УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

Ползването на този уеб-сайт, собственост на Лайонес България ЕООД (наричано по-нататък „ЛАЙОНЕС”) се извършва съгласно посочените тук Условия за ползване на услугата. Наред с тях за постоянни клиенти е в сила и сключеният договор с постоянни клиенти заедно с приложените към него Общи търговски условия на договора с постоянни клиенти. За търговски партньори съответно е в сила сключеният договор за сътрудничество с търговски партньори заедно с приложените към него Общи условия на договора за сътрудничество с търговски партньори. Потребителите на този сайт декларират, че приемат настоящите Условия за ползване и че в никакъв случай няма да търсят отговорност от ЛАЙОНЕС във връзка с ползването на сайта. ЛАЙОНЕС си запазва правото периодично да актуализира тези Условия за ползване, като внася промени и допълнения към тях.

ЛАЙОНЕС ще положи всички усилия да публикува на този сайт коректна и актуална информация. При все това ЛАЙОНЕС не дава гаранции за данните и информацията, публикувани в сайта. Потребителите на сайта се съгласяват, че достъпът до този сайт, неговото цялостно ползване и информацията, публикувана вътре, са за сметка на потребителя. ЛАЙОНЕС не носи отговорност за щети, възникнали в резултат на достъпа, ползването, съотв. невъзможността за ползване на този сайт или за евентуални заблуди и направени в него изявления.

Целият снимков, текстови и аудио материал, както и анимации, видео-клипове и т.н., както и всички съставни части на този сайт са под закрилата на Закона за авторското право и не могат да бъдат частично или изцяло разпространявани, зареждани, променяни, прилагани на друго място, препращани или използвани по какъвто и да било друг начин без изричното писмено съгласие на ЛАЙОНЕС. Свалените файлове могат да бъдат използвани единствено за лично потребление.

ЛАЙОНЕС си запазва правото в определени случаи да изключи от предоставяне на услугата и/или да прекрати изпращането на информационни материали до даден потребител, ако за това са налице основателни причини.

За дейности в разрез със закона или информация, до която се достига чрез препратки по електронен път и която води от този сайт до други оферти в световно разпространената мрежа, както и за изложения, направени от лица при размяна на мнения в нашите форуми, ЛАЙОНЕС носи отговорност единствено при действителна информираност и ако не е в състояние незабавно да отстрани тази информация или да блокира достъпа до нея. Информационни материали с дискриминационно, шокиращо, неморално или противозаконно съдържание могат да бъдат отстранени от ЛАЙОНЕС по всяко време.

За допълнителни въпроси във връзка с Условията на ползване на услугата и Общите договорни условия пишете на адрес office spam@gohere.go lyoness.bg


Лайонес България ЕООД
ул. “Юнак” 24
1000 София
Телефон: +359 (0) 2 / 969 99 11
Факс: + 359 (0) 2/ 969 99 18
E-mail: office spam@gohere.go lyoness.bg 
 
 
Лайонес България ЕООД, ЕИК 103878787
бул. Васил Левски №52, тяло А, ет.3, офис №1, гр. Пловдив 4000 ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ


1. Лайонес Юръп АД и неговите дъщерни дружества (наричани за по – кратко „Лайонес“) не поемат никаква гаранция за актуалността, верността, пълнотата, законосъобразността и / или качеството на предоставената информация. Това е валидно и за всички предлагани на тази уеб-страница продукти и услуги, включително описание на продуктите, цените, както и предоставена информация за договорните партньори на „Лайонес”. Технически грешки и / или дейности по поддръжката, както и други причини (например рестартирането на уеб-страницата) могат да доведат до временно или по-дългосрочно прекъсване на достъпа. „Лайонес” не поема никаква гаранция за възможностите за използване и достъп на уеб–страницата. Искове за обезщетение срещу „Лайонес”, отнасящи се за материални или морални щети (като например пропуснати ползи, разходи, предизвикани поради неизпълнени задължения, щети въз основа на загубени данни, претенции за незаконно облагодетелстване, адвокатски разходи или такси по изготвяне на договори), които са били причинени поради използването на предоставената информация, съответно използването на недостоверна или непълна информация, са като цяло изключени, доколкото не е налице доказана преднамереност или груба небрежност от страна на „Лайонес”. Всички оферти са неангажиращи и необвързващи. „Лайонес” си запазва правото да променя, допълва, изтрива или да прекратява за известно време или напълно публикуването на части от уеб-страницата, на всички оферти или на отделни обяви.

2. Освен това „Лайонес" не носи отговорност за хиперлинкове и тяхното съдържание. Лайонес не поема гаранция за актуалността, верността, пълнотата, законосъобразността или качеството на хиперлинковете. Отговорността за това се носи от лицето, предлагащо съответната уеб-страница с хиперлинкове. „Лайонес” няма влияние върху актуалното и бъдещото оформление, съдържанието или авторството на хиперлинковете. Затова „Лайонес” се дистанцира с настоящия документ недвусмислено от съдържанието на всички хиперлинкове, които са били променени след създаването на линк, както и от чужди регистрации в книгите за гости, форумите за дискусии и списъците с e-mail - адресите, създадени от „Лайонес”. Постоянен контрол на съдържанието на уеб–страниците с хиперлинкове е неприемливо без конкретни доказателства за нарушаване на правата, но ако стане ясно, че все пак има такива нарушения, те ще бъдат отстранени незабавно.

3. Позволено е използването на тази уеб-страница само с информационна цел, както и за лични и търговски цели. Цялото съдържание на уеб-страницата е със запазени авторски права. Следното важи независимо от това, дали съдържанието е предоставено на разположение срещу възнаграждение или безплатно. Забранено е копирането, използването, предоставянето, даване под наем, публикация или използването по друг начин без изрично писмено съгласие за това от „Лайонес”. Нарушението на тази забрана може да доведе до правни последици, а именно по отношение на правото на марките, авторското право и право на конкуренцията. „Лайонес” изрично си запазва всички авторски права, правото върху търговските марки и правата за използване (право върху творчеството и разрешение за използване) съдържащи се в тази уеб-страница.

4. Лайонес отдава голямо внимание на грижливата и поверителна обработка на лични данни. Ако в рамките на интернет офертата е необходимo въвеждане на лични или служебни данни (имейл адреси, имена, адреси), то оповестяването на тази информация от страна на потребителя става изрично само с неговото доброволно съгласие.

5. Това Освобождаване от наказателната отговорност трябва да се разглежда като част от интернет офертата. Ако отделни части от текста или отделни формулировки не отговарят на правното положение, отчасти или напълно, останалите части от документа остават незасегнати в тяхното съдържание и валидност.

6. В допълнение Лайонес не носи отговорност за съдържания, генерирани от потребители, които се разпространяват на неговата начална страница. Лайонес не носи отговорност за вреди, причинени в резултат на тези съдържания. Всяко лице, което пише коментари/оценки от всякакъв вид на началната страница, носи самостоятелно отговорност в качеството си на автор за написаното от него. В случай на закононарушения спрямо трети страни, техният причинител освобождава напълно Лайонес от отговорност за нанесени вреди и предявени оплаквания. Лайонес си запазва правото при узнаване на незаконни съдържания, които противоречат на добрите нрави или на вижданията на Лайонес, същите да бъдат изтрити; в такъв случай не могат да бъдат предявявани искове срещу Лайонес.

* В зависимост от съответните закупени при търговски партньори продукти конкретните изплатени бонификации от отстъпки могат да варират. За това информацията на тази уебстраница в тази връзка не е гарантирана.