Privacyverklaring

 


We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens bijzonder ernstig en we streven ernaar onze diensten optimaal te beveiligen. We verbinden ons tot de naleving de wet van 8 december 1992  tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevensbeschermingsverklaring beschrijft welke gegevens we aan u vragen en hoe we deze beschermen.

Inhoudsopgave

  1. Toepassingsgebied
  2. Welke gegevens opgenomen worden
  3. Cookies
  4. Verwerking van gegevens
  5. Gegevensbescherming en overdracht
  6. Herroepingsrecht, inlichtingen, aanpassing van gegevens en contact


Toepassingsgebied

Deze verklaring geldt voor het lidmaatschap bij Lyoness en de Lyoness-website http://www.lyoness.com. Denk eraan dat deze website ook naar andere websites van Lyoness van andere landen verwijst, voor dewelke afwijkende gegevensbeschermingsregels kunnen gelden.


In het kader van de verdere ontwikkeling van onze websites en dus de verbetering van onze diensten, kan het gebeuren dat deze gegevensbeschermingsverklaring van tijd tot tijd moet worden aangevuld. In dat geval zullen we u op voorhand op de hoogte brengen en u om uw individuele toestemming vragen.

Welke gegevens verzameld worden

Als persoonsgegevens worden omschreven alle gegevens over persoonlijke of zakelijke relaties die wij in het kader van uw Lyoness-lidmaatschap van u hebben ontvangen en die u rechtstreeks of onrechtstreeks (bijv. via uw lidmaatschapsnummer) kunnen worden toegewezen. Daarbij horen: Uw volledige naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en aankoopgegevens in het kader van uw Lyoness-lidmaatschap.

Cookies


Onze websites gebruiken cookies, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en van daaruit weer kunnen worden opgehaald. Cookies dienen om u aan te melden bij onze diensten en om uw bezoek op onze site persoonlijk op u af te stemmen.


U kunt een deel van onze online inhoud ook gebruiken zonder zich te registreren of aan te melden. In dat geval worden ook bepaalde gegevens automatisch geregistreerd, om statistische gegevens over het gebruik en de efficiëntie van ons web aanbod te verzamelen en om dit aan de behoeften van de gebruiker aan te passen. Daarom verzamelen we informatie over uw IP-adres, de tijd en duur van uw bezoek, het aantal keer dat u onze websites bezoekt, het gebruik van invulvelden en dergelijke. Hoe lang cookies opgeslagen blijven, verschilt per geval. We gebruiken voornamelijk cookies die worden verwijderd nadat u onze website hebt gesloten. We tekenen elke toegang tot onze website op en registreren elke opvraging van bestanden op onze website. De cookies die wij op uw computer opslaan dienen uitsluitend om ons informatie te verschaffen en worden niet toegankelijk gemaakt voor derden.


We gebruiken daarnaast ook Google Analytics om uw online activiteiten op onze site te registreren en om te bepalen hoeveel gebruikers ons op het internet bezoeken en welke inhoud op onze site hoe vaak bekeken wordt. De analyse gebeurt echter anoniem. De cookies van Google Analytics worden op uw computer opgeslagen en kunnen door Google worden geanalyseerd. Concreet worden de Google Analytics Tool Anonymous IP en 'demographic data and interests' gebruikt. Meer informatie hierover vindt u op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Google Analytics biedt via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de de mogelijkheid om het inzamelen van gegevens te weigeren. 

Cookie

Parameter

Doel

Werkwijze

lyo_it_accept_cookie

True

Deze cookie dient om de toestemming van de bezoeker op te volgen

De bezoeker kan zijn toestemming intrekken door deze cookie uit zijn of haar browser te verwijderen

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Google Analytics

Deze cookies dienen om informatie te verzamelen over hoe de bezoekers de website gebruiken (tijd, weekdag) en hoe vaak. Deze informatie wordt gebruikt om de websiteservice te verbeteren

Lees de Privacyverklaring van Google voor meer informatie.

ASP.NET_SessionId

ID

Deze cookie dient om een bezoeker ondubbelzinnig te identificeren.

De Session-ID wordt in een cookie opgeslagen.

Lyo-Search-Settings

TreeType

Cookie voor het opslaan van bekeken zoekresultaten.

Als u een zoekresultaat bekijkt, wordt dat in een cookie opgeslagen.

lyo_box_account_info_settings

true/false

Cookie voor het in-/uitklappen van gegevens in het accountoverzicht

Via deze cookie kan men het bekijken van accountgegevens activeren of deactiveren.

popup_lyoness3steps_closed

true/false

Bij het eerste bezoek wordt een pop-up met verklaringen over Lyoness weergegeven

Cookie voor het regelen van pop-ups. Zodra deze pop-up wordt gesloten, worden de verklaringen bij het volgende bezoek niet meer weergegeven.

 


Denk eraan dat de meest gangbare internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat u alle of bepaalde cookies weigert of dat u voor het ontvangen van een nieuwe cookie om uw toestemming wordt gevraagd. De meeste browsers geven aan hoe u dit kunt instellen via het menu punt 'Help' in de menubalk. Daar leert u ook hoe u al opgeslagen cookies weer kunt verwijderen.


Denk er aan dat u mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken als u geen cookies aanvaardt.
 

Door onze website te gebruiken, verklaart u dat u instemt met het gebruik van de hierboven beschreven cookies.

Verwerking van gegevens

Lyoness verwerkt uw persoonlijke gegevens uitsluitend in naleving van de wettelijke bepalingen. We registreren en verwerken de persoonlijke gegevens die u ons bij uw registratie als Lyoness-lid en in het verloop van uw lidmaatschap ter beschikking stelt alleen in het kader van het vervullen van onze contractuele verplichtingen ten opzichte van u, en bovendien ook alleen in gevallen waarvoor u ons uw toestemming geeft.


We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld om met u te communiceren, om uw identiteit te bevestigen en om u uw persoonlijke ruimte op de Lyoness-website ter beschikking te stellen, om uw vragen en bestellingen te kunnen verwerken en om u onze diensten te kunnen aanbieden. Voorts verwerken we uw gegevens om te bepalen welke ledenvoordelen, die u geniet door uw deelname aan het Lyoness-getrouwheidsprogramma, we u kunnen aanbieden.


Als we uw specifieke toestemming ervoor krijgen, verwerken we uw gegevens ook om u bijv. in te lichten over aanbiedingen en acties van onze partners.

Verantwoordelijke voor de verwerking, gegevensbescherming en overdracht

Om uw gegevens te beschermen, gebruiken we onder andere coderingen bij de gegevensoverdracht (SSL-codering), firewalls, antihackerprogramma's en verdere veiligheidsvoorzieningen, volgens de meest recente technieken.


Uw persoonlijke gegevens worden hoofdzakelijk door Lyoness Europe AG met zetel in CH-9470 Buchs, Bahnhofsstraße 22 (verantwoordelijke voor de verwerking)als contractuele partner van de leden gebruikt en verwerkt, die deze gegevens gebruikt om de betreffende nationale dochteronderneming meer informatie te geven, evenals door Lyoness Group AG. Uw persoonsgegevens kunnen echter, zoals hieronder beschreven, aan bepaalde dienstverleners en binnen de Lyoness-groep worden doorgegeven:


We kunnen in het kader van onze dienstverlening, voor de communicatie met leden en het beheer van onze aanwezigheid online, beroep doen op bepaalde dienstverleners. We verzekeren u dat we deze dienstverleners zorgvuldig uitkiezen om een rechtmatige en veilige gegevensverwerking te garanderen. Bovendien hebben we deze dienstverleners ertoe verplicht om uw persoonsgegevens alleen volgens onze instructies en het bestemde doel en de Belgische gegevensbeschermingsmaatregelen te verwerken. Een verdergaand verwerking van de gegevens door deze dienstverleners is uitgesloten.


Bovendien kunnen we uw persoonsgegevens in naleving van de vereiste gegevensbeschermingsmaatregelen binnen de Lyoness-groep doorgeven, voor zover dit nodig is voor de elektronische verwerking en het beheer of voor het leveren van een concrete dienstverlening voor u. De vennootschappen van de Lyoness-groep zijn er ten opzichte van ons ook toe verplicht om uw persoonsgegevens alleen voor het betreffende concrete doel en volgens de Belgische wetgeving omtrent de  gegevensbescherming te verwerken. Op de volgende website vindt u een nauwkeurige opsomming van alle ondernemingen binnen de Lyoness-groep: http://www.lyoness-corporate.com/en-US/Company/Organisation/. De betreffende diensten zijn meer specifiek de volgende: contactname door elektronische berichten (bijv. e-mail of sms), via sociale media (zoals Facebook enz.), per fax, per telefoon of per brief ter informatie over producten en acties van de partneronderneming, identificatie van aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn, uitvoeren van tevredenheidsenquêtes, beheer van de hotline en het verwerken van transacties. Indien en voor zover dit nodig is om een concrete dienst te leveren, zullen we de nodige persoonsgegevens doorgeven aan onze partners. De partners zijn er op hun beurt ten opzichte van ons toe verplicht om uw persoonsgegevens alleen voor het betreffende concrete doel en volgens de Belgische wetgeving omtrent de  gegevensbescherming te verwerken.


Lyoness is een internationaal concern. Onze activiteiten, managementstructuren en technische infrastructuur overschrijden de grenzen van individuele landen. We kunnen uw persoonsgegevens daarom ook naar het buitenland verzenden. Om uw persoonsgegevens naar de lidstaten van de Europese Economische Ruimte te verzenden of naar Zwitserland en andere landen met overeenstemmende gegevensbescherming hebben we geen verdere toestemming nodig. Voor zover uw persoonsgegevens echter naar andere dan de hierboven beschreven landen moeten worden verzonden, zullen we vooraf uw specifieke toestemming vragen (art. 21, 22 Privacywet).


We zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere personen dan de hierboven aangegeven partners, dienstverleners en Lyoness-ondernemingen. Het doorgeven van die gegevens, in alle gevallen louter voor de uitvoering van het contract, is afhankelijk van uw specifieke toestemming.

Herroepingsrecht, inlichtingen, aanpassing van gegevens en contact

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonlijk gegevens dewelke door ons uitsluitend overeenkomstig de hierboven beschreven manier geregistreerd en verwerkt worden, in te kijken, aan te passen en te laten verwijderen, onder de voorwaarden beschreven in de privacywetgevingen.


U kan uw toestemming voor de verwerking van de gegevens in de toekomst telkens zonder reden intrekken. Die intrekking betekent dat wij uw gegevens niet meer mogen verwerken.


U kan elke verzoek tot toegang, aanpassing en verwijdering van uw persoonlijke gegevens evenals tot intrekking van uw toestemming per brief, fax of e-mail richten aan:


Lyoness Belgium BVBA
Belgicastraat 7, 1930 ZAVENTEM
E-mail: office spam@gohere.go lyoness.be 

Jobportal gegevensbescherming

 


Lyoness verbindt zich tot gelijke kansen voor alle werknemers en is trots op de diversiteit in onze teams! Alle gekwalificeerde sollicitanten maken deel uit van de selectieprocedure, ongeacht etnische afkomst, huidskleur, religie, geslacht, seksuele voorkeur, nationaliteit, handicap of ouderdom.


Welke gegevens opgenomen worden

Omdat www.lyoness-corporate.com een internationale jobportal is, waarop alle vacatures in alle vestigingen en dochterondernemingen van de Lyoness-groep worden aangeboden, is het mogelijk dat u eerst het land waarin u graag zou willen werken, moet selecteren. Na het land te hebben gekozen, wordt u naar de jobbeurs voor dat specifieke land geleid. Op de volgende website vindt u een precieze opsomming van alle ondernemingen binnen de Lyoness-groep, waarvan er sommige uiteraard ook in het buitenland gevestigd zijn: http://www.lyoness-corporate.com/en-US/Company/Organisation/
Als u op onze website voor een van de voorgestelde vacatures solliciteert, wordt u gevraagd om een sollicitatieformulier in te vullen of sollicitatiebestanden te uploaden


De persoonlijke gegevens die we van u ontvangen en opslaan zijn uw aanspreking, voornaam, achternaam, adres met straat, postcode en plaats, geboortedatum, moedertaal, nationaliteit, e-mailadres, telefoonnummer, hoogst behaalde diploma, gewenst bruto jaarloon en de vroegst mogelijke datum waarop u bij ons aan de slag zou kunnen gaan. Verder kunt u uw specifieke kennis en kwalificaties vermelden, zoals bijv. IT-kennis, taalvaardigheden en dergelijke. Bovendien kunt u informatie geven over de opleidingen die u tot nu toe hebt genoten, beroepservaring enz.

U kunt ook bestanden naar onze server uploaden, zoals uw cv, motivatiebrief, een foto, getuigschriften en andere werk gerelateerde documenten.
En verder kunt u ook nog een bericht nalaten in het daarvoor voorziene tekstveld.
 
Omdat Lyoness zich er uiteraard van bewust is dat niet alle vermelde persoonlijke gegevens volgens de betreffende nationale wetgevingen kunnen worden opgevraagd, hebben we slechts de minimale, absoluut noodzakelijke velden, zoals achternaam en contactadres, als verplicht in te vullen velden aangemaakt. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw sollicitatie.

Door het jobportal van Lyoness te gebruiken, verklaart u dat u ermee akkoord gaat dat de door u ingevulde persoonlijke gegevens worden opgeslagen en binnen de Lyoness-groep kunnen worden doorgegeven.

Herroepingsrecht, inlichtingen, aanpassing van gegevens en contact

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonlijk gegevens dewelke door ons uitsluitend overeenkomstig de hierboven beschreven manier geregistreerd en verwerkt worden, in te kijken, aan te passen en te laten verwijderen, onder de voorwaarden beschreven in de privacywetgevingen.


U kan uw toestemming voor de verwerking van de gegevens in de toekomst telkens zonder reden intrekken. Die intrekking betekent dat wij uw gegevens niet meer mogen verwerkt.


U kan elke verzoek tot toegang, aanpassing en verwijdering van uw persoonlijke gegevens evenals tot intrekking van uw toestemming per brief, fax of e-mail richten aan:


Lyoness Belgium BVBA
Belgicastraat 7, 1930 ZAVENTEM
E-mail: office spam@gohere.go lyoness.be


We brengen u graag op de hoogte van welke sollicitatiegegevens we van u hebben. Bovendien kunt u deze gegevens altijd laten veranderen of verwijderen.
Als u niet wilt dat wij uw sollicitatiegegevens na het einde van het selectieproces gedurende een jaar bijhouden, meld dit dan door een e-mail te sturen naar het bovenstaande adres.

* De ledenvoordelen zijn afhankelijk van de gekochte producten en de Loyalty Partner. Alle informatie hierover op deze website is daarom zonder garantie.