ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΉΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΈΛΗ ΤΗΣ LYONESSΕκδοχή: Νοέμβριος 2014

Προοίμιο

Η LYONESS EUROPE AG με έδρα εν CH-9470 Buchs, επί της οδού Bahnhofstraße αρ. 22, καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο του Καντονιού St. Gallen με αριθ. CH 170.3.026.427-4, λειτουργεί μια Shopping Community (κοινότητα αγορών), η οποία παρέχει στους συμμετέχοντες (στο εξής αποκαλούμενοι „τα μέλη“) τη δυνατότητα, να αποκτήσουν προνόμια (στο εξής „LYONESS Loyalty-Programm) διά της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις της Lyoness (στο εξής αποκαλούμενες („συμβεβλημένες επιχειρήσεις“). Συμβαλλόμενο μέρος των μελών είναι επομένως η Lyoness Europe AG (στο εξής αποκαλούμενη „Lyoness“). Η Lyoness εκπροσωπείται στην Κύπρο από την Lyoness Cyprus Ltd. έδρα στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 25,6035 Λάρνακα (στο εξής αποκαλούμενη „Lyoness Cyprus“).

Προς ευκολότερη κατανόηση, υπάρχει ένα γλωσσάριο σχετικά με τους όρους που χρησιμοποιούνται στο παρόν, στο τέλος αυτών των Γενικών Όρων Συναλλαγής στο Παράρτημα 1. Νομικά καθοριστικοί είναι οι όροι των άρθρων 1 έως 18 των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγής.

1. Αντικείμενο της σύμβασης
1.1 Τα από το μέλος σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις αγορασμένα/προμηθευόμενα προϊόντα και υπηρεσίες (στο εξής αποκαλούμενες „αγορές“) καταγράφονται στο LYONESS Loyalty-Programm. Για την χρήση των προνομίων του LYONESS Προγράμματος Αφοσίωσης παρέχονται στο μέλος εν γένει οι εξής δυνατότητες για την καταγραφή των αγορών: η Lyoness Cashback Card, τα γνήσια κουπόνια των συμβεβλημένων επιχειρήσεων, καθώς και η χρήση των από την Lyoness παρεχόμενων διαδικτυακών καναλιών για αγορές στα Online Shops των συμβεβλημένων επιχειρήσεων. Αυτές οι δυνατότητες για την καταγραφή των αγορών περιγράφονται αναλυτικότερα στο άρθρο 4.3.

1.2 Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων γενικών όρων συναλλαγής το μέλος δικαιούται να συμμετέχει στο LYONESS Πρόγραμμα Αφοσίωσης και να λαμβάνει τα με αυτό συνδεδεμένα προνόμια μελών καθώς και μπόνους φιλίας. Το μέλος δύναται να συστήσει το Lyoness Πρόγραμμα Αφοσίωσης σε περαιτέρω καταναλωτές και να επιδιώξει να κερδίσει/προσελκύσει αυτούς (διά της διαφημίσεως) ως νέα μέλη. Το μέλος δεν δικαιούται να επιδιώξει να κερδίσει/προσελκύσει (διά της διαφημίσεως) επιχειρηματίες κατά την έννοια του άρθρου 3.4.(δ) ως μέλη. Το μέλος δεν υποχρεούται στην περαιτέρω σύσταση και προσέλκυση νέων μελών και δεν οφείλει προς την Lyoness την επίτευξη οποιουδήποτε σχετικού αποτελέσματος.

2. Συμβατική βάση
2.1 Με την αποδοχή της αίτησης εγγραφής από την Lyoness ο αιτών γίνεται μέλος στην Lyoness και λαμβάνει έναν προσωπικό, μη μεταβιβάσιμο αριθμό ταύτισης (στο εξής αποκαλούμενο "ID-Μέλους"). Ο αριθμός αυτός παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στο Lyoness Πρόγραμμα Αφοσίωσης (και δεν θεμελιώνει καμία συμμετοχή σε σύλλογο/σωματείο, βλ. άρθρο 18.2.).

2.2 Για την σύναψη της σύμβασης μεταξύ της Lyoness και του μέλους πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα από την Lyoness διατεθειμένα Friendship Flyer, η ηλεκτρονική (Online) εγγραφή ή η δυνατότητα εγγραφής επί τόπου σε μία συμβεβλημένη επιχείρηση.

2.3 Το μέλος δηλώνει ότι οι δηλώσεις του απέναντι στην Lyoness είναι ορθές και σε περίπτωση δηλώσεων αντίθετων προς την αλήθεια απαλλάσσει τη Lyoness από κάθε ζημιά, ευθύνη και αγωγή/δικαστική διαμάχη. Το μέλος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Lyoness για τυχόν τροποποιήσεις των προσωπικών του δεδομένων που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του (ιδίως τη διεύθυνση κατοικίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση, το τραπεζικό λογαριασμό, τον αριθμό τηλεφώνου, κλπ).

2.4 Για κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο επιτρέπεται μόνο μια εγγραφή (ήτοι ένα "ID Μέλους"). Η εγγραφή θα διενεργείται υπό την αναφορά του τόπου της κύριας κατοικίας του μέλους ή/και στην έδρα του μέλους. Η για την επίτευξη αδικαιολόγητων προνομίων μελών ή και αδικαιολόγητων μπόνους φιλίας διενεργηθείσα πολλαπλή εγγραφή δίνει στην Lyoness το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο και να μην αναγνωρίσει/διαγράψει τα προνόμια μελών και το μπόνους φιλίας που προέκυψαν κατά τον τρόπο αυτό. Σε περίπτωση πολλαπλών εγγραφών θα διαγράφονται οι τελευταίοι καταχωρημένοι αριθμοί ID/ταύτισης. Τα προνόμια μελών και το μπόνους φιλίας που προέκυψαν μόνο διά της πολλαπλής εγγραφής θα λήγουν και δεν θα έχουν καμία ισχύ.

3. Νομική σχέση
3.1 Μεταξύ της Lyoness και του μέλους δεν συνάπτεται ούτε υφίσταται οποιασδήποτε μορφής εργασιακή σχέση ή σχέση παροχής υπηρεσιών ή εταιρική σχέση (ειδικότερα καμία συμμετοχή ως μέλος συλλόγου ή σωματείου). Η συμμετοχή στο Lyoness Πρόγραμμα Αφοσίωσης ή/και η σύσταση περαιτέρω μελών εκτελείται από το μέλος αποκλειστικά στα πλαίσια μιας από την Lyoness νομικά ανεξάρτητης δραστηριότητας με δική του υπευθυνότητα και αυτονομία.

3.2 Το μέλος έχει μόνο αξίωση για τα προνόμια μέλους καθώς και το μπόνους φιλίας. Το μέλος δεν δικαιούται περαιτέρω αμοιβή για την δραστηριότητά του. Το μέλος δεν δικαιούται αποζημίωση για δαπάνες οποιασδήποτε μορφής

3.3 Το μέλος δεν έχει δικαίωμα ή εξουσία εκπροσώπησης της Lyoness, ειδικότερα δεν δικαιούται να παρέχει ή να παραλαμβάνει δηλώσεις απέναντι σε άλλα μέλη στα πλαίσια του Lyoness Προγράμματος Αφοσίωσης ή/και κατά τη προσέλκυση νέων μελών. Το μέλος απαγορεύεται να παραλαμβάνει μετρητά χρήματα και να προβαίνει σε εισπράξεις για την Lyoness. Η υπαίτια παράβαση του παρόντος άρθρου 3.3. δίνει το δικαίωμα στην Lyoness να καταγγείλει τη συμβατική σχέση για σπουδαίο λόγο.

3.4 Το μέλος δεν δικαιούται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Lyoness,
(α) να χρησιμοποιεί λογότυπα (Logos), γραμματοσειρές, σήματα, claims, domains, λοιπά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα συναφή της Lyoness ή των συμβεβλημένων επιχειρήσεων,
(β) να δημιουργεί επαγγελματικές κάρτες, παρουσιάσεις, βίντεο, ακουστικά αρχεία, screenshots, διαδικτυακά περιεχόμενα, περιεχόμενα μέσων μαζικής ενημέρωσης, Flyer (φυλλάδια), ενημερωτικά φυλλάδια, ιστοσελίδες, εφαρμογές/Apps, διαφημιστικά έγγραφα, ταχυδρομικά διαφημιστικά έντυπα, Mailings, ιστοσελίδες ή οτιδήποτε άλλο συναφές σχετικά με και υπό την αναφορά της Lyoness ή του Lyoness Προγράμματος Αφοσίωσης, να τα διανέμει σε έγγραφη ή ψηφιακή μορφή ή καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή να τα θέτει δημοσίως σε διαθεσιμότητα (π.χ. σε ιστοσελίδες όπως YouΤube ή Facebook),
(γ) να διοργανώνει δημόσιες εκδηλώσεις, όπως π.χ. διοργανώσεις ενημέρωσης, εκδηλώσεις, εργαστήρια (Workshops), σεμινάρια κλπ. σχετικά με και υπό την αναφορά της Lyoness ή/και του Lyoness Προγράμματος Αφοσίωσης,
(δ) να επιδιώκει να προσελκύσει λιανικούς, χονδρικούς και λοιπούς εμπόρους καθώς και άλλες επιχειρήσεις, που προσφέρουν εμπορεύματα/προϊόντα ή υπηρεσίες για τελικούς καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των βενζινοπωλείων, ληπτών/δικαιοδόχων Franchise και πολυκαταστημάτων, ως συμβεβλημένες επιχειρήσεις ή μέλη, να προβαίνει σε διαπραγματεύσεις ή/και σε πρώτες συζητήσεις για την προσέλκυση ή να διενεργεί δραστηριότητες διαφήμισης οποιασδήποτε μορφής για την προσέλκυση τέτοιων επιχειρήσεων, ειδικότερα (απαγορεύεται) στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή στην εγγύτερη περιοχή αυτής και των εγκαταστάσεών της.

4. Lyoness Πρόγραμμα Αφοσίωσης
4.1 Με τις αγορές σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις το μέλος αποκτά σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγής τα προνόμια μέλους και συγκεκριμένα το προνόμιο Cashback καθώς και τα Shopping Points. Ο συστήσαντας θα λάβει για τις αγορές των από αυτόν συστημένων μελών πρώτου και δεύτερου σταδίου το μπόνους φιλίας. Τα προνόμια μελών και το μπόνους φιλίας περιγράφονται πιο λεπτομερώς στο άρθρο 8.

4.2 Προκειμένου να δύναται να παρέχει στα μέλη προνόμια μελών και μπόνους φιλίας για τις αγορές τους, η Lyoness καταρτίζει με τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις συμφωνίες. Θα βρείτε τις τρέχουσες συμβεβλημένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε προνομίων μελών που παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lyoness.com.cy.

4.3 Το μέλος έχει τις ακόλουθες δυνατότητες για την καταχώρηση των αγορών του:

4.3.1 Η Cashback Card είναι διαθέσιμη ως χάρτινη ή πλαστική κάρτα ή ως εικονική κάρτα μέσω της εφαρμογής mobile App. Δεν αποτελεί μέσο πληρωμής, αλλά χρησιμεύει μόνο για την καταγραφή των δεδομένων αγοράς.

4.3.2 H prepaid Lyoness MasterCard® αποτελεί μία κάρτα πληρωμής με λειτουργία Cashback Card (Prepaid Debit-Card) που διατίθεται σε συνεργασία με έναν πάροχο καρτών πληρωμής (MasterCard®). Ισχύουν ειδικοί όροι που συμφωνούνται με την αίτηση της prepaid Lyoness Mastercard®.

4.3.3 Τα κουπόνια είναι γνήσια κουπόνια ή/και Gift-Cards ή κουπόνια σε ηλεκτρονική μορφή (για εκτύπωση ή για λήψη ως online κωδικός κουπονιού) των συμβεβλημένων επιχειρήσεων. Για τους λεπτομερείς κανονισμούς σχετικά με τα κουπόνια βλέπε άρθρο 6.

4.3.4 Στις ηλεκτρονικές αγορές (Online Shopping) το μέλος μπορεί

4.3.5 a. να συνδεθεί με τα στοιχεία πρόσβασής του στο www.lyoness.com και να επιλέξει το Online Shop (ηλεκτρονικό κατάστημα) της συμβεβλημένης επιχείρησης που επιθυμεί, ή

b. να αναζητήσει το Online Shop μέσω ενός άλλου διαδικτυακού διαύλου που προσφέρει η Lyoness για την καταχώρηση της αγοράς

και να πραγματοποιήσει άμεσα τις αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα της συμβεβλημένης επιχείρησης. Η αγορά δύναται να καταχωρηθεί μόνο εάν το σύστημα του μέλους επιτρέπει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς τα cookies και δεν χρησιμοποιεί adblocker ή scriptblocker. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις ηλεκτρονικές αγορές θα βρείτε στο άρθρο 6.

4.4 Στις περιπτώσεις των άρθρων 4.3.1 και 4.3.4 η συμβεβλημένη επιχείρηση διαβιβάζει τα καταγεγραμμένα δεδομένα των αγορών και τα στοιχεία εκκαθάρισης στην Lyoness για τον υπολογισμό των από αυτά απορρεόντων προνομίων μελών. Το ίδιο ισχύει και για το άρθρο 4.3.3, δηλαδή για τα κουπόνια, εφόσον αυτά αποκτούνται σε σημεία πώλησης/παράδοσης κουπονιών. Εφόσον τα κουπόνια παραγγέλνονται από την Lyoness, η ίδια η Lyoness καταχωρεί τα δεδομένα των αγορών και υπολογίζει επί της βάσεως αυτής τα προνόμια μέλους. Στην περίπτωση του άρθρου 4.3.2. ο πάροχος καρτών πληρωμής διαβιβάζει τα δεδομένα των αγορών στην Lyoness για τον υπολογισμό των από αυτά απορρεόντων προνομίων μελών.

5. Online Shopping (Ηλεκτρονικές αγορές)
5.1 Τα μέλη πρέπει να ενημερώνονται για τις ηλεκτρονικές αγορές στο www.lyoness.com, στην ενότητα FAQ και στην επιλογή Online Shopping.

5.2 Η πίστωση των προνομίων μελών και του μπόνους φιλίας από αγορές που πραγματοποιήθηκαν μέσω του Online Shopping, προϋποθέτει ειδικότερα και σύμφωνα με το άρθρο 8.4, η προθεσμία υπαναχώρησης κατά τις διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων εξ αποστάσεως να έχει παρέλθει και το μέλος να μην έχει προβεί σε δήλωση υπαναχώρησης.

5.3 Το μέλος δικαιούται να λαμβάνει προνόμια μέλους μόνο για αγορές σε ηλεκτρονικά καταστήματα των συμβεβλημένων επιχειρήσεων, οι οποίες αναφέρονται σύμφωνα με το www.lyoness.com για τη χώρα, στην οποία βρίσκεται ο τόπος της κύριας κατοικίας ή η έδρα του μέλους (σύμφωνα με την εγγραφή). Το ίδιο ισχύει και για το μπόνους φιλίας.

5.4 Η Lyoness δεν έχει καμία επιρροή στο σχεδιασμό των (διασυνδεδεμένων) ηλεκτρονικών καταστημάτων των συμβεβλημένων επιχειρήσεων και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό. Σε περίπτωση που θα βρίσκονται στις διασυνδεδεμένες ιστοσελίδες παράνομα περιεχόμενα ή περιεχόμενα που καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αντικρούουν στα χρηστά ήθη, η Lyoness ρητά αποστασιοποιείται από αυτά.

6. Παραγγελία κουπονιών
6.1 Τα γνήσια κουπόνια ή/και Gift-Cards και τα ηλεκτρονικά κουπόνια (κωδικοί κουπονιών) (στο εξής αποκαλούμενα κοινώς "κουπόνια") αποτελούν κουπόνια των συμβεβλημένων επιχειρήσεων, τα οποία δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο στην εκάστοτε συμβεβλημένη επιχείρηση η οποία έχει εκδώσει το αντίστοιχο κουπόνι. Το αντίτιμο του συγκεκριμένου κουπονιού αντιστοιχεί στο ποσό που αναγράφεται στο κουπόνι. Η πλήρη ή μερική (από)πληρωμή σε μετρητά από την συμβεβλημένη επιχείρηση δεν είναι δυνατή.

6.2 Τα κουπόνια δύναται να παραγγελθούν εγγράφως ή ηλεκτρονικά από την Lyoness ή να αποκτηθούν επί τόπου στα σημεία παράδοσης κουπονιών (www.lyoness.com). Μετά την πλήρη καταβολή η Lyoness διαθέτει στο μέλος το κουπόνι, το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί για τις αγορές στην συγκεκριμένη συμβεβλημένη επιχείρηση. Η Lyoness επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίπτει παραγγελίες κουπονιών.

6.3 Παραγγελθέντα και από την Lyoness προς το μέλος απεσταλμένα κουπόνια δύνανται να εξαργυρωθούν αποκλειστικά και μόνο στην από το μέλος κατά την παραγγελία του κουπονιού συγκεκριμένα καθοριζόμενη και στο κουπόνι αντίστοιχα αναφερόμενη συμβεβλημένη επιχείρηση. Η με αφορμή την εξαργύρωση του κουπονιού συναφθείσα σύμβαση καταρτίζεται αποκλειστικά μεταξύ της συμβεβλημένης επιχείρησης (εκδότης κουπονιού) και του μέλους (κάτοχος κουπονιού). Η Lyoness δεν ευθύνεται για αξιώσεις από την αυτή συμβατική σχέση.

6.4 Τα από την Lyoness απεσταλμένα κουπόνια καθώς και οι καταβεβλημένες πληρωμές δεν δύναται να επιστραφούν. Αυτό δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

6.4.1 Η Lyoness διασφαλίζει στα πλαίσια της νομικής ευθύνης για ελαττώματα, ότι τα από το μέλος αποκτηθέντα κουπόνια δύνανται να εξαργυρωθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση της από μια αγορά σε μια συμβεβλημένη επιχείρηση απορρέουσας υποχρέωσης καταβολής τιμήματος. Εφόσον τούτο δεν καταστεί εφικτό, το μέλος δικαιούται να αλλάξει το κουπόνι στην Lyoness με ένα κουπόνι μιας άλλης συμβεβλημένης επιχείρησης (όπου τα προνόμια μελών και το μπόνους φιλίας δύναται να αλλάξουν, ως αποτέλεσμα των διαφορετικών συμφωνιών με τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις, βλέπε άρθρο 8.3). Εάν το μέλος δεν ενδιαφέρεται για άλλο κουπόνι, δύναται να απαιτήσει την επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε. Σε αυτή την περίπτωση, το μέλος οφείλει να επιστρέψει τα σχετικά προνόμια μελών που του έχουν χορηγηθεί. Τα παρεχόμενα μπόνους φιλίας πρέπει επίσης να επιστραφούν, εφόσον ένα άμεσα ή έμμεσα συστημένο μέλος ασκήσει τα δικαιώματά του από το παρόν άρθρο 6.4.1..

6.4.2 Εάν το μέλος έχει σχετικά με την απόκτηση του κουπονιού (βλέπε επίσης και την σε κάθε αντίστοιχη αγορά παρεχόμενη πληροφόρηση καταναλωτών και την ενημέρωση για τη δυνατότητα άσκησης της υπαναχώρησης) το νόμιμο δικαίωμα της υπαναχώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί των συμβάσεων εξ αποστάσεως (νόμος περί δικαιωμάτων των καταναλωτών), δικαιούται να δηλώσει/ασκήσει την υπαναχώρηση στα πλαίσια των ισχυουσών προθεσμιών υπαναχώρησης.

6.5 Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής κουπονιών, τα οποία το μέλος παρέλαβε από την Lyoness ή τα οποία το μέλος ήδη έλαβε ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά (online), η Lyoness δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για μια ενδεχομένως παράνομη εξαργύρωση, εκτός εάν το μέλος ανήγγειλε την απώλεια ή την κλοπή στην Lyoness και η Lyoness παρέλειψε να λάβει μέτρα στα όρια του εφικτού και ανεκτού για την αποτροπή μιας παράνομης εξαργύρωσης.

6.6 Πλήρως εξοφλημένα και από την Lyoness στο μέλος απεσταλμένα κουπόνια είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα, ήτοι το μέλος δύναται να δωρίσει το κουπόνι σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο. Όμως, η εμπορική μεταπώληση των κουπονιών έναντι ανταλλάγματος/πληρωμής απαγορεύεται.

7. Lyoness-Κουπόνια
7.1 Τα Lyoness-Κουπόνια είναι κουπόνια τα οποία εκδίδονται από την ίδια τη Lyoness (και όχι από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις). Τα κουπόνια αυτά δύνανται να αποκτηθούν από τα μέλη υπό την μορφή ενός κωδικού κουπονιού και να εξαργυρωθούν στο www.lyoness.com για την αγορά κουπονιών των συμβεβλημένων επιχειρήσεων (όχι όμως άμεσα για αγορές σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις) καθώς και για συγκεκριμένα από την Lyoness προσφερόμενα προϊόντα.

7.2 Η ελάχιστη αξία παραγγελίας για ένα Lyoness-Κουπόνι ανέρχεται σε 10 Ευρώ. Lyoness-Κουπόνια δύναται να αποκτηθούν έως την μέγιστη αξία των 1.000 Ευρώ ανά Lyoness-Κουπόνι. Το αντίτιμο του εκάστοτε Lyoness-Κουπονιού αντιστοιχεί στο ποσό που αναγράφεται επάνω στο Lyoness-Κουπόνι. Σε περίπτωση μερικής εξαργύρωσης η αρχική αξία μειώνεται κατά το αντίστοιχο ποσό εξαργύρωσης. Η πλήρη ή μερική (από)πληρωμή σε μετρητά δεν είναι δυνατή.

7.3 Η απόκτηση ενός Lyoness-Κουπονιού δεν δημιουργεί από μόνο του ούτε προνόμια μελών, ούτε μπόνους φιλίας. Αυτά προκύπτουν (σύμφωνα με το παρακάτω άρθρο 8) μόνο εάν το μέλος αποκτήσει μέσω του Lyoness-Κουπονιού στο www.lyoness.com ένα κουπόνι μιας συμβεβλημένης επιχείρησης (ή αγαθών/προϊόντων).

7.4 Τα Lyoness-Κουπόνια δύναται να μεταβιβαστούν δωρεάν σε άλλα μέλη και συνεπώς είναι ιδιαίτερα κατάλληλα ως δωροεπιταγές. Όμως, η εμπορική μεταπώληση των κουπονιών έναντι ανταλλάγματος/πληρωμής απαγορεύεται.

7.5 Τα Lyoness-Κουπόνια δύναται να εξαργυρωθούν μόνο από τα μέλη, τα οποία έχουν την διεύθυνση κατοικίας ή έδρα τους (σύμφωνα με την εγγραφή) στην ζώνη ισχύος του νομίσματος, στην οποία έχει εκδοθεί το Lyoness-Κουπόνι.

7.6 Σε κάθε Lyoness-Κουπόνι αντιστοιχεί ένας κωδικός κουπονιού, ο οποίος ισχύει για 3 έτη. Η προθεσμία των 3 ετών ξεκινάει με την λήξη του έτους κατά το οποίο αποκτήθηκε το Lyoness-Κουπόνι. Μετά τη λήξη του κωδικού κουπονιού παύει να ισχύει το Lyoness-Κουπόνι και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί.

7.7 Η ακύρωση, ανάκληση/υπαναχώρηση ή άλλη επιστροφή της παραγγελίας των Lyoness-Κουπονιών δεν είναι εφικτή μετά την εκπνοή της προθεσμίας υπαναχώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων εξ αποστάσεως (για την οποία γίνεται ξεχωριστή ενημέρωση κατά την απόκτηση του Lyoness-Κουπονιού). Για την επιστροφή των κουπονιών των συμβεβλημένων επιχειρήσεων ισχύει το άρθρο 6.4.

8. Προνόμια Μελών από το Πρόγραμμα Αφοσίωσης και Μπόνους Φιλίας
8.1 Αγορές του μέλους, οι οποίες καταχωρούνται στο Lyoness Πρόγραμμα Αφοσίωσης, παρέχουν στο μέλος τα προνόμια μελών. Το μέλος λαμβάνει ως συστήσαντας για τις αγορές των από αυτόν συστημένων μελών πρώτου και δεύτερου σταδίου το μπόνους φιλίας (λεπτομέρειες στο άρθρο 8.1.3 παρακάτω). Τα προνόμια μελών και το μπόνους φιλίας βασίζονται στους συμβατικά συμφωνημένους όρους μεταξύ της Lyoness και της συγκεκριμένης συμβεβλημένης επιχείρησης και ως εκ τούτου διαφέρουν ανάλογα με την συμβεβλημένη επιχείρηση, τον κλάδο και τη χώρα. Τα προνόμια μελών αποτελούνται από το Cashback (άρθρο 8.1.1). Επίσης παρέχονται για αγορές σε κάποιες συμβεβλημένες επιχειρήσεις τα Shopping Points (άρθρο 8.1.2). Το μπόνους φιλίας περιγράφεται παρακάτω στο άρθρο 8.1.3.

8.1.1 Cashback: Για αγορές, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο Lyoness Πρόγραμμα Αφοσίωσης, το μέλος θα λαμβάνει έως και 5% Cashback, ενώ σε μεμονωμένες περιπτώσεις παρέχεται και μεγαλύτερο ποσοστό. Ισχύει το επί της ιστοσελίδας www.lyoness.com (περιοχή login) αναφερόμενο ποσοστό Cashback της εκάστοτε συμβεβλημένης επιχείρησης. Οι πληρωμές Cashback διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 8.4 έως 8.6.

8.1.2 Shopping Points: Το μέλος θα λαμβάνει Shopping Points για αγορές, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο Lyoness Πρόγραμμα Αφοσίωσης και που πραγματοποιήθηκαν σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις οι οποίες για το σκοπό αυτό παρέχουν Shopping Points. Τα Shopping Points δύνανται να εξαργυρωθούν από το μέλος για αγορές στα πλαίσια ειδικών καμπανιών που έχουν δημοσιευθεί στο www.lyoness.com για την απόκτηση έκπτωσης. Λεπτομέρειες περιγράφονται στο άρθρο 9.

8.1.3 Μπόνους φιλίας: Για αγορές των από τον συστήσαντα άμεσα συστημένων μελών (πρόσωπα, τα οποία εγγράφηκαν στην Lyoness κατόπιν σύστασης του μέλους και έχουν δηλώσει το μέλος ως συστήσαντα) καθώς και των από αυτών συστημένων μελών (έμμεσα συστημένα μέλη δεύτερου σταδίου), που καταχωρήθηκαν στο Lyoness Πρόγραμμα Αφοσίωσης, το μέλος θα λαμβάνει κάθε φορά έως και 0,5% του συνολικού ποσού των αγορών ως μπόνους φιλίας. Ένα μπόνους φιλίας για άλλα έμμεσα προσελκυσμένα μέλη δεν θα παρέχεται. Οι πληρωμές του μπόνους φιλίας διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 8.4 έως 8.6.

8.2 Η Lyoness επιφυλάσσεται να παρεκκλίνει στα πλαίσια ειδικών προσφορών από τις εδώ ρυθμιζόμενες αρχές. Η Lyoness ενδιαφέρεται να προσφέρει στα μέλη την μεγαλύτερη δυνατή επιλογή σε δυνατότητες αγορών σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις και να συμφωνήσει ουσιαστικές εκπτώσεις με τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις ώστε να παρέχει στα μέλη της εκτενή προνόμια. Αν με μια συμβεβλημένη επιχείρηση συμφωνηθούν στα πλαίσια ειδικών καμπανιών/προσφορών ειδικοί όροι (όπως μπορεί να συμβεί π.χ. σε μη τυπικές/μη χαρακτηριστικές αγορές, όπως συμβόλαια κινητής τηλεφωνίας που εξαρτώνται από την χρονική διάρκεια), η Lyoness θα ενημερώσει για αυτές ξεχωριστά στα αναλυτικά στοιχεία εμπόρων στο www.lyoness.com (βλέπε άρθρο 8.3 παρακάτω).

8.3 Τα εκάστοτε προνόμια που παρέχονται είναι διαθέσιμα στα αναλυτικά στοιχεία εμπόρων στο www.lyoness.com. Προτείνεται στο μέλος να ενημερώνεται τακτικά για την επίκαιρη εκδοχή των εκάστοτε όρων των συμβεβλημένων επιχειρήσεων στην ιστοσελίδα της Lyoness. Η Lyoness, τηρουμένης μιας προθεσμίας γνωστοποίησης 2 εβδομάδων, δικαιούται να τροποποιήσει τα για μεμονωμένες συμβεβλημένες επιχειρήσεις παρεχόμενα προνόμια μελών και το μπόνους φιλίας, εφόσον και καθόσον τροποποιηθούν οι με τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις συμφωνημένοι όροι. Για τον υπολογισμό των προνομίων μελών που θα δικαιούται το μέλος, θα λαμβάνονται υπόψη εκείνοι οι όροι, οι οποίοι θα ισχύουν κατά το εκείνο χρονικό σημείο κατά το οποίο το μέλος θα έχει εξοφλήσει πλήρως την αγορά.

8.4 Η πίστωση των προνομίων μελών και του μπόνους φιλίας προϋποθέτει ότι θα έχει εξοφληθεί η αγορά από το μέλος στο σύνολό της και ότι δεν θα υφίστανται πλέον νόμιμα δικαιώματα για την ανάκληση, ακύρωση ή υπαναχώρηση από την αγορά χωρίς την αναφορά αιτιολογιών, δηλαδή θα πρέπει ειδικότερα να έχει παρέλθει μία υφιστάμενη προθεσμία υπαναχώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων εξ αποστάσεως. Εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η συμβεβλημένη επιχείρηση θα επιβεβαιώσει την αγορά απέναντι στην Lyoness και θα προβεί στην εκκαθάριση. Τα προνόμια μελών και το μπόνους φιλίας από διενεργηθείσες αγορές οι οποίες θα έχουν εκκαθαριστεί από την συμβεβλημένη επιχείρηση απέναντι στην Lyoness έως την Κυριακή, 23.00 , θα πιστώνονται στο μέλος (προνόμια μέλους) και στο συστήσαντα του αλλά και στο συστήσαντα αυτού (μπόνους φιλίας). Η Lyoness υποχρεώνει τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις να προβαίνουν στην εκκαθάριση το αργότερο εντός 2 μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου 1 του άρθρου 8.4. Εάν το μέλος έχει αποκτήσει από την Lyoness ένα κουπόνι συμβεβλημένης επιχείρησης, τα προνόμια μελών και το μπόνους φιλίας θα πιστώνονται όταν θα πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου 1 του του άρθρου 8.4.

8.5 Η Lyoness καταθέτει μέσω εμβάσματος ποσά από Cashback και μπόνους φιλίας σε εβδομαδιαία βάση που ανέρχονται τουλάχιστον στο ελάχιστο ποσό των 100 Ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει το μέλος.

8.6 Εφόσον το μέλος πραγματοποιεί αγορές σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις στο εξωτερικό (επί τόπου ή online), υπάρχει περίπτωση το Cashback ή το μπόνους φιλίας αρχικά να πιστωθεί στον λογαριασμό εκταμίευσης στο εκάστοτε ξένο νόμισμα. Με την επιβεβαίωση της αγοράς από την συμβεβλημένη επιχείρηση το πόσο θα μετατραπεί στο προσωπικό πεδίο μέλους του κάθε μέλους αυτόματα στο εθνικό νόμισμα του μέλους σύμφωνα με την εκάστοτε ισοτιμία αναφοράς της Ευρωπαϊκής ή οποιασδήποτε αρμόδιας Κεντρικής Τράπεζας για την ημέρα της είσπραξης της πληρωμής από την συμβεβλημένη επιχείρηση. Το άρθρο 5.3 δεν θίγεται , δηλαδή η αξίωση για προνόμια μελών καθώς και μπόνους φιλίας υφίσταται μόνο για αγορές στο εξωτερικό που διενεργήθηκαν μέσα από κανάλια (όπως π.χ. Online Shops), τα οποία απαριθμούνται στην ιστοσελίδα της Lyoness για το συγκεκριμένο μέλος.

9. Lyoness Shopping Points
9.1 Για αγορές στο Lyoness Πρόγραμμα Αφοσίωσης σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις, θα πιστώνεται ενδεχομένως στα μέλη ένας συγκεκριμένος αριθμός Shopping Points.

9.2 Αν και πόσα Shopping Points θα πιστώνονται, θα εξαρτάται από το συνολικό ποσό της αγοράς καθώς και από τους συμφωνημένους με τις εκάστοτε συμβεβλημένες επιχειρήσεις όρους. Η Lyoness εμφανίζει στα αναλυτικά στοιχεία εμπόρων στο www.lyoness.com ως βάση υπολογισμού τον αριθμό των Shopping Points, τα οποία η εκάστοτε συμβεβλημένη επιχείρηση θα παρέχει για έναν όγκο/τζίρο αγορών ύψους 100 Ευρώ.

9.3 Τα Shopping Points δεν έχουν σταθερή ονομαστική αξία. Πολύ περισσότερο η αξία τους υπολογίζεται ανάλογα με το μέγεθος της έκπτωσης, η οποία χορηγείται από την εκάστοτε συμβεβλημένη επιχείρηση κατά την εξαργύρωση των Shopping Points. Τα Shopping Points δεν μπορούν να αποδοθούν/καταβληθούν με μετρητά ή να μεταβιβαστούν σε τρίτο έναντι πληρωμής. Ωστόσο επιτρέπεται η δωρεά των Shopping Points σε άλλα μέλη.

9.4 Τα συλλεγόμενα Shopping Points θα πιστώνονται στο μέλος και δύνανται να παρακολουθούνται στο προσωπικό πεδίο του μέλους. Το μέλος δύναται να εξαργυρώσει τα Shopping Points για την απόκτηση έκπτωσης σε αγορές στα πλαίσια ειδικών προσφορών/καμπανιών που έχουν δημοσιευθεί / ανακοινωθεί στο www.lyoness.com. Τα Shopping Points δύνανται να εξαργυρωθούν μόνο σε αριθμό που ορίζεται για τη συγκεκριμένη αγορά.

9.5 Ακόμη και για τις αγορές για τις οποίες το μέλος εξαργυρώνει Shopping Points, θα χορηγούνται από την Lyoness προνόμια μελών και μπόνους φιλίας. Το ύψος των προνομίων μελών και του μπόνους φιλίας υπολογίζεται σε αυτή τη περίπτωση ανάλογα με το συνολικό ποσό της αγοράς, το οποίο θα απομένει μετά την αφαίρεση της έκπτωσης που παρέχεται για την εξαργύρωση των Shopping Points.

9.6 Τα Shopping Points λήγουν μετά από τρία (3) έτη. Η τριετή προθεσμία αρχίζει στο τέλος του έτους κατά το οποίο προέκυψαν τα Shopping Points.

10. Προσωπικό πεδίο του μέλους
10.1 Η LYONESS παρέχει σε κάθε μέλος, δωρεάν και στην ιστοσελίδα www.lyoness.com (περιοχή σύνδεσης/login), ένα προσωπικό πεδίο μέλους, όπου το κάθε μέλος δύναται κατόπιν εισαγωγής του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης να λάβει οποτεδήποτε γνώση των πραγματοποιούμενων από αυτόν αγορών, των από αυτόν συστημένων μελών, καθώς και των πληροφοριών για τα προνόμια μελών και το μπόνους φιλίας του Lyoness Προγράμματος Αφοσίωσης. Για μια ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας της Lyoness και της περιοχής Login στο www.lyoness.com, η Lyoness ευθύνεται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 14.

10.2 Τα στοιχεία πρόσβασης για την χρήση του προσωπικού πεδίου μέλους (όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης καθώς και ο κωδικός PIN) πρέπει να φυλάσσονται από το μέλος με ασφάλεια και να τηρούνται αυστηρώς εμπιστευτικά. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης σε ουδεμία περίπτωση επιτρέπεται να τεθούν στη διάθεση τρίτων. Οι προσωπικές ρυθμίσεις δύνανται να τροποποιηθούν από το μέλος ανά πάντα χρόνο μέσω της ιστοσελίδας www.lyoness.com (περιοχή σύνδεσης/login).

10.3 Το μέλος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στη Lyoness άμεσα κάθε καταχρηστική χρήση της δικής του ηλεκτρονικής πρόσβασης. Μετά την άμεση φραγή/διακοπή της πρόσβασής του θα κοινοποιούνται στο μέλος στη συνέχεια τροποποιημένα στοιχεία πρόσβασης, πάλι μέσω SMS, e-mail ή ταχυδρομικώς. Για ζημιές που προκλήθηκαν στο μέλος αιτία της καταχρηστικής χρήσης η Lyoness ευθύνεται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 14.

11. Αλλαγή συστήσαντα
11.1 Τα μέλη που δεν έχουν πραγματοποιήσει αγορές σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών και δεν έχουν αποκτήσει επίσης Lyoness-Κουπόνια, δύνανται να αλλάξουν τον συστήσαντά τους, δηλώνοντας απέναντι στην Lyoness άλλο μέλος, και παντα με τη συγκατάθεση αυτού, ως συστήσαντα. Σε αυτή την περίπτωση, τα άμεσα ή έμμεσα μέλη που προσέλκυσε το μέλος που θα αλλάξει συστήσαντα (ανεξάρτητα από το επίπεδο), θα παραμείνουν στον αρχικό συστήσαντα και στην αρχική τους θέση.

12. Προστασία δεδομένων
12.1 Εφόσον απαιτείται για την πραγματοποίηση του Lyoness Προγράμματος Αφοσίωσης, δηλαδή για τον υπολογισμό των προνομίων μελών και του μπόνους φιλίας, η Lyoness θα συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των μελών ως υπεύθυνη για την νομική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αρχή. Η Lyoness θα διαθέτει στον συστήσαντα στα πλαίσια της εκκαθάρισης του μπόνους φιλίας, δεδομένα για τους όγκους αγορών των από αυτόν προσελκυσμένων μελών πρώτου και δεύτερου επιπέδου. Ως εκ τούτου, προσελκυσμένα μέλη πρώτου επιπέδου θα ανακοινώνονται ονομαστικά. Επίσης θα γνωστοποιούνται ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση e-mail. Προσελκυσμένα μέλη δεύτερου επιπέδου θα ανακοινώνονται ανώνυμα. Το μέλος δύναται να παρέχει στον συστήσαντά του μέσω του προσωπικού πεδίου μέλους την πρόσβαση σε περαιτέρω προσωπικές πληροφορίες (όπως π.χ. τη διεύθυνσή του). Εφόσον το μέλος χορηγήσει την συγκατάθεσή του, η Lyoness θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα των μελών και για προσωποποιημένες πληροφορίες σχετικά με προσφορές και προϊόντα της Lyoness και των συμβεβλημένων επιχειρήσεων της Lyoness.

12.2 Όλα τα αιτήματα που αφορούν την γνωστοποίηση, τροποποίηση καθώς και τη διαγραφή των δεδομένων δύνανται να απευθυνθούν άμεσα προς την Lyoness ή στην Lyoness Cyprus.

12.3 Περαιτέρω όροι σχετικά με την νομική προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την χρήση της ιστοσελίδας της Lyoness βρίσκονται στην δήλωση περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο www.lyoness.com.

12.4 H Lyoness εφαρμόζει διεθνώς αναγνωρισμένες τεχνολογίες ασφαλείας, για να προστατέψει τα δεδομένα των μελών από ανεπίτρεπτη και παράνομη πρόσβαση. Για την ασφάλεια των μέσω του διαδικτύου διαβιβαζόμενων δεδομένων, η Lyoness ευθύνεται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 14.

12.5 Συγκατάθεση σχετικά με την νομική προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Το μέλος παρέχει με την παρούσα την συγκατάθεσή του – με δικαίωμα ανάκλησης ανά πάντα χρόνο – η Lyoness να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την συμπεριφορά αγορών του (ενδιαφέροντα και προτιμήσεις, κλπ.) στα πλαίσια της συμμετοχής στο Lyoness Πρόγραμμα Αφοσίωσης και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για την διαμόρφωση προσωποποιημένων πληροφοριών καθώς και για την είτε διά ταχυδρομείου είτε την προσωπική σύναψη επαφής προς το σκοπό της διαφήμισης του Lyoness Προγράμματος Αφοσίωσης και των προσφορών των συμβεβλημένων επιχειρήσεων. Το μέλος δύναται να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του οποτεδήποτε για το μέλλον, γραπτώς είτε μέσω e-mail στο member-service@lyoness.com.cy. Η έγγραφη ανάκληση θα απευθύνεται στην Lyoness Cyprus Ltd. στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 25, 6035 Λάρνακα.

13. Ανώμαλη εξέλιξη παροχής
13.1 Η έκταση των παροχών της Lyoness περιορίζεται στην υλοποίηση του Lyoness Προγράμματος Αφοσίωσης, όπως περιγράφεται στους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγής.

13.2 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από αγορές που διενεργήθηκαν από το μέλος σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις, αφορούν αποκλειστικά τις συγκεκριμένες συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Επομένως η Lyoness, μετά την κατάρτιση της σύμβασης με την συμβεβλημένη επιχείρηση, ουδεμία εγγυητική ευθύνη ή ευθύνη οποιασδήποτε μορφής για υποχρεώσεις παροχής των συμβεβλημένων επιχειρήσεων αναλαμβάνει, ειδικότερα όχι σε περίπτωση ενδεχόμενης μη ή πλημμελούς εκπλήρωσης από την συμβεβλημένη επιχείρηση.

13.3 Στην περίπτωση της μη ή πλημμελούς εκπλήρωσης από την συμβεβλημένη επιχείρηση, το μέλος δεν έχει καμία αξίωση κατά της Lyoness για πλήρη ή μερική επιστροφή του εξαργυρωθέντος ποσού του κουπονιού, ούτε για χορήγηση ενός επιπλέον κουπονιού, ούτε για καταβολή τοις μετρητοίς ούτε για λοιπές αμοιβές ή αποζημιώσεις. Ενδεχόμενες αξιώσεις του μέλους από την μη ή πλημμελή εκπλήρωση εκ μέρους της συμβεβλημένης επιχείρησης, υφίστανται αποκλειστικά και μόνο κατά της συμβεβλημένης επιχείρησης.

14. Ευθύνη
14.1 Η Lyoness ευθύνεται απεριόριστα για ζημιές από την βλάβη της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας, οι οποίες προκλήθηκαν από μία δόλια ή εξ αμελείας παράβαση καθηκόντων εκ μέρους της Lyoness. Επίσης δε η Lyoness ευθύνεται απεριόριστα και για περαιτέρω ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από δόλια ή εκ βαριάς αμέλειας παράβαση καθηκόντων εκ μέρους της Lyoness.

14.2 Για ζημίες που προκλήθηκαν από την εξ ελαφριάς αμέλειας παράβαση τέτοιων υποχρεώσεων, οι οποίες είναι βασικές για την κατάλληλη και προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης και στην εκπλήρωση των οπίων το μέλος βασίζεται/εμπιστεύεται και μπορεί να βασιστεί/εμπιστευτεί (βασικές υποχρεώσεις), η ευθύνη της Lyoness περιορίζεται μόνο στην τυπική/χαρακτηριστική και προβλέψιμη ζημιά.

14.3 Άλλες αξιώσεις αποζημίωσης αποκλείονται με επιφύλαξη του ακόλουθου άρθρου 14.5. Τούτο ισχύει ειδικότερα, όταν η Lyoness δεν φέρει καμία ευθύνη, π.χ. για
(a) διακοπές της διαθεσιμότητας της πρόσβασης του μέλους στο διαδίκτυο,
(b) λοιπά τεχνικά ή ηλεκτρονικά λάθη (ι) κατά την διαβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου καθώς και (ιι) κατά την χρήση της διαδικτυακής πύλης της Lyoness, της υπηρεσίας SMS της Lyoness και των εφαρμογών της Lyoness για φορητές/κινητές συσκευές, εφόσον τα λάθη αυτά δεν ανήκουν στην σφαίρα ευθύνης της Lyoness,
(c) για τεχνικά και ηλεκτρονικά λάθη για τα οποία δεν φέρει ευθύνη η Lyoness, που εμποδίζουν την καταχώρηση των αγορών μέσω του Lyoness Προγράμματος Αφοσίωσης (ειδικότερα, τυχόν βλάβες εντοπισμού και την επακόλουθη απώλεια δεδομένων),
(d) τη μη διαθεσιμότητα των ασύρματων δικτύων ή των τερματικών και,
(e) την ελλιπή λειτουργικότητα των φορητών/κινητών συσκευών του μέλους.
Η σύμβαση αγοράς αγαθών/προϊόντων ή και η σύμβαση παροχής υπηρεσιών καταρτίζεται αποκλειστικά μεταξύ του μέλους και της συγκεκριμένης συμβεβλημένης επιχείρησης.

14.4 Εφόσον η ευθύνη της Lyoness περιορίζεται ή αποκλείεται, οι περιορισμοί ή και οι αποκλεισμοί αυτοί ισχύουν και για την προσωπική ευθύνη των συνεργατών, των νομίμων εκπροσώπων και των βοηθών εκπλήρωσης της Lyoness.

14.5 Οι περιορισμοί ευθύνης καθώς και οι αποκλεισμοί ευθύνης κατά το παρόν άρθρο 14 δεν θίγουν την ευθύνη της Lyoness κατά τις αναγκαστικές νομοθετικές διατάξεις του νόμου περί ευθύνης από ελαττωματικά προϊόντα, εξαιτίας της δόλιας απόκρυψης του ελαττώματος ή την ανάληψη της εγγύησης για την ιδιότητα ενός αγαθού/αντικειμένου.

15. Έξοδα
15.1 Η εγγραφή και συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης της Lyoness είναι για το μέλος δωρεάν

15.2 Η Lyoness Cashback Card στα πλαίσια της εγγραφής είναι για το μέλος δωρεάν.

15.3 Εφόσον το μέλος αποφασίσει να αιτηθεί μία Prepaid Lyoness MasterCard®, θα επιβαρυνθεί τα ακόλουθα έξοδα.

16. Λύση της συμβατικής σχέσης από το μέλος
16.1 Το μέλος δικαιούται να λήσει ανά πάσα στιγμή και διά έγγραφης δηλώσεως τη συμβατική σχέση με τη LYONESS. Περαιτέρω δε το μέλος δεν υποχρεούται στα πλαίσια της ισχύουσας συμβατικής σχέσεως, να προβαίνει σε αγορές, να προσελκύει μέλη ή να εκτελεί οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες.

16.2 Κατά την λύση της συμβατικής σχέσης το μέλος έχει αξίωση μόνο για εκείνα τα προνόμια μελών του Προγράμματος Αφοσίωσης, για τα οποία γεννήθηκε/θεμελιώθηκε η αιτία ήδη κατά το χρονικό σημείο της λύσης της σύμβασης, δηλαδή εάν η αγορά που παρέχει δικαίωμα για το Cashback ή για το μπόνους φιλίας είχε ήδη διενεργηθεί κατά το χρονικό σημείο της λύσης της σύμβασης. Shopping Points τα οποία έχουν προκύψει έως εκείνο το χρονικό σημείο παύουν να ισχύουν ουσιαστικά με την λήξη της σύμβασης. Εφόσον το μέλος καταγγείλει τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο, μπορεί ωστόσο να εξαργυρώσει τα αποκτηθέντα Shopping Points και Lyoness-κουπόνια εντός χρονικού διαστήματος 8 εβδομάδων μετά τη λήξη της σύμβασης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 9.

17. Λύση της συμβατικής σχέσης από την Lyoness
17.1 Η συμβατική σχέση δύναται να λυθεί από την LYONESS τακτικά, ήτοι άνευ αιτίας και λόγου, με μια προθεσμία 8 εβδομάδων ή για σπουδαίο λόγο με άμεση ισχύ και ενέργεια. Ως σπουδαίοι λόγοι θεωρούνται πέραν της ουσιώδους ζημίωσης των οικονομικών συμφερόντων ή της φήμης της Lyoness ή των συγκεκριμένων συμβεβλημένων επιχειρήσεων, ειδικότερα η παραβίαση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων. Στις ουσιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις ανήκουν οι υποχρεώσεις του μέλους κατά τα άρθρα 2.3, 2.4, 3.3 και 3.4.

17.2 Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των περιπτώσεων αυτών το μέλος απαλλάσσει την Lyoness πλήρως από κάθε ζημιά, ευθύνη και αγωγή/δικαστική διαμάχη. Τούτο ισχύει και για τα έξοδα απόκρουσης/προσβολής τέτοιων αξιώσεων τρίτων. Πέραν αυτών η Lyoness έχει το δικαίωμα να αξιώσει απέναντι στο μέλος την εν λόγω ζημιά που προκύψει σε αυτήν (την Lyoness) λόγω της αθέτησης/παραβίασης υποχρεώσεων εκ μέρους του μέλους, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων για την δικαστική επιδίωξη δικαιωμάτων.

17.3 Μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης, το μέλος δικαιούται μόνο εκείνα τα προνόμια μελών από το Πρόγραμμα Αφοσίωσης, για τα οποία γεννήθηκε/θεμελιώθηκε η αιτία ήδη κατά τη χρονική στιγμή της συμβατικής λήξης, δηλαδή εάν η αγορά που παρέχει δικαίωμα για το Cashback ή για το μπόνους φιλίας είχε ήδη διενεργηθεί κατά το χρονικό σημείο της λύσης της σύμβαση.

17.4 Εάν η Lyoness καταγγείλει τη σύμβαση εκτάκτως, ήτοι χωρίς προειδοποίηση, για σπουδαίο λόγο που δεν προκλήθηκε με υπαιτιότητα από το μέλος, το μέλος μπορεί ωστόσο να εξαργυρώσει τα μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο αποκτηθέντα Shopping Points και Lyoness-κουπόνια ακόμη εντός χρονικού διαστήματος 8 εβδομάδων μετά τη λήξη της σύμβασης όπως περιγράφεται στο άρθρο 9. Κατά τα άλλα, τα αποκτηθέντα Shopping Points παύουν να ισχύουν ουσιαστικά ήδη με την λήξη της σύμβασης.

18. Γενικοί κανονισμοί
18.1 Το μέλος δύναται μόνο κατόπιν προηγούμενης, έγγραφης συναινέσεως να εκχωρήσει ή να χρησιμοποιήσει ως ασφάλεια τις απαιτήσεις που έχει κατά την Lyoness (ή τα από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης συνολικώς απορρέοντα δικαιώματα).

18.2 Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης αποτελεί μία απλή σχέση ανταλλαγής και συνεπώς δεν θεμελιώνει σχέση εταιρικού δικαίου μεταξύ του μέλους και της Lyoness, ειδικότερα δεν υφίσταται συμμετοχή (ως μέλος) σε σύλλογο/σωματείο.

18.3 Ατομικές συμφωνίες που καταρτίστηκαν κατά μεμονωμένη περίπτωση με την Lyoness προέχουν σε κάθε περίπτωση των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγής. Ως προς το περιεχόμενο των συμφωνιών αυτών, καθοριστική είναι μία έγγραφη σύμβαση ή/και μια έγγραφή βεβαίωση από την Lyoness. Τεκμαίρεται ότι οι συμβαλλόμενοι δεν κατήρτισαν προφορικές συμφωνίες. Πέραν αυτού η Lyoness δικαιούται να αποστέλλει στο μέλος συμβατικές δηλώσεις και για την εκτέλεση της σύμβασης απαραίτητες πληροφορίες και μέσω SMS ή e-mail, εφόσον το μέλος έχει δηλώσει σχετικά στοιχεία επικοινωνίας και δεν φέρει αντίρρηση σε αυτές.

18.4 Τροποποιήσεις των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγής και των λοιπών συμβατικών συμφωνιών μεταξύ του μέλους και της Lyoness που κοινοποιήθηκαν στο μέλος με έγγραφο τύπο, θεωρούνται ως αποδεκτές από το μέλος, εάν το μέλος δεν φέρει αντίρρηση ως προς την ισχύ τους εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της γνωστοποίησης για την τροποποίηση στον έγγραφο τύπο. Κατά την έναρξη της προθεσμίας η Lyoness θα επισημάνει ιδιαίτερα στο μέλος ότι η συγκατάθεσή του στις τροποποιήσεις των Γενικών Όρων Συναλλαγών θα θεωρείται (ως) δεδομένη, εφόσον δεν φέρει αντίρρηση γραπτώς εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Οι τροποποιήσεις των Γενικών Όρων Συναλλαγής θεωρούνται μόνο τότε ως αποδεκτές από το μέλος, εάν η επισήμανση αυτή προηγήθηκε πραγματικά.

18.5 Εφόσον χρησιμοποιούνται στην παρούσα σύμβαση χαρακτηρισμοί ή όροι σχετικοί με το φύλο, σημειώνεται πως εννοούνται τόσο θηλυκά, αρσενικά όσο και νομικά πρόσωπα.

18.6 Σε περίπτωση που διατάξεις της συμβατικής βάσης είναι ολοσχερώς ή μερικώς άκυρες ή μη εκτελεστές, η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων δεν θίγεται.

18.7 Εφαρμοστέο δίκαιο επί της συμβατικής σχέσεως είναι το Κυπριακό Δίκαιο. Αποκλείεται ρητά η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων.

18.8 Η καταχώριση και συμμετοχή στο Lyoness Πρόγραμμα Αφοσίωσης είναι δυνατή μετά την συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας. Μέχρι την ενηλικίωση είναι απαραίτητη η έγγραφη συναίνεση του νομίμου εκπροσώπου.

18.9 Το μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδώσει ο ίδιος όλες τις εισφορές, τέλη, φόρους, κλπ., που θα προκύψουν από την λήψη των προνομίων μελών.

Παράρτημα 1

Γλωσσάρι

"Cashback" είναι το προνόμιο μέλους που περιγράφεται λεπτομερώς στο άρθρο 8.1.1

"Cashback Card" είναι μια πλαστική ή χάρτινη κάρτα ή μια εικονική κάρτα (εμφάνιση μέσω του Lyoness mobile App) η οποία εξυπηρετεί στην καταγραφή των αγορών των μελών σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις στο Lyoness Πρόγραμμα Αφοσίωσης. Δεν αποτελεί μέσο πληρωμής.

"Συστήσαντας" είναι το μέλος που έχει προσελκύσει/συστήσει με άμεσο τρόπο ένα άλλο μέλος και συνεπώς αναφέρεται ως συστήσαντας στην υποβληθείσα προς την Lyoness εγγραφή του ή ένα μέλος το οποίο μετά από πραγματοποιηθείσα αλλαγή του συστήσαντα στην Lyoness, αναφέρεται ως συστήσαντας του εκάστοτε μέλους.

"Μπόνους φιλίας" είναι το μπόνους που περιγράφεται εκτενέστερα στο άρθρο 8.1.3, το οποίο ένα μέλος λαμβάνει για τις αγορές των μελών πρώτου και δευτέρου επιπέδου που ο ίδιος προσέλκυσε/σύστησε.

"Friendship Flyer" είναι ένα έντυπο που πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί υπογεγραμμένο στην Lyoness στα πλαίσια μιας offline εγγραφής, προκειμένου να υποβληθεί μια δεσμευτική προσφορά για την κατάρτιση της ιδιότητας μέλους στην Lyoness.

"Κουπόνια" είναι γνήσια κουπόνια ή Gift-Cards και ηλεκτρονικά κουπόνια (κωδικοί κουπονιών) των συμβεβλημένων επιχειρήσεων, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο άρθρο 6.1.

"Lyoness-Κουπόνια" είναι κουπόνια που εκδίδονται από την Lyoness. Δύνανται να αποκτηθούν από τα μέλη στο www.lyoness.com και να εξαργυρωθούν για την αγορά κουπονιών των συμβεβλημένων επιχειρήσεων (αλλά όχι για άμεσες αγορές σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις) και συγκεκριμένων από την Lyoness προσφερόμενων προϊόντων. Μια αναλυτικότερη περιγραφή βρίσκεται στο άρθρο 7.

Η "Prepaid Lyoness MasterCard®", μέσω μίας συνεργασίας με έναν πάροχο καρτών πληρωμής, είναι μια προς διάθεση κάρτα πληρωμής με λειτουργία Cashback Card.

"Lyoness Πρόγραμμα Αφοσίωσης" είναι η κοινότητα αγορών που αναπτύχθηκε από την Lyoness, σύμφωνα με την οποία τα μέλη της λαμβάνουν, με την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από συμβεβλημένες επιχειρήσεις, προνόμια μελών και μπόνους φιλίας για τις αγορές των από αυτούς προσελκυσμένων/συστημένων μελών πρώτου και δεύτερου επιπέδου, στο Lyoness Πρόγραμμα Αφοσίωσης.

"Μέλη" είναι όλα τα πρόσωπα με τα οποία η Lyoness έχει συνάψει μια σύμβαση για την κατάρτιση της ιδιότητα μέλους στην Lyoness σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγής, και για όσο καιρό υφίσταται η παρούσα σύμβαση, δηλαδή χωρίς να έχει λήξει διά της καταγγελίας ενός εκ των συμβαλλόμενων μερών.

"ID μέλους" είναι ένας αριθμός που παρέχεται μόνο μία φορά από την Lyoness, ο οποίος εξυπηρετεί στην ταυτοποίηση του μέλους και στην καταχώρηση των αγορών σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις.

"Προνόμιο μελών" είναι όλα τα προνόμια τα οποία λαμβάνει το μέλος στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης μέσω αγορών σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις ή τα οποία δύναται ενδεχομένως να λάβει. Προνόμια υπό αυτή την έννοια αποτελούν το Cashback και τα Shopping Points.

"Συμβεβλημένες επιχειρήσεις" είναι οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε συμβατική σχέση με την Lyoness και στις οποίες τα μέλη μπορούν μέσω αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών να λαμβάνουν προνόμια μελών και ένα μπόνους φιλίας για τις αγορές των από αυτών προσελκυσμένων/συστημένων μελών πρώτου και δεύτερου επιπέδου στο Lyoness Πρόγραμμα Αφοσίωσης

Το Προσωπικό Πεδίο του Μέλους είναι η στο άρθρο 10 ειδικότερα περιγραφόμενη Log-in-περιοχή του εκάστωτε μέλους στις ιστοσελίδες της Lyoness.

"Shopping Points" είναι το προνόμιο μελών, όπως αυτά περιγράφεται αναλυτικότερα στο άρθρο 9.
* Ανάλογα με τα εκάστοτε προϊόντα που αποκτούνται από την συμβεβλημένη επιχείρηση, οι προμήθειες μεσολάβησης που καταβάλλονται δύναται να διαφέρουν. Όλες οι πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν στην παρούσα ιστοσελίδα, παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβεια.