ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEDEN VAN LYONESS

Versie: november 2014

Voorwoord
Lyoness Europe AG, met hoofdzetel gevestigd Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs, ingeschreven in het handelsregister van het Kanton St. Gallen onder nummer CH 170.3.026.427-4, leidt een internationale inkoopgemeenschap die het voor de deelnemers (hierna “leden” genoemd) mogelijk maakt om bij de aankoop van goederen en diensten bij de partnerondernemingen van Lyoness (hierna “partnerondernemingen” genoemd) van voordelen te g e n i e t e n ( h i e r n a “Lyoness-Getrouwheidsprogramma” genoemd). Contractpartner van de leden is derhalve Lyoness Europe AG (hierna “Lyoness” genoemd). Lyoness wordt in België vertegenwoordigd door Lyoness Belgium BVBA met hoofdzetel gevestigd Belgicastraat 7, BE-1930 Zaventem (hierna “Lyoness Belgium” genoemd).

In Bijlage 1 aan het einde van deze Algemene Voorwaarden vindt u voor de duidelijkheid een verklarende woordenlijst van de in dit document gebruikte termen. De bepalingen in de artikelen 1 tot en met 18 van deze Algemene Voorwaarden zijn juridisch bindend.

1. Onderwerp van de overeenkomst
1.1 De door het lid bij de partnerondernemingen aangekochte goederen en diensten (hierna “aankopen” genoemd), worden geregistreerd in het Lyoness- Getrouwheidsprogramma. Om van de voordelen van het Lyoness-Getrouwheidsprogramma te genieten, staan het lid in principe de volgende aankoopmogelijkheden ter beschikking: de Cashback Card van Lyoness, tegoedbonnen van de partnerondernemingen en het gebruik van de door Lyoness aangeboden online kanalen voor aankopen in de online winkels van de partnerondernemingen. De mogelijkheden voor de registratie van de aankopen worden in artikel 4.3 uitvoeriger beschreven.

1.2 Het lid heeft op basis van de richtlijnen van deze Algemene Voorwaarden het recht om deel te nemen aan het Lyoness-Getrouwheidsprogramma, te genieten van de daarmee verbonden lidmaatschapsvoordelen en de vriendschapsbonus te ontvangen. Het lid kan aan andere consumenten het Lyoness- Getrouwheidsprogramma aanbevelen en deze als nieuwe leden aanwerven. Het lid is niet bevoegd om ondernemers zoals beschreven in artikel 3.4.iv als leden aan te werven. Het lid is niet verplicht tot aanbeveling van het getrouwheidsprogramma, tot werving van nieuwe leden en is Lyoness op geen enkele wijze resultaten verschuldigd.

2. Basis van de overeenkomst
2.1 Met de aanvaarding van de registratieaanvraag door Lyoness wordt de aanvrager lid van Lyoness en ontvangt hij een persoonlijk, niet overdraagbaar lidmaatschapsnummer (hierna “lid-ID” genoemd). Dit lid-ID geeft recht op deelname aan het Lyoness-Getrouwheidsprogramma.

2.2 Voor het afsluiten van de overeenkomst tussen Lyoness en het lid moet de door Lyoness ter beschikking gestelde Friendship Flyer of de Online Registratie of de mogelijkheid van registratie bij één van de partnerondernemingen worden gebruikt.

2.3 Het lid verklaart dat de door hem aan Lyoness verstrekte informatie juist is en ziet ingeval van onjuist verstrekte gegevens af van enige klacht of enige schadeclaim tegen Lyoness. Het lid verbindt zich er toe om Lyoness onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen van zijn persoonlijke gegevens die hij bij de registratie heeft doorgegeven (in het bijzonder adres, e-mailadres, bankgegevens, telefoonnummer etc.).

2.4 Voor elke natuurlijke of rechtspersoon is telkens slechts één registratie (d.w.z. één lid-ID) toegelaten. De registratie moet met vermelding van het woon- of bedrijfsadres (zetel) van het lid gebeuren. Meervoudige registraties voor het bereiken van onrechtmatige lidmaatschapsvoordelen of onrechtmatige vriendschapsbonussen geeft Lyoness het recht op opzegging van de overeenkomst omwille van dringende redenen en op weigering van de op deze manier verkregen lidmaatschapsvoordelen en vriendschapsbonussen. In het geval van meervoudige registraties worden de laatst geregistreerde lid-ID nummers gewist. Lidmaatschapsvoordelen en vriendschapsbonussen die door meervoudige registraties zijn ontstaan zijn niet geldig.

3. Rechtsverhouding
3.1 Tussen Lyoness en het lid komt geen enkele arbeidsdienst of vennootschapsverhouding (in het bijzonder geen verenigingslidmaatschap) tot stand. De deelname aan het Lyoness-Getrouwheidsprogramma of de aanbeveling van andere leden vindt uitsluitend plaats in het kader van onder eigen verantwoordelijkheid, zelfstandig en juridisch onafhankelijk van Lyoness verrichtte activiteiten.

3.2 Het lid maakt enkel aanspraak op de lidmaatschapsvoordelen en de vriendschapsbonus. Het lid heeft geen recht op andere bijkomende vergoedingen voor zijn activiteit. Het lid heeft evenmin aanspraak op een onkostenvergoeding.

3.3 Het lid is niet bevoegd en niet gerechtigd om Lyoness te vertegenwoordigen en is met name niet gerechtigd voor het afleggen of aannemen van verklaringen in het kader van het Lyoness-Getrouwheidsprogramma en/of bij de werving en aanbeveling van nieuwe leden. Het lid is niet gerechtigd om contant geld te ontvangen of een incasso uit te voeren voor Lyoness. Een overtreding van deze regel in artikel 3.3 geeft Lyoness het recht op opzegging van de overeenkomst omwille van dringende redenen.

3.4 Het lid is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lyoness niet gerechtigd om:
(i) logo’s, woordmerken, handelsnamen, merken, slagzinnen, domeinen, andere kentekens en dergelijke, dan wel andere intellectuele eigendomsrechten van Lyoness of van partnerondernemingen te gebruiken;
(ii) visitekaartjes, presentaties, video’s, audiobestanden, screenshots, web inhoud, media-inhoud, flyers, folders, websites, apps, reclamedocumenten, drukwerk, mailings, homepages of dergelijke over Lyoness of het Lyoness-Getrouwheidsprogramma te vervaardigen, in schriftelijke of elektronische vorm of op enige andere manier te verspreiden of publiekelijk beschikbaar te maken (bijv. Op internetpagina´s zoals YouTube, Facebook, Twitter of andere Social Media);
(iii) bijenkomsten zoals informatiebijeenkomsten, evenementen, workshops, seminaries etc. met betrekking tot en met vermelding van Lyoness of het Lyoness- Getrouwheidsprogramma te organiseren;
(iv) detail-, groot-, en andere handelaars evenals andere ondernemingen die goederen of diensten voor eindgebruikers aanbieden, inclusief benzinestations, franchisenemers en warenhuizen als partnerondernemingen of leden te werven, onderhandelingen of introductiegesprekken te voeren of eender welke activiteit te verrichten ter werving van zulke ondernemingen, in het bijzonder niet op het terrein van de onderneming of in de omgeving daarvan.

4. Lyoness-Getrouwheidsprogramma
4.1 Door aankopen bij partnerondernemingen verkrijgt het lid, in overeenstemming met de richtlijnen van deze Algemene Voorwaarden, lidmaatschapsvoordelen en wel het Cashback-voordeel en Shopping Points. Voor aankopen van de door hem aangeworven leden van het eerste en tweede niveau krijgt de aanbeveler bovendien de vriendschapsbonus. De lidmaatschapsvoordelen, de vriendschapsbonus en hun voorwaarden worden in artikel 8 uitvoeriger beschreven.

4.2 Om de leden voor hun aankopen te kunnen belonen met de lidmaadschapsvoordelen en de vriendschapsbonus, sluit Lyoness overeenkomsten met de partnerondernemingen af. De huidige partnerondernemingen en de telkens verleende lidmaatschapsvoordelen zijn online op te vragen via www.lyoness.com .

4.3 Om aankopen te registreren heeft het lid de volgende mogelijkheden:
4.3.1 De Cashback Card is als papieren kaart, als plastic kaart of als virtuele kaart via de mobiele app beschikbaar. De Cashback Card is geen betaalmiddel maar dient enkel voor de registratie van de aankopen.

4.3.2 De prepaid Lyoness MasterCard® is een in samenwerking een kredietkaart aanbieder (MasterCard®) ter beschikking gestelde betaalkaart met Cashback Card functie. Er gelden afzonderlijke voorwaarden die met de aanvraag van de prepaid Lyoness MasterCard® worden overeengekomen.

4.3.3 Tegoedbonnen zijn originele tegoedbonnen, geschenkkaarten of elektronische tegoedbonnen (af te drukken of te downloaden als online tegoedboncode) van de partnerondernemingen. Uitvoerige regelingen met betrekking tot tegoedbonnen vindt u in artikel 5.

4.3.4 Bij Online Shopping kan het lid:
(i) zich via www.lyoness.com met zijn toegangsgegevens inloggen en de Online Shop van de gewenste partneronderneming uitkiezen of
(ii) de Online Shop oproepen via een ander online kanaal dat door Lyoness voor de aankoopregistratie wordt aangeboden en in de Online Shop van de partneronderneming onmiddellijk aankopen doen. De aankoop kan enkel worden geregistreerd als het systeem van het lid tijdens het aankoopproces cookies toelaat en geen gebruik maakt van Adblocker of Scriptblocker. Uitvoerige regeling met betrekking tot Online Shopping vindt u in artikel 5.

4.4 In de gevallen van artikelen 4.3.1 en 4.3.3 geeft de partneronderneming de geregistreerde aankopen of afrekeningsgegevens door aan Lyoness voor de berekening van de daaruit voortvloeiende lidmaatschapsvoordelen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 8.4. Hetzelfde geldt in het geval van artikel 4.3.2 d.w.z. bij tegoedbonnen, voor zover die bij tegoedbonverkooppunten werden verkregen. Als de tegoedbonnen bij Lyoness worden besteld, registreert Lyoness de aankoopgegevens zelf en worden de lidmaatschapsvoordelen op basis van deze gegevens berekend. In het geval van artikel 4.3.2 geeft de betalingskaart aanbieder de aankoopgegevens door aan Lyoness voor de berekening van de daaruit voortvloeiende lidmaatschapsvoordelen.

5. Online Shopping
5.1 Leden dienen zich via www.lyoness.com te informeren over Online Shopping in de FAQ onder het punt Online Shopping. Klachten achteraf op grond van een onjuiste uitvoering van de Online Shopping kunnen niet in aanmerking worden genomen.

5.2 Creditering van de lidmaatschapsvoordelen en van de vriendschapsbonus voor aankopen via de Online Shopping veronderstelt, in overeenstemming met artikel 8.4, in het bijzonder dat de wettelijke verzakingstermijn voor de verkoop op afstand verlopen is en dat het lid de terugtrekking van de aankoop niet heeft uitgevoerd.

5.3 Het lid maakt enkel aanspraak op lidmaatschapsvoordelen voor aankopen in de onlineshops van partnerondernemingen die op www.lyoness.com zijn opgenomen voor het land waarin het woon- of bedrijfsadres van het lid (in overeenstemming met de registratie) is gevestigd. Hetzelfde is geldig voor de vriendschapsbonus.

5.4 Lyoness heeft geen invloed op het ontwerp van de (gekoppelde) onlineshops van de partnerondernemingen en is daar ook niet verantwoordelijk voor. Zou er op de gekoppelde webpagina´s inhoud voorkomen strijdig met de wet of de goede zeden, dan distantieert Lyoness zich hier uitdrukkelijk van.

6. Bestelling van tegoedbonnen.
6.1 Bij de originele tegoedbonnen, geschenkkaarten en elektronische tegoedbonnen (tegoedboncodes) (hierna gezamenlijk “tegoedbonnen” genoemd) gaat het om tegoedbonnen van partnerondernemingen, die enkel kunnen worden gebruikt voor aankopen bij de partneronderneming die de betreffende tegoedbonnen heeft uitgereikt. De tegenwaarde van een tegoedbon komt overeen met het daarop vermelde bedrag. Een volledige of gedeeltelijke contante uitbetaling van tegoedbonnen door de partneronderneming is niet mogelijk.

6.2 Tegoedbonnen kunnen schriftelijk, telefonisch of online bij Lyoness worden besteld en kunnen ook verkregen worden ter plaatse bij tegoedbonverkooppunten (www.lyoness.com). Na de volledige betaling stelt Lyoness de tegoedbon ter beschikking, die dan voor aankopen bij de overeenkomstige partneronderneming kan worden gebruikt. Lyoness behoudt zich het recht voor om bestellingen van tegoedbonnen te weigeren, bijv. als tegoedbonnen niet beschikbaar zijn.

6.3 Tegoedbonnen die door het lid werden besteld en door Lyoness werden opgestuurd, kunnen uitsluitend worden ingewisseld bij de partneronderneming die bij de bestelling van de tegoedbon door het lid werd bepaald en die overeenkomstig op de tegoedbon wordt vermeld. De tegoedbonnen hebben een beperkte geldigheidsduur dewelke op de bon vermeldt wordt. De overeenkomst die tot stand komt naar aanleiding van de inwisseling van een tegoedbon is uitsluitend gesloten tussen de partneronderneming (tegoedbonuitgever) en het lid (tegoedbonhouder). Lyoness is niet aansprakelijk voor vorderingen die voortvloeien uit deze contractuele relatie.

6.4 Door Lyoness verzonden tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd en verrichtte betalingen kunnen niet worden terugbetaald. Dit is niet van toepassing in de volgende gevallen:
(i) Lyoness garandeert in het kader van de wettelijke aansprakelijkheid dat de tegoedbonnen die door het lid werden ontvangen, kunnen worden ingewisseld of kunnen worden gebruikt voor het vervullen van de betalingsverplichting van een aankoop bij de overeenkomstige partneronderneming. Als de inwisseling niet mogelijk is (bijv. in het geval van insolventie van de partneronderneming), kan het lid de tegoedbon bij Lyoness inruilen voor een tegoedbon van een andere partneronderneming (waarbij lidmaatschapsvoordelen en vriendschapsbonus anders kunnen zijn op basis van de verschillende overeenkomsten met de partnerondernemingen, vgl. artikel 8.3). Als een lid niet geïnteresseerd is in een tegoedbon van een andere partneronderneming, dan kan het betaalde bedrag worden teruggevorderd. In dit geval moet het lid de toegekende lidmaatschapsvoordelen teruggeven. Als een rechtstreeks of onrechtstreeks aangeworven lid zijn rechten volgens dit artikel 6.4(i) heeft gebruikt, moeten ook deze toegekende vriendschapsbonussen worden teruggegeven.
(ii) Als het lid recht heeft op herroepingsrechtsrecht voor verkoop op afstand met betrekking tot de tegoedbonaankoop (consulteer hiervoor de bij elke relevante aankoop verstrekte gebruikersinformatie en verzakingsrechten), dan heeft het lid het recht om de herroeping in het kader van de geldende herroepingstermijnen in te roepen.

6.5 Bij verlies of diefstal van tegoedbonnen die het lid reeds heeft afgehaald of via de post of online reeds heeft ontvangen, is Lyoness niet aansprakelijk voor een mogelijk onrechtmatig gebruik.

6.6 Volledig betaalde en door Lyoness naar het lid verstuurde tegoedbonnen zijn gratis overdraagbaar, d.w.z. dat het lid de tegoedbon aan een willekeurig persoon kan schenken. Een commerciële doorverkoop van tegoedbonnen tegen een vergoeding is daarentegen niet toegestaan.

7. Lyoness-tegoedbonnen
7.1 Lyoness-tegoedbonnen zijn door Lyoness zelf (en niet door partnerondernemingen) uitgereikte tegoedbonnen. Ze kunnen door de leden via www. lyoness.com in de vorm van een tegoedboncode worden verkregen en via www.lyoness.com worden ingewisseld voor de aankoop van tegoedbonnen van partnerondernemingen en bepaalde door Lyoness erkende goederen (maar niet onmiddellijk voor aankopen bij partnerondernemingen).

7.2 De minimale bestelwaarde voor een Lyoness-tegoedbon bedraagt € 10,00. Lyoness-tegoedbonnen kunnen tot een maximumbedrag van € 1.000,00 worden verkregen. De tegenwaarde van een Lyoness-tegoedbon stemt overeen met het bedrag dat op de Lyoness-tegoedbon wordt weergegeven. Bij een gedeeltelijke inwisseling wordt de oorspronkelijke tegenwaarde verminderd met het betreffende inwisselingsbedrag. Een volledige of gedeeltelijke contante uitbetaling is niet mogelijk.

7.3 De verwerving van een Lyoness-tegoedbon genereert geen lidmaatschapsvoordelen of vriendschapsbonussen; die ontstaan (volgens de richtlijnen van de volgende alinea 8) pas als het lid door middel van de Lyoness-tegoedbon via www.lyoness.com een tegoedbon van een partneronderneming (of goederen) aankoopt.

7.4 Lyoness-tegoedbonnen kunnen gratis aan andere leden worden overgedragen en zijn dus bijzonder geschikt als geschenktegoedbon. Een commerciële doorverkoop van Lyoness-tegoedbonnen tegen een vergoeding is daarentegen niet toegestaan.

7.5 Lyoness-tegoedbonnen kunnen enkel worden ingewisseld in de munteenheid waarin de Lyoness-tegoedbon werd uitgereikt. De munteenheid waarin de Lyoness-tegoedbon wordt uitgereikt, wordt bepaald op basis van het woon- of bedrijfsadres (volgens de registratie) van het lid.

7.6 Elke Lyoness-tegoedbon heeft een tegoedboncode die 3 jaar geldig blijft. De termijn van 3 jaar begint aan het einde van het jaar waarin de Lyoness- tegoedbon werd verkregen. Na verloop van de tegoedboncode vervalt de Lyoness-tegoedbon en kan hij niet meer worden ingewisseld.

7.7 Een annulering, herroeping of andere teruggave van de bestelling van Lyoness-tegoedbonnen is na verloop van de herroepingstermijn van de verkoop op afstand (waarover werd geïnformeerd bij de verwerving van de Lyoness-tegoedbon) niet mogelijk. Voor de teruggave van de tegoedbonnen van de partnerondernemingen geldt artikel 6.4.

8. Lidmaatschapsvoordelen uit het Lyoness- Getrouwheidsprogramma en Vriendschapsbonus
8.1 Aankopen van het lid die in het Lyoness-Getrouwheidsprogramma worden geregistreerd, zorgen ervoor dat het lid van lidmaatschapsvoordelen geniet. Bovendien ontvangt het lid als aanbeveler een vriendschapsbonus voor aankopen van door hem aangeworven leden van het eerste of tweede niveau (meer daarover in artikel 8.1.3). De lidmaatschapsvoordelen en de vriendschapsbonus zijn gebaseerd op de overeengekomen voorwaarden tussen Lyoness en de betreffende partneronderneming en verschillen daarom per partneronderneming, branche en land. De lidmaatschapsvoordelen bestaan uit de Cashback (artikel 8.1.1). Voor aankopen bij bepaalde partnerondernemingen worden bovendien Shopping Points toegekend (artikel 8.1.2). De vriendschapsbonus wordt hierna in artikel 8.1.3 beschreven.

8.1.1 Cashback: Voor aankopen die in het Lyoness-Getrouwheidsprogramma worden geregistreerd, ontvangt het lid tot 5 % Cashback, waarbij voor individuele gevallen ook een hoger percentage kan worden verleend. Het op www.lyoness.com (login-pagina) aangegeven Cashback-percentage van de betreffende partneronderneming is van toepassing. De Cashback-betalingen gebeuren in overeenstemming met artikelen 8.4 tot 8.6.

8.1.2 Shopping Points: Voor aankopen die in het Lyoness-Getrouwheidsprogramma worden geboekt en die werden gedaan bij partnerondernemingen die hiervoor Shopping Points geven, ontvangt het lid Shopping Points. Shopping Points kunnen door het lid worden ingewisseld voor een aanvullende korting op aankopen in het kader van speciale, op www.lyoness.com vermelde acties. Details worden in artikel 9 beschreven.

8.1.3 Vriendschapsbonus: Voor aankopen van leden die door de aanbeveler zelf rechtstreeks zijn aangeworven (personen die zich omwille van de aanbeveling van het lid bij Lyoness hebben geregistreerd en het lid als aanbeveler hebben opgegeven) en van leden die door deze aangeworven leden rechtstreeks zijn aangeworven (onrechtstreeks aangeworven leden van het tweede niveau), die in het Lyoness-getrouwheidsprogramma worden geregistreerd, ontvangt het lid van Lyoness telkens tot 0,5 % korting op de aankoopsom bij wijze van vriendschapsbonus. Voor andere onrechtstreeks aangeworven leden wordt geen vriendschapsbonus verleend. De betalingen van de vriendschapsbonussen gebeuren in overeenstemming met artikelen 8.4 tot en met 8.6.

8.2 Lyoness behoudt zich het recht voor om in het kader van speciale acties af te wijken van de hier geregelde principes. Lyoness heeft er belang bij om de leden een zo groot mogelijke keuze aan aankoopmogelijkheden bij partnerondernemingen aan te bieden en daarbij substantiële kortingen met de partnerondernemingen overeen te komen om de leden omvangrijke kortingen te kunnen verlenen. Als er met een partneronderneming afwijkende voorwaarden met betrekking tot speciale acties overeen worden gekomen (zoals bijv. bij atypische aankopen zoals looptijdafhankelijke gsm-overeenkomsten het geval kan zijn), zal Lyoness daar afzonderlijk op wijzen in het gedetailleerde overzicht van de partneronderneming op www.lyoness.com (vgl. hierna artikel 8.3.)

8.3 De telkens toegekende voordelen kunnen in het gedetailleerde overzicht van de partneronderneming op www.lyoness.com worden opgeroepen. Het lid wordt aangeraden om zich regelmatig op de website van Lyoness te informeren over de toestand van de betreffende voorwaarden van de partnerondernemingen. Lyoness is gemachtigd om de voor afzonderlijke partnerondernemingen verleende lidmaatschapsvoordelen en de vriendschapsbonus te wijzigen na een aankondigingstermijn van 2 weken. Voor de berekening van de lidmaatschapsvoordelen voor het lid moet er rekening worden gehouden met de voorwaarden die gelden op het tijdstip waarop het lid de aankoop volledig heeft betaald.

8.4 Voor creditering van lidmaatschapsvoordelen en vriendschapsbonussen is het vereist dat de aankoop volledig is betaald door het lid en dat het lid geen recht meer heeft om de aankoop zonder vermelding van reden ongedaan te maken, d.w.z. dat een eventuele herroepingstermijn voor verkoop op afstand verlopen moet zijn. Als aan deze voorwaarden is voldaan, bevestigt de partneronderneming de aankoop aan Lyoness en geeft ze haar afrekening door. De lidmaatschapsvoordelen en de vriendschapsbonus die voortvloeien uit de betreffende aankopen, die tot telkens zondag 23:00 uur door de partneronderneming tegenover Lyoness worden afgerekend, worden bij het lid (lidmaatschapsvoordelen) respectievelijk zijn aanbeveler (vriendschapsbonus) bijgeschreven. Lyoness verplicht de partnerondernemingen om uiterlijk twee maanden na het tijdstip waarop de voorwaarden in zin 1 van deze alinea 8.4 zijn vervuld, af te rekenen. Als het lid de tegoedbon van een partneronderneming bij Lyoness heeft verworven, dan worden de lidmaatschapsvoordelen en de vriendschapsbonus bijgeschreven als aan de voorwaarden in zin 1 van dit artikel 8.4 is voldaan.

8.5 Lyoness schrijft het tegoed aan Cashback en vriendschapsbonus wekelijks over, dit vanaf een minimaal tegoed van 10 euro, op de bankrekening die door het lid werd aangegeven.

8.6 Als het lid aankopen bij partnerondernemingen in het buitenland (ter plaatse of online) doet, kan het zijn dat de Cashback of de vriendschapsbonus aanvankelijk in de munteenheid van het betreffende land op zijn uitbetalingsrekening wordt weergegeven. Bij de bevestiging van de aankoop door de partneronderneming wordt het bedrag op de persoonlijke lidmaatschapspagina van het betreffende lid automatisch, in overeenstemming met de betreffende referentiekoers van de Europese Centrale Bank of de bevoegde Centrale Bank voor de dag van de betalingsingang bij de partneronderneming, omgerekend naar de munteenheid van het land van het lid. Artikel 5.3 blijft van toepassing, d.w.z. dat de aanspraak op lidmaatschapsvoordelen en de vriendschapsbonus enkel van toepassing is met betrekking tot aankopen in het buitenland via kanalen (bijv. Online Shops) die voor het betreffende lid op de website van Lyoness zijn genoemd.

9. Lyoness Shopping Points
9.1 Voor aankopen in het Lyoness-Getrouwheidsprogramma bij partnerondernemingen krijgen de leden eventueel een bepaald aantal Shopping Points toegewezen.

9.2 Of en hoeveel Shopping Points er worden toegewezen, is afhankelijk van de aankoopsom en van de voorwaarden die met de betreffende partneronderneming zijn overeengekomen. Lyoness verwijst naar de gedetailleerde pagina van de handelaars op www.lyoness.com als berekeningsbasis voor het aantal Shopping Points dat de betreffende partneronderneming voor een aankoopsom van 100 euro geeft.

9.3 Shopping Points hebben geen vaste nominale waarde. Hun waarde wordt veeleer vastgesteld in overeenstemming met de omvang van het voordeel dat bij de inwisseling van de Shopping Points door de betreffende partneronderneming wordt verleend. Shopping Points kunnen niet contant worden uitbetaald of tegen een vergoeding aan andere personen worden overgedragen. Het is echter wel toegestaan om Shopping Points aan andere leden te schenken.

9.4 De verzamelde Shopping Points worden bij het lid bijgeschreven en kunnen op de persoonlijke lidmaatschapspagina worden opgevolgd. Het lid kan ze in het kader van bepaalde, op www.lyoness.com vermelde acties inruilen voor een korting op zijn aankopen. Shopping Points kunnen enkel in het voor de betreffende aankoop aangegeven aantal worden ingeruild.

9.5 Ook voor aankopen waarbij het lid Shopping Points inruilt, worden er door Lyoness lidmaatschapsvoordelen en vriendschapsbonussen verleend. De hoogte van de lidmaatschapsvoordelen en de vriendschapsbonus wordt in dit geval bepaald in overeenstemming met de aankoopsom die overblijft na aftrek van het verleende voordeel door de inwisseling van de Shopping Points.

9.6 Shopping Points vervallen na drie jaar. De termijn van drie jaar begint te lopen aan het einde van het jaar waarin de betreffende Shopping Points zijn verzameld.

10. Persoonlijke Lidmaatschapspagina
10.1 Lyoness stelt elk lid gratis een persoonlijke lidmaatschapspagina ter beschikking op www.lyoness.com (loginpagina), waarop het na invoer van zijn gebruikersnaam en wachtwoord te allen tijde zijn aankopen, aanbevolen leden en informatie over lidmaatschapsvoordelen en de vriendschapsbonus van het Lyoness-getrouwheidsprogramma kan raadplegen. Voor een eventuele niet beschikbaarheid van de website van Lyoness en de loginpagina op www.lyoness.com is Lyoness enkel aansprakelijk in overeenstemming met artikel 14.

10.2 De toegangsgegevens voor het gebruik van de persoonlijke lidmaatschapspagina (gebruikersnaam, wachtwoord en PIN) moeten door het lid veilig worden bewaard en strikt vertrouwelijk worden behandeld. De gebruikersnaam en het wachtwoord mogen in geen geval aan derden beschikbaar worden gesteld. De persoonlijke instellingen kunnen via www.lyoness.com (loginpagina) te allen tijde door het lid worden gewijzigd.

10.3 Het lid verbindt zich er toe om Lyoness onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk oneigenlijk gebruik van zijn online toegang op zijn persoonlijke lidmaatschapspagina. Na de onmiddellijke blokkering van zijn toegang zal het lid gewijzigde gegevens ontvangen via SMS, e-mail of per post. Voor de schade die bij het lid is ontstaan door het oneigenlijk gebruik is Lyoness slechts aansprakelijk in overeenstemming met artikel 14.

11. Verandering van aanbeveler
Leden die over een periode van 6 maanden geen aankopen bij partnerondernemingen hebben gedaan en ook geen Lyoness-tegoedbonnen hebben verworven, kunnen hun aanbeveler veranderen door een ander lid met zijn instemming tegenover Lyoness te benoemen als aanbeveler. In dit geval blijven de door het veranderde lid rechtstreeks of onrechtstreeks aangeworven leden (onafhankelijk welk niveau) in hun oorspronkelijke positie bij de oorspronkelijke aanbeveler behouden.

12. Gegevensbescherming
Voor zover het voor de uitvoering van het Lyoness-Getrouwheidsprogramma en dus voor de berekening van de lidmaatschapsvoordelen en de vriendschapsbonus noodzakelijk is, zorgt Lyoness voor de registratie, bewaring en verwerking van persoonsgegevens van de leden op een gegevensbeschermingsverantwoordelijke plaats. In het kader van de afrekening van de vriendschapsbonus stelt Lyoness de aanbeveler gegevens over de aankoopvolumes van de door hem aangeworven leden van het eerste en het tweede niveau ter beschikking. Aangeworven leden van het eerste niveau worden hier met naam kenbaar gemaakt. Bovendien wordt hun telefoonnummer en e-mailadres weergegeven. Aangeworven leden van het tweede niveau worden enkel in anonieme vorm weergegeven. Het lid kan zijn aanbeveler via de persoonlijke lidmaatschapspagina ook toegang tot extra persoonsgegevens (zoals zijn adres) verlenen. Voor zover het lid zijn toestemming geeft, gebruikt Lyoness de gegevens van de leden ook voor gepersonaliseerde informatie over aanbiedingen en producten van Lyoness en van de partnerondernemingen van Lyoness.

12.1 Lyoness Belgium verbindt zich tot de naleving van de wet op de bescherming van het privéleven met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992. Alle aanvragen met betrekking tot informatie over of wijziging of verwijdering van de gegevens kunnen rechtstreeks aan Lyoness of aan Lyoness Belgium (office@lyoness.be) worden gericht.

12.2 Extra gegevensbeschermings bepalingen bij gebruik van de website van Lyoness vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring op www.lyoness.com.

12.3 Lyoness zet internationaal erkende beveiligingstechnologieën in om de gegevens van de leden tegen onbevoegde toegang te beschermen. Voor de beveiliging van de door middel van internet overgedragen gegevens is Lyoness enkel aansprakelijk in overeenstemming met artikel 14.

12.4 Toestemming met betrekking tot de gegevensbescherming: Bij dezeHierbij geeft het lid zijn uitdrukkelijke akkoord - te allen tijde herroepelijkeepbaar – toestemming aan Lyoness evenals de Lyoness AG voor de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens in het kader van de deelneming in het Lyoness getrouwheidsprogramma. In het bijzonder stemt het lid ermee in dat , met het feit dat Lyoness in het kader van de deelname aan het Lyoness- Getrouwheidsprogramma persoonsgegevens over zijn aankoopgedrag (interesses en voorkeuren etc.) registreerdt en deze informatie wordt gebruikt voor de vormgeving van gepersonaliseerde informatie of persoonlijke contactopname om reclame te maken voor het Lyoness-getrouwheidsprogramma en de aanbiedingen van de partnerondernemingen. Bovendien geeft het lid uitdrukkelijk zijn de toestemming op het doorgeven van zijn persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 12. Het lid kan zijn toestemming te allen tijde schriftelijk of per e-mail naar office@lyoness.be herroepen. Een schriftelijke herroeping moet worden gericht aan: Lyoness Belgium BVBA, 1930 Zaventem, Belgicastraat 7.

13. Prestatiestoringen
13.1 De verplichtingen van Lyoness ten opzichte van het lid zijn beperkt tot de uitvoering van het Lyoness-Getrouwheidsprogramma zoals in deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden wordt beschreven.

13.2 De rechten en plichten met betrekking tot de aankopen die door de leden bij de partnerondernemingen worden gedaan, gelden enkel voor de betreffende partnerondernemingen. Lyoness is behoudens artikel 14 ook in geen geval aansprakelijk voor de uitvoering van de verbintenissen tussen het lid en een partneronderneming, in het bijzonder niet bij een mogelijke niet- of slechte uitvoering van haar verbintenis door de partneronderneming.

13.3 In geval de partneronderneming haar verplichtingen niet (volledig) nakomt, kan het lid tegenover Lyoness geen aanspraak maken op een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het ingewisselde bedrag van een tegoedbon, op de uitreiking van een andere tegoedbon, op een contante betaling of op een andere vergoeding of compensatie. Eventuele aanspraken van het lid bij niet- of slechte uitvoering van haar verbintenis door de partneronderneming moeten uitsluitend aan de partneronderneming worden gericht.

14. Aansprakelijkheid
14.1 Lyoness is overeenkomstig de wettelijke aansprakelijkheidsvoorschriften aansprakelijk voor schade van het lid door overlijden, lichamelijke letsels of schade aan de gezondheid die berust op een opzettelijk of nalatig plichtverzuim door Lyoness. Ook voor andere schade die op opzet of grove schuld van Lyoness berust, is Lyoness aansprakelijk.

14.2 Voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt, is Lyoness enkel aansprakelijk voor de typische en te voorzienbare schade. In geval van overmacht vervalt deze aansprakelijkheid volledig.

14.3 Lyoness kan niet aansprakelijk worden gehouden behoudens in de gevallen zoals omschreven in artikel 14.1. Dit geldt in het bijzonder als Lyoness geen schuld treft, bijv. bij
(i) onderbrekingen in de beschikbaarheid van de toegang van het lid tot het internet,
(ii) andere technische en elektronische fouten (i) tijdens een gegevenscommunicatie via internet of (ii) bij het gebruik van het Lyoness-internetportaal, de Lyoness-SMS-service en de Lyoness-toepassingen voor mobiele eindapparaten, voor zover deze fouten niet binnen de verantwoordelijkheid van Lyoness liggen.
(iii) technische en elektronische fouten buiten de verantwoordelijkheid van Lyoness die een registratie van aankopen in het Lyoness-Getrouwheidsprogramma verhinderen (in het bijzonder eventueel uitvallen van de tracking en het daaruit voortvloeiende gegevensverlies)
(iv) de niet beschikbaarheid van het gsm-netwerk of terminals en
(v) de gebrekkige werking van mobiele eindapparaten van het lid.
De koopovereenkomst met betrekking tot goederen of diensten komt uitsluitend tussen het lid en de betreffende partneronderneming tot stand.

14.4 Voor zover de aansprakelijkheid voor Lyoness beperkt of uitgesloten is, gelden de beperkingen of uitsluitingen ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de medewerkers, de wettelijke vertegenwoordiger en uitvoeringsagenten van Lyoness.

14.5 De aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen in overeenstemming met deze artikel 14 laten de aansprakelijkheid van Lyoness in overeenstemming met de dwingende wettelijke voorschriften van de productaansprakelijkheidswet op basis van het bedrieglijk verzwijgen van een gebrek of de overname van een garantie voor de toestand van een ding, onberoerd.

15. Kosten
15.1 De registratie en de deelname aan het Lyoness- Getrouwheidsprogramma is volledig gratis voor de leden.

15.2 De Lyoness Cashback Card is net als de registratie volledig gratis voor de leden.

15.3 Als het lid beslist om een Lyoness MasterCard® aan te vragen, zijn hier bijkomende kosten aan verbonden. De kosten en voorwaarden van de Lyoness MasterCard® worden nader omschreven in de overeenkomst die het lid aangaat bij het nemen van de Lyoness MasterCard®.

16. Beëindiging van de overeenkomst door het lid
16.1 Het lid heeft het recht om de overeenkomst met Lyoness te allen tijde en zonder inachtneming van een opzegtermijn door middel van een schriftelijke verklaring te beëindigen. In dit geval eindigt de overeenkomst tussen Lyoness en het lid met de ontvangst van de verklaring door Lyoness.

16.2 Bij beëindiging van de overeenkomst door het lid maakt het lid slechts aanspraak op alle lidmaatschapsvoordelen uit het Getrouwheidsprogramma waarop hij tot het tijdstip van de beëindiging van de overeenkomst reeds recht op had, d.w.z. als de aankoop die recht gaf op Cashback of vriendschapsbonus reeds werd gedaan op het tijdstip van de beëindiging van de overeenkomst. De tot dan verzamelde Shopping Points vervallen met de beëindiging van de overeenkomst.

17. Beëindiging van de overeenkomst door Lyoness
17.1 De overeenkomst kan door Lyoness zonder reden met een termijn van 8 weken of om dringende redenen met onmiddellijke ingang worden beëindigd. Als dringende reden geldt, naast de beschadiging van de economische belangen of de reputatie van Lyoness of de betreffende partnerondernemingen toe te rekenen aan het lid, in het bijzonder de schendig van belangrijke verplichtingen van de overeenkomst. Tot de belangrijke verplichtingen van de overeenkomst behoren in het bijzonder de plichten van het lid in overeenstemming met artikelen 2.3, 2.4, 3.3 en 3.4.

17.2 Het lid ziet in geval van schuldige overtreding tegen deze feiten af van enige schadeclaim en klacht tegen Lyoness. Dit geldt ook voor de kosten van een verdediging tegen dergelijke eisen van derden. Bovendien heeft Lyoness het recht om de genoemde schade die door het plichtsverzuim van het lid is ontstaan, met inbegrip van de gerechtskosten, tegenover het lid te doen gelden.

17.3 Bij beëindiging van de overeenkomst maakt het lid slechts aanspraak op alle lidmaatschapsvoordelen uit het getrouwheidsprogramma waarop hij tot het tijdstip van de beëindiging van de overeenkomst reeds recht op had, d.w.z. als de aankoop die recht gaf op Cashback of vriendschapsbonus reeds werd gedaan op het tijdstip van de beëindiging van de overeenkomst.

18. Algemene bepalingen
18.1 Het lid is enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van Lyoness gerechtigd om vorderingen die het lid op Lyoness heeft aan een ander over te dragen of te bezwaren.

18.2 De deelname aan het getrouwheidsprogramma vormt louter een ruilverhouding en vormt bijgevolg geen vennootschapsverbinding tussen het lid en Lyoness; in het bijzonder ontstaat er geen lidmaatschap in een vereniging.

18.3 Afzonderlijk gemaakte overeenkomsten tussen het lid en Lyoness hebben in elk geval voorrang op deze algemene bedrijfsvoorwaarden. Voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten is een schriftelijk contract of een schriftelijke bevestiging van Lyoness doorslaggevend. Er wordt verondersteld dat de partijen geen mondelinge afspraken hebben gemaakt. Lyoness kan de schriftelijke bevestiging van een afzonderlijk gemaakte overeenkomst per post, e-mail of per SMS aan het lid sturen.

18.4 De schriftelijk meegedeelde wijzigingen van deze algemene voorwaarden en alle andere overeenkomsten tussen het lid en Lyoness worden beschouwd als door het lid aanvaard als het lid binnen 30 dagen na de toegang tot de wijzigingsmededeling niet schriftelijk bezwaar maakt tegen de toepasselijkheid van de gewijzigde algemene bedrijfsvoorwaarden, dan wel overeenkomsten. Lyoness zal het lid er bij het begin van de termijn in het bijzonder op wijzen dat zijn toestemming met de meegedeelde wijzigingen van de algemene bedrijfsvoorwaarden als gegeven wordt beschouwd als het binnen de vastgestelde termijn niet schriftelijk bezwaar maakt tegen de toepasselijkheid daarvan. De wijzigingen van de algemene voorwaarden worden enkel beschouwd als door het lid aanvaard als deze aanwijzing ook daadwerkelijk werd gegeven.

18.5 Voor zover er in de inhoud van de overeenkomst geslacht specifieke aanduidingen worden gebruikt, worden daarmee zowel vrouwelijke als mannelijke als rechtspersonen bedoeld.

18.6 Als er bepalingen van de overeenkomst volledig of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar zijn, heeft dit geen verdere gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen.

18.7 Op de overeenkomst moet het Belgisch Recht worden toegepast. Voor alle geschillen voor de rechtbank met betrekking tot de overeenkomst zijn de rechtbanken van de woonplaats van het lid bevoegd. Het gebruik van het VN-kooprecht is uitgesloten.

18.8 De registratie en de deelname aan het Lyoness-Getrouwheidsprogramma is vanaf voltooiing van het 18de levensjaar mogelijk.

18.9 Het lid verbindt zich ertoe om alle heffingen, vergoedingen, belastingen etc. die ontstaan door ontvangst van de lidmaatschapsvoordelen van het lid, zelf te dragen.

Bijlage 1

Verklarende Woordenlijst

„Aanbeveler“ is het lid dat een ander lid onmiddellijk heeft aangeworven en dat in de registratie van dit lid bij Lyoness bijgevolg als aanbeveler wordt vermeld of het lid dat na een verandering van de aanbeveler bij Lyoness als aanbeveler van het betreffende lid wordt vermeld.

„Cashback Card“ is een plastic of papieren kaart of een virtuele kaart (via de mobiele app van Lyoness op te roepen) die dient voor de registratie van de aankopen van leden bij partnerondernemingen in het Lyoness-getrouwheidsprogramma. Het is geen betaalmiddel.

„Cashback“ is het lidmaatschapsvoordeel dat in artikel 8.1.1. uitvoeriger wordt beschreven.

„Leden“ zijn alle personen die met Lyoness een overeenkomst hebben gesloten voor de oprichting van een lidmaatschap bij Lyoness in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden zolang deze overeenkomst bestaat, d.w.z. zolang deze overeenkomst niet door een van de partijen is beëindigd.

„Lid-ID“ is een eenmalig door Lyoness gegeven nummer dat dient voor de identificatie van het lid en voor de registratie van de aankopen bij de partnerondernemingen.

„Lidmaatschapsvoordelen“ zijn alle voordelen die het lid in het Lyoness-getrouwheidsprogramma krijgt of eventueel kan krijgen door de aankopen bij de partnerondernemingen. De voordelen bestaan uit de Cashback en de Shopping Points.

„Lyoness-Getrouwheidsprogramma“ is de door Lyoness ontwikkelde aankoopgemeenschap waarbij de leden lidmaatschapsvoordelen krijgen bij aankoop van goederen en diensten van de partnerondernemingen of een vriendschapsbonus ontvangen voor aankopen van door hen aangeworven leden van het eerste en tweede niveau in het Lyoness-Getrouwheidsprogramma.

„Lyoness-tegoedbonnen“ zijn tegoedbonnen die door Lyoness worden uitgereikt. Ze kunnen door de leden via www.lyoness.com worden verworven en via www. lyoness.com voor de aankoop van tegoedbonnen van partnerondernemingen (maar niet onmiddellijk voor aankopen bij partnerondernemingen) en van bepaalde, door Lyoness erkende goederen bij Lyoness worden ingewisseld. Een uitvoerigere beschrijving vindt u in artikel 7.

„Partnerondernemingen“ zijn ondernemingen die met Lyoness een overeenkomst hebben en waarbij de leden lidmaatschapsvoordelen voor de aankoop van goederen en diensten kunnen krijgen en een vriendschapsbonus kunnen ontvangen voor aankopen van door hen aangeworven leden van het eerste en tweede niveau in het Lyoness-getrouwheidsprogramma.

„Persoonlijke lidmaatschapspagina“ de lidmaatschapspagina op de websites van Lyoness dat in artikel 10 uitvoeriger wordt beschreven.

„Shopping Points“ is het lidmaatschapsvoordeel dat in artikel 9 uitvoeriger wordt beschreven.

„Tegoedbonnen“ zijn originele tegoedbonnen of geschenkkaarten en elektronische tegoedbonnen (tegoedboncodes) van de partnerondernemingen zoals uitvoeriger beschreven in artikel 6.1.

„Vriendschapsbonus“ is de bonus die in artikel 8.1.3 uitvoeriger wordt beschreven en die een lid ontvangt voor aankopen van door hem aangeworven leden van het eerste en tweede niveau in het Lyoness-getrouwheidsprogramma.

„Friendship Flyer“ is het document dat bij een offline registratie ingevuld en ondertekend aan Lyoness moet worden bezorgd om tegenover Lyoness een bindend voorstel voor afsluiting van een lidmaatschap bij Lyoness af te geven.

“Prepaid Lyoness MasterCard®“ is een in samenwerking met een betaalkaartaanbieder ter beschikking gestelde betalingskaart met Cashback Card-functie. (PrepaidDebit-Card).
* De ledenvoordelen zijn afhankelijk van de gekochte producten en de Loyalty Partner. Alle informatie hierover op deze website is daarom zonder garantie.