OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA ČLANOVE LYONESS-AIzdanje: novembar 2014. godine
Preambula

Lyoness Europe AG sa sjedištem u Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs, ID broj CH 170.3.026.427-4 Trgovačkog registra Kantona St. Gallen vodi kupovnu zajednicu koja sudionicima ( dalje u tekstu „članovi“) omogućuje da kroz nabavku proizvoda i usluga kod Lyoness partnerskih firmi ( dalje u tekstu “partnerske firme”) dobijaju pogodnosti (dalje u tekstu “Lyoness program lojalnosti). Ugovorni partner za članove je tako Lyoness Europe AG (dalje u tekstu “Lyoness”). Lyoness u Bosni i Hercegovini zastupa Lyoness d.o.o. Sarajevo, Trg djece Sarajeva br.1 (BBI centar 4a), 71000 Sarajevo (dalje u tekstu Lyoness d.o.o. Sarajevo).

Radi lakšeg razumijevanja se u prilogu 1. na kraju ovih Opštih uslova poslovanja nalazi rječnik sa pojmovima koji su korišteni. Pravno mjerodavni su pojmovi u tačkama 1 do 18 OUP-a.

1. Predmet ugovora
1.1. Proizvodi i usluge koje članovi nabavljaju kod partnerskih firmi ( dalje u tekstu „kupovine“) se obuhvataju kroz Lyoness program lojalnosti. Za korištenje pogodnosti Lyoness programa lojalnosti članu u načelu na raspolaganju stoje slijedeći načini: Lyoness Cashback Card, vaučeri partnerskih firmi, kao i korištenje od Lyoness-a ponuđenih online kanala za kupovinu u online prodavnicama partnerskih firmi. Ove mogućnosti za obuhvatanje kupovina pobliže su opisane pod tačkom 4.3.

1.2. Član je u skladu sa ovim OUP ovlašten da sudjeluje u Lyoness programu lojalnosti i da za to dobija članske pogodnosti kao i prijateljski bonus. Član može preporučivati Lyoness program lojalnosti drugim potrošačima i tako ih učiniti novim članovima. Član nije ovlašten da kao članove registruje poduzetnike u smislu tačke 3.4 (iv). Član nije dužan preporučivati Lyoness i registrovati nove članove i ne duguje Lyoness-u nikakav vid uspjeha.

2. Osnova Ugovora
2.1. Prihvatanjem zahtjeva za registraciju od strane Lyoness-a, podnositelj istog postaje registrovan član Lyoness-a i dobija lični neprenosiv identifikacijski broj ( dalje u tekstu ‟ID člana”). Isti mu daje ovlaštenje za sudjelovanje u Lyoness programu lojalnosti (bez zasnivanja članstva, pogledajte klauzulu 18.2).

2.2. Za zaključenje ugovora između Lyoness-a i člana služi od strane Lyoness-a na raspolaganje stavljeni Friendshipflyer ili online registracija ili mogućnost registrovanja kod jedne od lokalnih partnerskih firmi (na licu mjesta).

2.3. Član izjavljuje da su podaci koje je proslijedio Lyoness-u ispravni, te da je Lyoness u slučaju namjerno neistinitih podataka neutuživ. Član se obavezuje da će smjesta informisati Lyoness ukoliko se njegovi, tokom registracije navedeni, lični podaci promijene (pogotovo adresa stanovanja, e-mail adresa, bankovni podaci, broj telefona itd ).

2.4. Za svako privatno ili pravno lice dopuštena je samo po jedna registracija (t.j. jedan ID člana). U registraciji se navodi poslovna (sjedište) odnos. stambena adresa člana. Višestruko registrovanje radi ostvarivanja neovlaštenih članskih pogodnosti odnos. neovlaštenih prijateljskih bonusa Lyoness-u daje pravo na raskidanje ugovornog odnosa iz bitnog razloga kao i ukidanje članskih pogodnosti i prijateljskih bonusa koji su nastali na ovaj način. Kod višestrukog registrovanja se zadnje registrovani ID brojevi brišu. Članske pogodnosti kao i prijateljski bonusi koji su nastali putem čak samo jedne višestruke registracije, propadaju.

3. Pravni odnos
3.1. Između Lyoness-a i člana se ne ostvaruje nikakav vid poslovnog, službenog ili društvenog odnosa (posebno ne članstvo u udruženju). Sudjelovanje u Lyoness programu lojalnosti odnos. preporučivanje novih članova slijedi isključivo u okviru samoinicijativne, samostalne i pravno od Lyoness-a nezavisne djelatnosti.

3.2. Član ima pravo na članske pogodnosti kao i na prijateljski bonus. Na naknadu koja prevazilazi navedeno član za svoj rad nema pravo. Član nema pravo na nadoknadu troškova.

3.3. Član nije ovlašten za zastupanje Lyoness-a, posebno ne za davanje ili uzimanje izjava od drugih članova u okviru Lyoness programa lojalnosti i/ili kod akvizicije novih članova. Član nije ovlašten za primanje gotovine i ubiranje novca za Lyoness. Namjerno kršenje ove tačke 3.3, Lyoness-u daje pravo na raskidanje ugovornog odnosa iz bitnog razloga.

3.4. Član bez prethodnog pismenog odobrenja od strane Lyoness-a nije ovlašten da:

(i) koristi logotipe, natpise, imena robnih marki/brendova, izjave, domain-e, druge oznake i slično od Lyoness-a ili partnerskih firmi;
(ii) kreira vizitke, prezentacije, videe, audio datoteke, screenshot-ove, web sadržaje, medijske sadržaje, flyer-e, prospekte, web stranice, App-ove/aplikacije, reklamni material, poštanske pošiljke, mailing-e, Homepage-a, i sl. sa pozivanjem na ili spominjanjem Lyoness-a ili Lyoness programa lojalnosti ili da ga u pisanoj, elektronskoj ili bilo kojoj drugoj formi širi ili na drugi način objavljuje i čini javno dostupnim (npr. na internet stranicama kao što su YouTube ili Facebook);
(iii) Provođenje manifestacija kao što su informativni događaji, eventi, workshop-ovi, seminari itd. sa pozivanjem na ili spominjanjem Lyoness-a ili Lyoness programa lojalnosti; i
(iv) Učlanjenje maloprodajnih i veleprodajnih trgovaca, kao i bilo kakvih drugih preduzeća koja nude proizvode ili usluge za krajnje potrošače, uključujući učlanjenje benzinskih pumpi, franšiza i robnih kuća kao partnerskih firmi ili članova, vođenje pregovora ili sastanaka u svrhu pokretanja saradnje ili vršenje bilo kakvih reklamnih aktivnosti u svrhu pridobijanja takvih preduzeća posebno na zemljištu preduzeća ili u blizini istog.

4. Lyoness program lojalnosti
4.1. Kupovinom kod partnerskih firmi, član u skladu sa ovim OUP dobija članske pogodnosti i to Cashback kao i Shopping Points. Davalac preporuke dobija prijateljski bonus za kupovine koje izvrše članovi prvog i drugog nivoa koje je on preporučio. Članske pogodnosti I prijateljski bonus kao i njihove predispozicije pobliže su opisane pod tačkom 8.

4.2. Da bi se članovima za njihove kupovine dodijelile članske pogodnosti i prijateljski bonus, Lyoness sklapa sporazume sa partnerskim firmama. Pregled aktualnih partnerskih firmi uključujući članske pogodnosti koje se kod njih dobijaju možete pronaći online na www.lyoness.com.

4.3. Članu za obuhvatanje kupovina na raspolaganju stoje slijedeće mogućnosti:
4.3.1 Cashback Card je dostupna u vidu virtualne kartice preko mobilne aplikacije ili papirnate kartice po imenu "Moja Cashback kartica", ili plastične kartice. Ona nije sredstvo plaćanja nego služi samo za registrovanje podataka o kupovini.

4.3.2 Prepaid Lyoness MasterCard® jeste sredstvo plaćanja sa integrisanom Cashback Card funkcijom (Prepaid Debit Card), koja se nudi u suradnji sa servis provajderom platnih kartica (MasterCard®).Kod podnošenja zahtjeva za izdavanje prepaid Lyoness MasterCard® kartice sklapaju se posebni uslovi poslovanja.

4.3.3 Vaučeri su originalni vaučeri, odnosno poklon kartice ili elektronski vaučeri (za štampanje ili preuzimanje kao online kupon kodovi) partnerskih firmi. Detaljnije informacije o vaučerima nalaze se pod tačkom 6.

4.3.4 Tokom online kupovine član može

(i) da se loguje na www.lyoness.com sa svojim pristupnim podacima i odabere online prodavnicu željene partnerske firme ili
(ii) da dođe do online prodavnice preko nekog drugog online kanala koji je Lyoness u svrhu obuhvatanja kupovina stavio na raspolaganje

i da u online prodavnici partnerske firme neposredno vrši svoje kupovine. Kupovina se može samo onda obuhvatiti kada sistem krajnjeg uređaja koji član koristi dopušta Cookies-e i ne koristi Adblocker-e ili Scriptblocker-e. Pobliže regulacije o online kupovini možete pronaći pod tačkom 5.

4.4 U slučajevima opisanim pod tačkama 4.3.1 i 4.3.4. partnerska firma prenosi obuhvaćene kupovne odnos. obračunske podatke u Lyoness na obračunavanje iz toga proizilazećih članskih pogodnosti. Isto važi u slučaju tačke 4.3.3 t.j. kod vaučera, ukoliko su isti kupljeni na prodajnim mjestima vaučera. Ukoliko su vaučeri naručeni u Lyoness-u, Lyoness sam obuhvata podatke o kupovini i na osnovu toga obračunava članske pogodnosti. U slučaju tačke 4.3.2. dobavljač platne kartice prosljeđuje podatke o kupovini Lyoness-u u svrhu obračunavanja članskih pogodnosti koje proizilaze iz date kupovine.

5. Online kupovina
5.1 Članovi se o online kupovini mogu informisati na www.lyoness.com u području po imenu FAQ pod tačkom online kupovina.

5.2 Knjiženje članskih pogodnosti kao i prijateljskog bonusa iz kupovina obavljenih tokom online kupovine u skladu sa tačkom 8.4 posebno pretpostavlja da je rok za opoziv istekao i da član opoziv nije izjavio.

5.3 Član ima pravo na članske pogodnosti samo za one kupovine obavljene u online prodavnicama partnerskih firmi koje su u skladu sa www.lyoness.com izlistane za zemlju u kojoj se nalazi stambena ili poslovna adresa člana (prema registraciji). Ovo isto važi i za prijateljski bonus.

5.4 Lyoness nema utjecaja na prikazivanje (linkom povezanih) online prodavnica partnerskih firmi i za to nije ni odgovoran. Ukoliko se na linkom povezanim web stranicama nalaze sadržaji koji se protive zakonu ili moralu, Lyoness se izričito distancira od istih.

6. Narudžba vaučera
6.1 Kod originalnih vaučera odnosno poklon kartica i elektronskih vaučera (kupon kodovi) (dalje u tekstu jednim imenom nazvani „vaučeri“) se radi o vaučerima partnerskih firmi koji se mogu koristiti samo za kupovine kod partnerskih firmi koje su izdale dotični vaučer. Protuvrijednost pojedinačnog vaučera odgovara iznosu koji je prikazan na vaučeru. Potpuna ili djelimična isplata u gotovini od strane partnerske firme nije moguća.

6.2 Vaučeri se mogu naručiti pismeno, telefonski ili online u Lyoness-u ili nabaviti na licu mjesta na prodajnim mjestima vaučera (www.lyoness.com).Nakon što su u potpunosti plaćeni, Lyoness ispostavlja vaučere koji se potom mogu koristiti za kupovinu kod odgovarajuće partnerske firme. Lyoness zadržava pravo da odbije narudžbu vaučera.

6.3 Naručeni i od Lyoness-a članu poslani vaučeri se mogu koristiti isključivo kod partnerskih firmi koje su tokom narudžbe vaučera određene i naznačene na vaučeru.Ugovor koji se sklapa u svrhu korištenja vaučera odvija se isključivo između partnerske firme (koja je izdala vaučer) i člana (kupac/vlasnik vaučera). Lyoness ne odgovara za posljedice i zahtjeve nastale na osnovu ovog ugovornog odnosa.

6.4 Vaučeri koje Lyoness pošalje se ne mogu vratiti, a izvršena plaćanja se načelno ne refundiraju. Ovo ne važi u slijedećim slučajevima:

(i) Ako Lyoness u okviru zakonske garancije dopusti da vaučeri koje je član kupio budu iskorišteni odnos. da se iskoriste za ispunjenje obaveze plaćanja kupovine kod određene partnerske firme. Ukoliko ovo nije moguće, član može zamijeniti vaučer u Lyoness-u za vaučer neke druge partnerske firme (pri čemu zbog različitih sporazuma sa partnerskim firmama članske pogodnosti i prijateljski bonus mogu varirati (vidi tačku 8.3). Ukoliko član nema želju da primi drugi vaučer, on može zahtijevati da mu se vrati plaćeni iznos. U ovom slučaju član je dužan povratiti potencijalno dobijene članske pogodnosti. I prijateljski bonus se također treba povratiti ako jedan direktni ili indirektni član iskoristi svoja prava prema tačci 6.4.
(ii) Ukoliko član ima pravo na opoziv u pogledu kupovine vaučera (vidi kod svake relevantne kupovine date potrošačke informacije i pouku o opozivu) on može izjaviti opoziv u okviru važećih rokova.

6.5 Kod gubitka ili krađe vaučera koje je član kupio u Lyoness-u ili koje je član primio poštom ili online, Lyoness ne odgovara za moguće nezakonito korištenje, osim ukoliko je član Lyoness-u javio gubitak ili krađu, a Lyoness nije poduzeo prihvatljive mjere za sprječavanje takvog nezakonitog korištenja.

6.6 Potpuno plaćeni i članu od strane Lyoness-a poslani vaučeri se mogu bez naknade prenositi t.j. član može pokloniti vaučer kome god želi. Međutim, preprodaja vaučera u zamjenu za naknadu je strogo zabranjena.

7. Lyoness vaučeri
7.1 Lyoness vaučeri su vaučeri koje je izdao sam Lyoness (a ne partnerska firma). Članovi ih mogu nabaviti pod www.lyoness.com u vidu kupon kodova i pod www.lyoness.com mogu biti iskorišteni za kupovinu vaučera partnerskih firmi (ali ne za kupovine direktno kod partnerskih firmi) kao i za kupovinu određenih od strane Lyoness-a navedenih proizvoda kod Lyoness-a.

7.2 Minimalni iznos narudžbe Lyoness vaučera iznosi 20,- BAM. Lyoness vaučeri se mogu nabaviti do maksimalnog iznosa od 2.000 BAM po Lyoness vaučeru. Protuvrijednost pojedinačnog Lyoness vaučera odgovara iznosu koji je prikazan na samom Lyoness vaučeru. Kod djelimičnog korištenja njegova se izvorna vrijednost umanjuje za iznos koji je iskorišten. Potpuno ili djelimično isplaćivanje u gotovini nije moguće.

7.3 Sama kupovina Lyoness vaučera ne generiše ni članske pogodnosti niti prijateljske bonuse; oni nastaju (prema u nastavku navedenoj tačci 8) tek onda kada član putem Lyoness vaučera pod www.lyoness.com kupi vaučer (ili proizvod) jedne od partnerskih firmi.

7.4 Lyoness vaučeri se mogu prenositi na druge članove bez naknade i kao takvi su posebno prikladni u vidu poklon kartica. Daljnja preprodaja Lyoness vaučera je strogo zabranjena.

7.5 Lyoness vaučere mogu koristiti samo članovi čija se stambena ili poslovna adresa (prema registraciji) nalazi u području u kojem važi valuta u kojoj je ispostavljen Lyoness vaučer.

7.6 Svaki Lyoness vaučer ima kod koji važi 3 godine. Trogodišnji rok počinje teći sa krajem godine u kojoj je Lyoness vaučer kupljen. Nakon isteka koda, Lyones vaučer propada i ne može više biti iskorišten.

7.7 Storniranje, opoziv ili drugi vid povrata narudžbe Lyoness vaučera nakon isteka roka za opoziv (o kojem se može zasebno informisati kod kupovine Lyoness vaučera) nije moguće. Za povrat vaučera partnerskih firmi važi tačka 6.4.

8. Članske pogodnosti iz programa lojalnosti i prijateljski bonus
8.1 Kupovine člana koje su proknjižene u Lyoness programu lojalnosti članu donose članske pogodnosti. Član kao davaoc preporuke, nadalje, za kupovine koje izvrše članovi koje je on preporučio prve i druge preporučiteljske linije dobija prijateljski bonus (pobliže opisano u tačci 8.1.3). Članske pogodnosti i prijateljski bonus se zasnivaju na uslovima ugovorenim između Lyoness-a i pojedinačne partnerske firme i variraju stoga u zavisnosti od partnerske firme, branše i zemlje. Članske pogodnosti se sastoje iz Cashback-a (tačka 8.1.1.). Dodatno se za kupovine kod nekih partnerskih firmi dobijaju Shopping Points (tačka 8.1.2). Prijateljski bonus opisan je u nastavku u tačci 8.1.3.

8.1.1 Cashback: Za kupovine koje se knjiže u Lyoness programu lojalnosti član dobija do 5% Cashback-a pri čemu je u pojedinim slučajevima procentualna stopa veća. Važeća je procentualna stopa navedena pod određenom partnerskom firmom na www.lyoness.com (login područje). Cashback isplate se vrše u skladu sa tačkama 8.3 do 8.6.

8.1.2 Shopping Points: Član dobija Shopping Points-e za kupovine koje se knjiže u Lyoness programu lojalnosti a vrše kod partnerskih firmi koje dodjeljuju Shopping Points. Shopping Points-e član koristi za kupovine u okviru posebnih pod www.lyoness.com objavljenih akcijskih ponuda u svrhu dobijanja rabata. Detalje o ovom vidi u tačci 9.

8.1.3 Prijateljski bonus: Za kupovine članova koje je davalac preporuke sam lično preporučio (osobe koje su se na osnovu preporuke registrovale u Lyoness i koje su dotičnog člana navele kao davaoca preporuke) kao i za kupovine koje su izvršili članovi koje su preporučili ti direktno registrovani članovi (indirektni članovi drugog nivoa) koje su proknjižene u Lyoness programu lojalnosti, član dobija od Lyoness-a do 0,5% od kupovnog iznosa kao prijateljski bonus. Prijateljski bonus se ne dodjeljuje za druge indirektno preporučene članove. Isplate prijateljskog bonusa se vrše u skladu sa tačkama 8.4 do 8.6.

8.2 Lyoness zadržava pravo da u okviru posebnih akcija odstupa od ovdje regulisanih načela. Lyoness-u je u interesu da članovima ponudi što je veći broj kupovnih mogućnosti kod partnerskih firmi i da pri tom dogovori supstancijalne rabate sa partnerskim firmama da bi se u konačnici članovima pružile obimne pogodnosti. Ukoliko su sa nekom partnerskom firmom dogovoreni uslovi koji odstupaju u toku posebnih ponuda (kao npr. kod atipičnih kupovina kao što su ugovori sa mobilnim operaterima) Lyoness će na to na stranici sa detaljima trgovca na www.lyoness.com posebno ukazati (vidi tačku 8.3).

8.3 Pružene pogodnosti se mogu pogledati na stranici sa detaljima partnerske firme na www.lyoness.com. Članu se savjetuje da se redovno informiše o uslovima partnerskih firmi. Lyoness je ovlašten da uz prethodnu najavu od dvije sedmice mijenja članske pogodnosti kao i prijateljski bonus za pojedinačne partnerske firme, ukoliko se promijene uslovi dogovoreni sa partnerskom firmom. Za obračun članskih pogodnosti koje član dobija, mjerodavni su oni uslovi koji važe u vrijeme u koje je član kupovinu u potpunosti platio.

8.4 Kod knjiženja članskih pogodnosti i prijateljskih bonusa se ide sa pretpostavkom da je kupovina koju je član obavio potpuno plaćena i da više ne postoji legalno pravo da se kupovina bez navođenja razloga stornira. Ukoliko su ovi preduslovi ispunjeni, partnerska firma će Lyoness-u potvrditi kupovinu i obračunati je. Članske pogodnosti i prijateljski bonus iz izvršenih kupovina koje su od strane partnerske firme obračunate do nedjelje, 23.00 h, knjiže se na račun člana (članske pogodnosti) odnos. Njegovog davaoca preporuke i njegovom davaocu preporuke (prijateljski bonus). Lyoness obavezuje partnerske firme da obračun izvrše najkasnije u roku dva mjeseca od trenutka u kojem je preduslov opisan u prvoj rečenici ove tačke 8.4 ispunjen. Ukoliko je član kupio vaučer jedne od partnerskih firmi, članske pogodnosti kao i prijateljski bonus se knjiže kada se ispune preduslovi iz prve rečenice ove tačke 8.4.

8.5 Lyoness članu doznačava pogodnost iz Cashback-a i prijateljski bonus sedmično od nakupljenog minimalnog iznosa u visini od 20,00 BAM na broj računa koji je član naveo.

8.6 Ukoliko član obavi kupovine kod partnerskih firmi u inostranstvu (u radnji ili online) može se desiti da na računu za isplatu Cashback ili prijateljski bonus budu prikazani u određenoj stranoj valuti. Kod potvrde kupovine od strane partnerske firme iznos se u “Lično područje člana” odgovarajućeg člana automatski preračunava prema važećem referentnom tečaju Evropske centralne banke ili druge odgovorne banke za dan prispijeća uplate kod partnerske firme u državnu valutu člana. Tačka 5.3 ostaje netaknuta, t.j. pravo na članske pogodnosti kao i prijateljski bonus postoji samo u odnosu na inostrane kupovine preko kanala (npr. online prodavnice) koje su izlistane na Lyoness web stranici za dotičnog člana.

9. Lyoness Shopping Points
9.1 Članovi za kupovine u Lyoness programu lojalnosti kod partnerskih firmi mogu dobiti određeni broj Shopping Points-a.

9.2 Da li će biti dodijeljene i, ako da, u kojem broju, ovisi o iznosu kupovine kao i o uslovima koji su dogovoreni sa datom partnerskom firmom. Lyoness na stranici sa detaljima partnerske firme na www.lyoness.com kao obračunsku osnovu navodi broj Shopping Points-a koji dotična partnerska firma dodjeljuje za kupovni promet u visini od 200 BAM.

9.3 Shopping Points-i ne posjeduju fiksnu nominalnu vrijednost. Njihova vrijednost se mjeri prema obimu povlastica koje određena partnerska firma daje kod njihovog korištenja. Shopping Points se ne mogu isplatiti u gotovini ili uz naknadu prenijeti na druge osobe. Međutim, svakako je dopušteno poklanjati Shopping Points-e drugim članovima.

9.4 Sakupljeni Shopping Points se članu knjiže i njihov status se može pratiti unutar Ličnog područja člana.Član ih može koristiti u okviru određenih pod www.lyoness.com navedenih akcijskih ponuda pri svojim kupovinama za dobijanje rabata. Shopping Points se koriste samo u broju unaprijed određenom za datu kupovinu.

9.5 I za kupovine kod kojih član koristi Shopping Points Lyoness dodjeljuje članske pogodnosti i prijateljski bonus. Njihova visina se, u ovom slučaju, mjeri prema iznosu kupovine koji nakon oduzimanja rabata, koji je odobren za Shopping Points, preostane.

9.6. Shopping points ističu nakon tri godine. Rok od tri godine počinje teći istekom godine u kojoj su Shopping points obračunati.

10. Lično područje člana
10.1 Lyoness svakom članu na raspolaganje stavlja jedno Lično područje člana na www.lyoness.com (login područje) u kojoj, nakon što se član loguje sa svojim korisničkim imenom i lozinkom, on u svako doba može dobiti uvid u i pregled obavljenih kupovina, preporučenih članova kao i informacije o članskim pogodnostima i prijateljskim bonusima iz Lyoness programa lojalnosti. Za nedostupnost Lyoness web stranica i login područja pod www.lyoness.com Lyoness jamči samo u skladu sa tačkom 14.

10.2 Pristupne podatke za korištenje Ličnog područja člana (korisničko ime, lozinka, PIN) član treba čuvati na sigurnom mjestu i u tajnosti. Pristup korisničkom imenu i lozinci se trećim osobama nikako ne smije dopustiti. Lične postavke član uvijek može mijenjati u svom login području na www.lyoness.com.

10.3 Član se obavezuje da će svako nezakonito korištenje svog online pristupa bez odlaganja prijaviti Lyoness-u. Nakon hitnog blokiranja njegovog pristupa, članu će se proslijediti promijenjeni pristupni podaci putem SMS-a, e-mail-a ili poštom. Za eventualne štete koje član pretrpi zloupotrebom logina od strane drugih, Lyoness jamči samo u pogledu tačke 14.

11. Promjena davaoca preporuke
Članovi koji tokom perioda od šest mjeseci nisu vršili kupovine kod partnerskih firmi i koji nisu kupovali Lyoness vaučere mogu zahtijevati promjenu davaoca preporuke na način da nekog drugog člana, uz njegovo odobrenje, navedu kao svog novog davaoca preporuke. U ovom slučaju, direktno ili indirektno učlanjeni članovi člana koji mijenja davaoca (svejedno kojeg nivoa) ostaju u svom prvobitnom položaju kod njegovog davaoca.

12. Zaštita podataka
12.1 Ukoliko je to za provedbu Lyoness programa lojalnosti, znači za obračunavanje članskih pogodnosti i prijateljskog bonusa potrebno, Lyoness, kao odgovorno mjesto, preuzima, pohranjuje i obrađuje lične podatke članova. U okviru obračuna prijateljskog bonusa, Lyoness davaocu preporuke na raspolaganje daje podatke o kupovnom prometu njegovih članova prvog i drugog nivoa. Članovi prvog nivoa se u tom slučaju navode imenom. Pored toga se na uvid daju i njihov broj telefona i e-mail adresa. Članovi drugog nivoa će biti prikazani anonimno.Član svom davaocu preporuke može preko Ličnog područja člana dati pristup dodatnim ličnim podacima (kao npr. adresa stanovanja). Ukoliko je član saglasan sa navedenim, Lyoness lične podatke članova koristi i za personalizirane informacije o ponudama i proizvodima Lyoness-a i Lyoness partnerskih firmi.

12.2 Sve upite koji se tiču informisanja, mijenjanja kao i brisanja podataka mogu se uputiti direktno Lyoness-u ili u Lyoness d.o.o. Sarajevo.

12.3 Druge odredbe relevantne za zaštitu podataka kod upotrebe Lyoness web stranice mogu se pronaći unutar Izjave o zaštiti podataka na www.lyoness.com

12.4 Lyoness koristi internacionalno priznate sigurnosne tehnologije da bi zaštitio podatke članova od neovlaštenog pristupa. Za sigurnost podataka proslijeđenih putem interneta Lyoness jamči samo u skladu sa tačkom 14.

12.5 Saglasnost u pogledu Zakona o zaštiti podataka: Član izjavljuje – u svako doba opozivo – da je saglasan sa tim da Lyoness d.o.o. Sarajevo lične podatke (ime i prezime, titulu, spol, datum rođenja, e-mail adresu, poštansku adresu, koordinate adrese (širine i dužine), broj/brojeve telefona, broj fax-a, Lyoness ID člana), te podatke o njegovom kupovnom ponašanju (interesi, preference itd.) u okviru sudjelovanja u Lyoness programu lojalnosti preuzima i te informacije prenosi Lyoness-u na korištenje u svrhu kreiranja personaliziranih informacija kao i za stupanje u kontakt, poštanskim putem ili lično, radi reklamiranja Lyoness programa lojalnosti i ponuda partnerskih firmi.
Saglasnost se daje na neograničeno vrijeme, sve do trenutka kada član odluči da opozove svoju saglasnost. Član svoju saglasnost može u svako doba opozvati pismeno ili putem e-mail-a na member-service@lyoness.ba. Pismeni opoziv se šalje na adresu Lyoness d.o.o. Sarajevo, Trg djece Sarajeva br.1 (BBI centar 4a), 71000 Sarajevo

13. Problemi kod izvršenja usluga
13.1 Kod provođenja usluga koje nudi, Lyoness se ograničava na provedbu Lyoness programa lojalnosti kako je opisano u ovim OUP.

13.2 Prava i obaveze u pogledu kupovina koje član obavi kod partnerskih firmi se odnose isključivo na te partnerske firme. Tako Lyoness nakon zaključenja ugovora sa partnerskom firmom ne preuzima jamstvo za izvršenje obaveza partnerskih firmi, pogotovo kod eventulanog neispunjenja ili lošeg ispunjenja obaveza od strane partnerske firme.

13.3 U slučaju neispunjenja ili lošeg ispunjenja obaveza od strane partnerske firme član prema Lyoness-u nema nikavo pravo na potpuni ili djelimični povrat iskorištenog iznosa vaučera, na izdavanje dodatnog vaučera, na isplatu u gotovini ili bilo kakav drugi vid nadoknade ili naknade. Eventualni zahtjevi člana kod neispunjenja ili lošeg ispunjenja obaveza od strane partnerske firme postoje isključivo prema partnerskoj firmi.

14. Jamstvo
14.1 Lyoness jamči neograničeno za štete nastale povredom života, tijela ili zdravlja nastale namjernim ili nehajnim kršenjem obaveza od strane Lyoness-a. I za druge štete nastale namjernim ili nehajnim povredom obaveza od strane Lyoness-a, Lyoness jamči neograničeno.

14.2 Za štete nastale na osnovu nehajne povrede obaveza koje su potrebne za primjereno i nesmetano provođenje ugovora i u čije ispunjenje član ima povjerenja i može imati povjerenja (Osnovne obaveze), Lyoness jamči ograničeno i to za tipične i predvidljive štete.

14.3 Drugi zahtjevi za naknadu štete su isključeni uz izuzeće tačke 14.5. Ovo pogotovo važi ukoliko Lyoness ne snosi krivicu npr. kod

(i) prekida pristupa loginu za članove zbog izostanka internet konekcije,
(ii) drugih tehničkih i elektronskih grešaka (i) u toku komunikacije podataka preko interneta kao i (ii) kod korištenja Lyoness internet portala, Lyoness SMS servisa i Lyoness aplikacija za mobilne telefone i uređaje, ukoliko te greške nisu u nadleštvu odgovornosti Lyoness-a,
(iii) tehničkih i elektronskih grešaka koje sprječavaju obuhvatanje kupovina obavljenih preko Lyoness programa lojalnosti (posebno treking ispada i gubitka podataka uslijed istih)
(iv) kod nedostupnosti mobilnih mreža i terminala i
(v) kod manjkave funkcionalnosti mobilnih krajnih uređaja člana.

Ugovor o kupovini proizvoda ili ugovor o pružanju usluga sklapa se isključivo između člana i date partnerske firme.

14.4 Ukoliko je jamstvo Lyoness-a ograničeno ili isključeno, ta ograničenja ili isključenja se odnose i na lična jamstva saradnika, zakonskih zastupnika i zastupničkih agenata Lyoness-a.

14.5 Ograničenja i isključenja od odgovornosti u skladu sa ovom tačkom 14, jamstvo Lyoness-a u pogledu nužnih zakonskih propisa Zakona o garanciji proizvođača na osnovu podmuklog prešutavanja manjka kao i preuzimanja garancije za sastav nečega, ne dotiču.

15. Troškovi
15.1 Registrovanje i sudjelovanje u Lyonesss programu lojalnosti je za članove besplatno.

15.2 Lyoness Cashback Card članovi primaju besplatno kod registracije.

15.3 Ukoliko se član odluči da podnese zahtjev za izdavanje Prepaid Lyoness MasterCard® kartice, u tu svrhu nastaju dodatni troškovi.

16. Prekid ugovornog odnosa od strane člana
16.1 Član ima pravo da prekine ugovorni odnos sa Lyoness-om u svako doba putem pisane izjave. Član nadalje u okviru tekućeg ugovornog odnosa nema obavezu da vrši kupovine, preporučuje članove ili vrši bilo kakve druge djelatnosti.

16.2 Kod prekida ugovornog odnosa član ima pravo na isplatu onih članskih pogodnosti iz programa lojalnosti za koje je u trenutku prekida ugovora već postavljena osnova, t.j. ako je kupovina za koju se dobija Cashback ili prijateljski bonus u vrijeme prekida ugovora već izvršena. Do tog trenutka sakupljeni Shopping Points načelno propadaju sa završetkom ugovornog odnosa. Ukoliko član, međutim, prekine ugovorni odnos iz bitnog razloga, on može do tog trenutka sakupljene Shopping Points-e i Lyoness vaučere u roku od 8 sedmica nakon završetka ugovora kako opisano u tačci 9. iskoristiti.

17. Prekid ugovornog odnosa od strane Lyoness-a
17.1 Lyoness može raskinuti ugovorni odnos bez razloga u roku od 8 sedmica ili iz bitnog razloga sa instantnim djelovanjem. Kao bitni razlozi važe pored znatnog štećenja privrednih interesa ili reputacije Lyoness-a ili partnerskih firmi, posebno kršenje ugovornih obaveza. U ugovorne obaveze se računaju obaveze člana u skladu sa tačkama 2.3, 2.4, 3.3 i 3.4.

17.2 Član će Lyoness kod namjernog kršenja ovih propisa držati neutuživim. Ovo takođe treba da se odnosi na troškove osporavanja koje zahtijeva treća strana. Lyoness dalje ima pravo da zahtijeva navedenu štetu od člana zbog kršenja obaveza, uključujući i sudske troškove.

17.3 Kod prekida ugovornog odnosa član ima samo pravo na one članske pogodnosti iz programa lojalnosti za koje je u momentu prekida ugovora već bila postavljena osnova, t.j. ukoliko je kupovina za koju se dodjeljuje Cashback ili prijateljski bonus u trenutku prekida ugovora već bila obavljena.

17.4 Ukoliko Lyoness ugovorni odnos prekine bez pridržavanja roka iz bitnog razloga, ali iz razloga za koji član nije namjerno kriv, on može svoje do tog trenutka sakupljene Shopping Points-e i Lyoness vaučere u roku od 8 sedmica nakon prekida ugovora iskoristiti. Sakupljeni Shopping Points u svim drugim prilikama propadaju sa prekidom ugovora.

18. Opće odredbe
18.1 Član je samo uz prethodnu pismenu saglasnost ovlašten da potraživanja naspram Lyoness-a ( ili sva prava koja proizilaze iz učešća u programu lojalnosti) ustupa ili koristi kao obezbjeđenje.

18.2 Učešće u programu lojalnosti predstavlja razmjenu odnosa i tokom sudjelovanja se ne uspostavlja poslovni odnos između Člana i Lyoness-a, a posebno ne članstvo u udruženju.

18.3 U pojedinim slučajevima sklopljeni individualni sporazumi u svakom pogledu imaju prednost nad ovim OUP. Za sadržaj takvih sporazuma mjerodavan je pisani ugovor odnos. pisana potvrda od Lyoness-a. Polazi se od toga da stranke nisu sklopile usmeni sporazum. Lyoness pored toga ima ovlaštenje da članu šalje izjave i informacije koje su potrebne za provedbu ugovora i putem SMS-a ili e-mail-a, ukoliko je član naveo potrebne kontakt podatke i ukoliko se slaže sa tim.

18.4 Izmjene ovih OUP i drugih ugovornih sporazuma između člana i Lyoness-a koje se članu saopšte u pisanom obliku, važe kao od strane člana prihvaćene, ukoliko on u roku od 30 dana nakon njihovog primitka ne uloži pisani prigovor. Lyoness će članu na početku roka ukazati na to da je dao saglasnost za saopštene izmjene OUP-a, ukoliko u zadanom roku pisanim putem ne uloži prigovor. Izmjene OUP-a važe samo onda kao od strane člana prihvaćene ako je ova napomena uistinu data.

18.5 Ukoliko u sadržaju Ugovora nisu korištene rodno specifične oznake i nazivi, onda se sadržaj odnosi kako na ženski tako na muški rod kao i na pravna lica.

18.6 Ukoliko neke odredbe ugovora postanu potpuno ili djelimično nevažeće odnos. neprovedive, to se ne odnosi na važenje ostalih odredbi.

18.7 Na ugovorni odnos se primjenjuje bosanskohercegovački zakon. Isključuje se primjena UN-ovog zakona o kupovini.

18.8 Registriranje i sudjelovanje u Lyoness programu lojalnosti dozvoljeno je osobama sa navršenih 18 godina.

18.9 Član se obavezuje da će sve namete, takse, poreze i sl. koji nastanu primanjem članskih pogodnosti snositi lično.

Prilog 1
Rječnik pojmova

„Cashback” je pod tačkom 8.1.1 detaljnije opisana članska pogodnost.

„Cashback Card” jeste plastična, papirnata ili virtualna kartica (može se preuzeti preko Lyoness mobilne aplikacije) koja služi u svrhu obuhvatanja kupovina koje su članovi izvršili kod partnerskih firmi unutar Lyoness programa lojalnosti. Cashback kartica ne predstavlja sredstvo plaćanja.

„Davalac preporuke“ jeste član koji je drugog člana neposredno učlanio u Lyoness i koji je kod tog novog člana u registraciji naveden kao davaoc preporuke ili član koji je nakon izvršene izmjene davaoca preporuke u Lyoness-u naveden kao davaoc preporuke tog člana.

„Prijateljski bonus“ jeste pod tačkom 8.1.3 pobliže opisani bonus kojeg član prima za kupovine njegovih preporučenih članova prvog i drugog nivoa unutar Lyoness programa lojalnosti.

„Friendshipflyer“ jeste dokument koji se kod offline izvršenih registracija popunjava i potpisan proslijeđuje Lyoness-u da bi postalo član Lyoness-a.

„Vaučeri“ su originalni vaučeri odnos. poklon kartice i elektronski vaučeri (kupon kodovi) partnerskih firmi, detaljnije opisano pod tačkom 6.1.

“Lyoness vaučeri” su vaučeri koje izdaje Lyoness. Članovi ih mogu nabaviti pod www.lyoness.com za kupovinu vaučera partnerskih firmi kao i određenih od Lyoness-a odabranih proizvoda kod Lyoness-a. Detaljnije o ovom pod tačkom 7.

“Lyoness program lojalnosti” jeste kupovna zajednica koju je razvio Lyoness i u okviru koje članovi kod nabavke proizvoda i usluga kod partnerskih firmi primaju članske pogodnosti i prijateljski bonus za kupovine njihovih članova prvog i drugog nivoa unutar Lyoness programa lojalnosti.

“Članovi” su sve osobe koje su sa Lyoness-om sklopile ugovor u svrhu članstva u Lyoness-u u skladu sa ovim OUP dok god je taj ugovor na snazi t.j. ukoliko nije od jedne od strana raskinut.

“ID člana” jeste jedinstveni broj koji izdaje Lyoness koji služi u svrhu identifikacije člana i za obuhvatanje kupovina kod partnerskih firmi.

“Članske pogodnosti” jesu sve pogodnosti koje član prima odnos. može primiti za kupovinu kod partnerskih firmi u Lyoness programu lojalnosti. Pogodnosti su u ovom smislu Cashback kao i Shopping Points.

“Lično područje člana” je log-in mjesto odgovarajućeg člana na internet stranici Lyoness-a što je opisano u klauzuli 10.

“Partnerske firme” su preduzeća koja sa Lyoness-om stoje u ugovornom odnosu i kod kojih članovi kupovinom proizvoda i usluga mogu dobiti članske pogodnosti i prijateljski bonus za kupovine njihovih članova prvog i drugog nivoa u Lyoness programu lojalnosti.

“Shopping Points” jeste članska pogodnost pobliže opisana pod tačkom 9.

„Prepaid Lyoness MasterCard®“ jeste u saradnji sa dobavljačem platnih kartica na raspolaganje stavljeno sredstvo plaćanja sa integrisanom Cashback Card funkcijom (Prepaid Debit-Card).
* Ovisno o proizvodima koje koristi partnerska firma, konkretno, isplaćene provizije mogu varirati. Stoga su navodi na ovoj web stranici bez garancije.