Γενικοί Όροι Χρήση

Όλα τα στοιχεία της επιχείρησης σύμφωνα με την νομοθεσία περί ηλεκτρονικού εμπορίου (ECG) θα βρείτε στο firmena-z.wko.at.

Η χρήση της προκείμενης ιστοσελίδας της Lyoness Cyprus Ltd. (στο εξής χάριν συντομίας "LYONESS") γίνεται υπό τους εδώ αναφερόμενους όρους χρήσης. Για τακτικούς πελάτες ισχύει επιπλέον το συναπτόμενο συμφωνητικό τακτικών πελατών μετά των Γενικών Όρων Συναλλαγής του συμφωνητικού τακτικών πελατών. Για εξουσιοδοτημένους εμπόρους-διανομείς ισχύει επιπλέον το συναπτόμενο συμφωνητικό διανομέα μετά των Γενικών Όρων Συναλλαγής του συμφωνητικού διανομέα. Χρήστες της ιστοσελίδας αυτής δηλώνουν την αποδοχή των όρων χρήσης αυτών και συμφωνούν ότι σε ουδεμία περίπτωση δύναται να ζητηθούν από την LYONESS ευθύνες για τη χρήση της ιστοσελίδας αυτής. Η LYONESS δύναται να τροποποιεί και να συμπληρώνει τους όρους χρήσης αυτούς δια ενημέρωσης των όρων χρήσης αυτών.

Η LYONESS θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρουσιάζει ορθές και ενήμερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα αυτή. Ωστόσο τα δεδομένα και οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα αυτή παρέχονται χωρίς ευθύνη. Χρήστες της ιστοσελίδας δηλώνουν σύμφωνοι με το ότι ή πρόσβαση και το σύνολο της χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχόμενων αυτής γίνονται με κίνδυνο των ιδίων. Η LYONESS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά που προκύπτει από την πρόσβαση, τη χρήση ή μη εφικτή χρήση της ιστοσελίδας αυτής ή ενδεχόμενων λαθών και παραλείψεων σε αυτή.

Όλα τα αρχεία εικόνας, κειμένου και ήχου καθώς και κινούμενες προβολές, βίντεο κλπ. και όλα τα άλλα συστατικά της ιστοσελίδας προστατεύονται κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, μεταφορτωθούν, τροποποιηθούν, επαναχρησιμοποιηθούν, προωθηθούν ή να χρησιμοποιηθούν με άλλο τρόπο χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη έγκριση. Εντός της εσωτερικής περιοχής μεταφόρτωσης επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν τα αρχεία αυτά μόνα για προσωπικούς σκοπούς.

Η LYONESS επιφυλάσσεται να αποκλείει κατά περίπτωση άτομα από την υπηρεσία και / ή την αποστολή, σε περίπτωση που υφίστανται πειστικoί λόγοι για αυτό.

Για οποιεσδήποτε παράνομες δραστηριότητες ή πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικών συνδέσμων που οδηγούν από τη σελίδα αυτή σε άλλες προσφορές του παγκόσμιου ιστού, καθώς και για περιεχόμενα που καταχωρούνται από άτομα στο πλαίσιο της ανταλλαγής επαφών στα δικά μας φόρουμ, η LYONESS ευθύνεται μόνο σε περίπτωση πραγματικής γνώσης και εφόσον η LYONESS δεν δρα άμεσα για να απομακρύνει τις πληροφορίες ή να απαγορεύει την πρόσβαση. Διακριτικά, σκανδαλιστικά, ηθικά αξιόμεμπτα ή παράνομα περιεχόμενα δύνανται να απομακρυνθούν ανά πάσα χρόνο από την LYONESS.

Για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τους όρους χρήσης αυτούς και τους Γενικούς Όρους Συναλλαγής μη διστάζετε να απευθυνθείτε στο office spam@gohere.go lyoness.com.cy

Lyoness Cyprus Ltd.
Griva Digeni 25, Office 304, 6035 Larnaca/Cyprus
 
Τηλέφωνο: +357-24819199
ΦΑΞ:          +357-24819188
E-Mail:        office spam@gohere.go lyoness.com.cy


Αποποίηση ευθυνών

1. Η Lyoness Europe AG και οι θυγατρικές εταιρίες αυτής (αποκαλούμενες στο εξής Lyoness), δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, ορθότητα, πληρότητα, νομιμότητα και ή την ποιότητα του ενημερωτικού περιεχομένου. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβάνοντας περιγραφές προϊόντων, τιμές καθώς και ενημερωτικό υλικό σχετικό με εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της Lyoness.
Τεχνικά σφάλματα και/ή εργασίες συντήρησης όπως και άλλες αιτίες (π.χ. επισκευή ή επαναδιαμόρφωση της ιστοσελίδας) μπορούν να οδηγήσουν σε μικρά ή μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα ανεπάρκειας παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών ή μη ικανότητα πρόσβασης στις ιστοσελίδες μας. Η απόδοση ευθυνών κατά της Lyoness για τυχόν ζημίες οποιασδήποτε φύσεως, υλικής ή ιδεολογικής (π.χ. διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές δαπάνες, ζημίες λόγω απώλειας δεδομένων, αξιώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού, δικηγορικές δαπάνες ή τέλη σύναψης συμβολαίου),που προκύπτουν από την χρήση του υλικού που εμφανίζεται στις ιστοσελίδες, ή την χρήση ελαττωματικού ή ελλιπούς ενημερωτικού υλικού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποδεικνύεται ότι είναι εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας σφάλματα, από την πλευρά της Lyoness, γενικά αποκλείονται.
Όλες οι προσφορές είναι μη δεσμευτικές και χωρίς καμία υποχρέωση. Η Lyoness διατηρεί ρητά το δικαίωμα να τροποποιήσει τμήματα ή το σύνολο της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προσθήκη, διαγραφή ή δημοσίευση, προσωρινά ή μόνιμα.

2. Επίσης, η Lyoness δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο υπερσυνδέσεων που παραπέμπουν στις ή από τις σελίδες της. Η Lyoness δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα, την νομιμότητα ή την ποιότητα των παραπομπών σε άλλες ιστοσελίδες. Κάθε ευθύνη για αυτό φέρει ο συντάκτης της σελίδας που παραπέμπει η υπερσύνδεση. Η Lyoness δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τον τρέχων ή μελλοντικό σχεδιασμό, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των υπηρεσιών εξωτερικών σελίδων, στις οποίες παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσεων. Για αυτό η Lyoness αποστασιοποιείται ρητά από κάθε περιεχόμενο όλων ανεξαιρέτως των υπερσυνδέσεων, δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αποσπάσεις ή μηνύματα που δημοσιεύονται από τους χρήστες των συζητήσεων, βιβλίων επισκεπτών ή λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχονται στην ιστοσελίδα της Lyoness. Ο μόνιμος έλεγχος του περιεχομένου ιστοσελίδων που παραπέμπουν οι υπερσυνδέσεις δεν μπορεί να επιβληθεί χωρίς συγκεκριμένα αιτήματα καταπάτησης δικαιωμάτων , ωστόσο θα διαγραφούν αμέσως μόλις αναφερθεί καταπάτηση δικαιωμάτων.

3. Η χρήση του υλικού της ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης, καθώς και για ιδιωτικούς και για εμπορικούς σκοπούς. Η ιστοσελίδα και το συνολικό περιεχόμενό της προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα αν το περιεχόμενο διατεθεί για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, χρήση, ενοικίαση, δημόσια εκτέλεση, ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Lyoness.
Οποιαδήποτε παραβίαση της απαγόρευσης θα έχει νομικές συνέπειες, κυρίως με βάση Κανόνες Επισήμανσης, Πνευματικής ιδιοκτησίας και Ανταγωνισμού. Η Lyoness διατηρεί αποκλειστικά όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων και χρήσης (Αποκλειστικότητα δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και αποκλειστική έγκριση χρήσης) για την προκειμένη ιστοσελίδα.

4. Στην Lyoness λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας την προστασία και διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων.
Μέχρι το σημείο, που στα πλαίσια της διαδικτυακής προσφοράς μας υπάρχει η δυνατότητα της εισαγωγής προσωπικών ή επιχειρηματικών δεδομένων (π.χ. διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονόματα, διευθύνσεις), η καταχώρηση αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται κατόπιν ρητής, οικειοθελούς δήλωσης από την πλευρά του χρήστη.

5. Αυτή η αποποίηση ευθυνών πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος της δημοσίευσης στο διαδίκτυο από την οποία έχετε παραπεμφθεί. Εάν τα τμήματα ή οι επιμέρους όροι αυτής της δήλωσης δεν μπορούν να θεωρηθούν ως νομικά ορθά, το περιεχόμενο ή η εγκυρότητα των άλλων τμημάτων παραμένουν ανεπηρέαστα από αυτό το γεγονός.

6. Επιπλέον η Lyoness δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα που έχουν δημιουργηθεί από τους χρήστες και που μεταδίδονται στην homepage της. Η Lyoness δεν ευθύνεται για ζημίες που θα προκληθούν από αυτά τα περιεχόμενα. Όποιος συντάσσει σχόλια/αξιολογήσεις οποιασδήποτε μορφής στην homepage, ευθύνεται ο ίδιος ως δημιουργός της καταχώρησής του. Στην περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων, ο υπεύθυνος για την παραβίαση απαλλάσσει πλήρως την Lyoness από κάθε ευθύνη. Η Lyoness επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διαγράφει παράνομα και αντιτιθέμενα προς τα χρηστά ήθη περιεχόμενα ή περιεχόμενα που αντιβαίνουν προς την φήμη της Lyoness, μόλις αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Σε αυτή την περίπτωση δεν δύνανται να προκύψουν αξιώσεις έναντι της Lyoness.

* Ανάλογα με τα εκάστοτε προϊόντα που αποκτούνται από την συμβεβλημένη επιχείρηση, οι προμήθειες μεσολάβησης που καταβάλλονται δύναται να διαφέρουν. Όλες οι πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν στην παρούσα ιστοσελίδα, παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβεια.