ЛАЙОНЕС ОБЩИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИВерсия: ноември 2014
Преамбюл

Лайонес Юръп АД със седалище Банхофщрасе 22, CH-9470 Букс, вписано под номер CH 170.3.026.427-4 в службата по вписвания на кантон Санкт Гален създава покупателна общност, в която на участниците (наричани по-нататък „Членове”), се дава възможност при ползване на стоки и услуги при търговски партньори на Лайонес (наричани по-нататък „Търговски партньори“) да се възползват от предимства (наричани по-нататък „Лайонес лоялна програма“). Договорна страна за членовете е Лайонес Юръп АД (наричано по-нататък „Лайонес“). Лайонес се представлява в България от Лайонес България ЕООД със седалище бул. Васил Левски №52, тяло А, ет.3, офис №1, 4000 гр. Пловдив (наричано по-нататък „Лайонес България“). За лесното разбиране на понятията, използвани в настоящите условия, в Приложение 1 се съдържа речник със съответно обяснение. Меродавни за настоящите Общи договорни условия са понятията, изброени от 1 до 18.

1. Предмет на договора
1.1. Използваните съотв. закупените от члена стоки и услуги при търговските партньори (наричани по-нататък „покупки“) биват отчитани в Лайонес лоялната програма.За да се възползва от предимствата на Лайонес лоялната програма, членът разполага със следните възможности за отчитане на покупки: Лайонес Cashback карта, ваучери на търговските партньори, както и използване на предоставените от Лайонес онлайн канали за пазаруване в онлайн магазини на търговските партньори. Изброените възможности за отчитане на покупки са подробно описани в т.4.3.

1.2. Членът има право в съответствие с настоящите Лайонес Общи договорни условия за потребители да участва в Лайонес лоялната програма и да получава свързаните с нея членски предимства, както и приятелски бонуси. Членът може да препоръчва Лайонес лоялната програма на други потребители и да ги регистрира като нови членове. Членът няма право да регистрира търговци по смисъла на т. 3.4. (г) като нови членове. Членът няма задължение да препоръчва на трети лица или да регистрира нови членове и не дължи на Лайонес каквито и да било положителни резултати вследствие на подобна дейност.

2. Основни положения
2.1. След като заявлението за регистрация бъде прието от Лайонес, заявителят става член при Лайонес и получава личен, неподлежащ на прехвърляне идентификационен номер (наричан по-нататък „Членски ID-номер“). Този номер дава право на участие в Лайонес лоялната програма (и не предполага членство в дружеството, вж. т.18.2).

2.2. Договорът между Лайонес и члена се сключва посредством предоставения от Лайонес приятелски флаер, онлайн регистрация или възможността за регистрация при търговски партньор.

2.3. Членът декларира, че данните, които предоставя на Лайонес са коректни и няма право да подвежда под отговорност Лайонес, в случай, че някои от тях не отговарят на действителността. Членът се задължава да информира своевременно Лайонес при настъпване на промени в предоставените лични данни (настоящ адрес, имейл адрес, банкови данни, телефонен номер и др.).

2.4. За всяко физическо или юридическо лице е допустима само една регистрация (т.е. само един членски ID-номер). Регистрацията се извършва след предоставяне на данни относно настоящия адрес по местоживеене съотв. относно седалището на члена. При членски предимства съотв. приятелски бонуси, възникнали неправомерно вследствие на множество регистрации на едно и също лице, Лайонес си запазва правото да прекрати договорните взаимоотношения, както и да откаже предоставянето на въпросните членски предимства и приятелски бонуси. В случаите, когато едно лице има няколко регистрации, всички ID-номера, следващи първоначалния ID-номер, биват изтрити. Членските предимства, както и приятелски бонуси, възникнали вследствие на множество регистрации, се анулират.

3. Правни положения
3.1. Между Лайонес и члена не възниква никакво трудово, служебно или дружествено правотношение (особено членство в дружеството). Участието в Лайонес лоялната програма съотв. препоръката на други членове представляват дейност, която е правно независима от Лайонес и се извършва от члена изцяло по собствена инициатива и на собствена отговорност.

3.2. Членът може да предявява претенции само относно членските предимства, както и относно приятелския бонус. Допълнително възнаграждение под каквато и да е форма, за всяка друга, извършвана от члена дейност, не се полага. Членът няма право на обезщетение за извършени от него разходи.

3.3. В рамките на Лайонес лоялната програма и/ или в процеса на препоръка на нови членове, членът не е упълномощен да представлява Лайонес, както и да предава или изготвя декларации или изявления от името на Лайонес или за Лайонес. Членът няма право да приема пари в брой и да осъществява инкасо в полза на Лайонес. Нарушенията на правилата в настоящата т.3.3. дават право на Лайонес за незабавно прекратяване на договорните отношения.

3.4. Членът няма право, без предварително писмено съгласие от страна на Лайонес: а) да използва лого, шрифт, марки, знаци, домейни и каквито и да било други подобни обозначения на Лайонес и търговските партньори;
б) да съставя, публикува или разпространява в общественото пространство (напр. в интернет страници като Youtube, Facebook или подобни) в писмена, електронна или под друга форма: визитни картички, презентации, видео материали, аудио файлове, флаери, проспекти, уеб страници, приложения, рекламни материали, каквито и да е писмени материали, електронни съобщения или подобни, които указват или имат връзка с Лайонес или с Лайонес лоялната програма;
в) да провежда мероприятия като напр. информационни срещи, събития, Workshop, семинари и др. подобни, които указват или имат връзка с Лайонес или Лайонес лоялната програма;
г) да регистрира като търговски партньори или членове еднолични търговци, каквито и да било дружества, малки, средни или големи предприятия, които предлагат услуги или продукти за крайния потребител, включително бензиностанции, франчайзи и супермаркети, както и да води преговори, агитация, а също и каквито и да било разговори с цел присъединяване на подобни предприятия към Лайонес, особено в района или в непосредствена близост до седалището или търговския обект на търговеца.

4. Лайонес лоялна програма
4.1. За своите покупки при търговските партньори, членът получава членски предимства в съответствие с настоящите Лайонес Общи договорни условия за потребители, а именно – „Кешбек“ (Cashback) и „Точки пазаруване“ (Shopping Points). Препоръчителят получава приятелски бонус за покупките на регистрираните от него членове на първо и второ ниво. Членските предимства и приятелският бонус, както и предпоставките за получаването им са описани подробно в т. 8.

4.2. За да може да предоставя членски предимства и приятелски бонус на членовете за техните покупки, Лайонес сключва споразумения с търговските партньори. Актуален списък на търговските партньори, включващ членските предимства, които предоставят, може да бъде намерен онлайн на адрес www.lyoness.com.

4.3. Членът разполага със следните възможности за отчитане на своите покупки:
4.3.1. Cashback карта, налична на хартиен носител, като пластика или като виртуална карта чрез мобилното приложение. Тя не представлява разплащателно средство, а служи само за отчитане данните на покупките.

4.3.2 Prepaid Lyoness Mastercard® се предлага в сътрудничество с издател на карти за разплащане (Mastercard®) и с функция на Cashback карта. За нея важат специфични условия, които се договарят при споразумението за ползване на Prepaid Lyoness Mastercard®.

4.3.3. Ваучери – оригинални ваучери съотв. карти-подарък или електронни ваучери ( за разпечатване или изтегляне като онлайн код за ваучер) на търговските партньори. Подробна информация за ваучерите се съдържа в т.6.

4.3.4. При онлайн пазаруване членът може

а) да влезе с данните си за достъп на адрес www.lyoness.com и да избере онлайн магазина на желания търговски партньор или
б) да посети онлайн магазина посредством някой от другите, предлагани от Лайонес онлайн канали за отчитане на покупки

и да пазарува в онлайн магазина на търговския партньор. Покупката може да бъде отчетена, когато операционната система, използвана от члена, допуска Cookies и не са активни блокиращи програми от типа на Adblocker или Scriptblocker. Подробна информация относно онлайн пазаруването се съдържа в т. 5.

4.4. В случаите по т. 4.3.1. и 4.3.4. търговският партньор предоставя данните за покупките на Лайонес за изчисление на резултиращите от тях членски предимства. Същото важи и в случаите по т. 4.3.3., т.е. при ваучери, когато те биват закупени от място за продажба на ваучери. Когато ваучерите се закупуват директно от Лайонес, данните за покупката се обработват от Лайонес и на база тези данни, се изчисляват членските предимства. В случая по т. 4.3.2 издателят на карти за разплащане предоставя данните за покупките на Лайонес за изчисление на резултиращите от тях членски предимства.

5. Онлайн пазаруване
5.1. Необходимо е членовете да се информират относно онлайн пазаруването в раздел FAQ на адрес www.lyoness.com, меню „Онлайн пазаруване“.

5.2. Предоставянето на членските предимства, както и на приятелския бонус, възникващи при покупки поредством онлайн пазаруване, съгл. т. 8.4. предпоставя да бъде изтекъл законоустановеният срок за отказ и членът да не е упражнил своето право на отказ.

5.3. Членът има право да получи членските предимства само за покупки в онлайн магазините на търговските партньори, които са изброени на адрес www.lyoness.com, за съответната държава по местоживеене или седалище на члена (съгл. неговата регистрация). Същото важи и по отношение на приятелския бонус.

5.4. Лайонес няма отношение с наличността и оборудването в онлайн магазина на търговския партньор и не носи отговорност за това. Лайонес изрично се разграничава от съдържания в интернет страниците на търговските партньори, които нарушават закона и добрите нрави или съдържат обидни квалификации.

6. Поръчки на ваучери
6.1. Оригиналните ваучери съотв. карти-подарък и електронни ваучери (кодове за ваучери), (наричани по-нататък заедно „ваучери“) са ваучери на търговските партньори, които могат да бъдат използвани единствено при търговския партньор, който е издал съответния ваучер. Стойността на ваучера съответства на сумата, изписана върху самия ваучер. Цялостно или частично изплащане в брой на стойноста на ваучера от търговския партньор не е възможно.

6.2. Ваучери могат да бъдат поръчани при Лайонес писмено, по телефона или онлайн, както и да бъдат закупени директно от местата за продажба на ваучери (www.lyoness.com). След цялостно заплащане, Лайонес предоставя ваучера на члена, който може да го използва за покупки при съответния търговски партньор. Лайонес си запазва правото да откаже поръчки на ваучери.

6.3. Поръчани и изпратени от Лайонес ваучери на члена, могат да бъдат осребрени единствено при избрания от члена по време на поръчката търговски партньор, който също така е указан и върху самите ваучери. Сделката по повод осребряването на ваучера се осъществява изключително между члена (собственик на ваучера) и търговския партньор (издател на ваучера). Лайонес не носи отговорност за претенции, произлизащи от сключването и осъществяването на тази търговска сделка.

6.4. Изпратените от Лайонес и получени от члена ваучери не могат да бъдат върнати, а направените плащания не могат да бъдат възстановени, освен в следните случаи:

6.4.1 Лайонес гарантира в съответствие със законната и гаранционна отговорност, че закупените от члена ваучери ще бъдат осребрени съотв. ще послужат за изпълнение на задължението му за плащане цената на стоката или услугата, която съответният търговски партньор е предоставил на члена. Когато това е невъзможно, членът може да замени ваучера при Лайонес за друг ваучер на друг търговски партньор, чиято стойност е еднаква със стойността на ваучера, който бива заменен (в този случай въз основа на сключените между Лайонес и търговските партньори споразумения, могат да се променят членските предимства и приятелският бонус, вж. т. 8.3.) Когато членът няма интерес ваучерът му да бъде заменен, може да изиска заплатената сума обратно. В този случай членът трябва да възстанови получените при заплащане на ваучера членски предимства. Предоставените приятелски бонуси също трябва да бъдат възстановени, когато директно или индиректно регистриран член упражни своите права съгл. настоящата т. 6.4.1.

6.4.2. Когато за члена е налице правото на отказ при договор от разстояние по отношение покупката на ваучери (вж. валидните за всяка покупка Информация за потребители и Стандартни указания за отказ), той може да упражни това свое право в рамките на законоустановения срок.

6.5 При загуба или кражба на ваучери, които членът е закупил от Лайонес или е получил чрез куриер, по пощата или онлайн, Лайонес не носи отговорност за неправомерното осребряване на ваучерите, освен ако членът не е уведомил Лайонес за кражбата или загубата и Лайонес не е предприел необходимите мерки за предотвратяване на неправомерното осребряване.

6.6. Изцяло заплатените и изпратени от Лайонес на члена ваучери са свободно прехвърлими , т.е. членът може да ги подари на трето лице. Препродажба на ваучерите срещу тяхната равностойност не е позволена.

7. Лайонес ваучери
7.1. Лайонес ваучерите представляват ваучери, издадени от Лайонес (не от търговските партньори). Те могат да бъдат закупени от членовете на адрес www.lyoness.com под формата на код за ваучер и да бъдат използвани чрез уеб страница www.lyoness.com за закупуване на ваучери на търговски партньори (но не и непосредствено за покупки при търговските партньори), както и за определено регламентирани стоки при Лайонес.

7.2. Минималната стойност за поръчка на Лайонес ваучер е BGN 20. Един Лайонес ваучер може да бъде на максимална стойност BGN 2 000. Стойността на съответния Лайонес ваучер съответства на сумата, изобразена върху самия него. При частично осребряване, първоначалната стойност на Лайонес ваучера се намалява със съответната осребрена сума. Цялостно или частично изплащане на стойността в брой не е възможно.

7.3. Закупуването на Лайонес ваучери само по себе си не предпоставя получаване на членски предимства и приятелски бонус; те възникват (съгл. следващата т.8), когато посредством Лайонес ваучер членът закупи на адрес www.lyoness.com ваучер (или продукт) на някой от търговските партньори.

7.4. Лайонес ваучерите могат да бъдат прехвърлени безвъзмездно на други членове и са подходящи преди всичко за ваучери-подарък. Препродажба на Лайонес ваучерите срещу определена сума не се разрешава.

7.5. Лайонес ваучерите могат да бъдат осребрени само от членове, чиито адрес по местоживеене съотв. седалище (съгл. регистрацията им), се намира в същата валутна зона, като валутната зона, в която е бил издаден съответният Лайонес ваучер.

7.6. Всеки Лайонес ваучер разполага с код за ваучер, който важи в рамките на 3 /три/ години. Този 3-годишен срок започва да тече от последния ден на годината, в която е бил закупен Лайонес ваучера. След изтичане на срока на кода за ваучер, Лайонес ваучерът е невалиден и не може да бъде осребрен.

7.7. Сторниране, отказ или възстановяване на сумата за поръчка на Лайонес ваучери не са възможни след изтичане срока за упражняване правото на отказ при договор от разстояние (информация относно срока се предоставя при всяка поръчка на Лайонес ваучери). За връщане на ваучери на търговските партньори важи т.6.4.

8. Членски предимства от лоялната програма и приятелски бонус
8.1. Покупките на члена, които се отчитат в Лайонес лоялната програма, предоставят на члена членски предимства. Като препоръчител членът получава за покупките на регистрираните от него членове на първо и второ ниво т. нар. приятелски бонус (подробна информация в т.8.1.3.). Членските предимства и приятелският бонус се базират на договорени между Лайонес и търговския партньор условия и варират в зависимост от търговския партньор, бранша и държавата. Членските предимства се състоят от „Кешбек“ (Cashback) (т. 8.1.1.). Допълнително се предоставят „Точки пазаруване“ (Shopping Points) за покупки при някои търговски партньори (т.8.1.2.). Приятелският бонус е описан по-долу в т. 8.1.3.

8.1.1. „Кешбек“ (Cashback): за покупки, които се отчитат в Лайонес лоялната програма, членът получава до 5% Cashback, като в някои отделни случаи процентната стойност може да бъде по-висока. За всеки отделен търговски партньор е валидна въведената Cashback процентна стойност на адрес www.lyoness.com (след влизане с потребителски данни). Изплащането на Cashback се извършва съгл. т. 8.4. до т.8.6.

8.1.2. „ Точки пазаруване“ (Shopping Points): за покупки, които се отчитат в Лайонес лоялната програма и са направени при търговски партньори, които предоставят Shopping Points, членът получава Shopping Points. Shopping Points могат да бъдат използвани от члена за покупки при специално указани на адрес www.lyoness.com акции, с които се получава отстъпка. Подробна информация се съдържа в т.9.

8.1.3. Приятелски бонус: за отчетени в Лайонес лоялната програма покупки на директно препоръчани от препоръчителя членове (лица, които са се регистрирали при Лайонес по повод препоръката на даден член и са го посочили като свой препоръчител), както и за покупки на лица, които последните са препоръчали (индиректно регистрирани членове второ ниво) , членът получава от Лайонес съответно до 0,5% от стойността на покупката като приятелски бонус. Приятелски бонус за индиректно регистрирани членове на други нива не се предоставя. Изплащането на приятелските бонуси се извършва съгл. т. 8.4. до т.8.6.

8.2. Лайонес си запазва правото да се отклонява от регламентираните правила в случаи на акции или промоции. Лайонес държи да предлага на членовете възможно най-голям избор от възможности за пазаруване при търговските партньори и при това да договаря различни отстъпки с търговските партньори, за да може да предостави на членовете всеобхватни предимства. Когато с търговски партньор биват договорени различни условия във връзка със специална акция (напр. при атипични покупки като срочни договори за мобилни услуги), Лайонес обръща особено внимание на това и го указва на www.lyoness.com в детайлната страница за преглед на търговския партньор (вж. т. 8.3.).

8.3. Предоставяните предимства се съдържат в детайлната страница за преглед на търговския партньор на адрес www.lyoness.com. На члена се препоръчва редовно да посещава Лайонес уеб страницата, за да се информира относно актуалните условия, предлагани от търговските партньори. Лайонес има право с двуседмично предизвестие да промени предоставяните от отделни търговски партньори членски предимства, както и приятелски бонус, доколкото същите отговарят на промени, договорени със съответния търговски партньор. За изчислението на полагащите се на члена членски предимства са валидни условията към датата, на която членът изцяло е заплатил своята покупка.

8.4. За получаването на членски предимства и приятелски бонуси е необходимо членът да е заплатил изцяло покупката и да не са налице законни права за нейното връщане без упоменаване на причини, т.е. срокът за упражняване правото на отказ при договор от разстояние трябва да е изтекъл. Когато тези предпоставки са изпълнени, търговският партньор изчислява покупката и изпраща на Лайонес потвърждение. Членските предимства и приятелският бонус от направените покупки, които са били отчетени към Лайонес от търговския партньор до неделя, 24 часа, се отразяват при члена (членски предимства) съотв. при препоръчителя му (приятелски бонус) и при препоръчителя на последния (приятелски бонус). Лайонес задължава търговските партньори да осчетоводяват покупките в рамките на 2 месеца от момента, в който са изпълнени предпоставките по изр. 1 на настоящата т. 8.4. Когато членът е закупил от Лайонес ваучер на търговски партньор, членските предимства, както и приятелския бонус се отчитат, когато са изпълнени предпоставките по изр. 1 на настоящата т. 8.4.

8.5. Лайонес превежда по банковата сметка на члена авоари от Cashback и приятелски бонус всяка седмица при минимална сума от BGN 20.

8.6. Когато членът пазарува при търговски партньори извън страната по местоживеенето си, е възможно първоначално Cashback и приятелският бонус да се отразят по сметката му за предимства във валутата на държавата, в която се намира търговският партньор. При потвърждаване на покупката от страна на търговския партньор, сумата в личния членски портал на члена се преизчислява автоматично във валутата на държавата по местоживеене съотв. седалище на члена според курса на Европейската централна или съответната Национална банка за съответния ден, в който е било извършено плащането на покупката. Валидна е т. 5.3, т.е. членът има право да получи членски предимства само за покупки извършени в чужбина посредством канали (напр. онлайн магазини), които са указани за съответния член в интернет страницата на Лайонес.

9. Лайонес Shopping Points
9.1. Членовете получават в определени случаи за отчетени в Лайонес лоялната програма покупки при търговски партньори определен брой Shopping Points.

9.2 Предоставянето, както и броят Shopping Points зависят от сумата на покупката, а също и от договорените с търговския партньор условия. Лайонес отразява в детайлната страница за преглед на търговския партньор на адрес www.lyoness.com като база за изчисление броят Shopping Points, които съответният търговски партньор предоставя за покупка в размер на BGN 200.

9.3. Shopping Points нямат точно определена номинална стойност. Стойността на Shopping Points се измерва при тяхното осребряване в зависимост от размера на намалението, което се предоставя от търговския партньор при заплащане на дадена покупка. Shopping Points не могат да бъдат осребрени срещу пари в брой или да бъдат прехвърлени на трети лица срещу заплащане на определена сума, но могат да бъдат подарени на други членове.

9.4. Събраните Shopping Points се отразяват в личния членски портал, където членът може да ги преглежда. Членът има възможност да ги осребри при покупки, за които получава отстъпка в рамките на определени акции, указани на www.lyoness.com. Shopping Points могат да бъдат осребрени само в предварително определен брой за всяка една отделна покупка.

9.5. За покупки, при които членът осребрява Shopping Points Лайонес също предоставя членски предимства и приятелски бонус. Размерът на членските предимства и приятелския бонус се изчислява според стойността на покупката, която се получава след приспадане на намалението, произлизащо от осребрените Shopping Points.

9.6. Shopping Points имат срок на валидност от три години. Този срок започва да тече от края на годината, в която са получени.

10. Личен членски портал
10.1. Лайонес предоставя безплатно на всеки член личен членски портал на адрес www.lyoness.com (след регистрация), в който при въвеждане на потребителско име и парола могат да бъдат преглеждани по всяко време направените от члена покупки и покупките на препоръчаните от него членове. В портала се съдържа и информация относно членските предимства и приятелски бонуси от Лайонес лоялната програма. При евентуална недостъпност на Лайонес уеб страниците или членския портал на www.lyoness.com Лайонес носи отговорност съгл. т.14.

10.2. Данните за достъп до личния членски портал (потребителско име, парола и ПИН код) трябва да бъдат съхранявани от члена стриктно и с повишено внимание. Потребителското име и паролата не бива да се предоставят на трети лица при никакви обстоятелства. Личните настройки могат да бъдат променени от члена по всяко време на адрес www.lyoness.com (след въвеждане на данни за достъп).

10.3. Членът се задължава да уведомява Лайонес за всяка неправомерна употреба на онлайн достъпа му. След блокиране на достъпа на члена, той ще получи нови данни за достъп чрез СМС, по имейл или по пощата. За възникналите негативни последици вследствие неправомерната употреба, Лайонес отговаря само съобразно т.14.

11. Смяна на препоръчител
Членове, които не са направили покупки при търговски партньор или не са закупили Лайонес ваучери в рамките на 6 месеца, могат да сменят своя препоръчител като посочат за свой препоръчител друго лице, чието съгласие са получили и уведомят Лайонес за това. В този случай, директно и индиректно препоръчаните от члена членове (независимо на кое ниво) остават при първоначалния препоръчител на първоначалното си място.

12. Защита на данни
12.1. Лайонес обработва и съхранява личните данни на членовете в рамките на Лайонес лоялната програма като администратор на лични данни, доколкото това е необходимо при изчислението на членските предимства и приятелски бонуси. Лайонес предоставя на препоръчителя по повод изчислението на приятелски бонуси, данни относно обемите от покупки на регистрираните от него членове на първо и второ ниво. Препоръчаните членове от първо ниво се обозначават посредством техните имена, а също така се изписват техните телефонни номера и имейл адрес. Препоръчаните членове от второ ниво са анонимни.Членът може да предостави на своя препоръчител достъп и до други свои данни посредством определени настройки в своя личен членски портал (напр. адрес). Лайонес използва данните на членовете за персонализирани информационни съобщения относно акции и продукти на Лайонес и Лайонес търговските партньори, когато членовете са дали своето съгласие за това.

12.2. Всички запитвания и заявления относно произход, промяна или изтриване на личните данни могат да бъдат отправени директно към Лайонес или към Лайонес България.

12.3. Други законосъобразни положения относно защитата на данни при използване на Лайонес уеб страницата могат да бъдат намерени в Декларация за поверителност на данни на адрес www.lyoness.com

12.4. Лайонес използва международно признати технологии за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп на трети лица до данните на членовете. За сигурността на предавани чрез интернет данни, Лайонес носи отговорност само доколкото е описано в т. 14.

12.5. Съгласие за използване на данни: с настоящото членът дава своето съгласие – отменимо по всяко време – данните, които предоставя за участие в Лайонес лоялната програма, по-специално относно покупателното му поведение (интереси, предпочитания и др. подобни), да бъдат обработвани от Лайонес с цел изготвяне на персонализирани информационни съобщения, които ще бъдат изпращани на члена по поща, имейл или ще му се предават лично и съдържат реклама на Лайонес лоялната програма и на специални предложения на търговските партньори. Членът може да оттегли своето съгласие по всяко време, като е необходимо да изпрати писмено заявлението си за оттегляне на имейл office@lyoness.bg или по поща на адрес: Лайонес България ЕООД ул. Юнак № 24, 1000 София.

13. Възпрепятстване на дейността
13.1 Обхвата на предлаганата от Лайонес услуга се ограничава до провеждане и обслужване на Лайонес лоялната програма съобразно настоящите Лайонес Общи договорни условия за потребители.

13.2 Правата и задълженията по повод направените от члена покупки при търговските партньори, възникват изключително и само между члена и съответния търговски партньор. След подписване на договора с търговския партньор, Лайонес не носи отговорност относно предоставяне или гаранция на услуги, предлагани от търговския партньор, както и при неизпълнение или лошо изпълнение от страна на търговския партньор.

13.3. В случай на неизпълнение или лошо изпълнение от страна на търговския партньор, членът няма право на претенции към Лайонес за частично или цялостно възстановяване на стойността на осребрения ваучер, за издаване на друг ваучер, за изплащане в брой или друг вид обезщетение или компенсация. Всякакви претенции на члена при неизпълнение или лошо изпълнение от страна на търговския партньор, трябва да бъдат предявени изключително и само към търговския партньор.

14. Отговорност
14.1. Лайонес носи неограничена отговорност за нарушения на здравето и телесни повреди, причинени умишлено или по непредпазливост при неизпълнение на задълженията от негова страна. Лайонес носи неограничена отговорност и за всички останали вреди, произтичащи от умишлено неизпълнение на задълженията oт негова страна.

14.2. За вреди, произтичащи от небрежно нарушаване на тези задължения, които имат значение за адекватното и правилно изпълнение на договора и чието изпълнение е от съществено значение за члена, Лайонес носи отговорност само доколкото вредите са били предвидими.

14.3. Изключени са всякакви други претенции за обезщетения съобразно следващата т. 14.5. Това важи особено, когато Лайонес няма вина напр. при

а) прекъсване достъпа на члена до интернет;
б) други технически или електронни повреди или смущения по време на изпращане на данни посредством интернет, както и при използване интернет портала на Лайонес, Лайонес СМС услугите или други Лайонес приложения за мобилни устройства, когато причината за тези повреди и смущения не е предизвикана от Лайонес или Лайонес не отговаря за нея;
в) технически или електронни грешки или смущения, възникнали по време на отчитане на покупките на члена в Лайонес лоялната програма, когато Лайонес не отговаря за тях ( особено що се отнася за срив в предаването на информация, довел до загуба на данни);
г) недостъпност или неправилно функциониране на мобилни мрежи или терминали;
д) нарушена или неправилна функционалност на мобилни устройства, които принадлежат на члена.

Договорът за продажба на стоки и договорът за предоставяне на услуги се сключва само между члена и съответния търговски партньор.

14.4. Доколкото в определени случаи отговорността на Лайонес е ограничена или изключена, същото важи и по отношение на личната отговорност на служителите, представителите и пълномощниците на Лайонес.

14.5. Ограничената отговорност или липсата на отговорност на Лайонес съгл. настоящата т. 14 не засягат нормативните актове и законовите предписания на приложимото законодателство относно скритите недостатъци и гаранцията за качество на предоставените продукти и услуги.

15. Разходи
15.1 Регистрацията и участието в Лайонес лоялната програма са безплатни за члена.

15.2 Лайонес Cashback картата се предоставя безплатно на члена при регистрация.

15.3 Prepaid Lyoness Mastercard® е свързана с допълнителни разходи от страна на члена.

16. Прекратяване на договорните отношения от страна на члена
16.1. Членът има право да прекрати договорните си отношения с Лайонес по всяко време чрез писмено заявление. Членът не е задължен да пазарува, да препоръчва нови членове и да извършва каква и да е друга подобна дейност в рамките на Лайонес лоялната програма.

16.2. При прекратяване на договорните отношения членът има право на тези членски предимства от лоялната програма, които съществуват в момента на прекратяване на договора, т.е. Cashback и приятелски бонус, когато е направена валидна покупка до момента на прекратяване на договора. Натрупаните до този момент Shopping Points се анулират с прекратяване на договора. Когато договорните отношения се прекратяват поради съществена причина, членът има възможност да осребри своите Shopping Points и Лайонес ваучери съгл. т. 9. до 8 /осем/ седмици след прекратяването на договора.

17. Прекратяване на договорните отношения от страна на Лайонес
17.1. Лайонес може да прекрати договора без да упоменава причина за това с писмено предизвестие от 8 /осем/ седмици или без предизвестие, когато важни причини налагат това. За важни причини се считат: нарушаване икономическите интереси или репутацията на Лайонес или на някой от Лайонес търговските партньори, както и съществено нарушаване на договорните задължения. Към договорните задължения спадат задълженията на члена съгл. т.2.3, 2.4,3.3. и 3.4.

17.2. Членът не може да държи отговорен Лайонес за нарушаване на тези фактически положения. Това важи и за претенции от страна на трети лица. Лайонес си запазва правото да предяви претенции към члена за нанесени щети, породени от неспазване задълженията на члена, включително съдебните разходи.

17.3. При прекратяване на договорните отношения членът има право на тези членски предимства от лоялната програма, които съществуват в момента на прекратяване на договора, т.е. Cashback и приятелски бонус, когато е направена валидна покупка до момента на прекратяване на договора.

17.4. Когато Лайонес прекратява договорните отношения поради важни причини, които не са причинени от члена и той не е отговорен за тях, членът има възможност да осребри своите Shopping Points и Лайонес ваучери съгл. т. 9. до 8 /осем/ седмици след прекратяването на договора. Когато важните причини са вследствие поведението на члена, Shopping Points се анулират с прекратяване на договора.

18. Общи разпоредби
18.1. Членът има право да прехвърли на трети лица или използва като гаранция, полагащите му се от Лайонес искания (или права, произлизащи от участието му в лоялната програма) само след писмено съгласие от страна на Лайонес.

18.2 Участието в лоялната програма не поражда членствени правоотношения между члена и Лайонес или каквито и да е други правоотношения свързани с участие в дружество.

18.3 Индивидуални споразумения, постигнати в изключителни случаи имат винаги преимущество пред настоящите Лайонес Общи договори условия за потребители. За да бъде валидно съдържанието на тези споразумения е необходимо съгласието на Лайонес да бъде положено писмено върху съответния договор. Предполага се, че страните не са сключили устни договорки. Лайонес има право да изпраща на члена, чрез СМС или по имейл, изменения, пояснения или друга информация относно договора или неговото изпълнение, когато членът не се е противоставил на това и е предоставил свои валидни данни за контакт.

18.4. Промените в настоящите Лайонес Общи договорни условия за потребители се считат за приети от члена, когато са му били съобщени писмено и той не е оспорил валидността им в рамките на 30 календарни дни, считано от деня, в който е получил уведомлението за промените. От деня, в който започва да тече срока за оспорване, Лайонес обръща внимание на члена, че приема съгласието му с настъпващите промени в Общите договорни условия, когато членът не е изразил писмено несъгласието си с тях в рамките на установения срок. Промените се считат за приети от члена, само когато съобщението с указанията е било изпратено своевременно на члена.

18.5. Употребата на полови обозначения по съдържанието на настоящите Договорни условия има предвид лица от женски и мъжки пол, както и юридически лица.

18.6. Нищожността на никоя клауза от настоящите Лайонес Общи договорни условия за потребители, която бъде обявена за противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна някоя друга негова клауза или договора като цяло.

18.7. За това договорно отношение е приложимо българското законодателство в съответствие със законодателството на ЕС. Изключена е спогодба на ОН относно сключване на договори при международна продажба на стоки.

18.8. Регистрацията и участието в Лайонес лоялната програма са възможни след навършване на 16 -годишна възраст. До навършване на пълнолетие е необходимо писменото съгласие на родител или настойник.

18.9. Членът се задължава сам да извършва всякакви плащания на такси, данъци и други такива, възникнали от членските предимства.

Приложение 1
Обяснение на понятията

„Cashback” представлява описаното в т.8.1.1 членско предимство.

„Cashback карта” е пластична карта, карта на хартиен или електронен (в мобилното приложение) носител, която служи за отчитане на покупките, когато членовете пазаруват при търговски партньори в рамките на Лайонес лоялната програма. Тази карта не представлява разплащателно средство.

„Препоръчител“ е член, който непосредствено е регистрирал друг член и е бил посочен от последния като негов препоръчител или член, който след успешно извършена смяна на препоръчител при Лайонес е бил указан като препоръчител на съответен друг член.

„Приятелски бонус“ е подробно описан в т. 8.1.3. бонус, който член получава за покупките, които регистриран от него друг член от първо и второ ниво е направил чрез Лайонес лоялната програма.

„Приятелски флаер“ е документ, чието предназначение е офлайн регистрация на членове. Необходимо е приятелският флаер да бъде попълнен изцяло, подписан и изпратен на Лайонес, за да може лицето валидно да изяви желанието си за членство в Лайонес.

„Ваучери“ са оригинални ваучери съотв. карти-подарък или електронни ваучери (кодове за ваучери) на търговските партньори, които са подробно описани в т.6.1.

„Лайонес ваучери“ са ваучери, издадени от Лайонес. Те могат да бъдат закупени от членовете на адрес www.lyoness.com и да бъдат осребрени за покупки на ваучери на търговски партньори (но не и за покупки непосредствено при търговските партньори), както и за определени от Лайонес продукти. Подробно описание се съдържа в т.7.

„Prepaid Lyoness Mastercard®“ се предлага в сътрудничество с издател на карти за разплащане и с функция на Cashback карта (Prepaid Debit-Card).

„Лайонес лоялна програма“ е създадена от Лайонес покупателна общност, в рамките на която членовете получават предимства за покупка на стоки или услуги при определени търговски партньори, а също и приятелски бонус за регистрираните от тях в Лайонес нови членове на първо и второ ниво.

„Членове“ са всички лица, които са сключили с Лайонес договор с цел членство при Лайонес съобразно настоящите Лайонес Общи договорни условия за потребители, докато този договор е в действие, т.е. не е бил прекратен от някоя от двете страни.

„Членски ID-номер“ представлява еднократно предоставен от Лайонес номер, който служи за идентификация на члена и за отчитане на неговите покупки при търговските партньори.

„Членско предимство“ представляват всички предимства, които членът получава съотв. може да получи за своите покупки при търговски партньори в рамките на Лайонес лоялната програма. Предимства в този смисъл са Cashback, както и Shopping Points.

„Търговски партньори“ са търговци, които са сключили договори с Лайонес, при които членовете могат след закупуване на стоки или услуги, да получават членски предимства, както и приятелски бонуси за покупките на регистрираните от тях в Лайонес нови членове от първо и второ ниво.

„Личен членски портал“ е портал, предоставен на члена в Лайонес уеб страниците, подробно описан в т.10.

„Shopping Points“ са членско предимство, подробно описано в т.9.
* В зависимост от съответните закупени при търговски партньори продукти конкретните изплатени бонификации от отстъпки могат да варират. За това информацията на тази уебстраница в тази връзка не е гарантирана.