VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LYONESSZnění: Listopad 2014
Preambule

A. Společnost Lyoness Europe AG se sídlem Bahnhofstraße 22, CH-9470 Buchs, zapsaná pod reg. číslem CH 170.3.026.427-4 u obchodního rejstříku kantonu St. Gallen, provozuje Nákupní společenství (Shopping Community), které svým účastníkům (dále „členům“) umožňuje nákupem zboží a služeb u Partnerských společností Lyoness (dále „Partnerské společnosti“) získávat a sbírat výhody (dále „Lyoness věrnostní program“). Smluvním partnerem člena je tedy společnost Lyoness Europe AG (dále „Lyoness“). Lyoness je v České republice zastoupen společností Lyoness Czech Prague, s.r.o. se sídlem Evropská 2591/33e, 16000 Praha 6, IČ: 256 09 912, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 54574 (dále „Lyoness Czech Prague, s.r.o“).

B. V závěru těchto všeobecných obchodních podmínek je v příloze 1 uveden slovník zde používaných pojmů, a to pro usnadnění jejich pochopení. Právně závaznými jsou ustanovení a definice pojmů dle čl. 1 až 18 těchto všeobecných obchodních podmínek.

1. Předmět smlouvy

1.1 Zboží a služby, zakoupené členem u Partnerských společností (dále „nákupy“), budou registrovány v Lyoness věrnostním programu. K využití výhod Lyoness věrnostního programu jsou členům k dispozici následující možnosti registrace nákupů: Lyoness Cashback Card, poukázky Partnerských společností, jakož i používání Lyoness online-kanálů k nákupům v internetových obchodech Partnerských společností. Tyto možnosti registrace nákupů jsou blíže popsány v čl. 4.3

1.2 Člen je dle podmínek stanovených těmito všeobecnými obchodními podmínkami oprávněn účastnit se Lyoness věrnostního programu a získávat s tím spojené Členské výhody, jakož i Přátelský bonus. Člen může Lyoness věrnostní program doporučit dalším osobám a tyto osoby doporučovat jako nové členy. Člen není oprávněn doporučovat za členy podnikatele ve smyslu čl. 3.4.(d). Člen není povinen dále doporučovat Lyoness věrnostní program ani doporučovat nové členy a v tomto ohledu nemá vůči Lyoness žádnou povinnost ani jakoukoliv odpovědnost.

2. Smluvní základ

2.1 Přijetím registrační žádosti ze strany Lyoness se žadatel stane členem Lyoness a obdrží osobní nepřenosné členské číslo (dále „ID-číslo“). Tímto je člen oprávněn k účasti na Lyoness věrnostním programu (přičemž nedochází k žádnému vzniku členství ve spolku či sdružení, viz. srov. čl. 18.2.).

2.2 K uzavření smlouvy mezi Lyoness a členem lze použít Friendship Flyer (dále „brožurku“) poskytovanou Lyoness, online registrace nebo místní registrace u Partnerské společnosti.

2.3 Člen prohlašuje, že údaje, jež poskytl Lyoness, jsou pravdivé, a v případě zaviněného poskytnutí nepravdivých údajů prohlašuje, že nebude od Lyoness vymáhat žádné nároky, a to ani nároky z případně vzniklé škody. Člen se zavazuje, že bude Lyoness neprodleně informovat o změnách svých registračních údajů (zejména adresa bydliště, emailová adresa, bankovní spojení, telefonní číslo atd.). Jakékoli negativní důsledky nedostatečné aktualizace nebo nepravdivosti uvedených registračních údajů jdou k tíži člena.

2.4 Každá fyzická nebo právnická osoba je oprávněna se registrovat pouze jednou (t.j. mít pouze jedno ID-číslo). Registrace musí být provedena s uvedením místa trvalého bydliště resp. v sídla člena. Vícenásobná registrace, provedená za účelem dosažení neoprávněných Členských výhod nebo neoprávněných Přátelských bonusů, opravňuje Lyoness k vypovězení smlouvy ze závažného důvodu, jakož i ke zrušení tímto způsobem získaných Členských výhod a Přátelských bonusů. V případě vícenásobné registrace budou naposledy registrovaná ID-čísla vymazána. Členské výhody jakož i Přátelské bonusy, jež vznikly na základě vícenásobné registrace, propadají.

3. Smluvní vztah

3.1 Mezi Lyoness a členem nevzniká žádný pracovní, služební nebo korporátní vztah jakéhokoliv druhu (především nevzniká žádné členství ve spolku či sdružení). Účast na Lyoness věrnostním programu, resp. doporučování dalších členů, probíhá výhradně v rámci samostatné činnosti člena na vlastní odpovědnost, jež je na Lyoness právně nezávislou.

3.2 Člen má nárok pouze na Členské výhody, jakož i na Přátelský bonus. Jakákoliv odměna za jeho činnost nad rámec těchto výhod členovi nenáleží. Členovi nenáleží žádná náhrada nákladů v jakékoliv formě.

3.3 Člen není oprávněn k zastupování Lyoness, především není člen oprávněn činit úkony či prohlášení vůči jiným členům nebo akceptovat jejich úkony v rámci Lyoness věrnostního programu a/nebo při doporučování nových členů. Člen není oprávněn k přijímání hotovosti nebo k provádění inkasa pro Lyoness. Porušení ustanovení tohoto čl. 3.3 opravňuje Lyoness k vypovězení smluvního vztahu z vážného důvodu.

3.4 Člen není bez předchozího písemného souhlasu Lyoness oprávněn

(a) používat loga, fonty písma, značky, nároky, domény, a jiná označení apod. náležející Lyoness nebo Partnerským společnostem;

(b) zhotovovat, písemně, elektronicky nebo jiným způsobem šířit nebo veřejně zpřístupňovat (např. na internetových stránkách jako např. Youtube nebo Facebook) vizitky, prezentace, videa, zvukové soubory, screenshoty, obsahy webových stránek, obsahy médií, letáky, prospekty, internetové stránky, aplikace, reklamní podklady, oběžníky, mailing (hromadná psaní), homepages (webové stránky) apod. o Lyoness nebo o Lyoness věrnostním programu;

(c) pořádat veřejné akce, jako např. informační akce, soutěže, workshopy, semináře atd. související s a zmiňující se o Lyoness nebo o Lyoness věrnostním programu; a

(d) doporučovat za Partnerské společnosti nebo členy maloobchodníky, velkoobchodníky nebo další podnikatele, jež nabízejí zboží nebo služby konečným spotřebitelům, včetně čerpacích stanic, franšízantů a obchodních domů, vést s nimi jednání nebo iniciační rozhovory nebo provádět jakoukoliv reklamní činnost k doporučení takovýchto podniků, především ne v prostoru podniku nebo v jeho blízkosti.

4. Lyoness věrnostní program

4.1 Nákupy u Partnerských společností získává člen za podmínek stanovených těmito všeobecnými obchodními podmínkami Členské výhody z Lyoness věrnostního programu, a to Cashback a Shopping body (Shopping Points). Člen, jenž doporučil nové členy, obdrží za nákupy jím doporučených členů prvního a druhého stupně Přátelský bonus. Členské výhody a Přátelský bonus, jakož i předpoklady pro jejich získání jsou blíže popsány v čl. 8.

4.2 Lyoness uzavírá s Partnerskými společnostmi smluvní ujednání, která umožňují Lyoness poskytovat Členům v rámci Lyoness věrnostního programu Členské výhody a Přátelské bonusy. Aktuální seznam Partnerských společnosti je dostupný online na www.lyoness.com, a to včetně všech poskytovaných Členských výhod.

4.3 Člen může pro registraci svých nákupů využívat následující možnosti:

4.3.1 Cashback Card: Nejedná se o platební prostředek, slouží pouze k registraci nákupních dat člena u Partnerských společností. Cashback Card je k dispozici ve formě papírové nebo plastové karty nebo mobilní aplikace.

4.3.2 Prepaid Lyoness MasterCard® představuje předplacenou debetní platební kartu poskytovanou ve spolupráci s provozovatelem systému platebních karet (MasterCard®) vybavenou funkcí Cashback Card. Na Prepaid Lyoness MasterCard® a jejich použití se uplatňují separátní smluvní podmínky, které jsou předmětem ujednání při podání žádosti o její vydání.

4.3.3 Poukázkami se rozumí Originální poukázky resp. Dárkové poukázky nebo elektronické poukázky (k vytisknutí nebo ke stažení jako online kód) Partnerských společností. Bližší ustanovení k poukázkám je uvedeno pod čl. 6.

4.3.4 Pro Online nákupy může člen využít

(a) po zadání svých přístupových údajů účet na www.lyoness.com a zvolit požadovaný internetový obchod Partnerské společnosti nebo

(b) vstoupit do internetového obchodu pomocí jiného ze strany Lyoness nabízeného online-kanálu

a bezprostředně provádět nákupy v internetových obchodech Partnerských společností. Nákup lze zaregistrovat pouze tehdy, pokud elektronický systém využívaný členem během nákupu povoluje použití cookies a nepoužívá blokování reklam a skriptů (Adblockery a Scriptblockery). Bližší ustanovení o online nákupech upravuje čl. 5.

4.4 V případě nákupů dle čl. 4.3.1 a 4.3.4 jsou registrované nákupní a účetní údaje Partnerskou společností zasílány Lyoness za účelem výpočtu z nich vyplývajících Členských výhod. To samé platí u nákupů podle bodu 4.3.3, tj. prostřednictvím poukázek, jsou-li tyto poukázky získány na jejich prodejním místě. Jsou-li poukázky objednány přímo od Lyoness, zaznamenává Lyoness nákupní data samostatně a na jejich základě vypočítává z nich vyplývající Členské výhody. V případě nákupu dle čl. 4.3.2 jsou registrované nákupní údaje zasílány Lyoness za účelem výpočtu z nich vyplývajících Členských výhod ze strany provozovatele systému platebních karet.

5. Online nakupování (Online Shopping)

5.1 Členové se o Online nakupování mohou informovat na stránkách www.lyoness.com v sekci FAQ pod bodem Online nakupování.

5.2 Předpokladem pro připsání Členských výhod a Přátelského bonusu za nákup uskutečněný prostřednictvím internetového obchodu je dle čl. 8.4 především uplynutí lhůty stanovené zákonem pro odstoupení od smlouvy uzavírané prostředky komunikace na dálku a stanovené pro vrácení zboží spotřebitelem a skutečnost, že člen toto své právo neuplatnil.

5.3 Člen má nárok na Členské výhody jen u nákupů v internetových obchodech Partnerských společností, které jsou na www.lyoness.com uvedeny na seznamu platném pro stát, ve kterém se nachází adresa bydliště nebo sídlo člena (dle registrace člena). To stejné platí i pro Přátelský bonus.

5.4 Lyoness nemá žádný vliv na podobu (prolinkování) internetových obchodů Partnerských společností a nepřebírá za ni žádnou odpovědnost. Pokud by se na prolinkovaných webových stránkách objevil protiprávní nebo jinak dobrým mravům odporující obsah, Lyoness se od tohoto výslovně distancuje.

6. Objednávka poukázek

6.1 U Originálních poukázek resp. Dárkových karet a elektronických poukázek (online-kódů) (dále společně „poukázky“) se jedná o poukázky Partnerských společností, které mohou být uplatněny pouze při nákupech u Partnerských společností, jež tyto konkrétní poukázky vydaly. Protihodnota každé poukázky odpovídá částce zobrazené na poukázce. Částečná nebo celková výplata poukázky Partnerskou společností v hotovosti není možná.

6.2 Poukázky mohou být objednány písemně, telefonicky nebo online přímo u Lyoness nebo zakoupeny v prodejním místě (seznam uveden na www.lyoness.com). Po úplném zaplacení ceny poukázky vydá Lyoness poukázku, jenž může být použita k nákupu u příslušné Partnerské společnosti. Lyoness si vyhrazuje právo objednávku poukázek odmítnout. Od celkové nominální hodnoty poukázek ve výši 3.200,- Kč nejsou členům účtovány náklady za zaslání (dopravu) poukázek.

6.3 Poukázky, objednané a na člena ze strany Lyoness zaslané, mohou být použity výhradně u Partnerských společností, jež byly určeny členem při objednávce poukázek a odpovídajícím způsobem uvedeny na poukázce. Smluvní vztah uzavíraný při uplatnění poukázky Partnerské společnosti, vzniká výhradně mezi Partnerskou společností (výdejce poukázky) a členem (majitel poukázky). Lyoness nepřebírá žádnou odpovědnost za nároky z tohoto smluvního vztahu.

6.4 Poukázky zaslané ze strany Lyoness jsou nevratné a platby za jejich objednávku se v zásadě nenahrazují. To neplatí v následujících případech:

6.4.1 Lyoness je v rámci zákonné odpovědnosti za vady odpovědný pouze za to, že poukázky zakoupené členem mohou být uplatněny resp. použity k úhradě při nákupu u příslušné Partnerské společnosti. Pokud to není možné, uplatní se zákonem stanovená odpovědnost za vady v plnění tohoto účelu poukázky. Člen je oprávněn poukázku u Lyoness vyměnit za poukázku jiné Partnerské společnosti stejné hodnoty (přičemž se mohou Členské výhody a Přátelský bonus změnit na základě různých ujednání s jednotlivými Partnerskými společnostmi, viz bod 8.3). Nemá-li člen zájem o jinou poukázku, může žádat o vrácení zaplacené částky. V tomto případě musí člen vrátit již získané Členské výhody. Poskytnuté Přátelské bonusy se také vrací, v případě pokud kdy přímo nebo nepřímo získaný člen svého práva podle tohoto čl. 6.4.1 využije.

6.4.2 Náleží-li členovi v souvislosti s nákupem poukázek právo na odstoupení od smlouvy podle zákonných ustanovení o zásilkovém prodeji (k tomuto viz. srov. u každého relevantního nákupu poskytnuté informace pro spotřebitele a poučení o právu na odstoupení od smlouvy), je člen oprávněn v rámci zákonné lhůty od smlouvy odstoupit.

6.5 Při ztrátě nebo krádeži poukázek, které si člen vyzvedl u Lyoness nebo které členovi již byly doručeny poštou nebo online, nepřejímá Lyoness žádnou odpovědnost za případné neoprávněné uplatnění poukázek s výjimkou situace, kdy člen Lyoness nahlásil ztrátu nebo krádež poukázek a Lyoness neprovedl přiměřená opatření k zabránění jejich neoprávněného uplatnění.

6.6 Plně uhrazené poukázky, jež byly zaslané ze strany Lyoness členovi, jsou bezplatně převoditelné, tzn., že člen může darovat poukázku jakékoliv jiné osobě. Další podnikatelský přeprodej poukázek za úplatu však není dovolen.

7. Poukázky Lyoness

7.1 Poukázky Lyoness jsou poukázky přímo vydané Lyoness (ne Partnerskými společnostmi). Členové je mohou zakoupit na stránkách www.lyoness.com ve formě online-kódu a na www.lyoness.com je využít k nákupu poukázek Partnerských společností (ne však k přímým nákupům u Partnerských společností) a určitého zboží nabízeného přímo Lyoness.

7.2 Minimální hodnota objednávky poukázky Lyoness činí 320,- Kč. Poukázky Lyoness mohou být vystaveny maximálně na částku 32.000,- Kč za kus. Protihodnota každé poukázky Lyoness odpovídá částce zobrazené na poukázce. Při částečném uplatnění se původní protihodnota sníží o uplatněnou částku. Částečná nebo celková výplata poukázky v hotovosti není možná.

7.3 Samotná koupě poukázky Lyoness nezakládá ani Členské výhody ani Přátelské bonusy; tyto vznikají (podle podmínek ustanovení následujícího čl. 8) až v okamžiku, kdy člen prostřednictvím poukázky Lyoness zakoupí na www.lyoness.com poukázku Partnerské společnosti (nebo zboží).

7.4 Poukázky Lyoness mohou být bezplatně převedeny na jiné členy a hodí se tedy zejména jako Dárkové poukázky. Další podnikatelský přeprodej poukázek Lyoness za úplatu však není dovolen.

7.5 Poukázky Lyoness mohou být uplatněny pouze členy, kteří mají adresu bydliště nebo sídla (podle registrace) v oblasti platnosti měny, ve které je poukázka Lyoness vystavena.

7.6 Každá poukázka Lyoness obsahuje kód, který je platný po 3 roky. Tříletá lhůta začíná běžet koncem roku, ve kterém byla poukázka Lyoness zakoupena. Po uplynutí lhůty poukázka Lyoness propadá a již nemůže být uplatněna.

7.7 Stornování, zrušení nebo jiné vrácení poukázky Lyoness se po uplynutí zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy u zásilkového prodeje (o níž je člen před zakoupením poukázky Lyoness zvlášť informován) nepřipouští. Pro vrácení poukázek Partnerských společností platí čl. 6.4.

8. Členské výhody z Věrnostního programu a Přátelský bonus

8.1 Nákupy člena, které budou registrovány ve Lyoness věrnostním programu, přinášejí členovi Členské výhody. Člen, jenž doporučil přijaté nové členy, obdrží za nákupy jím doporučených a přijatých členů první a druhé úrovně Přátelský bonus (blíže viz. čl. 8.1.3). Členské výhody a Přátelský bonus se zakládají na smluvně dohodnutých podmínkách mezi Lyoness a příslušnou Partnerskou společností. Členské výhody se tudíž liší podle dané Partnerské společnosti, odvětví a státu. Členské výhody sestávají z Cashback (čl. 8.1.1), a u některých Partnerských společností doplněným o Shopping body (Shopping Points) (čl. 8.1.2). Přátelský bonus je popsán níže v bodě 8.1.3.

8.1.1 Cashback: za nákupy, jež budou zaúčtovány v Lyoness věrnostním programu, obdrží člen až 5% Cashback, přičemž může být v jednotlivých případech poskytnuta i vyšší procentuální sazba. Platí procentuální sazba pro Cashback dané příslušné Partnerské společnosti, která je uvedená na www.lyoness.com (login-zóna). Platby cashback probíhají dle čl. 8.4 až 8.6.

8.1.2 Shopping body (Shopping Points): za nákupy, jež budou zaúčtovány v Lyoness věrnostním programu a jež byly provedeny u Partnerských společností, které za ně poskytují Shopping body (Shopping Points), obdrží člen Shopping body (Shopping Points). Shopping body (Shopping Points) mohou být členem použity na získání slevy při nákupech v rámci speciálních, na www.lyoness.com uvedených akcích. Bližší podrobnosti jsou upraveny čl. 9.

8.1.3 Přátelský bonus: Za nákupy členů přímo doporučených jiným členem (tj. osoby, které se u Lyoness registrovaly na základě doporučení jiného člena a tohoto člena uvedly jako osobu, jež jim registraci doporučila) jakož i členů, doporučených těmito osobami (nepřímo doporučení členové druhé úrovně), které budou zaúčtovány v Lyoness věrnostním programu, obdrží člen od Lyoness vždy až 0,5 % z nákupní částky jako Přátelský bonus. Přátelský bonus za další nepřímo doporučené členy nevzniká. Platby Přátelskými bonusy probíhají dle čl. 8.4 až 8.6.

8.2 Lyoness si vyhrazuje možnost poskytovat v rámci zvláštních akcí dodatečné výhody. Lyoness má zájem nabízet členům co možná nejširší výběr nákupních možností u Partnerských společností a přitom s Partnerskými společnostmi ujednat významné slevy, tak aby členům mohla poskytnout rozsáhlé výhody. Pokud budou s některou Partnerskou společností dohodnuty odlišné podmínky jako speciální akce (dodatečné výhody pro členy, např. při atypických nákupech jako jsou časově omezené smlouvy na služby mobilních operátorů), Lyoness na toto výslovně upozorní na www.lyoness.com v sekci detailní náhled Partnerských společností (viz. následující čl. 8.3).

8.3 Aktuálně poskytované výhody jsou k nahlédnutí na www.lyoness.com v sekci detailní náhled Partnerských společností. Členům se doporučuje, aby se na webové stránce Lyoness pravidelně informovali o aktuálních podmínkách Partnerských společností. Lyoness je oprávněn změnit poskytované Členské výhody i Přátelský bonus u jednotlivých Partnerských společností s oznamovací lhůtou 2 týdnů, jestliže se změní podmínky dohodnuté s Partnerskými společnostmi. Pro výpočet členovi náležících Členských výhod se vychází z podmínek, jež platily v momentu, kdy člen nákup v úplnosti zaplatil.

8.4 Předpokladem pro připsání Členských výhod a Přátelských bonusů je úplná úhrada nákupu členem a uplynutí zákonné lhůty na vrácení zboží bez udání důvodu, tj. zákonné lhůty na odstoupení od smlouvy u smluv uzavíraných na dálku. Jsou-li tyto předpoklady splněny, potom Partnerská společnost nákup Lyoness potvrdí a vyúčtuje. Členské výhody a Přátelský bonus z uskutečněných nákupů, jež byly vyúčtovány Lyoness vždy do neděle, 23.00 hodin, budou členovi (Členské výhody) resp. jeho doporučující osobě a její doporučující osobě (Přátelský bonus) připsány. Lyoness zavazuje Partnerské společnosti k vyúčtování ve lhůtě dvou měsíců od okamžiku, kdy jsou splněny předpoklady podle první věty tohoto čl. 8.4. V případě, že člen koupí poukázku Partnerské společnosti od Lyoness, pak budou Členské výhody, jakož i Přátelský bonus připsány po splnění předpokladů podle první věty tohoto čl. 8.4.

8.5 Lyoness převede zůstatek z Cashback a Přátelského bonusu jedenkrát za týden, a to od minimálního zůstatku ve výši 320,- Kč na bankovní účet uvedený členem.

8.6 V případě, že člen uskuteční nákup u Partnerské společnosti v cizině (na místě nebo online), může nastat situace, že na Výplatním kontě Cashback nebo Přátelského bonusu bude částka ponejprve vykázána v příslušné cizí měně. Při potvrzení nákupu Partnerskou společností se částka v osobním účtu člena automaticky přepočte do domácí měny člena podle aktuálního referenčního kurzu Evropské centrální banky, příp. jiné příslušné centrální banky, ze dne přijetí platby Partnerskou společností. Čl. 5.3 zůstává nedotčen, tzn., že nárok na Členské výhody a na Přátelský bonus vzniká jen v případě zahraničních nákupů prostřednictvím kanálů (např. internetových obchodů), jež jsou na seznamu na webové stránce Lyoness uvedeny pro dané členy.

9. Lyoness Shopping body (Shopping Points)

9.1 Za provedené nákupy v Lyoness věrnostním programu u Partnerských společností získají eventuálně členové určitý počet Shopping bodů (Shopping Points).

9.2 Zda a případně kolik Shopping bodů (Shopping Points) člen získá, závisí na výši nákupu, jakož i na podmínkách dohodnutých s jednotlivými Partnerskými společnostmi. Lyoness zde odkazuje na detailní náhled Partnerských společností, jež je k dispozici na www.lyoness.com, kde je uveden počet bodů, jež Partnerská společnost poskytne za nákup ve výši 3.200,- Kč.

9.3 Shopping body (Shopping Points) nemají žádnou pevnou nominální hodnotu. Jejich hodnota je měřitelná podle rozsahu výhod, jež jsou při uplatnění Shopping bodů (Shopping Points) poskytnuty příslušnou Partnerskou společností. Shopping body (Shopping Points) nemohou být vyplaceny v hotovosti ani úplatně převedeny na jinou osobu. Je však dovoleno darovat Shopping body (Shopping Points) jiným členům.

9.4 Nasbírané Shopping body (Shopping Points) jsou členovi připsány a mohou být sledovány na osobním účtu člena. Shopping body (Shopping Points) mohou být členem použity na získání slevy při nákupech v rámci speciálních, na www.lyoness.com uvedených, akcích. Shopping body (Shopping Points) mohou být při každém nákupu uplatněny jen v předepsaném počtu.

9.5 Rovněž za nákupy, při nichž člen uplatní Shopping body (Shopping Points), jsou Lyoness poskytnuty Členské výhody a Přátelský bonus. Výše Členských výhod a Přátelského bonusu se v tomto případě vypočítává podle nákupní částky, jež zbývá po odečtení zvýhodnění, které bylo poskytnuto za uplatnění Shopping bodů (Shopping Points).

9.6 Shopping body (Shopping Points) pozbývají platnosti po třech letech. Tří-letá lhůta začíná běžet koncem roku, v němž byly Shopping body (Shopping Points) členovi připsány.

10. Osobní účet člena

10.1 Lyoness poskytuje každému členovi zdarma osobní účet člena na www.lyoness.com (login-zóna), ve které může člen získat kdykoliv po zadání uživatelského jména a hesla náhled na jím provedené nákupy, doporučené členy, jakož i informace o Členských výhodách z Lyoness věrnostního programu. Za případnou nedostupnost internetových stránek Lyoness a login zóny na www.lyoness.com odpovídá Lyoness pouze dle čl. 14.

10.2 Přístupové údaje k použití osobního účtu člena (uživatelské jméno, heslo a PIN) je člen povinen uchovávat na bezpečném místě a přísně důvěrně. Přístupové údaje nesmí být za žádných okolností zpřístupněny třetím osobám. Osobní nastavení mohou být členem kdykoliv změněny na www.lyoness.com (login-zóna).

10.3 Člen se zavazuje jakékoliv zneužití svého online přístupu neodkladně oznámit Lyoness. Po okamžitém uzamčení jeho přístupu budou členovi následně zaslána nová přístupová data pomocí SMS, e-mailem nebo poštou. Za škody vzniklé členovi zneužitím přístupových údajů odpovídá Lyoness pouze dle čl. 14.

11. Změna doporučující osoby

Členové, kteří v časovém období šesti měsíců neuskuteční žádné nákupy u Partnerských společností ani nezakoupí žádné poukázky Lyoness, mohou změnit svou doporučující osobu, jestliže určí jiného člena s jeho souhlasem za doporučující osobu a tuto změnu oznámí Lyoness. V tomto případě zůstávají členové přímo nebo nepřímo doporučení členem (nezávisle na úrovni), který mění doporučující osobu, v původním vztahu k původní doporučující osobě.

12. Ochrana osobních údajů

12.1 Pokud je to k provedení Lyoness věrnostního programu, tedy k výpočtu Členských výhod a Přátelského bonusu zapotřebí, zjistí, uloží a zpracuje Lyoness, jako subjekt odpovědný za ochranu osobních údajů, osobní údaje členů. Lyoness poskytne v rámci vyúčtování Přátelského bonusu doporučující osobě údaje o objemu nákupů jí doporučených členů první a druhé úrovně. Doporučení členové první úrovně jsou uvedeni jmenovitě; k tomu je uvedeno rovněž jejich telefonní číslo a emailové adresa. Doporučení členové druhé úrovně se vykazují pouze anonymním způsobem. Člen může své doporučující osobě v osobním účtu člena zpřístupnit i další osobní údaje (jako např. svou adresu). Pokud člen udělí svůj souhlas, použije Lyoness údaje členů i pro personalizované informace o nabídkách a produktech Lyoness a Lyoness partnerských společností.

12.2 Veškeré požadavky v souvislosti s informacemi, změnou nebo vymazáním údajů mohou být směřovány přímo na Lyoness nebo na Lyoness Czech Prague, s.r.o.

12.3 Další ustanovení, související s ochranu osobních údajů při použití internetové stránky Lyoness jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů na www.lyoness.com.

12.4 Lyoness používá mezinárodně uznávané bezpečnostní technologie za účelem ochrany členských údajů před neoprávněnými zásahy. Za bezpečnost údajů posílaných prostřednictvím internetu odpovídá Lyoness pouze dle čl. 14.

12.5 Souhlas se zpracováním osobních údajů: Člen souhlasí – přičemž je oprávněn kdykoliv svůj souhlas odvolat - aby Lyoness zpracovávala jeho osobní údaje o jeho nákupním chování (zájmy a preference atd.) v rámci jeho účasti na Lyoness věrnostním programu a tyto informace použila pro vytvoření personalizovaných informací, jakož i pro zásilkový a osobní kontakt za účelem marketingu Lyoness věrnostního programu a nabídek Partnerských společností. Člen může vždy svůj souhlas písemně nebo emailem na member-service@lyoness.cz odvolat. Písemné odvolání se zasílá na adresu: Lyoness Czech Prague, s.r.o., Evropská 2591/33e, 160 00 Praha 6.

13. Vady plnění

13.1 Rozsah plnění Lyoness se omezuje na provoz Lyoness věrnostního programu, tak jak je popsán v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

13.2 Práva a povinnosti plynoucí z nákupů, jež byly členem provedeny u Partnerských společností, se dotýkají výhradně těchto Partnerských společností. Lyoness nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za plnění či závazky k plnění, poskytnutých členovi Partnerskou společností, zejména pak pro neposkytnutí plnění nebo vadné plnění.

13.3 V případě neposkytnutí plnění nebo vadného plnění Partnerskou společností nevzniká členovi vůči Lyoness žádný nárok na celkové či částečné vrácení částky uplatněné poukázky, na vydání další poukázky, na platbu v hotovosti nebo na jinou náhradu nebo kompenzaci. Veškeré nároky člena z neposkytnutí plnění nebo vadného plnění Partnerské společnosti vznikají a jsou učiněny výhradně vůči Partnerské společnosti.

14. Odpovědnost za újmu (škodu)

14.1 Lyoness odpovídá neomezeně za škody na životě, škody na těle nebo na zdraví, jež byly způsobeny porušením povinností Lyoness. Lyoness neomezeně odpovídá rovněž za další škody, jež byly způsobeny úmyslným nebo hrubě nedbalostním porušením povinností Lyoness.

14.2 Za škody způsobené porušením smluvně převzatých povinností Lyoness, odpovídá Lyoness do výše předvídatelné škody.

14.3 Jiné nároky na náhradu škody, s výhradou následujícího čl. 14.5, jsou vůči Lyoness vyloučeny. To platí především v následujících případech, kdy Lyoness eventuální škodu nezapříčinil:

(a) při přerušení přístupu člena k síti internet;

(b) při dalších technických a elektronických závadách (i) během datové komunikace přes internet, jakož i (ii) při použití internetového portálu Lyoness, SMS-služby Lyoness a Lyoness-aplikací pro mobilní koncová zařízení, pokud tyto závady nejsou v oblasti odpovědnosti (smluvních povinností) Lyoness,

(c) při technických a elektronických závadách mimo oblast odpovědnosti (smluvních povinností) Lyoness, které znemožňují provádění nákupů a registrace nákupů prostřednictvím Lyoness věrnostního programu (zejména náhodných výpadků trackingu a z toho vyplývající ztráty dat),

(d) při nedostupnosti mobilních sítí nebo platebních terminálů a

(e) při nedostatečné funkčnosti mobilních koncových zařízení člena.

Kupní smlouva na zboží nebo smlouva poskytnutí služeb je uzavírána výhradně mezi členem a příslušnou Partnerskou společností.

14.4 V případech, kdy je odpovědnost Lyoness omezena nebo vyloučena, platí toto omezení nebo vyloučení rovněž pro osobní odpovědnost zaměstnanců, zákonných zástupců a pomocníků Lyoness.

14.5 Omezením a vyloučením odpovědnosti dle tohoto čl. 14. zůstává dotčena odpovědnost Lyoness daná kogentními ustanovení zákona o odpovědnosti za výrobek, za lstivé zamlčení vady, jakož při převzetí záruky za kvalitu věci.

15. Náklady

15.1 Registrace a účast na Lyoness věrnostním programu je pro členy bezplatná.

15.2 Lyoness Cashback Card je v rámci registrace pro člena bezplatná.

15.3 V případě, že se člen rozhodne požádat o vydání Prepaid Lyoness MasterCard®, ponese poplatky s ní spojené.

16. Ukončení smluvního vztahu členem

16.1 Člen je kdykoliv oprávněn písemně smluvní vztah s Lyoness ukončit (vypovědět), a to bez dodržení jakékoliv výpovědní lhůty. Člen dále v rámci trvajícího smluvního vztahu s Lyoness není povinen provádět žádné nákupy, doporučovat členy ani vykonávat jiné činnosti.

16.2 Při ukončení smluvního vztahu má člen nárok toliko na takové Členské výhody z Věrnostního programu, pro které existoval v okamžiku ukončení smlouvy titul, tj. když byl nákup, jež opravňuje ke Cashback nebo k Přátelskému bonusu, v okamžiku ukončení smlouvy již proveden. Do tohoto okamžiku získané Shopping body (Shopping Points) propadají s ukončením smluvního vztahu. Vypoví-li však člen

smluvní vztah z vážného důvodu, je oprávněn získané Shopping body (Shopping Points) a poukázky Lyoness (které byly vydány výlučně oproti uplatnění Shopping bodů (Shopping Points)) uplatnit, a to postupem dle čl. 9, ve lhůtě osmi týdnů po ukončení smluvního vztahu.

17. Ukončení smluvního vztahu ze strany Lyoness

17.1 Smluvní vztah může být ze strany Lyoness vypovězen řádně, tj. bez udání důvodu, s výpovědní lhůtou 8 týdnů, nebo ze závažného důvodu s okamžitou účinností. Za závažné důvody platí vedle závažného poškození hospodářských zájmů nebo dobrého jména Lyoness nebo příslušné Partnerské společnosti především porušení zásadních smluvních povinností. K zásadním smluvním povinnostem patří povinnosti člena dle bodů 2.3, 2.4, 3.3 a 3.4.

17.2 Člen v případě zaviněného jednání proti povinnostem uvedeným výše (v čl. 18.1.) nebude proti Lyoness uplatňovat žádnou škodu nebo jiné nároky. To platí rovněž pro náklady obrany proti takovýmto nárokům ze strany třetích osob. Lyoness má naproti tomu právo uplatnit vůči členovi nárok na náhradu škody způsobené porušením povinností člena, včetně nákladů souvisejících s jejím právním uplatněním.

17.3 Při ukončení smluvního vztahu má člen nárok pouze na takové Členské výhody z Věrnostního programu, pro které existoval v okamžiku ukončení smlouvy titul, tj. když byl nákup, jež opravňuje ke Cashback nebo k Přátelskému bonusu, v okamžiku ukončení smlouvy již proveden.

17.4 Vypoví-li Lyoness smluvní vztah s okamžitou účinností ze závažného, avšak členem nezaviněného důvodu, může člen do tohoto okamžiku získané Shopping body (Shopping Points) a Lyoness poukázky (které byly vydány výlučně oproti uplatnění Shopping bodů (Shopping Points)) ještě uplatnit, postupem dle čl. 9, a to ve lhůtě osmi týdnů po ukončení smluvního vztahu. V ostatních případech propadají získané Shopping body (Shopping Points) již v okamžiku ukončení smluvního vztahu.

18. Všeobecná ustanovení

18.1 Člen je oprávněn převést, postoupit nebo zastavit pohledávky vůči Lyoness (nebo práva vyplývající pro člena z účasti na Lyoness věrnostním programu) pouze s předchozím písemným souhlasem Lyoness.

18.2 Účast na Lyoness věrnostním programu představuje pouze prostý vztah založený na směně a nezakládá jakékoliv právní vztahy korporátního charakteru mezi členem a Lyoness, zejména žádné členství ve spolku či sdružení.

18.3 V jednotlivém případě učiněné individuální dohody s Lyoness mají vždy přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Pro obsah takovýchto dohod je rozhodující písemná smlouva nebo písemné potvrzení Lyoness. Má se za to, že smluvní strany neučinily žádné ústní dohody. Lyoness je kromě toho oprávněn zasílat členovi smluvní návrhy a informace nutné k realizaci smlouvy prostřednictvím SMS nebo emailem, pokud člen poskytl příslušné kontaktní údaje a nevyjádřil s tímto svůj nesouhlas.

18.4 Změny těchto všeobecných obchodních podmínek mezi členem a Lyoness, sdělené členovi v textové formě, se považují za členem přijaté, pokud člen s jejich platností během 30 dnů od doručení sdělení o změně v textové formě neprojeví nesouhlas. Lyoness člena na začátku této lhůty zvláště upozorní na skutečnost, že na základě tohoto ujednání, se jeho souhlas se změnami těchto všeobecných obchodních podmínek považuje za daný, jestliže proti nim v dané lhůtě nevyjádří svůj nesouhlas v textové formě. Změny všeobecných obchodních podmínek platí za členem akceptované pouze v případě, že mu bylo toto sdělení skutečně poskytnuto.

18.5 Pokud jsou v obsahu této smlouvy užívána pohlavně specifická označení, jsou jimi míněny mužské i ženské fyzické i právnické osoby.

18.6 V případě, že se ustanovení této smlouvy stanou zcela nebo částečně neúčinná, resp. neproveditelná, není tímto dotčena platnost ostatních ustanovení.

18.7 Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Použití práva OSN o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

18.8 Registrace a účast na Lyoness věrnostním programu je možná ze strany fyzických osob nejdříve po dosažení plnoletosti.

18.9 Člen nese veškeré odvody, poplatky, daně apod., jež mu vzniknou v souvislosti se ziskem Členských výhod.

18.9.1 Členové, kteří na základě a/nebo v souvislosti s těmito všeobecnými obchodními podmínkami vstupují s Lyoness do smluvních vztahů v postavení spotřebitele, mohou v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, řešit spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito smluvními vztahy i mimosoudně, a to u České obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Tím není dotčena možnost spotřebitelů uplatňovat své nároky soudní cestou.

Příloha 1
Slovník pojmů

Cashback“ je Členská výhoda blíže popsaná v čl. 8.1.1.

Cashback Card“ je plastová nebo papírová karta nebo virtuální karta (přístupná přes Lyoness mobilní aplikaci), která členům slouží k registraci nákupů u Partnerských společností v rámci Lyoness věrnostního programu. Nejedná se přitom o platební prostředek.

Doporučující osoba“ je člen, který přímo doporučil jiného člena, v jehož registraci u Lyoness je tedy uveden jako doporučující osoba nebo člen, který je po provedené změně doporučující osoby u Lyoness zaznamenán jako doporučující osoba příslušného člena.

Přátelský bonus“ je v čl. 8.1.3 blíže popsaný bonus, který člen obdrží za nákupy uskutečněné jím doporučenými členy prvního a druhého stupně v rámci Lyoness věrnostního programu.

Friendship Flyer“ (brožurka) je dokument, jenž musí být při offline registraci vyplněn, podepsán a doručen Lyoness a slouží jako závazná nabídka na sjednání členství Lyoness.

Poukázky“ jsou originální poukázky resp. Dárkové poukázky a elektronické poukázky (online kódy) Partnerských společností. Blíže jsou popsány v čl. 6.1.

Poukázky Lyoness“ jsou poukázky vydávané Lyoness. Členové je mohou zakoupit na stránkách www.lyoness.com a na www.lyoness.com je použít k nákupu poukázek Partnerských společností (ne však k přímým nákupům u Partnerských společností) a určitého zboží nabízeného přímo Lyoness. Blíže jsou popsány v čl. 7.

Prepaid Lyoness MasterCard®“ je předplacená debetní platební karta vybavená funkcí Cashback Card poskytovaná ve spolupráci s provozovatelem sytému platebních karet.

Lyoness věrnostní program“ je Nákupní společenství (Shopping Community) vyvinuté Lyoness v jehož rámci jeho členové získávají při nákupu zboží a služeb od Partnerských společností Členské výhody a Přátelský bonus, který člen obdrží za nákupy uskutečněné jím doporučenými členy první a druhé úrovně v rámci Lyoness věrnostního programu.

Členové“ jsou všechny osoby, které s Lyoness uzavřely smlouvu za účelem vzniku členství v Lyoness za podmínek těchto všeobecných obchodních podmínek, a to po dobu po kterou tento smluvní vztah trvá, tzn., dokud není ukončen výpovědí jedné ze smluvních stran.

ID-číslo“ je unikátní číslo přidělené Lyoness členovi, které slouží k jeho identifikaci a k registraci jeho nákupů u Partnerských společností.

Členské výhody“ jsou všechny výhody, které člen získá, resp. může získat prostřednictvím nákupu u Partnerských společností v rámci Lyoness věrnostního programu. Výhodami se v tomto smyslu rozumí Cashback jakož i Shopping body (Shopping Points).

Partnerské společnosti“ jsou společnosti, které jsou s Lyoness ve smluvním vztahu a od nichž členové prostřednictvím nákupu zboží a služeb získávají Členské výhody a Přátelský bonus, který člen obdrží za nákupy uskutečněné jím doporučenými členy první a druhé úrovně v rámci Lyoness věrnostního programu.

Osobním účtem člena“ je účet člena na internetových stránkách Lyoness, přístupný členovi po zadání jeho přihlašovacích údajů, a blíže popsaný v čl. 10.

Shopping body“ (Shopping Points) je Členská výhoda blíže popsaná v čl. 9.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
* V závislosti na typu produktů zakoupených u Partnerské společnosti se mohou lišit výše odměn a marží. Informace uvedené na této webové stránce jsou z tohoto důvodu bez záruky.