branche og land. Medlemsfordelene består af en cashback (punkt 8.1.1). Derudover kan der hos nogle loyalitetspartnere optjenes Shopping Points (punkt 8.1.2). Venskabsbonus beskrives nærmere under punkt 8.1.3.

8.1.1 Cashback: For indkøb, der registreres i Lyoness’ loyalitetsprogram, modtager medlemmet op til 5 % cashback, i enkelte tilfælde kan der være tale om en højere procentdel. Størrelsen på cashback-procentsatsen for den respektive loyalitetspartner oplyses på www.lyoness.com på den personlige medlemsside under punktet loyalitetspartnere. Cashback udbetalingerne sker i henhold til punkt 8.4 til 8.6.

8.1.2 Shopping Points: For indkøb, der registreres i Lyoness’ loyalitetsprogram, og som blev foretaget hos loyalitetspartnere, hvor der kan optjenes Shopping Points, modtager medlemmet Shopping Points. Shopping Points kan indløses i forbindelse med specielle rabataktioner, som tilbydes på www.lyoness.com. Se hertil nærmere i punkt 9.

8.1.3 Venskabsbonus: For indkøb, der er foretaget af de medlemmer, som direkte er tilknyttet det anbefalende medlem i første led (personer, som har registreret sig hos Lyoness på grund af anbefaleren, og som har oplyst anbefalerens navn ved registreringen), samt for indkøb af de medlemmer der er direkte tilknyttet medlemmet i første led og således indirekte er tilknyttet anbefaleren i andet led (personer, der har registreret sig hos Lyoness på grund af et medlem, der er tilknyttet anbefaleren i første led, og har oplyst det pågældende medlems navn ved registreringen), modtager anbefaleren op til 0,5% af den samlede indkøbspris som venskabsbonus. Der udbetales ingen venskabsbonus for indkøb af andre medlemmer ud over medlemmerne, der er tilknyttet anbefaleren i første eller andet led. Udbetalingen af venskabsbonus sker i henhold til punk 8.4 til 8.6.

8.2 Lyoness forbeholder sig retten i at fravige de her fastsatte regler inden for rammerne af særaktioner og særtilbud. Lyoness er interesseret i at tilbyde medlemmerne et størst muligt udvalg af indkøbsmuligheder hos loyalitetspartnere og derved forhandle sig frem til betydelige rabatter hos loyalitetspartnerne, for at kunne videregive fordele til medlemmerne. Såfremt Lyoness aftaler andre betingelser i forbindelse med særaktioner med en loyalitetspartner (som f.eks. ved mere usædvanlige produkter som mobiltelefonabonnementer), gør Lyoness særskilt opmærksom herpå på www.lyoness.com (sml. Punkt 8.3).

8.3 Medlemsfordelene og venskabsbonus hos de respektive loyalitetspartnere er oplyst på www.lyoness.com under punktet loyalitetspartnere på den respektive forhandlerside. Lyoness anbefaler medlemmet regelmæssigt at søge informationer om de aktuelle fordele og loyalitetspartnere på Lyoness’ hjemmeside. Lyoness er berettiget til at ændre på de aktuelle fordele vedrørende en loyalitetspartner med et varsel på 2 uger, for så vidt der sker en ændring i aftalen mellem Lyoness og den pågældende loyalitetspartner. Lyoness beregner fordelene på grundlag af de betingelser, der gjaldt det tidspunkt, hvor medlemmet har betalt hele købesummen for den pågældende vare.

8.4 Godskrivelsen af medlemsfordelene og venskabsbonus er betinget af, at medlemmet har indbetalt den fulde købspris, og at medlemmet ikke længere i henhold til loven er berettiget til at løse sig fra den pågældende købsaftale uden angivelse af en begrundelse herfor, dvs. specielt at fortrydelsesretten i forbindelse med fjernsalg ikke er taget i brug og fristen herfor er udløbet. Såfremt disse betingelser er opfyldt, bekræfter loyalitetspartneren indkøbet og afregner overfor Lyoness. Medlemsfordele og venskabsbonus, der hidrører indkøb, som loyalitetspartnerne har afregnet over for Lyoness før søndag, kl. 23.00, godskrives medlemmet (for så vidt angår medlemsfordele) henholdsvis de anbefalende medlemmer i første og andet led (for så vidt angår venskabsbonus). Lyoness forpligter Loyalitetspartnerne til at foretage afregning over for Lyoness senest 2 måneder regnet fra det tidspunkt, hvor forudsætningerne til afregningen er indtrådt. Hvis medlemmet har købt værdikuponer hos Lyoness selv, afregnes medlemsfordelene og eventuel venskabsbonus, så snart Lyoness har modtaget købsprisen, og fristen for retten til at fortryde købet uden nærmere begrundelse er udløbet. Såfremt medlemsfordelene og eventuel venskabsbonus er registreret på medlemssiden forud for udløb af fortrydelsesfristen, slettes disse, hvis medlemmet gør brug af fortrydelsesretten.

8.5 Lyoness overfører tilgodehavender i henhold til cashback og venskabsbonus til medlemmets bankkonto ugentligt ved et minimumsbeløb på kr. 75.

8.6 Såfremt medlemmet foretager indkøb hos en loyalitetspartner i udlandet (enten i en fysisk butik eller online), kan det ske, at beløbene for cashback og venskabsbonus indledningsvist fremgår i systemet med den respektive valuta for indkøbet. Så snart loyalitetspartneren over for Lyoness har bekræftet indkøbet omregnes beløbet i medlemmets personlige log-in område automatisk i henhold til kursreferencen for den Europæiske Centralbank for dagen, hvor loyalitetspartneren modtog købesummen. Punkt 5.3 berøres ikke heraf, dvs. at medlemmet fortsat kun har krav på medlemsfordele og venskabsbonus ved indkøb i udlandet via de muligheder, som er angivet for det respektive medlem.

9. Lyoness Shopping Points
9.1 Medlemmer kan eventuelt modtage Shopping Points for indkøb, der registreres i Lyoness‘ loyalitetsprogram

9.2 Om sådanne Shopping Points kan godskrives, og i givet fald, hvor mange, afhænger af den samlede værdi af indkøbet, samt af de betingelser, der er aftalt mellem Lyoness og den respektive loyalitetspartner. Lyoness viser på sin hjemmeside under punktet loyalitetspartnere på den respektive forhandlerside antallet af Shopping Points, der kan opnås ved indkøb hos de respektive loyalitetspartnere for en indkøbsværdi for 750 kr.

9.3 Shopping Points har ingen nominalværdi og kan ikke indløses mod kontanter eller sælges til tredjemand. Det er tilladt at forære optjente Shopping Points til et andet Lyoness medlem.

9.4 De optjente Shopping Points tilskrives medlemmet og fremgår på den personlige medlemsside, hvor medlemmet kan se en oversigt over de optjente point. Medlemmet kan bruge Shopping Points til at opnå specielle rabatter og tilbud på www.lyoness.com. Shopping Points kan kun indløses i det antal, der er forudsat for det respektive indkøb. Medlemmet kan ikke indløse Shopping Points direkte hos loyalitetspartner.

9.5 Medlemmet optjener også medlemsfordele og venskabsbonus ved brug af sine Shopping Points. Grundlaget for beregningen af disse medlemsfordele er beløbet for det samlede indkøb fratrukket den rabat, der blev opnået ved indløsning af medlemmets Shopping Points.

9.6 Punkterne 7.6 til 7.12 gælder tilsvarende.

9.7 Shopping Points udløber 3 år efter optjeningstidspunktet.

10. Den Personlige Medlemsside
10.1 Lyoness sikrer medlemmernes oplysninger ved aktuelle sikkerhedsindretninger. Hvert medlem har adgang til sin personlige medlemsside på Lyoness’ hjemmeside på www.lyoness.com (personlige medlemsside). Medlemmet kan til enhver tid logge ind på medlemssiden med sit brugernavn og kodeord, og kan her se en oversigt over registrerede indkøb, anbefalede medlemmer, og information omkring de respektive medlemsfordele og venskabsbonus. For manglende adgangsmulighed til denne medlemsside påtager Lyoness sig udelukkende ansvar som beskrevet i punkt 14.

10.2 Adgangsoplysningerne til brug af medlemssiden, (brugernavn, kodeord og PIN) skal medlemmet opbevare forsvarligt og informationerne skal behandles strengt fortroligt. Brugernavn og kodeord må ikke videregives til tredjemand under nogen omstændigheder. Medlemmet kan til enhver tid ændre sine personlige oplysninger ved at logge ind på medlemssiden.

10.3 Medlemmet forpligter sig til straks at meddele det til Lyoness, såfremt der konstateres en uberettiget brug af sine log-in oplysninger. Lyoness spærrer herefter adgangen omgående og fremsender nye adgangsoplysninger til medlemmet per SMS, E-mail eller Post. Lyoness påtager sig udelukkende ansvar for eventuelt tab i forbindelse med en uberettiget brug af log-in oplysningerne i henhold til punkt 14 og i henhold til bestemmelserne i punkt 7.

11. Skift af det anbefalende medlem
Hvis et medlem hverken har gennemført indkøb inden for et tidsrum på 6 måneder hos loyalitetspartnere eller har købt værdikuponer, kan det flytte sig fra sin anbefaler, altså den person, som har anbefalet dem til at registrere sig hos Lyoness, idet det oplyser et andet medlem hos Lyoness som værende deres nye anbefaler. Dette kræver samtykke fra det nye anbefalende medlem. Ved et sådant skift, forbliver de medlemmer, som er direkte eller indirekte tilknyttet til det pågældende medlem hos den oprindelige anbefaler. I den forbindelse påvirker skiftet ikke de øvrige medlemmers position under det respektive medlem.

12. Databeskyttelse
12.1 Lyoness som dataansvarlig registrerer, lagrer, videregiver og behandler medlemmets persondata i det omfang, som det er nødvendigt for at kunne realisere Lyoness’ loyalitetsprogram, dvs. beregne medlemsfordelene og venskabsbonus. I forbindelse med afregningen af venskabsbonus skal Lyoness videregive oplysninger om indkøbs størrelser til medlemmets anbefalere i første og andet led. Derudover videregives data om medlemmer i første led omfattende navn, mobiltelefonnummer og e-mail adresse, såfremt medlemmet udtrykkeligt tillader dette i sine indstillinger på medlemssiden. Indkøbsdata om medlemmer i andet led, videregives udelukkende anonymiseret. Medlemmet kan tillade, at det anbefalende medlem får oplysninger om medlemmets personlige data, herunder adresse, via indstillingerne på den personlige medlemsside. Såfremt medlemmet giver sit samtykke, anvender Lyoness oplysningerne om medlemmerne til at fremkomme med personaliserede informationer om tilbud og produkter hos Lyoness og hos loyalitetspartnerne.

12.2 Samtlige forespørgsler vedrørende oplysninger, ændringer og sletning af persondata kan rettes direkte til Lyoness eller til Lyoness Danmark.

12.3 Yderligere relevante bestemmelser vedrørende databeskyttelse i forbindelse med anvendelse af Lyoness’ webside findes i den pågældende persondatapolitik på www.lyoness.com.

12.4 Lyoness anvender internationalt godkendt sikkerhedsteknologi for at beskytte medlemmernes data mod uberettiget adgang. Lyoness hæfter kun for sikkerheden af data, som overføres via internettet, i det under punkt 14 beskrevne omfang.

12.5 Medlemmet giver sit – til enhver tid genkaldelige – samtykke til, at Lyoness registrerer persondata om medlemmets indkøbsadfærd (interesser og præferencer etc.) inden for rammerne af medlemmets deltagelse i Lyoness’ loyalitetsprogram og anvender disse oplysninger til individuelt tilpassede informationer samt til at rette henvendelse pr. brev eller personligt med det formål at markedsføre Lyoness’ loyalitetsprogram og loyalitetspartneres tilbud. Derudover erklærer medlemmet sig indforstået med, at størrelsen på hans indkøb inden for rammerne af loyalitetsprogrammet (fx venskabsbonus) meddeles til tredjemand (medlemmets anbefalere i første og andet led), eventuelt også til udlandet. Såfremt medlemmet ikke ønsker dette, kan det med virkning for fremtiden tilbagekalde sit samtykke enten skriftligt eller per e-mail til member-service@lyoness.dk. Skriftlig henvendelse skal ske til Lyoness Danmark ApS, Bomhusvej 13 st. th, 2100 København Ø.

13. Misligholdelse
13.1 Lyoness’ ydelse begrænser sig til realisering af Lyoness’ loyalitetsprogram som beskrevet i nærværende standardbetingelser. Aftalen vedrørende køb af varer eller tjenesteydelser indgås udelukkende mellem medlemmet og den respektive loyalitetspartner.

13.2 Krav i henhold til aftaler indgået mellem medlemmet og loyalitetspartnere kan udelukkende rettes mod loyalitetspartnere. Lyoness overtager således ikke et mangelsansvar eller andet ansvar i forbindelse med loyalitetspartneres ydelse, herunder specielt ikke loyalitetspartneres ansvar ved manglende eller mangelfulde opfyldelse.

13.3 I tilfælde af loyalitetspartnerens misligholdelse eller mangelfulde opfyldelse kan medlemmet over for Lyoness ikke gøre krav på fuld eller delvis refusion af det indløste beløb på værdikuponen, udstedelse af en ny værdikupon, kontant udbetaling eller anden godtgørelse eller kompensation. Eventuelle krav fra medlemmets side i tilfælde af loyalitetspartnerens misligholdelse eller mangelfulde opfyldelse kan medlemmet udelukkende gøre gældende over for loyalitetspartneren.

14. Ansvarsfraskrivelse
14.1 Lyoness hæfter ubegrænset for skader på liv, legeme eller helbred, som skyldes forsætlig eller groft uagtsom misligholdelse fra Lyoness’ side.’ Lyoness hæfter ligeledes ubegrænset for øvrige skader, hvis Lyoness i den forbindelse har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

14.2 Hvis Lyoness handler uagtsomt i forbindelse med ydelser, der er forudsætning for en rimelig gennemførelse af aftalen, og som medlemmet således måtte stole på, er Lyoness’ ansvar begrænset til dækning af tab, som er forudsigelige og typiske for den konkrete form for misligholdelse.

14.3 I øvrigt påtager Lyoness sig intet ansvar, med mindre andet fremgår af punkt 14.5. Dette gælder specielt, hvis Lyoness ikke har handlet ansvarspådragende, f.eks. ved
(i) afbrydelse af medlemmets internetforbindelse
(ii) andre tekniske og elektroniske fejl, (a) ved overdragelse af data via internettet (b) ved brug af Lyoness’ internetportal, Lyoness’ SMS – service og Lyoness applikationer for mobiltelefoner, såfremt disse fejl ikke hidrører Lyoness’ ansvarsområde,
(iii) Tekniske og elektroniske fejl, som forhindrer registreringen af indkøb inden for Lyoness ’ loyalitetsprogram, men som ikke ligger inden for Lyoness’ ansvarsområde (herunder især tracking-afbrydelse og heraf følgende tab af data).
(iv) Manglende netværksforbindelse for mobiltelefoner eller loyalitetspartnernes terminal
(v) Fejl i medlemmets mobile udstyr

14.4 Såfremt Lyoness ikke hæfter for tab i henhold til disse standardbetingelser, gælder dette ligeledes for det personlige ansvar hos Lyoness medarbejdere, repræsentanter og medhjælpere.

14.5 Ansvarsbegrænsningerne og – udelukkelserne, jf. dette punkt 14 berører ikke Lyoness’ ansvar i henhold til produktansvarsloven, ansvar på grund af svig eller ansvar i forbindelse med en af Lyoness stillet garanti.

15. Omkostninger
15.1 Registrering og deltagelse i Lyoness’ loyalitetsprogram er omkostningsfrit for medlemmet.

15.2 Lyoness’ Cashback Card er omkostningsfrit for medlemmet i forbindelse med registrering.

15.3 Såfremt medlemmet beslutter sig for at anmode om et Prepaid Lyoness MasterCard®, skal der erlægges et gebyr herfor. Hertil henvises til de særskilte betingelser i forbindelse med udbydelsen af Prepaid Lyoness MasterCard®.

16. Medlemmets opsigelse henholdsvis ophævelse af aftaleforholdet
16.1 Medlemmet kan opsige kontraktforholdet med Lyoness til enhver tid ved skriftlig erklæring. I øvrigt er medlemmet ikke forpligtet til at gøre brug af Lyoness loyalitetsprogrammet under sit medlemskab, herunder at foretage indkøb under Lyoness’ loyalitetsprogram, hverve medlemmer eller udføre andre aktiviteter.

16.2 Ved udløb af kontraktforholdet har medlemmet udelukkende krav på de medlemsfordele og den venskabsbonus fra loyalitetsprogrammet, som hidrører indkøb, der er gennemført på tidspunktet for kontraktens opsigelse. Vedrørende Lyoness værdikuponerne henvises til de særskilte betingelser herom i punkt 7.13-7.16. Optjente Shopping Points udløber samtidig med kontraktens udløb. Hvis medlemmet derimod ophæver kontrakten på grund af væsentlig misligholdelse fra Lyoness’ side, har medlemmet mulighed for at gøre brug af sine eventuelt optjente Shopping Points jf. punkt 9, inden for et tidsrum på 8 uger efter kontraktens udløb.

17. Lyoness’ opsigelse henholdsvis ophævelse af aftaleforholdet
17.1 Lyoness kan opsige kontraktforholdet uden grund med et varsel på 8 uger. Ved væsentlige misligholdelse fra medlemmets side, kan Lyoness derudover ophæve kontrakten uden yderligere varsel. Som væsentlig misligholdelse betragtes ud over forhold, som skader Lyoness’ og de pågældende loyalitetspartneres økonomiske interesser eller omdømme, især misligholdelse af væsentlige forpligtelser under aftalen. Væsentlige kontraktlige pligter omfatter medlemmets pligter i henhold til punkt 2.3. og 2.4, 3.3 og 3.4.

17.2 Hvis medlemmet har handlet ansvarspådragende holder medlemmet Lyoness skadesløs i ovennævnte tilfælde. Dette omfatter også omkostninger til at forsvare sig over for tredjemands krav i den forbindelse. Endvidere er Lyoness berettiget til at kræve det fulde tab påført Lyoness grundet medlemmets misligholdelse, herunder udgifter til retssager, erstattet hos medlemmet.

17.3 Ved udløb af kontraktforholdet har medlemmet udelukkende krav på de medlemsfordele og venskabsbonus fra loyalitetsprogrammet, som hidrører indkøb, der er gennemført på tidspunktet for kontraktens opsigelse. For Lyoness værdikuponerne henvises til de særskilte betingelser herom i punkt 7.13 til 7.16.

17.4 Hvis Lyoness ophæver aftalen grundet væsentlig misligholdelse fra medlemmets side, men hvor medlemmet ikke har handlet culpøst, har medlemmet mulighed for at gøre brug af sine eventuelt optjente Shopping Points jf. punkt 9, inden for et tidsrum på 8 uger efter kontraktens udløb. I øvrigt er optjente Shopping Points er ikke længere gyldige efter kontraktens udløb.

18. Generelle betingelser
18.1 Krav mod Lyoness (herunder krav i forbindelse med rettigheder under loyalitetsprogrammet) kan medlemmet kun transportere eller på anden vis stille som sikkerhed til tredjemand ved forudgående samtykke fra Lyoness

18.2 Deltagelse i loyalitetsprogrammet er kendetegnet ved modydelser og danner ikke grundlag for en selskabsretlig forbindelse mellem medlemmet og Lyoness. Medlemmet opnår ikke et medlemskab i en forening.

18.3 Individuelle, i det enkelte tilfælde trufne aftaler med Lyoness har til enhver tid prioritet for nærværende almindelige forretningsbetingelser. Indholdet i sådanne aftaler reguleres i en skriftlig kontrakt eller en skriftlig bekræftelse af Lyoness. Det lægges til grund, at parterne ikke har truffet nogen mundtlige aftaler. Lyoness er derudover berettiget til også pr. sms eller e-mail at sende kontraktlige erklæringer og oplysninger, som er nødvendige for kontraktens realisering, forudsat at medlemmet oplyser sådanne kontaktoplysninger og ikke gør indsigelse imod den form for kommunikation

18.4 Ændringer i nærværende standardbetingelser, der meddeles medlemmet skriftligt, gælder som accepterede, hvis medlemmet ikke gør indsigelse imod disse ændringer inden for 30 dage fra meddelelsen om ændringerne. Lyoness oplyser også i ændringsmeddelelsen, at medlemmet stiltiende accepter ændringerne, hvis ikke der fremsættes indsigelse herom inden for den nærmere bestemte tidsfrist. Lyoness kan kun gennemføre ændringerne, hvis oplysningen er indeholdt i ændringsmeddelelsen.

18.5 Såfremt der er bestemmelser i det kontraktlige grundlag, som viser sig at være helt eller delvis ugyldige eller uigennemførlige, berører dette ikke de øvrige bestemmelser eller aftalens gyldighed i det hele.

18.6 Kontraktforholdet er underlagt dansk lovgivning. Anvendelse af FN-køberetten er udelukket.

18.7 Registrering og deltagelse i Lyoness’ loyalitetsprogram er mulig fra personens fyldte 18. år.

18.8 Medlemmet er forpligtet til selv at erlægge samtlige afgifter, gebyrer, skatter etc., som hidrører fra modtagelsen af medlemsfordele, af egne midler.

Bilag 1
Ordliste med forklaringer

”Cashback” er den under punkt 8.1.1 nærmere beskrevne medlemsfordel.

”Cashback Card” er et plastik- eller papirkort eller et virtuelt kort, der kan hentes via Lyoness applikationen, hvorved indkøb hos loyalitetspartnerne kan registreres i Lyoness’ loyalitetsprogram. Kortet er ikke et betalingsmiddel.

”Anbefaler” er enten det medlem, som direkte har hvervet et andet medlem og som er registreret som anbefaler hos dette nye medlem, eller et medlem, som registreres hos et andet medlem som et anbefalende medlem, efter at dette medlem har skiftet anbefalende medlem.

”Venskabsbonus” er den under punkt 8.1.3 nærmere beskrevne bonus, som et medlem modtager for indkøb foretaget af det medlem, som er hvervet af medlemmet enten i første eller andet led.

”Friendship Flyer” er det dokument, som udfyldes ved en offline-registrering til et Lyoness medlemskab og som skal fremsendes til Lyoness for at anmode om et Lyoness medlemskab.

”Værdikuponer” er originale værdikuponer, henholdsvis gavekort og elektroniske værdikuponer (værdikuponkoder) udstedt af loyalitetspartnerne jf. punkt 6.1

”Lyoness værdikuponer” er værdikuponer, som er udstedt af Lyoness. De kan erhverves af medlemmer på www.lyoness.com og indløses på samme hjemmeside til indkøb af værdikuponer udstedt af loyalitetspartnere samt andre varer, som Lyoness tilbyder til salg. Lyoness værdikuponer kan ikke indløses direkte hos loyalitetspartnerne. Til flere informationer henvises til punkt 7.

”Prepaid Lyoness MasterCard®” er et betalingskort der udstedes af en udbyder af betalingskort i kooperation med Lyoness, som indeholder en Cashback Card-funktion.

”Lyoness loyalitetsprogram” er et indkøbsfællesskab, der er udviklet af Lyoness, hvor medlemmerne af indkøbsfællesskabet modtager medlemsfordele, hvis de køber varer hos Lyoness loyalitetspartnere og modtager en venskabsbonus for de indkøb, der foretages af medlemmer, som det pågældende medlem har hvervet i første og andet led.

”Medlemmer” er alle personer, som har indgået en aftale med Lyoness om medlemskab jf. standardbetingelserne, i aftalens løbetid, dvs. indtil aftalen er opsagt af en af parterne.

”Medlems-ID” er et nummer udstedt af Lyoness, som kan benyttes til identifikation af medlemmet og til registreringen af indkøb under det pågældende medlem.

”Medlemsfordel” er samtlige fordele, som medlemmet modtager for sine egne indkøb under loyalitetsprogrammet, dette omfatter Cashback og Shopping Points.

”Personlig medlemsside” er det område beskrevet nærmere under punkt 10.

”Loyalitetspartner” er virksomheder, som har indgået en aftale med Lyoness og som tilbyder medlemsfordele og venskabsbonus til Lyoness’ medlemmer ved køb af varer hos dem.

”Shopping Points” er medlemsfordele som nærmere beskrevet under punkt 9.
* Margin varierer i forhold til produkter og den enkelte Loyalitetspartner. Al relateret information på hjemmesiden er afgivet med forbehold for ændringer.